22.06.2015

Yleisopinnot 2012–2015

ETNY001 Opintojen suunnittelu I 1 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kandidaatin- ja maisterintutkinnon rakenteen sekä käsitteet pääaine, sivuaine, kieli- ja viestintäopinnot, opetussuunnitelma, opetusohjelma, opintokokonaisuus, opintojakso ja opintopiste,
  • tuntee Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön ja sen asettamat oikeudet ja velvollisuudet,
  • osaa suunnitella ja aikatauluttaa opintojaan ja tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman,
  • osaa arvioida valintojaan, osaamistaan ja kehittymishaasteitaan ja ymmärtää valintojensa merkityksen,
  • tuntee yliopiston tarjoamia kansainvälistymisen mahdollisuuksia sekä
  • osaa pohtia tulevaisuuden työelämään liittyviä toiveitaan ja sen mukaisia osaamistavoitteita sekä suuntaa oppiainevalintojaan niiden mukaisesti sekä
  • tuntee yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen hallintorakenteen,

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen laitoksen ja tiedekunnan järjestämälle orientaatiokurssille, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen sekä HOPS-keskustelu. Pakollinen pääaineopiskelijoille. Sijoitetaan tutkinnossa yleisopintoihin.

Ajoitus: 1. lukukauden alku.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

 

ETNY002 Opinto- ja urasuunnittelu II 1 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida omaa osaamistaan ja ammatillisia tavoitteitaan,
  • tunnistaa etnologian opintojen tarjoamia työelämävalmiuksia sekä
  • tuntee etnologien työllistymismahdollisuuksia.

Opiskelutapa: HOPS-keskustelu kandidaattiseminaarin ohjaajan ja professorin kanssa, oman osaamisen pohtiminen ja kirjaaminen HOPS-keskustelua varten ohjaajalta saatavien ohjeiden mukaisesti sekä osallistuminen työelämäpäivään tai muuhun laitoksen/oppiaineen/tiedekunnan järjestämään, erikseen nimettyyn työelämäsisältöiseen opetukseen. Opintojakso on pakollinen pääaineopiskelijoille ja se sijoitetaan opinnoissa yleisopintoihin.

Ajoitus: suoritetaan kandidaattiseminaarin yhteydessä.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

 

ETNY096 Kypsyysnäyte eli maturiteetti 1 op

Pääaineopiskelijoille tarkoitettu kypsyysnäyte kuuluu kaikille pakollisiin yleisopintoihin, ja se suoritetaan humanistisen tiedekunnan ohjeiden mukaisesti kandidaattiseminaarin yhteydessä: https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/maturiteetti.

Arviointi: hyväksytty/hylätty