11.11.2015

Historian opetussuunnitelma 2012–2015

Historia oppiaineena

Keitä me olemme? Mistä me tulemme? Perehtyessään historiaan ihminen oppii ymmärtämään myös itseään ja paikkaansa maailmassa. Historian tutkimus ulottuu syrjäseutujen asukkaista hallitsijoihin, paikallisyhteisöistä valtioihin, arjen historiasta kansojen identiteetteihin sekä yksittäisistä ilmiöistä suuriin muutoksiin ja jatkumoihin. Tutkimuksen kohteet ovat miltei rajattomat, jos vain kohteesta on säilynyt tiedon murusia meidän ajallemme saakka.

Opiskelun ja opetuksen periaatteet on kirjattu laitoksen Koulutuskäsikirjaan.

Opintojaksojen vastuuopettajat ilmoitetaan opetusohjelmassa.

 

Sijoittuminen työelämään

Historian ja etnologian laitos tähtää kaikessa koulutuksessaan opiskelijoiden kasvamiseen itsenäisiksi ja vuorovaikutukseen kykeneviksi akateemisiksi asiantuntijoiksi, jotka voivat toimia valmistuttuaan erilaisissa työtehtävissä.

Historian opiskelu antaa valmiudet tehokkaaseen tiedon löytämiseen, sen lähdekriittiseen analysoimiseen ja siihen pohjautuvan uuden tiedon tuottamiseen. Näistä taidoista on hyötyä lähes millä alalla tahansa. Historian alalta valmistutaan esimerkiksi opettajaksi, kouluttajiksi, tiedottajaksi, toimittajaksi, tutkijaksi arkistotyöhön tai hallintotehtäviin.

Tietoja historian maistereiden sijoittumisesta työelämään saat Helan työllistymiskyselystä sekä osallistumalla humanistisen tiedekunnan järjestämään työelämätietoa lisäävään koulutukseen.[linkki].

 

Yleisopinnot

HISY001 Opintojen suunnittelu I (1op)

Tavoite: Opiskelija

 • tuntee yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen hallintorakenteen
 • tuntee kandidaatin- ja maisterintutkinnon rakenteen sekä käsitteet pääaine, sivuaine, kieli- ja viestintäopinnot, opetussuunnitelma, opetusohjelma, opintokokonaisuus, opintojakso ja opintopiste
 • tuntee Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön ja sen asettamat oikeudet ja velvollisuudet
 • osaa ottaa vastuun opintoihinsa liittyvän tiedon hankinnasta
 • osaa suunnitella ja aikatauluttaa opintojaan ja tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman
 • osaa arvioida valintojaan, osaamistaan ja kehittymishaasteitaan ja ymmärtää valintojensa merkityksen
 • tuntee kansainvälistymisen mahdollisuuksia

Opiskelutapa: Opiskelija osallistuu syyslukukauden alussa tiedekunnan järjestämiin tiedotustilaisuuksiin ja laitoksen kurssille opintojen suunnittelusta. Tämän jälkeen kukin laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka hyväksymiseen liittyy ohjauskeskustelu.

Suoritus ja arviointi: hyväksytty / hylätty

Ajoitus: ensimmäisen vuoden syyslukukausi

 

Perusopinnot (25 op)

Huomautus: opintojaksojen HISP012-016 vaihtoehtoinen suoritusmuoto on kirjatentti (eTentti). Tällöin tentitään kaikki opintojakson kohdalla mainitut kirjat.

Tavoite: Perusopintojen jälkeen opiskelija

 • tuntee kulttuurien, aatteiden, yhteiskuntien, talouden ja politiikan yleisen historiallisen kehityksen
 • tuntee historiantutkimuksen keskeiset periaatteet ja ymmärtää historiallisen tiedon luonnetta
 • osaa esittää oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti
 • on kehittänyt ryhmätyötaitojaan, kielitaitoaan ja tietoteknisiä valmiuksiaan
 • löytää tarvitsemiaan tietoja
 • pystyy valitsemaan omat alueensa aineopintojen erikoistumisopinnoista

 

HISP011 Johdatus historian tutkimukseen (5 op)

Tavoite: Suoritettuaan kurssin opiskelija

 • tunnistaa historiantutkimuksen keskeiset käsitteet ja tutkimussuuntaukset
 • on selvillä historian ja etnologian laitoksen tutkimuksen painoaloista
 • pystyy keskustelemaan tutkimusteksteistä
 • osaa vertailla erilaisia historiatieteellisiä tulkintoja

Opiskelutapa: Suositeltava luento ja harjoitustyöt

Suoritus ja arviointi: harjoitustöiden arviointi (1—5)

Ajoitus: ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukausi

Vaihtoehtoinen suoritustapa:

Kirjallisuus ja/tai lukupiiri:

Vilkuna, Kustaa H. J., Katse menneisyyden ihmiseen. Valta ja aineettomat elinolot 1500–1850 (2010)

Tosh, John, Why History Matters (2008)

 

Peruskurssi (20 op)

Tavoite: Peruskurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa jäsentää historian aikakaudet, mutta ymmärtää myös historian aikakausiin jakamisen sopimuksenvaraisen luonteen ja tunnistaa jatkumoita aikakausien välillä
 • ymmärtää kronologian ja syy-seuraussuhteiden merkityksen historiantutkimuksessa
 • osaa jäsentää historian aikakaudet, mutta ymmärtää myös historian aikakausiin jakamisen ongelmallisuuden
 • pystyy palauttamaan mieleen keskeisen tapahtumahistorian
 • osaa selittää merkittävimmät historian eri alojen kehityslinjat

Opiskelutapa: Pakolliset johdattelevat luennot ja kirjallisuus

Suoritus ja arviointi: tentit (1 – 5)

Ajoitus: Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, kirjatenttiin voi osallistua vasta kunkin luento-osuuden päätyttyä.

 

HISP012 Antiikki ja keskiaika (4 op)

Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija

 • tunnistaa antiikin ja keskiajan keskeiset poliittiset, kulttuuriset ja taloudelliset kehityskulut Euroopassa
 • tunnistaa kulttuuriperinnön siirtymisen tärkeimpiä mekanismeja: esimerkiksi arabikulttuurin välittäjäasema, humanismi
 • pystyy tarkastelemaan Suomen keskiaikaa osana eurooppalaista kehitystä

Kirjallisuus:

Winks, Robin W., Mattern-Parkes, Susan P., The Ancient Mediterranean World: From the Stone Age to A. D. 600 (Oxford University Press, 2004),

Heikkilä, Tuomas, Niskanen, Samu, Euroopan synty. Keskiajan historia (2004)

Tarkiainen, Kari, Ruotsin Itämaa. Esihistoriasta Kustaa Vaasaan (2010)

 

HISP013 Uusi aika (4 op)

Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija

 • ymmärtää aikakauden Euroopassa tapahtuneiden uskonnollisten ja valtiollisten konfliktien merkityksen
 • pystyy analysoimaan eurooppalaisen maailmankuvan laajenemista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä
 • osaa vertailla eri Euroopan valtioiden yhteiskunnallista kehitystä ja rakennetta, sekä niissä tapahtuneita muutoksia
 • kykenee nimeämään aikakauden tärkeimmät aatteelliset, kulttuuriset ja taloudelliset tapahtumat ja kehityskulut
 • ymmärtää suurvalta-ajan perusteet ja merkityksen Ruotsin historiassa sekä laajemmin eurooppalaisessa kontekstissa

Kirjallisuus:

