27.11.2015

Etnologian syventävät opinnot 2012–2015, 40+40 op

Syventäviin opintoihin sijoittuvat valinnaiset opintojaksot valitaan opiskelijan henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman mukaisesti. Apuna voi käyttää oheista taulukkoa ja seuraavia ohjeita:

 • Museoalalle suuntautuvat opiskelijat: mahdollisuus valita opintojaksoja, joissa painottuu materiaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulma.
 • Monikulttuurisuudesta kiinnostuneet opiskelijat, jotka suuntautuvat esimerkiksi maahaanmuuttajatyöhön tai kolmannen sektorin palvelukseen: mahdollisuus valita opintojaksoja, joissa painottuu sosiaalisten ryhmien, rajojen ja identiteettien tutkimuksen näkökulma.
 • Kansainvälisestä järjestötyöstä, turismista tai kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet: mahdollisuus valita opintojaksoja, joissa painottuu vieraiden kulttuurien tutkimus.
 • Jatko-opinnoista kiinnostuneet opiskelijat: mahdollisuus valita opintojaksoja, joissa painottuu teoreettinen/metodinen näkökulma.

Opintojaksot kohdassa “aineeton kulttuuri” tukevat kaikkia mainittuja ammatillisia suuntautumisvaihtoehtoja. Kohtien “yksilö ja yhteisö”, “sosiaalinen vuorovaikutus ja muutos” ja ”sosiaaliset ryhmät, rajat ja identiteetit” opintojaksot antavat tutkimuksellisia valmiuksia riippuen siitä, mihin mainituista suuntautumisvaihtoehdoista opiskelijan ammatillinen mielenkiinto kohdistuu. Taulukossa on mainittu myös pakollisia opintojaksoja, mikäli ne selkeästi sijoittuvat johonkin kohtaan. Taulukkoa voi hyödyntää oman osaamisen seurantatyökaluna.

Taulukossa tähdellä merkityt opintojaksot ovat kaikille pakollisia, muut valinnaisia. Opintojaksoista valitaan kustakin vain yksi vaihtoehto.

 

Yksilö ja yhteisö

Sosiaalinen vuorovaikutus ja muutos

Sosiaaliset ryhmät, rajat ja identiteetit

Teoriat ja metodit

Materiaalinen kulttuuri

ETNS204A

ETNS203A

ETNS203B

 

Aineeton kulttuuri

*ETNS201A

*ETNS202B

ETNS106C

ETNS106B

ETNS204B

*ETNS201B

ETNS204C

*ETNS201C

*ETNS202C

ETNS106A

Vieraat kulttuurit ennen ja nyt

 

ETNS205A

*ETNS202A

ETNS205B

*ETNS200A

Teoriat ja metodit

 

ETNS108

 

*ETNS200B

*ETNS102

TEOS103

 

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee etnologiaan liittyvän teoreettisen keskustelun ja osaa soveltaa sitä omassa tutkimuksessaan,
 • hallitsee etnologisen tutkimuksen työkalujen käytön: kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, eettisesti kestävän tiedon tuottamiseen, itsenäiseen tiedonhakuun ja tieteelliseen ajatteluun,
 • kykenee osallistumaan kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevaan keskusteluun kommentoiden, vertaillen, yleistäen ja uusia näkökulmia kehittäen,
 • osaa hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa käytännön työtehtävissä sekä
 • tunnistaa osaamisensa ja arvostaa sitä.

 

 

ETNS200, ETNS102, ETNS050 Etnologinen tutkimus II

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa

 • soveltaa tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen periaatteita itsenäisessä tutkimustyössä,
 • soveltaa kansainvälistä menetelmäkirjallisuutta omaan tutkielmaansa,
 • kirjoittaa tieteellistä tekstiä,
 • toteuttaa itsenäisesti tieteellisen tutkimusprojektin (pro gradu -tutkielma),
 • tuottaa uutta, eettisesti kestävää tietoa (pro gradu -tutkielma),
 • suunnitella uraansa,
 • arvioida kriittisesti muiden tekstejä ja esittää kritiikkiä julkisesti ja rakentavasti sekä
 • jäsentää osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa.

 

 

 

ETNS200 Menetelmäopinnot III 4 op

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Ajoitus: suositellaan tehtäväksi ennen maisteriseminaarin aloittamista.

