22.05.2015

Etnologian perusopinnot 2012–2015, 25 op

Etnologian perusopintojen antamat tiedot ja taidot ovat tärkeitä inhimillisen kulttuurin ymmärtämiseksi ja tulkitsemiseksi. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi kandidaatinopintojen ensimmäisenä syksynä ja ennen aineopintoja.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää mitä etnologia on,
 • osaa kertoa omin sanoin etnologian oppihistorian päälinjoista,
 • tunnistaa etnologian tieteenalan menetelmällisen työkalupakin välineet,
 • löytää tarvitsemiaan tietoja,
 • osaa huomioida etnografian (kenttätyö, analyysi, kirjoittaminen) erityisyyden etnologiassa,
 • tunnistaa eettisten kysymysten merkityksen tutkimukselle sekä
 • osaa lukea tieteellistä kirjallisuutta.

 

ETNP101 Johdatus etnologiaan 6 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on selvillä etnologian tutkimustraditioista,
 • tunnistaa etnologian peruskäsitteet,
 • osaa kuvata oppihistorian perusteet sekä
 • muistaa etnologian käyttämät tärkeimmät tutkimusmenetelmät.

Opiskelutapa: luentokurssit ja harjoitustyöt.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Oheiskirjallisuus:

Lönnqvist, Bo & al. (toim.) 1999: Kulttuurin muuttuvat kasvot.

Aro, Laura & al. (toim.) 2002: Jargon, Kulttuuriantropologian englanti-suomi oppisanasto.

 

ETNP102 Etnologian teoriat I 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa sijoittaa etnologisen tutkimuksen tieteen kenttään,
 • tuntee etnologian peruskäsitteet ja teoriat,
 • on perehtynyt tarkemmin yhteen valitsemaansa teoriaan ja osaa soveltaa sitä nyky-yhteiskunnan ajankohtaisiin haasteisiin ja kysymyksiin sekä
 • osaa lukea tieteellistä tekstiä ja etsiä siitä keskeiset asiat.

Opiskelutapa: luentokurssit ja harjoitustyöt. Opiskelua varten annetaan lista julkaisuista sekä erilliset työskentelyohjeet kurssilla.

Arviointi: numeerinen arviointi.

 

ETNP103 Etnologian perintö 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa erottaa etnologian osa-alueet,
 • ymmärtää oppihistorian merkityksen oppiaineelle sekä
 • löytää etnologisesta tutkimuskirjallisuudesta tieteenalan traditioihin vaikuttaneita muutoksia ja ymmärtää niiden merkityksen suhteessa nykyetnologiaan.

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Kirjallisuus: valitaan kaksi kirjaa tentittäviksi.

Eriksen, Thomas Hylland 2004: Toista maata? Johdatus antropologiaan.

Sääskilahti, Nina 1997: Kansa ja tiede. Suomalainen kansatiede ja sen kohde 1800-luvulta 1980-luvulle. (Pdf-tiedostona tentaattorilta)

Virtanen, Leea 1988. Suomalainen kansanperinne.

 

ETNP104 Etnologian ajankohtaisia kysymyksiä 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa antaa esimerkkejä etnologiassa tehtävästä ajankohtaisesta tutkimuksesta,
 • osaa perustella etnologisen tutkimuksen tieteellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen,
 • tuntee ja löytää etnologian tärkeimmät koti- ja ulkomaiset julkaisukanavat sekä
 • osaa luetella etnologian merkittäviä tutkijoita ja heidän tutkimuksiaan muissa yliopistoissa ja hahmottaa siten oman oppiaineen painopisteitä etnologisen tutkimuksen laajemmassa kentässä.

Opiskelua varten annetaan lista tieteenalan ajankohtaisista julkaisuista sekä erilliset työskentelyohjeet opetusohjelman yhteydessä.

Arviointi: numeerinen arviointi.

 

ETNP105 Etnologian kentät 6 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä kentän käsitteen etnologiassa,
 • osaa määritellä tärkeimmät metodiset käsitteet ja suhteuttaa ne toisiinsa sekä
 • tuntee etnologisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja käytänteet.

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Kirjallisuus:

Kuula, Arja 2006: Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.

Knuuttila, Seppo,  Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla (toim.) 2003: Tutkijat kentällä.

Rautiainen, Pirjo 2003: Antropologin kenttä ja työ, nojatuolista norsunluutorniin. Saatavana elektronisena aineistona.