Karonen, Petri, Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521 – 1809 (2008),

Wiesner-Hanks, Merry E., Early Modern Europe, 1450 – 1789 (2006)

 

HISP014 Uusin aika (4 op)

Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija

 • ymmärtää aikakauden yhteiskunnallisia ja poliittisia murroksia sekä niiden vaikutusta 1900-luvun historiaan
 • osaa selittää Euroopan suurvaltapolitiikan luonteen ennen ensimmäistä maailmansotaa
 • on selvillä Suomen autonomisen aseman valtiollisesta, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta merkityksestä
 • tuntee aikakauden tärkeimmät aatteelliset ja poliittiset virtaukset

Kirjallisuus:

Berger, Stefan (toim.), A Companion to Nineteenth-Century Europe 1789–1914 (2009)

Jussila, Osmo, Suomen poliittinen historia (1800-luvun osuus) ja Haapala, Pertti (toim.), Talous, valta, valtio : tutkimuksia 1800-luvun Suomesta (1992)

 

HISP015 Lähihistoria (4 op)

Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija

 • ymmärtää suurvaltojen merkityksen 1900-luvun kansainvälisessä politiikassa
 • tuntee maailmansotien sekä kylmän sodan taustat, tärkeimmät vaiheet ja rauhansopimukset ja sotien seuraukset eurooppalaisten kulttuurien kehitykselle
 • on selvillä talouden ja demokratian kriiseistä sekä eri yhteiskuntajärjestelmien välisestä kilpailusta 1900-luvulla
 • pystyy selittämään entisten siirtomaiden kansalliset liikkeet ja itsenäistymisprosessit
 • ymmärtää Suomen historian osana Euroopan ja globaalin maailman historiaa
 • hahmottaa Suomen yhteiskunnallisen, poliittisen, kulttuurisen ja taloudellisen kehityksen 1900-luvulla, pystyy analysoimaan itsenäisen Suomen syntyvaiheita ja tuntee Suomen ulkopolitiikan päälinjat 1900-luvulla

Kirjallisuus:

Paxton, Robert, Europe in the twentieth century (2011)

Meinander, Henrik, Tasavallan tiellä. Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle (1999)

 

HISP016 Talous ja yhteiskunta pitkällä aikavälillä (4 op)

Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija

 • osaa sijoittaa talous- ja yhteiskuntahistorian historiatieteen kenttään
 • ymmärtää talous- ja yhteiskuntahistoriallisen tavan tulkita historiaa
 • on selvillä tärkeimmistä talous- ja yhteiskuntapoliittisista suuntauksista
 • osaa nimetä talouden murroskaudet ja merkittävimmät innovaatiot esihistoriasta nykypäiviin

Kirjallisuus:

McNeill, J. R., McNeill, William H., Verkottunut ihmiskunta. Yleiskatsaus maailmanhistoriaan (2006)

Ojala, Jari, Eloranta, Jari, Jalava, Jukka (toim.), The Road to Prosperity. An Economic History of Finland (2006)

 

Aineopinnot (55 op)

Tavoite: Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa soveltaa historiatieteen keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä sekä käyttää erilaisia  tutkimusmenetelmiä ja lähdeaineistoja
 • pystyy käyttämään keskeisiä tiedonhankintajärjestelmiä ja -välineitä
 • pystyy osallistumaan projektityöskentelyyn ja tieteelliseen keskusteluun
 • pystyy laatimaan tieteellisen tutkielman
 • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja osaa kertoa niistä
 • valitsee maisteriopintojen pääaineen ja oman erikoistumisalansa

 

HISY002 Opintojen suunnittelu II (1 op)

Tavoite: opiskelija

 • opiskelija valitsee maisteriopintojensa pääaineen ja oman erikoistumisalansa
 • perehtyy alansa työllistymismahdollisuuksiin
 • oppii laatimaan työhakemuksen ja CV:n

Suoritustapa: Kandidaatintutkielman valmistuttua opiskelija käy ohjauskeskustelun ohjaajansa kanssa. Opiskelija esittää maisteriopintojen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Osallistuminen tiedekunnan järjestämille työelämävalmiuskursseille.

Ajoitus: kandidaatinopintojen 2. ja/tai 3. vuosi

 

Yhteinen osuus (23 op)

Tavoite: Aineopintojen yhteisen osuuden jälkeen opiskelija

 • tuntee historiantutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat
 • osaa etsiä ja käyttää alkuperäislähteitä ja usealla kielellä julkaistua tutkimuskirjallisuutta
 • osaa laatia toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja kirjoittaa tutkielman
 • pystyy keskustelemaan analyyttisesti eri aihepiirien opinnäytteistä
 • hallitsee vanhoilla käsialoilla ja kielimuodoilla laadittujen lähteiden lukemisen edellyttämät perustaidot
 • osaa käyttää keskeisiä laadullisia ja määrällisiä menetelmiä ja soveltaa lähdekritiikkiä tutkimustyössään

 

HISA012 Historiantutkijan taidot (4 op)

Opiskelutapa: Luento- ja harjoituskurssit, jotka käsittelevät vanhoja käsialoja ja kvantitatiivisia menetelmiä historiantutkimuksessa.

Ajoitus: ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukausi

Arviointi: 1 – 5

 

HISA001 Tutkimusmenetelmät (5 op)

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille

Arviointi: 1 – 5

Ajoitus: toisen opiskeluvuoden syyslukukausi

 

HISA011 Kandidaattiseminaari (14 op, jossa tutkielman osuus on 10 op)

Opiskelutapa: Luennoilla ja harjoituksissa perehdytään keskeisimpiin lähdeaineistoihin. Laaditaan tutkimussuunnitelma (syyslukukausi) ja esitetään seminaarissa tutkielma sekä toimitaan toisen tutkielman opponenttina (kevätlukukausi). Kandidaattiseminaarin yhteydessä pääaineopiskelijat suorittavat historian tutkimusviestinnän pakollisiin kieliopitoihin (kevätlukukausi).

Arviointi: 1 – 5

Ajoitus: toinen opiskeluvuosi

Historiaa sivuaineena opiskelevien tutkielmaa ei tarkasteta kandidaatintutkielmana eivätkä he tee maturiteettia.

 

HISY096 Kypsyysnäyte eli maturiteetti

Pääaineopiskelijoille tarkoitettu kypsyysnäyte kuuluu kaikille pakollisiin yleisopintoihin ja se suoritetaan humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä sen jälkeen kun kandidaatintutkielma on hyväksytty.

Huom. Maturiteettia (1 op) ei lasketa mukaan aineopintojen kokonaisuuteen.

Arviointi: hyväksytty / hylätty

 

Erikoistumisopinnot (32 op)

Tavoite: Erikoistumisopinnoissa tutustutaan laajasti historiantutkimuksen lähestymistapoihin ja valitaan erikoistumisalue. Erikoistumisopintojen jälkeen opiskelija

 • tuntee monipuolisesti historiantutkimuksen eri näkökulmia
 • on laajasti perehtynyt vähintään yhden erikoistumisalueen tutkimukseen
 • kykenee perustellusti valitsemaan oman erikoistumisalueensa

Jokaisesta viidestä erikoistumisalueesta suoritetaan yksi osio (á 4 op, yhteensä 20 op). Lisäksi suoritetaan kolme osiota opiskelijan valitsemilta erikoistumisalueilta (á 4 op, yhteensä 12 op). Kirjatentteinä suoritettaessa neljä opintopistettä koostuu kahdesta kirjasta.