Kirjallisuus: valitaan vaihtoehto A tai B opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehto A (Teoriat ja metodit + vieraat kulttuurit ennen ja nyt):

Clifford, James & Marcus, George, E. (eds.) 1986: Writing culture. The poetics and politics of ethnography.

James, Allison, Hockey, Jenny & Dawson Andrew (eds.) 1997: After writing culture. Epistemology and praxis in contemporary anthropology.

Vaihtoehto B (Teoriat ja metodit + teoriat ja metodit)

Amit, Vered 2000: Constructing the field. Ethnographic fieldwork in the contemporary world. (Saatavana elektronisena aineistona.)

Arvastson, Gösta & Ehn, Billy (eds.) 2009: Etnografiska observationer.

 

 

ETNS102 Maisteriseminaari 10 op
(teoriat ja metodit + teoriat ja metodit)

Opiskelutapa: aktiivinen osallistuminen seminaarin istuntoihin kahden lukukauden ajan, tutkimussuunnitelman tekeminen ja esittäminen, pro gradu -tutkielman lukujen kirjoittaminen ja esittäminen seminaarissa sekä vertaisarviointi. HOPS-keskustelu maisteriseminaaria ohjaavan professorin kanssa. Keskusteluun valmistaudutaan kirjoittamalla kuvaus omasta osaamisesta ja tulevaisuuden työllistymistavoitteista.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

 

 

ETNS050 Pro gradu -tutkielma 40 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa toteuttaa itsenäisen tutkimusprojektin: laatia tutkimussuunnitelman, kerätä tutkimusaineiston etnologisilla menetelmillä, analysoida aineiston ja tehdä siitä tulkintoja teoreettisen viitekehyksen avulla sekä raportoida tuloksista,
 • osaa liittää tutkimustuloksensa aiheesta käytyyn tieteelliseen keskusteluun ja tuottaa eettisesti kestävää uutta tietoa,
 • osaa raportoida tutkimuksensa tuloksista siten, että argumentointi, selitykset ja käsitteet ovat ymmärrettäviä ja hyväksyttyjä etnologiassa,
 • osaa perustella tutkimuksensa merkityksen sekä etnologisesti että yhteiskunnallisesti.

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely, graduohjaukseen osallistuminen.

Arviointi: numeerinen arviointi humanistisen tiedekunnan vahvistaman pro gradu -tutkielmien arviointiasteikon mukaisesti (lisätiedot humanistisen tiedekunnan sivuilta).

 

 

 

ETNS103 Etnologisen ajankohtaisen tutkimuksen kriittinen luenta 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tuoreimman ajankohtaisen tutkimuksen ja osaa soveltaa sitä,
 • osaa sijoittaa ajankohtaisen tutkimuksen tieteenalan traditioon,
 • osaa harjoittaa kriittistä ja analyyttista luentaa sekä
 • osaa kirjoittaa kirja-arvioita.

Opiskelutapa: opiskelija valitsee ja hyväksyttää vastuuopettajalla kaksi omaa opiskeluaan tukevaa uudehkoa julkaisua, joista toisesta kirjoitetaan kirja-arvio ja toisesta referaatti.

Arviointi: numeerinen arviointi.

 

ETNS201 Muisti ja kerronta II 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa soveltaa muistin ja kerronnan tutkimuksen teoriaa tutkimuksessaan,
 • osaa arvioida muistin ja muistelun merkitystä etnologisen tutkimuksen kannalta,
 • tunnistaa muistiin perustuvien aineistojen käytön tutkimuseettiset kysymykset sekä
 • ymmärtää muistin ja kerronnan tutkimuksen problematiikkaa.

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Kirjallisuus: valitaan vaihtoehto A, B tai C opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehto A (Yksilö ja yhteisö + aineeton kulttuuri):

Lawless, Elaine J. 2001: Women Escaping Violence. Empowerment through Narrative. Saatavana elektronisena aineistona.

Portelli, Alessandro 2010: They Say in Harlan County: An Oral History.

Vaihtoehto B (Sosiaaliset ryhmät, rajat ja identiteetit + aineeton kulttuuri):

Hamilton, Paula & Shopes, Linda (eds.) 2008: Oral History and Public Memories. Saatavana elektronisena aineistona.

Fingerroos, Outi 2010: Karjala utopiana.

Vaihtoehto C (Teoriat ja metodit + aineeton kulttuuri):

Erll, Astrid 2011: Memory in Culture.

