11.11.2015

Eurooppa-opinnot, opetussuunnitelma 2012–2015

Eurooppa -opintokokonaisuus (25 op)

Opintokokonaisuus antaa perustietoja Euroopan historiasta, sen kulttuurisesta moninaisuudesta, eurooppalaisesta identiteetistä, maanosan poliittis-taloudellisen yhdentymisen ja Euroopan Unionin taustasta, toiminnasta ja tulevaisuuden tavoitteista. Unionin jäsenyys vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme monin tavoin, joten perustiedot siitä ovat usein välttämättömiä tämän päivän työelämässä, olipa sitten kyseessä työpaikka Unionin tehtävissä, toimiminen kotimaisten tai ulkomaisten yritysten, järjestöjen, opetuksen tiedotuksen tai julkisen hallinnon tehtävissä. Sivuaineeksi kokonaisuus soveltuu erityisesti humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.

 

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • EUIP100 Euroopan integraation historia (5 op)
 • EUIP250 Euroopan historia (4 op)
 • EUIP350 Euroopan taloudellinen integraatio (4 op)
 • EUIP400 Politiikka ja kansalaisuus Euroopan unionissa (4 op)
 • EUIP550 Etninen Eurooppa ja kulttuurinen monimuotoisuus (4 op)
 • EUIP750 Harjoitustyö (4 op) tai EUIP950 Erikoiskurssit (4-6 op)

 

 • EUIP100 Euroopan integraation historia (5 op)
  Tavoite:Suoritettuaan kurssin opiskelija
  -tuntee Euroopan taloudellisen ja poliittisen integraation historian päävaiheet 1800-luvulta alkaen
  -tuntee Euroopan Yhteisöjen kehityksen Euroopan Unioniksi
  -on perehtynyt integraation yhteisten politiikka-alueiden kehittymiseen
  Suoritustapa: Luento tai kirjatentti.
  Arviointi: 1-5
  Kirjallisuus:
  Ruonala, M., EU-perusteos (2008 tai uudempi);
  Pihkala, Erkki, Yhdentyvä Eurooppa (2008);
  Dinan, Desmond Europe Recast: A History of European Union (2004)

 

 • EUIP250 Euroopan historia (4 op)
  Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  -tuntee eurooppalaisuuden historian perusteet
  -tuntee Eurooppa- ja eurooppalaisuus –käsitteiden historiaa
  -on selvillä eurooppalaisen identiteetin rakentumisen historiasta ja sen perustekijöistä
  Opiskelutapa: Luento ja/tai kirjatentti.
  Arviointi: 1-5
  Kirjallisuus: (valitaan 2 teosta, á 2 op)
  Pagden, A. (Ed.), The Idea of Europe: From Antiquity to the European Union (2002, myös sähköisenä);
  Wintle, M.J., The Image of Europe: Visualizing Europe in Cartography and Iconography throughout ages (2009);
  Schulz-Forberg, H.& Stråth, B, The Political History of European Intergation (2011); Tilly, Charles, Coercion, Capital and European States, A D 990-1992 (1992)

 

 • EUIP350 Euroopan taloudellinen integraatio (4 op)
  Tavoite: Suoritettuaan kurssin opiskelija
  -osaa nimetä taloudellisen integraation tärkeimmät teoreettiset perusteet
  -osaa selittää miten kaupan vapauttaminen ja yhtenäismarkkinat vaikuttavat jäsenmaiden talouksiin
  -pystyy arvioimaan miten EU vaikuttaa jäsenmaiden taloudelliseen kehitykseen
  -pystyy perustelemaan taloustieteen näkökulmasta miten, miksi ja millä tuloksilla keskeisiä politiikkalohkoja EU:ssa harjoitetaan
  -pystyy soveltamaan käsiteltyjä teorioita EU:n tapahtumien tulkintaan
  Opiskelutapa: Kirjatentti
  Arviointi: 1-5
  Kirjallisuus: (valitaan 2 teosta, á 2 op)
  Baldwin, Richard, & Wyplosz, Charles, The Economics of European Integration (2006);
  Widgren, M., Euroopan integraation talous ja politiikka (2001);
  McDonald, Frank & Dearden, Stephen, European Economic Integration, 3rd edition (1999);
  Jabko, Nicolas, Playing the Market: A Political Strategy for Uniting Europe, 1985–2005 (2006)

 

 • EUIP400 Politiikka ja kansalaisuus Euroopan unionissa (4 op)
  Tavoite: Suoritettuaan kurssin opiskelija
  -käsittää Euroopan poliittisena integraatiotilana ja uuden kansalaisuuden muodostajana
  -tuntee eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden kehityslinjat ja työelämän historialliset muutokset
  -osaa arvioida eurooppalaisen identiteetin muodostumista, nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita
  Opiskelutapa: Kirjatentti
  Arviointi: 1-5
  Kirjallisuus: (valitaan 2 teosta, á 2 op)
  Morgan, Glyn, The Idea of a European Superstate (2007);
  Spiering, Menno & Wintle, Michael, (Eds.), European Identity and the Second World War (2011);
  Hix, Simon: The Political System of the European Union (2005);
  Saari, Juho, Uusi aikakausi, Yhdentyvä Eurooppa ja sosiaalipolitiikka (2003).

 

 • EUIP550 Etninen Eurooppa ja kulttuurinen monimuotoisuus (4 op)
  Tavoite: Suoritettuaan kurssin opiskelija
  -on perehtynyt eurooppalaisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmiin ja metodeihin
  -tuntee Euroopan kulttuurien moninaisuuden ja etnisten ryhmien rajat
  -tuntee kansallisten vähemmistöjen ja enemmistöjen valtasuhteet
  Opiskelutapa: luento tai kirjatentti
  Arviointi: Tentti (1-5)
  Kirjallisuus (valitaan 2 teosta, á 2 op)
  Nic Craith, Máiréad, Kockel Ullrich & Johler, Reinhard (eds.), Everyday Culture in Europe. Approaches and Methodologies. (2008, myös sähköisenä);
  Kockel, Ullrich, Borderline cases. The ethnic frontiers of European integration (1999);
  Wilson, Thomas M. & Hastings, Donnan, Culture and power at the edges of the state. National support and subversion in European border regions (2005);
  Kockel, Ullrich, Regional Culture and Economic Development. Explorations in European Ethnology (2000)


Vaihtoehtoisesti joko EUIP750 tai EUIP950:

 

 • EUIP750 Harjoitustyö (4 op)
  Tavoite:
  -osaa hankkia itsenäisesti Euroopan integraatioon liittyvää tietoa
  -osaa analysoida jotakin Euroopan integraatioon liittyvää erityiskysymystä
  -osaa laatia suppeahkon kirjallisen esityksen Euroopan integraation aihepiiristä
  Opiskelutapa: Kirjallinen harjoitustyö Euroopan integraatioon liittyvästä aiheesta, josta on sovittava etukäteen.
  Arviointi: 1-5

 

 • EUIP950 Erikoiskurssit (4-6 op)
  Valinnaisiksi erikoiskursseiksi hyväksytään koti- ja ulkomailla suoritetut akateemiset standardit täyttävät EU-aiheiset kurssit, joita ei sisälly opintokokonaisuuden tarjontaan.
  Opiskelutapa: Vapaamuotoinen korvaavuusanomus liitteineen