Arviointi: 1 - 5

Ajoitus: ensimmäinen, toinen ja kolmas opiskeluvuosi

 

Erikoistumisopintojen alueet ja niihin sisältyvät osiot (á 4 p)

Aate ja käsitehistoria

Poliittinen historia

Kulttuuri- ja mentaliteetti-historia

Sosiaali-historia

Talous- ja yhteiskunta-historia

HISA111 Aatehistoria

HISA211

Kansainväliset suhteet

HISA311

Kulttuurihistoria ja uusi kulttuuri-historia

HISA411

Uusi sosiaali-historia

HISA511 Maailman taloushistoria

HISA112 Poliittiset aatteet

HISA212

Kriisit, konfliktit ja rauhaan palaaminen

HISA312

Arjen historia

HISA412

Sukupuolihistoria

 

HISA512

Suomen taloushistoria

 

HISA113 Poliittinen kulttuuri

HISA213

Suurvaltojen historia

HISA313

Tieto ja taito historiassa

HISA413

Yhteisöhistoria

 

HISA513

Yhteiskuntahistoria

HISA114

Antiikin perintö ja filosofia

HISA214

Poliittinen järjestelmä

HISA314

Rikos ja kulttuuri

HISA414

Sosiaaliset rakenteet

 

HISA514

Ihminen ja talous

 

 

Erikoistumisopintojen opintojaksot

Aate- ja käsitehistoria

Tavoite: Erikoistuttuaan aate- ja käsitehistoriaan opiskelija

 • tuntee aate- ja käsitehistorian keskeisimmät tutkimussuuntaukset
 • tuntee poliittisen ajattelun historian keskeisimmät suuntaukset ja osaa arvioida niiden historiallisia ulottuvuuksia
 • osaa analysoida poliittista kulttuuria ajallisissa ja paikallisissa merkitysyhteyksissään
 • tunnistaa antiikin filosofian ja kulttuurin pitkän aikavälin merkityksen länsimaisessa kulttuuriperinnössä

 

HISA111 Aatehistoria

Kirjallisuus:

Hyrkkänen, Markku, Aatehistorian mieli (2002),

van Horn Melton, James, The Rise of the Public in Enlightenment Europe  (2001, Ebrary)

Munck, Thomas, The Enlightenment. A Comparative Social History 1721 – 1794 (2002)

Runciman, W.G., Great Books, Bad Arguments: "Republic", "Leviathan", and "The Communist Manifesto" (2010)

 

HISA112 Poliittiset aatteet

Kirjallisuus:

Baycroft, Timothy, Hewitson, Mark (toim.), What is a Nation? Europe 1789-1914 (2006),

Green, E. H. H., Ideologies of Conservatism. Oxford University Press, (2002)

Saastamoinen, Kari, Eurooppalainen liberalismi. Etiikka, talous, politiikka (1998

Heywood, Andrew, Political ideologies. An introduction (2007)

 

HISA113 Poliittinen kulttuuri

Kirjallisuus:

Ihalainen, Pasi (ed.), Scandinavia in the Age of Revolution: Nordic Political Cultures, 1740-1820

Harnesk, Börje, Maktens skiftande skepnader. Studier i makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna Sverige (2003)

Hardtwig, Wolfgang, Politische Kultur der Moderne (2010)

Cannadine, David, Ornamentalism (2001)

 

HISA114 Antiikin perintö ja filosofia

Kirjallisuus:

Thesleff, Holger, Sihvola, Juha, Antiikin filosofia ja aatemaailma (1994)

M. Kajava, S. Kivistö, H. K. Riikonen, E. Salmenkivi & R. Sarasti-Wilenius, toim., Kulttuuri antiikin maailmassa (Teos, 2009)

Krötzl, Christian, Pietarin ja Paavalin nimissä. Paavit, lähetystyö ja Euroopan muotoutuminen (500–1250). (2004)

Castrén, Paavo, Uusi antiikin historia (2011)

 

Poliittinen historia

Tavoite: Erikoistuttuaan poliittiseen historiaan opiskelija

 • on selvillä kansainvälisten suhteiden mekanismeista 1600-luvulta nykypäiviin
 • pystyy vertailemaan eri maiden ja aikakausien poliittisia järjestelmiä
 • osaa eritellä kriisien ja niitä seuranneiden muutosten merkitystä yhteiskunnassa
 • osaa arvioida uuden ja uusimman ajan suurvaltojen poliittista ja taloudellista kehitystä

 

HISA211 Kansainväliset suhteet

Armstrong, David, Lloyd, Lorna, Redmond, John, International organization in world politics (2004)

Scott, H.M., The Birth of a Great Power System 1740–1815 (2006)

Englund, Peter, Voittamaton. Erään miehen tie Ruotsin suurvalta-aikana (2001)

Kallenautio, Jorma, Suomi kylmän rauhan maailmassa. Suomen ulkopolitiikka Porkkalan palautuksesta 1955 Euroopan unionin jäsenyyteen 1995 (2005)

 

HISA212 Kriisit, konfliktit ja rauhaan palaaminen

Ferguson, Niall, The War of the World. Twentieth-Century Conflict and the Descent of the West (2006)

Karonen, Petri, Tarjamo, Kerttu (toim.), Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla (2006)

Katajala, Kimmo (toim.), Northern Revolts. Medieval and early modern Peasant Unrest in the Nordic Countries,

Naimark, Norman, Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in the 20th Century (2002)

 

HISA213 Suurvaltojen historia

Glete, Jan, War and the State in early modern Europe. Spain, the Duch Republic and Sweden as fiscal-military States, 1500 – 1660 (2002)

Norton, Mary Beth, et al., A People and a Nation. A History of the United States (Brief 6th ed., 2003),

Haslam, Jonathan, Russia’s Cold War (2011)

Pomeranz, Kenneth, The great divergence: China, Europe, and the making of the modern world economy (2000, EBRARY)

 

HISA214 Poliittinen järjestelmä

Anderson, Bebedict, Kuvitellut yhteisöt. Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua (2007)

Karlsson Sjögren, Åsa, Männen, kvinnorna och rösträtten. Medborgarskap och representation 1723 – 1866 (2006)

Jupp, Peter, The Governing of Britain 1688-1848: The Executive, Parliament and the People (2006)

Hallberg, Pekka et al. (toim.), Presidentin valta. Hallitsijavallan ja parlamentarismin välinen jännite 1919-2009 (2009)

 

Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria

Tavoite: Erikoistuttuaan kulttuuri- ja mentaliteettihistoriaan opiskelija

 • tuntee sivilisaatioprosessin ja kulttuurihistorian käsitteet ja niitä koskevan kriittisen keskustelun päälinjat
 • tuntee arjen historian tutkimukseen liittyvän keskeisen problematiikan
 • on perillä tieteen, teknologian, tietoyhteiskunnan ja innovaatioiden historiasta
 • osaa vertailla eri maiden rikoshistoriaa ja yhteisöjen kontrollijärjestelmiä

 

HISA311 Kulttuurihistoria ja uusi kulttuurihistoria

Burke, Peter, The Art of Conversation (1993)

Elias, Norbert, The civilizing process, Vol. 1: The history of manners (1982)

Frykman, Jonas, Löfgren, Orvar, Den kultiverade Människan (1981)

Goody, Jack, The Theft of History (2006)

 

HISA312 Arjen historia

Burke, Peter, Popular Culture in Early Modern Europe (Revised repr., 1994),

Gurevich, Aron, Medieval Popular Culture. Problems of Belief and Perception. (Cambridge University Press 1990)