Connerton, Paul 2009: How Modernity Forgets.

 

 

ETNS202 Myytit, mentaliteetit ja maailmankuvat 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee myyttien, mentaliteettien ja maailmankuvien tutkimukseen liittyvän teoreettisen keskustelun ja peruskäsitteet,
 • osaa soveltaa myyttien, mentaliteettien ja maailmankuvien tutkimuksen teoreettista ja analyyttista käsitteistöä omassa tutkimuksessaan sekä
 • osaa arvioida myyttien, mentaliteettien ja maailmankuvien merkitystä etnologisen tutkimuksen kannalta.

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Kirjallisuus: valitaan vaihtoehto A, B tai C opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehto A (Sosiaaliset ryhmät, rajat ja identiteetit + vieraat kulttuurit ennen ja nyt):

Carrier, James G. (ed.) 1995: Occidentalism. Images of the west.

Said, Edward W. 1978: Orientalism. (Myös suomeksi, useita painoksia.)

Vaihtoehto B (Yksilö ja yhteisö + aineeton kulttuuri):

Stark, Laura 2006: The Magical Self: Body, Society and the Supernatural in Early Modern Rural Finland.

Apo, Satu 2001: Viinan voima: näkökulmia suomalaisten kansanomaiseen alkoholiajatteluun ja -kulttuuriin.

Vaihtoehto C (Teoriat ja metodit + aineeton kulttuuri):

Douglas, Mary 2000: Puhtaus ja vaara: ritualistisen rajanvedon analyysi.

Heintz, Monica 2009: Anthropology of Moralities.

 

 

 

Valinnaiset opintojaksot, 14 op:

Opintojaksot valitaan oman tutkielman ja oman asiantuntemuksen rakentamisen tueksi. Opintojaksot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

 • arvioida kriittisesti etnologista tutkimuskirjallisuutta valitsemastaan aihepiiristä ja sen erityiskysymyksistä,
 • analysoida ja arvioida opintojakson sisällön merkitystä sekä kulttuurissa että tutkimuksessa sekä
  • soveltaa ja hyödyntää valitsemiensa opintojaksojen sisältöä tutkielmassaan, muissa opinnoissaan ja osana tieteellistä osaamistaan.

 

ETNS106 Uskomusjärjestelmät ja uskonnon haasteet 4 op

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Kirjallisuus: valitaan vaihtoehto A, B tai C opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehto A (Teoriat ja metodit + aineeton kulttuuri):

Fingerroos, Outi (toim.) 2004: Uskonnon paikka. Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista.

Bowie, Fiona 2006: The Anthropology of Religion: An Introduction.

Vaihtoehto B (Sosiaalinen vuorovaikutus ja muutos + aineeton kulttuuri):

Lincoln, B. 2006: Holy Terrors. Thinking about religion after September 11. (Second edition.)

Dawson Lorne L.: Comprehending Cults: The Sociology of New Religious Movements. Saatavana elektronisena aineistona.

Vaihtoehto C (Yksilö ja yhteisö + aineeton kulttuuri):

Harvey, Graham (ed.) 2005: Ritual and Religious Belief: A Reader.

Turner, Victor 2007: Rituaali. Rakenne ja communitas.

 

 

ETNS007 Etnografinen tapaustutkimus 4 op

Opiskelutapa: opiskelija etsii pro gradu -tutkielmaansa liittyvää kirjallisuutta sekä sopii teoksista ja suorituksesta pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa vastaanotolla.

Arviointi: numeerinen arviointi.

 

 

ETNS203 Materiaalinen kulttuuri II 4 op

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Kirjallisuus: valitaan vaihtoehto A tai B opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehto A (Sosiaalinen vuorovaikutus ja muutos + materiaalinen kulttuuri):

Aarnipuu, Petja 2008: Turun linna kerrottuna ja kertovana tilana.

Lillbroända-Annala, Sanna 2010: Från kåk till kulturvarv. En etnologisk studie av omvärdering av historiska trästads områder i Karleby och Ekenäs.

Vaihtoehto B (Sosiaaliset ryhmät, rajat ja identiteetit + materiaalinen kulttuuri):

Pimiä, Tenho 2009: Tähtäin idässä. Suomalainen sukukansojen tutkimus toisessa maailmansodassa. Saatavissa elektronisena aineistona.

