18.01.2017

Eurooppa-opintojen opetussuunnitelma 2015–2017

Opetussuunnitelma pdf-muodossa

 

Eurooppa-opinnot, 25 op

 

Perusopintotasoinen opintokokonaisuus antaa perustietoja Euroopan historiasta, Euroopan kulttuurisesta moninaisuudesta, eurooppalaisesta identiteetistä ja Euroopan globaalista roolista maailmassa. Opinnoissa käsitellään maanosan poliittistaloudellista yhdentymistä, Euroopan Unionin taustaa, EU:n toimintaa ja EU:n tulevaisuuden tavoitteita. Unionin jäsenyys vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme monin tavoin, joten perustiedot siitä ovat usein välttämättömiä tämän päivän työelämässä, olipa sitten kyseessä työpaikka Euroopan Unionin tehtävissä, tai toimiminen kotimaisten tai ulkomaisten yritysten, järjestöjen, opetuksen, tiedotuksen ja julkisen hallinnon tehtävissä. Sivuaineeksi kokonaisuus soveltuu erityisesti humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.

Opintojaksot

 

Opintojaksojen kuvaukset

 

EUIP100 Euroopan integraation historia (5 op)

Tavoite: Suoritettuaan kurssin opiskelija

  • tuntee Euroopan taloudellisen ja poliittisen integraation historian päävaiheet 1800-luvulta alkaen
  • tuntee Euroopan Yhteisöjen kehityksen Euroopan Unioniksi
  • on perehtynyt integraation yhteisten politiikka-alueiden kehittymiseen

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: (kirjatentissä suoritetaan nämä kaikki kolme kirjaa):

  • Ruonala, M., EU-perusteos (2014);
  • Pihkala, Erkki, Yhdentyvä Eurooppa (2008);
  • Dinan, Desmond, Europe Recast: A History of European Union (2004)

EUIP250 Euroopan historia (4 op)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee eurooppalaisuuden historian perusteet
  • tuntee Eurooppa ja eurooppalaisuus –käsitteiden historiaa
  • on selvillä eurooppalaisen identiteetin rakentumisen historiasta ja sen perustekijöistä

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: (valitaan 2 teosta, á 2 op)

  • Pagden, A. (ed.), The Idea of Europe: From Antiquity to the European Union (2002)
  • Wintle, M.J., The Image of Europe: Visualizing Europe in Cartography and Iconography through ages (2009)
  • Schulz-Forberg, H. & Stråth, B, The Political History of European Integration (2011)
  • Tilly, Charles, Coercion, Capital and European States, AD 990-1992 (1992)

 

EUIP350 Euroopan taloudellinen integraatio (4 op)

Tavoite: Suoritettuaan kurssin opiskelija

   • tuntee taloudellisen integraation tärkeimmät teoreettiset perusteet
   • osaa selittää miten kaupan vapauttaminen ja yhtenäismarkkinat vaikuttavat jäsenmaiden talouksiin
   • osaa arvioida miten EU vaikuttaa jäsenmaiden taloudelliseen kehitykseen
   • osaa perustella taloustieteen näkökulmasta miten, miksi ja millä tuloksilla keskeisiä politiikkalohkoja EU:ssa harjoitetaan
   • osaa soveltaa käsiteltyjä teorioita EU:n tapahtumien tulkintaan

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai kirjatentti

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: (valitaan 2 teosta, á 2 op)

   • Baldwin, Richard, & Wyplosz, Charles, The Economics of European Integration (2006);
   • Widgren, M., Euroopan integraation talous ja politiikka (2001);
   • McDonald, Frank & Dearden, Stephen, European Economic Integration, 3rd edition (1999);
   • Jabko, Nicolas, Playing the Market: A Political Strategy for Uniting Europe, 1985–2005 (2006)

 

EUIP400 Politiikka ja kansalaisuus Euroopan unionissa (4 op)

Tavoite: Suoritettuaan kurssin opiskelija

   • käsittää Euroopan poliittisena integraatiotilana ja uuden kansalaisuuden muodostajana
   • tuntee eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden kehityslinjat ja työelämän historialliset muutokset
   • osaa arvioida eurooppalaisen identiteetin muodostumista, nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai kirjatentti

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: (valitaan 2 teosta, á 2 op)

   • Morgan, Glyn, The Idea of a European Superstate (2007);
   • Spiering, Menno & Wintle, Michael, (Eds.), European Identity and the Second World War (2011);
   • Hix, Simon: The Political System of the European Union (2005);
   • Saari, Juho, Uusi aikakausi, Yhdentyvä Eurooppa ja sosiaalipolitiikka (2003).

EUIP550 Etninen Eurooppa ja kulttuurinen monimuotoisuus (4 op)

Tavoite: Suoritettuaan kurssin opiskelija

   • on perehtynyt eurooppalaisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmiin ja metodeihin
   • tuntee Euroopan kulttuurien moninaisuuden ja etnisten ryhmien rajat
   • tuntee kansallisten vähemmistöjen ja enemmistöjen valtasuhteet

Opiskelutapa: kontaktiopetus tai kirjatentti

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: (valitaan 2 teosta, á 2 op)

   • Hsu, Roland (ed.), Ethnic Europe: Mobility, Identity, and Conflict in a Globalized World (2010)
   • Stacul, Jaro, Moutsou, Christina & Kopnina, Helen (eds.), Crossing European Boundaries: Beyond Conventional Geographical Categories (2005)
   • Demossier, Marion (ed.), The European Puzzle: The Political Structuring of Cultural Identities at a Time of Transition (2007)
   • Goddard, Victoria A., The Anthropology of Europe: Identity and Boundaries in Conflict (1994)

EUIP750 Harjoitustyö (4 op)

Tavoite: Suoritettuaan kurssin opiskelija

   • osaa hankkia itsenäisesti Euroopan integraatioon ja Euroopan historiaan liittyvää tietoa
   • osaa analysoida jotakin Euroopan integraatioon liittyvää erityiskysymystä
   • osaa jäsentää ja soveltaa oppimaansa Euroopan integraatiota, sen kehitystä ja ideologiaa koskevaa tietoaosaa laatia kirjallisen esityksen Euroopan integraation ja historian aihepiiristä

Opiskelutapa: Kirjallinen noin 12 sivun mittainen harjoitustyö. Opiskelija valitsee itselleen aiheen, tutkimustehtävän ja lähteet, ja neuvottelee niistä etukäteen tentaattorin kanssa.

Arviointi: 0-5