Häggman, Kari et al. (toim.), Suomalaisen arjen suuri tarina (2010)

Vilkuna, Kustaa H. J., Arkielämää patriarkaalisessa työmiesyhteisössä. Rautaruukkilaiset suurvalta-ajan Suomessa (1996)

 

HISA313 Tieto ja taito historiassa

Mokyr, Joel, The gifts of Athena. Historical origins of the knowledge economy (2002)

Müller, Leos, Ojala, Jari (toim.), Information flows. New Approaches in the Historical Study of Business Information Sudia Historica 74 (2007)

Hanska, Jussi, Vainio-Korhonen, Kirsi (toim.), Huoneentaulun maailma.  Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle (2010)

Tommila, Päiviö, Korppi-Tommola, Aura (toim.), Suomen tieteen vaiheet (2003)

 

HISA314 Rikos ja kulttuuri

Emsley, Clive, Crime and society in England, 1750 – 1900 (1997)

Katajala-Peltomaa, Sari, Toivo, Raisa Maria, Noitavaimo ja neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle (2009)

Vilkuna, Kustaa H. J., Paholaisen sota (2006)

Österberg, Eva, Lindstedt Cronberg, Marie, Våld. Representation och verklighet (2006).

 

Sosiaalihistoria

Tavoite: Erikoistuttuaan sosiaalihistoriaan opiskelija

 • hallitsee uuden sosiaalihistorian keskeiset tutkimusmenetelmät ja tietää sen eron perinteiseen sosiaalihistoriaan
 • osaa analysoida ja eritellä kulttuurin, vallan, väkivallan ja talouden sukupuolittuneisuutta
 • -osaa eritellä ja analysoida yksilön suhdetta perheeseen ja erilaisiin yhteisöihin
 • osaa analysoida  sosiaalisia rakenteita ja niissä tapahtuneita muutoksia pitkällä aikavälillä

 

HISA411 Uusi sosiaalihistoria

Alapuro, Risto, Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890 - 1933 (1995)

Bartlett, Robert, Hirtetty mies. Kertomus ihmeestä, muistista ja kolonialismista keskiajalla (2006)

Ginzburg, Carlo, Johtolankoja. Kirjoituksia mikrohistoriasta ja historiallisesta metodista (1996)

Levi, Giovanni, Aineeton perintö. Manaajapappi ja talonpoikaisyhteisö 1600-luvun Italiassa (1992)

 

HISA412 Sukupuolihistoria

Markkola, Pirjo, Synti ja siveys. Naiset uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860 – 1920 (2002)

Munns, Jessica, Richards, Penny, Gender, Power and Privilege in early modern Europe (2003)

Ahlbäck, Anders, Soldiering and the Making of Finnish Manhood: Conscription and Masculinity in Interwar Finland, 1918–1939 (2011)

Ågren, Maria, Domestic secrets: women & property in Sweden, 1600-1857 (2009)

 

HISA413 Yhteisöhistoria

Lindgren, Cecilia, En riktig familj. Adoption, föräldrarskap och barnets bästa 1917–1975 (2006)

Pylkkänen, Anu, Trapped in Equality. Women as Legal Persons in the Modernisation of Finnish Law (2009)

Taussi Sjöberg, Marja, Släkten, pengarna och Caroline Gother: En grosshandlarsläkt i Stockholm under tre generationer 1740–1836 (2009)

Piilahti, Kari-Matti, Aineellista ja aineetonta turvaa: ruokakunnat, ekologis-taloudelliset resurssit ja kontaktinmuodostus Valkealassa 1630–1750 (2007)

 

HISA414 Sosiaalisten rakenteiden historia

Braudel, Fernand, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century, Vol. I: The Structure of Everyday Life. The Limits of the Possible (University of California Press 1992)

Saari, Juho (toim.): Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historian tutkimukseen. Gaudeamus 2006

Teräs, Kari, Arjessa ja liikkeessä. Verkostonäkökulma modernisoituviin työelämän suhteisiin 1880 – 1920 (2001)

Kaelble, Hartmut, A social history of Western Europe 1880-1980 (1989)

 

Talous- ja yhteiskuntahistoria

Tavoite: Erikoistuttuaan talous- ja yhteiskuntahistoriaan opiskelija ymmärtää

 • globaalin talouden kasvun ja rakennemuutosten syyt ja seuraukset
 • Suomen kehityksen osana maailmantaloutta
 • talouden ja taloudellisten toimijoiden yhteyden yhteiskunnan ja kulttuurin kokonaiskehitykseen
 • talouden kehitysmekanismeja yksilön näkökulmasta

 

HISA511 Maailman taloushistoria

Berend, I.T. An Economic History of Twentieth-Century Europe. Economic regimes from laissez-faire to globalization  (2006)

Clark, Gregory, A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World (2007, Ebrary)

Schön, Lennart, Maailman taloushistoria: Teollinen aika (2011)

Söderberg, Johan, Vår världs ekonomiska historia: Den förindustriella tiden (2007). (suomeksi 2012 lokakuussa)

 

HISA512 Suomen taloushistoria

Fellman, Susanna et al.(toim.), Creating Nordic Capitalism. The Business History of a Competitive Periphery (2008)

Kaukiainen, Yrjö, Ulos maailmaan! Suomalaisen merenkulun historia (2008)

Myrdal, Janken & Morell, Mats (eds.).The agrarian history of Sweden: From 4000 BC to AD 2000 / (2011)

Teräs, Kari, Yrittäjä ja yhteiskunta. Heikki Huhtamäen verkosto- ja sidosryhmäsuhteet (2009)

 

HISA513 Yhteiskuntahistoria

Diamond, Jared., Tykit, taudit ja teräs. Ihmisen yhteiskuntien kohtalot (2003)

Heiskala, Risto ja Virtanen Akseli, Talous ja yhteiskuntateoria I: Vanhan maailman talous ja suuri murros (2011)

Landes, David S. The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (1969)

Mokyr, Joel, The lever of riches. Technological creativity and economic progress (1990)

 

HISA514 Ihminen ja talous

Fogel, Robert William, The Escape from Hunger and Premature Death, 1700-2100: Europe, America, and the Third World (2004, elektroninen aineisto)

McKloskey, Deirdre N., Bourgeois Dignity: Why Economists Can’t Explain the Modern World (2010)

Livi-Bacci, M. A Concise History of World Population [Third Edition] (2001).

Lindert, Peter H., Growing Public: Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century. Two volumes. Cambridge University Press (2004, elektroninen aineisto)

 

HISA601 – 604 Muita opintojaksoja

Esimerkiksi:

Opiskelijan vaihdossa suorittamia opintoja tai vierailuluentoja, jotka voivat olla myös muiden oppiaineiden järjestämiä. Käytetään luentopassia, mihin vierailuluennot kootaan.