Salminen, Elina 2011: Monta kuvaa menneisyydestä. Etnologinen tutkimus museokokoelmien yksityisyydestä ja julkisuudesta. Saatavissa elektronisena aineistona.

 

 

ETNS204 Arki ja työ 4 op

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Kirjallisuus: valitaan vaihtoehto A, B tai C opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehto A (Yksilö ja yhteisö + materiaalinen kulttuuri):

Knuuttila, Maarit 2006: Kansanomainen keittämisen taito.

Snellman, Hanna 1996: Tukkilaisen tulo ja lähtö. Kansatieteellinen tutkimus Kemijoen metsä- ja uittotyöstä.

Vaihtoehto B (Sosiaalinen vuorovaikutus ja muutos + aineeton kulttuuri):

Bertaux, Daniel & Thompson, Paul (eds.) 2005: Between generations. Family models, myths & memories.

Paaskoski, Leena 2008: Herrana metsässä. Kansatieteellinen tutkimus metsänhoitajuudesta.

Vaihtoehto C (Sosiaaliset ryhmät, rajat ja identiteetit + aineeton kulttuuri):

Kortelainen, Kaisu 2008: Penttilän sahayhteisö ja työläisyys: muistitietotutkimus.

Olsson, Pia & Ruotsala, Helena (eds.) 2009: Gendered rural spaces.

 

 

 

ETNS108 Uusmedia kulttuurissa 4 op

Sosiaalinen vuorovaikutus ja muutos + teoriat ja metodit)

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Kirjallisuus:

Boellstorff, Tom 2008: Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human.

Kozinets, Robert V. 2009: Netnography: Doing Ethnographic Research Online.

 

 

 

ETNS205 Vieraana kulttuurissa II 4 op

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi

Kirjallisuus: valitaan vaihtoehto A tai B opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehto A (Sosiaalinen vuorovaikutus ja muutos + vieraat kulttuurit ennen ja nyt):

Messina, Anthony M. & Lahav, Gallya (eds.) 2006: The Migration Reader: Exploring Politics and Policies.

Vertovec, Steven 2009: Transnationalism.

Vaihtoehto B (Sosiaaliset ryhmät, rajat ja identiteetit + vieraat kulttuurit ennen ja nyt):

Brettell, Caroline 2003: Anthropology and Migration. Essays on Transnationalism, Ethnicity, and Identity.

Rastas Anna, Huttunen Laura & Löytty Olli (toim.) 2005: Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta.

 

Työelämäopinnot (sijoitetaan muihin opintoihin)

TEOS111 Kouluttajan taidot (6 op)

Opiskelutapa: osallistuminen ohjattuun projektiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää itsenäisesti oman alansa koulutukseen liittyvän projektin aiempien opintojensa antamien tietojen ja taitojen avulla sekä
 • soveltaa omaa asiantuntijuuttaan koulutusprojektin tilaajan määrittelemiin tavoitteisiin.

Arviointi: numeerinen arviointi.

 

TEOS112 Projektit ja johtaminen (6 op)

Opiskelutapa: osallistuminen ohjattuun projektiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää itsenäisesti oman alansa projektin aiempien opintojensa antamien tietojen ja taitojen avulla.

Arviointi: numeerinen arviointi.

 

TEOS113 Tutkijan taidot (6 op)

(teoriat ja metodit + teoriat ja metodit)

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely. Suositellaan tutkijan uraa suunnitteleville opiskelijoille.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus sovitaan pro gradu -ohjaajan kanssa vastaanotolla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida ja soveltaa tutkimuseettisiä näkökulmia,
 • ymmärtää tieteenfilosofian, teorian ja metodien merkityksen tutkijan ammatissa sekä
 • on hankkinut syventäviä valmiuksia tutkijan taidoista.

 

TEOS114 Työharjoittelu (6 – 10 op)

Opiskelutapa: harjoittelusuunnitelma, ohjattu harjoittelu ja harjoitteluraportti

Ajoitus: maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen vuosi

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Ohjeita harjoitteluun, harjoittelupaikan etsimiseen sekä raportin kirjoittamiseen löytyy historian ja etnologian laitoksen verkkosivuilla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa,
 • osaa kuvata oman asiantuntijuutensa keskeiset piirteet,
 • osaa soveltaa opintojensa antamia tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä sekä
 • tunnistaa osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.