 

Syventävät opinnot (80 op)

Tavoite: Suoritettuaan syventävät opinnot opiskelija

 • tuntee historiatieteellisen keskustelun, sen keskeiset metodologiset suuntaukset, ja pystyy itse osallistumaan keskusteluun
 • pystyy itsenäiseen tiedonhakuun ja tieteelliseen työskentelyyn yksin ja ryhmässä
 • osaa tuottaa ja välittää tieteenalan uutta tietoa
 • tuntee tieteenteon eettiset pelisäännöt
 • osaa hyödyntää hankkimaansa tutkimustietoa ja tutkimustyön taitoja työelämässä
 • pystyy toimimaan valitsemansa erikoisalan asiantuntijana monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä
 • on saavuttanut valmiudet alansa tieteellisiin jatko-opintoihin

 

Yhteinen osuus

HISS010 Historiankirjoituksen historia (4 op)

Tavoite: Suoritettuaan kurssin opiskelija

 • tuntee historiankirjoituksen suuntaukset ja merkittävimmät edustajat
 • osaa arvioida eri aikakausien ja maiden historiankirjoitusta niiden omissa konteksteissaan
 • tuntee historiallisen tulkinnan ja päättelyn keskeiset piirteet
 • pystyy analysoimaan historiallisen tiedon aikasidonnaisuutta ja muutosta

Opiskelutapa: luennot ja/tai kirjallisuus

Suoritus ja arviointi: tentit, 1 – 5

Ajoitus: Voidaan suorittaa jo kandidaatinopintojen aikana, viimeistään maisteriopintojen ensimmäisenä vuonna.

Kirjallisuus:

Burrow, John, A History of Histories (2009)  

Tommila, Päiviö, Suomen historiankirjoitus. Tutkimuksen historia (1989)

 

Syventävät erikoistumisopinnot (18 op)

Opiskelutapa: Opiskelija suorittaa pääaineestaan vähintään kaksi kuuden opintopisteen osiota, kolmas voi olla myös toisesta historia-aineesta tai työelämäopinnoista.

Suoritus ja arviointi: kirjatentit, luennot ja työryhmät, 1 – 5

Ajoitus: Erikoistumisopintojen suorittaminen voidaan aloittaa jo kandidaattivaiheen aikana ja saadaan päätökseen maisteriopintojen ensimmäisenä tai toisena vuonna.

 

Syventävät erikoistumisopinnot ja niihin sisältyvät osiot, á 6 p. (ks. kirjallisuus oppiainekohtaisista ohjeista, kukin kirja on 2 op)

Suomen historia

Taloushistoria

Yleinen historia

Työelämäopinnot

SHIS111

Varhaismoderni yhteiskunta

THIS111

Hyvinvointi ja elintaso

YHIS111

Aate- ja käsitehistoria

TEOS111

Kouluttajan taidot

SHIS112

Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria

THIS112

Liiketoimintahistoria

YHIS112

Poliittinen historia

TEOS112

Projektit ja johtaminen

SHIS113

Uusi sosiaalihistoria

THIS113

Talouden johtamisen historia

YHIS113

Eurooppalainen kulttuuri

TEOS113

Tutkijan taidot

SHIS114

Poliittinen historia

THIS114

Talouden kriisit

YHIS114

Kulttuurialueet

TEOS114

Työharjoittelu

 

Suomen historian oppiainekohtaiset opinnot

SHIS001 Menetelmäopinnot (8 op)

Tavoite: Menetelmäopintojen jälkeen opiskelija

 • tuntee historiatieteellisen tutkimusprosessin
 • osaa soveltaa erilaisia teoreettisia lähtökohtia ja tutkimusmenetelmiä omissa opinnoissaan
 • pystyy vertailemaan erilaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja ja selitysmalleja Suomen historiassa
 • on laajentanut tieteellistä ajatteluaan ja valmiuksiaan

Opiskelutapa: kirjallisuus, esseet, luento- ja harjoituskurssit

Arviointi: 1 - 5

Ajoitus: Menetelmäopinnot suoritetaan ennen maisteriseminaaria ja sen aikana.

Pakollinen kirjallisuus (4 op):

Kalela, Jorma, Historiantutkimus ja historia (2002)

Burke, Peter, History and Social Theory, second edition (2005)

Sovittava kirjallisuus: Kirjallisuutta voidaan valita erikseen ilmoitettavan listan mukaisesti.

 

SHIS012 Maisteriseminaari (10 op)

Tavoite: Maisteriseminaarin käytyään opiskelija

 • pystyy suunnittelemaan jäsennellyn opinnäytteen
 • kykenee muotoilemaan tieteellisesti perustellun tutkimustehtävän
 • osaa etsiä tutkimuksensa relevantit lähteet ja tutkimuskirjallisuuden
 • osaa perustellusti valita tutkielmalleen sopivat metodit ja lähestymistavan
 • osaa kommentoida tieteellisiä esityksiä
 • on harjaantunut esittämään opinnäytteen tuloksia kirjallisesti ja suullisesti
 • on saavuttanut metodologisen ja tieteellisen valmiuden itsenäisen tutkielman laatimiseen

Opiskelutapa: Lukuvuoden mittaisessa maisteriseminaarissa laaditaan pro gradu -työn tutkimussuunnitelma ja seminaariesitelmä tulevan pro gradu -työn aihepiiristä. Jokainen osallistuja toimii seminaariesitelmien opponenttina ja pöytäkirjanpitäjänä sekä osallistuu aktiivisesti keskusteluun. HOPS-keskustelu maisteriseminaaria ohjaavan professorin kanssa.

Arviointi: 1 – 5

Ajoitus: maisteriopintojen ensimmäinen vuosi

 

SHIS111-114 SUOMEN HISTORIAN SYVENTÄVIEN ERIKOISTUMISOPINTOJEN OPINTOJAKSOT

SHIS111 Varhaismoderni yhteiskunta (6 op)

Tavoite: Erikoistuttuaan varhaismoderniin yhteiskuntaan opiskelija

 • osaa tulkita Ruotsin ajan merkitystä Suomen historiassa
 • pystyy tekemään tieteellisesti perusteltuja johtopäätöksiä yhteiskuntaryhmien asemasta varhaismoderneissa pohjoismaisissa yhteisöissä
 • osaa esittää näkökulmia uuden ajan kriiseihin ja sotiin
 • tuntee aikakautta koskevan tutkimuksen keskeiset metodit ja lähteet

Kirjallisuus:

Einonen, Piia, Poliittiset areenat ja toimintatavat. Tukholman porvaristo vallan käyttäjänä ja vallankäytön kohteena n. 1592 – 1644 (2005)

Haikari, Janne, Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä. Vallankäyttö ja virkamiesten toimintaympäristöt satakuntalaisissa maaseutuyhteisöissä 1600-luvun jälkipuoliskolla (2009)

Karonen, Petri, Eilola, Jari, Hakanen,  Marko, Lamberg, Marko, Matikainen, Olli (toim.), Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden 1500 – 1800 (2009)

Matikainen, Olli, Verenperijät. Väkivalta ja yhteisön murros itäisessä Suomessa 1500 – 1600-luvulla (2002)

Lappalainen, Mirkka, Susimessu. 1590-luvun sisällissota Ruotsissa ja Suomessa (2009)

Vilkuna, Kustaa H. J., Viha. Perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta (2005)

 

SHIS112 Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria (6 op)

Tavoite: Erikoistuttuaan kulttuuri- ja mentaliteettihistoriaan opiskelija

 • osaa vertailla erilaisia kulttuurisia ilmiöitä
 • pystyy tulkitsemaan mentaliteetteja erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä ja kulttuurien kohtaamisissa
 • tuntee hyvin kulttuuri- ja mentaliteettihistorian keskeisiä kysymyksenasetteluja

Kirjallisuus:

Eilola, Rajapinnoilla. Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa (2003)

Niemi, Marjaana & Vuolanto, Ville (toim.), Reclaiming the City. Innovation, Culture, Experience (2003)

Saarikangas, Kirsi, Eletyt tilat ja sukupuoli. Asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia kohtaamisia (2006)

Kotilainen, Sofia, Suvun nimissä. Nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle (2008)

Tandefelt, Henrika, Konsten att härska. Gustaf III inför sina undersåtar (2008)

Talve, Ilmar, Suomen kansankulttuuri. Historiallisia päälinjoja (2. painos 1980)

 

SHIS113 Uusi sosiaalihistoria (6 op)

Tavoite: Erikoistuttuaan uuteen sosiaalihistoriaan opiskelija

 • kykenee analysoimaan uuteen sosiaalihistoriaan kuuluvia ilmiöitä
 • pystyy arvioimaan arjen ja marginaaliryhmien historian tutkimusta
 • tuntee hyvin uuden sosiaalihistorian keskeisiä kysymyksenasetteluja

Kirjallisuus:

Eilola, Jari (toim.), Makaaberi ruumis (2009)

Häkkinen, Antti, Pulma, Panu, Tervonen, Miika (toim.), Vieraat kulkijat – tutut talot. Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa (2005)

Keskisarja, Teemu, "Secoituxesta järjettömäin luondocappalden canssa". Perversiot, oikeuselämä ja kansankulttuuri 1700-luvun Suomessa (2006)

Kinnunen, Tiina, Kivimäki, Ville (toim.), Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta (2006)

Peltonen, Matti, Lukkari Saxbergin rikos ja herännäispappilan etiikka (2008)

Vilkuna, Kustaa H. J., Neljä ruumista (2009)

 

SHIS114 Poliittinen historia (6 op)

Tavoite: Erikoistuttuaan poliittiseen historiaan opiskelija

 • osaa selittää poliittisen historian problematiikkaa
 • pystyy tekemään tieteellisesti perusteltuja johtopäätöksiä vaihtoehtoisista malleista valtiollisessa päätöksenteossa
 • osaa vertailla eri tasojen poliittisten toimijoiden merkitystä historiassa

Kirjallisuus:

Aunesluoma, Juhana, Kettunen, Pauli (toim.), The Cold war and the politics of history (2008)

Meinander, Henrik, Suomi 1944. Sota, yhteiskunta, tunnemaisema (2009).

Tikka, Marko, Valkoisen hämärän maa? Suojeluskuntalaiset, virkavalta ja kansa 1918 – 1921 (2006)

Kinnunen, Tiina, Kiitetyt ja parjatut. Lotat sotien jälkeen (2006)

Kettunen, Pauli, Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki (2008, elektroninen aineisto).

Rentola, Kimmo, Vallankumouksen aave. Vasemmisto, Beljakov ja Kekkonen 1970 (2005)

 

SHIS005 Pro gradu -tutkielma (40 op)

Tavoite: Laadittuaan pro gradu -tutkielman opiskelija

 • kykenee hahmottamaan riittävän laajan ja haastavan tutkimustehtävän
 • osaa muotoilla järkevästi rajatut tutkimuskysymykset ja antaa niihin tieteellisesti perustellut vastaukset
 • pysty perustelemaan käyttämänsä lähdeaineistot ja metodit
 • tuntee kattavasti käsittelemänsä aihepiirin aikaisemman tutkimuksen
 • osaa esitellä oman erityisalansa keskeiset teoriat ja määritellä siinä käytetyt käsitteet
 • osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä analyyttisesti ja loogisesti

Ajoitus: maisteriopintojen ensimmäinen ja toinen vuosi

Arviointi: Kirjallinen lausunto, hyväksyttyjen tutkielmien arvosanat: erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä

 

Taloushistorian oppiainekohtaiset opinnot

THIS001 Menetelmäopinnot (8 op)

Tavoite: Menetelmäopintojen jälkeen opiskelija

 • tuntee hyvin taloushistorian analyyttiset lähestymistavat
 • osaa tulkita pitkän aikavälin taloudellisten muutosten selitysmalleja
 • ymmärtää taloushistorian oppihistorialliset juuret suhteessa käytettyihin menetelmiin
 • on laajentanut tieteellistä ajatteluaan ja valmiuksiaan

Opiskelutapa: kirjallisuus, esseet, luento- ja harjoituskurssit

Ajoitus: Menetelmäopinnot suoritetaan ennen maisteriseminaaria ja sen aikana.

Arviointi: 1 – 5

Pakollinen kirjallisuus:

Fogel, Robert W. Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History. Reviewed by Lance Davis (California Institute of Technology).

North, Douglass Cecil, Institutions, institutional change and economic performance (2002)

Jalava, Jukka, Eloranta, Jari, Ojala, Jari, (toim.), Muutoksen merkit. Kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan (2007)

Valinnainen kirjallisuus

Valitaan seuraavista kaksi kirjaa (á 2 op):

Fogel, Robert and Engerman, Stanley, Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery (1974)

Jones, Geoffrey, Zeitlin, Jonathan (toim.), The Oxford Handbook of Business History (2008)

Kindleberger, Charles P., Historical economics. Art or science (1990)

McCusker, John J. ja Morgan, Kenneth (toim.), The Early Modern Atlantic Economy (2000)

North, Douglass and Robert Paul Thomas, The Rise of the Western World: A New Economic History.

O'Rourke, Kevin & Jeffrey Williamson, Globalization and history (1999 Ebrary)

 

THIS012 Maisteriseminaari (10 op)

Tavoite: Maisteriseminaarin käytyään opiskelija

 • osaa etsiä tieteelliseen tutkielmaan relevantit lähteet
 • pystyy suunnittelemaan jäsennellyn opinnäytteen rakenteen
 • osaa perustellusti valita taloushistorialliselle tutkielmalle sopivat metodit ja lähestymistavan
 • osaa kommentoida tieteellisiä esityksiä
 • on harjaantunut esittämään opinnäytteen tuloksia kirjallisesti ja suullisesti
 • on saavuttanut metodologisen ja tieteellisen valmiuden itsenäisen tutkielman laatimiseen

Opiskelutapa:

Seminaari jakautuu kahteen osaan, joista ensin on käytävä pro gradu -työn tutkimussuunnitelman laatimiseen keskittyvä seminaari. Tutkimussuunnitelmavaiheen rinnalla tai sen jälkeen osallistutaan toiseen osioon, jossa laaditaan esitelmä pro gradu -työn aihepiiristä ja toimitaan toisen seminaarilaisen esitelmän kommentaattorina. HOPS-keskustelu maisteriseminaaria ohjaavan professorin kanssa.

Arviointi: 1 – 5

Ajoitus: maisteriopintojen ensimmäinen vuosi

 

THIS111 – 114 TALOUSHISTORIA SYVENTÄVIEN ERIKOISTUMISOPINTOJEN OPINTOJAKSOT

THIS111 Hyvinvointi ja elintaso (6 op)

Tavoite: Erikoistuttuaan hyvinvoinnin ja elintason historiaan opiskelija

 • osaa arvioida taloudellisen kasvun ja kulutuksen vaihteluja
 • pystyy vertailemaan hyvinvointiin, terveyteen ja väestömuutoksiin vaikuttaneita tekijöitä taloushistorian näkökulmasta

Kirjallisuus:

Bengtsson Allen R.,T, and Dribe, Martin, (eds.), Living Standards in the Past: New Perspectives on Wellbeing in Asia and Europe. Oxford: Oxford University Press (2005 Ebrary)

Köpke, Nikola, Regional Differences and Temporal Development of the Nutritional Status in Europe from the 8th century B.C. until the 18th century A.D. (2008) (http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/2008/3563/)

Nummela, Ilkka: Pätkä vai ei? (2000)

Steckel, Richard H., Floud, Roderick, Health and welfare during industralization (1997 Ebrary)

Sundin, Jan, Willner, Sam, Social Change and Health in Sweden. 250 Years of Politics and Practice (2007, elektroninen aineisto)

Williamson, Jeffrey G., Globalization and the Poor Periphery Before 1950 (2006 Ebrary)

 

THIS112 Liiketoimintahistoria (6 op)

Tavoite: Erikoistuttuaan liiketoimintahistoriaan opiskelija

 • osaa selittää 1900-luvun suuryritysten toimintamallien ja toimijoiden kehitystä
 • pystyy analysoimaan talouselämän eri alojen kilpailua ja murroskausia

Kirjallisuus:

Cassis, Youssef, Big business. The European experience in the twentieth century (1997)

Chandler, Alfred D. Jr., Scale and scope. The dynamics of industrial capitalism (3rd pr., 1994)

Jones, Geoffrey. Multinationals and Global Capitalism: From the Nineteenth to the Twenty-First Century. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Lamberg, Juha-Antti, Näsi, Juha, Ojala, Jari, Sajasalo, Pasi (toim.): The Evolution of Competitive Strategies in Global Forestry Industries (2006) SPRINGERLINK

Landes, David S., Mokyr, Joel, Baumol William J. (editors), The Invention of Enterprise: Entrepreneurship from Ancient Mesopotamia to Modern Times (2010)

Tenold, Stig, Iversen, Martin Jes & Lange, Even (eds.), Global Shipping in Small Nations. Nordic Experiences after 1960 (2012)

 

THIS113 Talouden johtamisen historia (6 op)

Tavoite: Erikoistuttuaan talouden johtamisen historian opiskelija ymmärtää:

 • johtamisen ja johtajuuden historiallista merkitystä erilaisissa organisaatioissa
 • johtajien ja taloudellisen eliitin toimintaa suhteessa yhteiskunnan historialliseen kehitykseen

Kirjallisuus:

Chandler, Alfred D. Jr. The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business (1981)

Harcourt, Bernard E., The Illusion of Free Markets: Punishment and the Myth of Natural Order (2011)

Karonen, Petri, Patruunat ja poliitikot. Yritysjohtajat taloudellisina ja poliittisina toimijoina Suomessa 1600 - 1920 (2004)

Nicosia, Francis R., Huener, Jonathan (editors), Business and Industry in Nazi Germany (2004)

Mintzberg, Henry, The rise and fall of strategic planning : reconceiving roles for planning, plans, planners (2000)

Wren, Daniel, The Evolution of Management Thought (2009)

 

THIS114 Talouden kriisit (6 op)

Tavoite: Erikoistuttuaan talouden kriisien opiskelija ymmärtää:

 • miksi ja miten talouden kriisit syntyvät ja loppuvat
 • talouden suhdannevaihtelut makro- ja mikrotasoilla

Kirjallisuus:

Boserup, Ester Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under Population Pressure (1965)

Diamond, Jared., Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä (2. painos 2007)

Kindleberger, Charles P., Manias, panics, and crashes (2000)

Oliver, Michael J., Aldcroft, Derek H. (editors), Economic Disasters of the Twentieth Century. Cheltenham, UK: Edward Elgar (2007)

Tomlinson, Jim, Morelli, Carlo, Wright, Valerie, The Decline of Jute: Managing Industrial Decline. London: Pickering and Chatto (2011)

Ward-Perkins, Bryan The Fall of Rome. Oxford University Press (2005 Ebrary)

 

THIS005 Pro gradu -tutkielma (40 op)

Tavoite: Laadittuaan pro gradu -tutkielman opiskelija

 • osaa valita riittävän laajan ja haastavan tutkimustehtävän
 • tuntee kattavasti käsittelemänsä aihepiirin aikaisemman tutkimuksen
 • osaa esitellä alan keskeiset teoriat ja määritellä käytetyt käsitteet
 • pysty perustelemaan käyttämänsä lähdeaineistot ja metodit
 • osaa muotoilla ja rajata tutkimuskysymykset
 • osaa kirjoittaa analyyttisesti ja loogisesti tieteellistä tekstiä

Ajoitus: maisteriopintojen ensimmäinen ja toinen vuosi

Arviointi: Kirjallinen lausunto, hyväksyttyjen tutkielmien arvosanat: erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä

 

Yleisen historian oppiainekohtaiset opinnot

YHIS001 Menetelmäopinnot (8 op)

Tavoite: Menetelmäopintojen jälkeen opiskelija

 • hallitsee yleisen historian keskeiset lähestymistavat ja menetelmät (erityisesti aate- ja poliittinen historia sekä vertaileva historiantutkimus)
 • on syventänyt asiantuntemusta vähintään yhden yleisen historian metodologisen suuntauksen osalta
 • osaa soveltaa teoriakeskustelua omaan tutkimusaiheeseensa
 • on saavuttanut valmiudet syventää jonkin erityisalan tutkimusta maisteriseminaarissa

Opiskelutapa: kirjallisuus, esseet, luento- ja harjoituskurssit

Ajoitus: Menetelmäopinnot suoritetaan ennen maisteriseminaaria tai viimeistään sen aikana. Ne suositellaan suoritettavaksi kolmannen opiskeluvuoden keväällä.

Arviointi: 1 – 5

Kirjallisuus (neljä teosta seuraavista):

Burke, Peter (ed.), New perspectives on historical writing (2001)

Burke, What is Cultural History? (2008)

Haupt, Heinz-Gerhard, & Jürgen Kocka (eds), Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives (2009)

Skinner, Quentin, Visions of Politics, Volume I: Regarding Method (2002)

Pocock, J.G.A., Political Thought and History: Essays on Theory and Method (2009)

Spiegel, Gabrielle M. (toim.), Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn (2005)

Berkhofer, Robert F., Fashioning History: Current Practices and Perspectives (2008)

Jordanova, Ludmilla, History in practice (2006)

 

YHIS012 Maisteriseminaari (10 op)

Tavoite: Maisteriseminaarin käytyään opiskelija

 • osaa etsiä tieteelliseen tutkielmaan relevantit lähteet ja syventää niiden pohjalta asiantuntemustaan
 • pystyy suunnittelemaan jäsennellyn opinnäytteen rakenteen
 • osaa perustellusti valita tutkielmalle sopivat metodit ja lähestymistavan
 • tuntee tieteenteon pelisäännöt ja osaa kommentoida tieteellisiä esityksiä
 • on harjaantunut esittämään opinnäytteen tuloksia kirjallisesti ja suullisesti
 • on saavuttanut metodologisen ja tieteellisen valmiuden itsenäisen tutkielman laatimiseen

Opiskelutapa: Lukuvuoden kestävässä maisteriseminaarissa laaditaan pro gradu -työn tutkimussuunnitelma ja seminaariesitelmä tulevan pro gradu -työn aihepiiristä Lisäksi jokainen osallistuja toimii toisten seminaarilaisten esitelmien opponenttina ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun. HOPS-keskustelu maisteriseminaaria ohjaavan professorin kanssa.

Arviointi: 1 – 5

Ajoitus: Suositellaan suoritettavaksi viimeistään neljäntenä opiskeluvuonna

 

YHIS111 – 114 YLEISEN HISTORIAN SYVENTÄVIEN ERIKOISTUMISOPINTOJEN OPINTOJAKSOT

YHIS111 Aate- ja käsitehistoria (6 op)

Tavoite: Erikoistuttuaan aate- ja käsitehistoriaan opiskelija

 • hallitsee aate- ja käsitehistorian keskeiset lähestymistavat ja yhden tai useamman aikakauden aatevirtausten perusteet
 • osaa tarkastella kriittisesti aate- ja käsitehistorian alalla tehtyä tutkimusta
 • osaa vertailla aatteellista kehitystä eri maissa

Kirjallisuus:

Eley, Geoff, Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850-2000 (2002, Ebrary)

Fitzpatrick, Martin et al. (toim.), The Enlightenment World (2007)

Garrard, John (toim.), European Democratization Since 1800: Past & Present (1999, Ebrary)

van Gelderen, Martin, Skinner, Quentin (toim.), Republicanism. A Shared European Heritage,  osa 1 tai 2  (2002, Ebrary)

Ihalainen, Pasi, Agents of the People (2010)

Ward, W.R., Christianity under the Ancien Regime (1999, Ebrary)

 

YHIS112 Poliittinen historia (6 op)

Tavoite: Erikoistuttuaan poliittiseen historiaan opiskelija

 • osaa esittää erilaisia näkökulmia poliittisen historian tutkimukseen
 • on laajentanut tietämystään uuden ja uusimman ajan suurvaltapolitiikasta ja kansainvälisistä suhteista
 • osaa vertailla eri maiden poliittista kehitystä ja kriisejä
 • on perillä muistin politiikan ja myyttien merkityksestä poliittisessa historiassa

Kirjallisuus:

Leffler, Melvyn, For the soul of mankind: the United States, the Soviet Union and the Cold War (2007)

Westad, Odd Arne, The Global Cold War: Third World interventions and the making of our times (2006)

Gartner, Lloyd P., History of the Jews in modern times (2001)

Kershaw, Ian, The 'Hitler Myth'. Image and Reality in the Third Reich (2001)

Muller, Jan-Werner, Memory and Power in Post-War Europe (2002 Ebrary)

Pugh, Martin, The Making of Modern British Politics, 1867-1939 (1993)

 

YHIS113 Eurooppalainen kulttuuri (6 op)

Tavoite: Erikoistuttuaan eurooppalaiseen kulttuuriin opiskelija

 • tuntee eurooppalaisuuden pitkän aikavälin kehityspiirteet
 • on perehtynyt tarkemmin joihinkin kulttuurihistorian erityiskysymyksiin

Kirjallisuus:

Beard, Mary,  Henderson, John,(toim.), Classical Art. From Greece to Rome (2001)

MacIntyre, Alasdair, Hyveiden jäljillä. Moraaliteoreettinen tutkimus (2004)

Nussbaum, Martha, The Fragility of Goodness. Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy (2001)

Rietbergen, Peter, Europe: A Cultural History (2006)

Sappol, Michael, Rice, Stephen P. (ed.), A Cultural History of the Human Body in the Age of Empire. Volume 5. (2010)

Skinner, Quentin, Renaissance Virtues. Visions of Politics: Volume II. ([2002] 2007, elektroninen aineisto)

 

YHIS114 Kulttuurialueet (6 op)

Tavoite: Erikoistuttuaan kulttuurialueiden historiaan opiskelija

 • on perehtynyt jonkin kulttuurialueen tai suurvallan historialliseen kehitykseen sen eri vaiheissa
 • pystyy liittämään kehityksen laajempaan, globaaliin yhteyteen ja siltä pohjalta tekemään vertailuja eri kulttuurialueiden kesken
 • osaa kuvata ja selittää niitä syitä ja seurauksia, joita eri kulttuurien ja suurvaltojen nousulla ja hajoamisella on ihmiskunnan historiassa ollut

Kirjallisuus:

Gordon, Andrew, A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present- (Second Edition, 2008)

Iliffe, John, Africans. The History of a Continent (2. ed. 2007)

Hoffman, David, Cultivating the Masses. Modern State Practices and Soviet Socialism 1914-1939. (2011)

Zhubok, Vladislav, Zhivago’s Children: The Last Russian Intelligentsia. (2009)

Sicker, Martin, Middle East in the Twentieth Century (2001, Ebrary)

Sked, Alan, The Decline and Fall of the Habsburg Empire 1815 - 1918. (Second Edition 2001)

 

YHIS005 Pro gradu -tutkielma (40 op)

Tavoite: Laadittuaan pro gradu -tutkielman opiskelija

 • osaa tuottaa itsenäisesti uutta tutkimustietoa
 • osaa valita riittävän laajan, haastavan ja relevantin tutkimustehtävän
 • tuntee kattavasti käsittelemänsä aihepiirin aikaisemman tutkimuksen ja keskustelee sen kanssa
 • tunnistaa alan keskeiset lähestymistavat ja teoriat
 • pystyy perustelemaan valitsemansa lähdeaineistot ja metodit sekä soveltaa niitä
 • osaa muotoilla ja rajata tutkimuskysymykset
 • osaa kirjoittaa analyyttisesti ja loogisesti tieteellistä tekstiä
 • hallitsee asiantuntijatehtävissä tarvittavat itsenäisen projektityön sekä ryhmätyön ja viestinnän taidot
 • on saavuttanut valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon

Ajoitus: maisteriopintojen ensimmäinen ja toinen vuosi

Arviointi: Kirjallinen lausunto, hyväksyttyjen tutkielmien arvosanat: erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä

 

Työelämäopinnot

TEOS111 Kouluttajan taidot (6 op)

Tavoite: Suoritettuaan kurssin kouluttajan uraa suunnitteleva opiskelija

 • osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää itsenäisesti oman alansa koulutukseen liittyvän projektin aiempien opintojensa antamien tietojen ja taitojen avulla
 • soveltaa omaa asiantuntijuuttaan koulutusprojektin tavoitteisiin

Arviointi: 1 – 5

 

TEOS112 Projektit ja johtaminen (6 op)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää ja johtaa itsenäisesti oman alansa projektin aiempien opintojensa antamien tietojen ja taitojen avulla
 • soveltaa omaa asiantuntujuuttaan projektin tavoitteisiin

Arviointi: 1 – 5

 

TEOS113 Tutkijan taidot (6 op)

Tavoite: Suoritettuaan kurssin tutkijan uraa suunnitteleva opiskelija

 • osaa arvioida tutkimuksen eettisiä näkökohtia
 • ymmärtää historianfilosofian, historianteorian ja metodien merkityksen historiantutkijan ammatissa
 • on hankkinut syventäviä valmiuksia historiantutkijan taidoista
 • tuntee historiantutkimuksen ajankohtaista teoreettista keskustelua

Kirjallisuus:

Ankersmit, F. R., Historical Representations

de Certeau, Michel, Writing of history (1988)

Kalela, Jorma, Making History. The Historian and Uses of the Past (2011)

Canning, Kathleen, Gender History in Practice. Historical Perspectives on Bodies, Class, and Citizenship (2006)

Megill, Allan, Historical Knowledge, Historical Error : a contemporary guide to practice (2007).

Hudson, Pat, History by Numbers (2000)

Arviointi: 1 – 5

 

TEOS114 Työharjoittelu (6 - 10 op)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa
 • osaa määritellä oman asiantuntijuutensa keskeiset piirteet
 • osaa soveltaa opintojensa antamia tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä sekä
 • tunnistaa osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet

Suoritustapa: harjoittelusuunnitelma, ohjattu harjoittelu ja harjoitteluraportti

Ajoitus: maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen vuosi

Arviointi: hyväksytty / hylätty