03.06.2016

Historian opetussuunnitelma 2015–2017

Opetussuunnitelma pdf-muodossa

 

Historia oppiaineena

Jyväskylän yliopistossa historian tutkimusta opetusta ja opiskelua profiloi yhteiskunnallisten muutosten analysointi ja ymmärtäminen. Historian opiskelu antaa välineitä tulkita ajassa tapahtuneita kulttuurisia, poliittisia, institutionaalisia, mentaalisia, aatteellisia ja taloudellisia muutoksia sekä pohtia niiden merkityksiä niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnillekin. Opintojen tavoitteena on ymmärtää miksi sekä miten yhteisöt ja yhteiskunta ovat muodostuneet osana historiallisia, usein pitkäkestoisia ajallisia prosesseja. Näin historia auttaa ymmärtämään sitä, kuinka mennyt vaikuttaa nykyisyydessä ja kuinka nykyisillä valinnoillamme voi olla pitkäkestoisia seurauksia.

Historian alalta valmistutaan esimerkiksi tutkijaksi, opettajaksi, arkistoalalle, kouluttajaksi, tiedottajaksi, toimittajaksi ja hallintotehtäviin.

Tutkintoon voi sisällyttää vapaaehtoisen työharjoittelun, joka tarkoittaa yleensä 3 kuukauden (15 op) työssäoppimisjaksoa opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä.

Jokaisen opiskelijan opintoihin sisältyy kansainvälistymistä tukevia osioita. Kansainvälisyysvalmiuksia voi kasvattaa mm. opiskelijavaihdon, ulkomaisen harjoittelun, kieliopintojen, vieraskieliseen opetukseen osallistumisen ja ainejärjestöjen ja ylioppilaskunnan kansainvälisen toiminnan avulla. Pääaineen opinnot ovat pääosin suomeksi, mutta opintoihin sisältyy kirjallisuutta myös muilla kielillä.

 

Tutkintorakenteet

 

HuK-tutkinnon rakenne 180 op

Pääaineopinnot 80 op

Sivuaineopinnot

 • historian perusopinnot 25 op
 • historian aineopinnot 55 op
 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus

Viestintä- ja kieliopinnot, vähintään 10 op

 • äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestinnän kurssi 3 op
 • toinen kotimainen kieli 3 op
 • vieras kieli 3 op
 • HISY096 Kypsyysnäyte eli maturiteetti 1 op

Muut opinnot, pakolliset*

Lisäksi tutkintoon voidaan liittää opintojakso

 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky (2 op).

* Jos opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavalla opiskelijalla on jo aiempia opintoja suoritettuina (esimerkiksi avoimen väylän kautta tulevat opiskelijat), eivät edellä mainitut opintojaksot ole pakollisia ko. opiskelijoille.

 

FM-tutkinnon rakenne 120 op

Pääaineopinnot 80 op

Muut opinnot 40 op

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut historian syventävät opinnot 40 op

Esim.

 

 

Historian perusopinnot 25 op

 

Historian aineopinnot 55 op

Yhteinen osuus (23 op)

Erikoistumisopinnot (á 4 op, yhteensä 32 op)

 

Historian syventävät opinnot 80 op

 

 

Opintojaksojen kuvaukset

 

Muut opinnot

 

HISY001 Opintojen suunnittelu I (1op)

Tavoite: Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tuntee yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen käsitteet
  • tuntee kandidaatin- ja maisterintutkinnon rakenteen sekä käsitteet pääaine, sivuaine, kieli- ja viestintäopinnot, opetussuunnitelma, opetusohjelma, opintokokonaisuus, opintojakso ja opintopiste
  • tuntee Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön ja sen asettamat oikeudet ja velvollisuudet
  • osaa ottaa vastuun opintoihinsa liittyvän tiedon hankinnasta
  • osaa suunnitella ja aikatauluttaa opintojaan ja tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman
  • osaa arvioida valintojaan, osaamistaan ja kehittymishaasteitaan ja ymmärtää valintojensa merkityksen
  • tuntee kansainvälistymisen mahdollisuuksia

Opiskelutapa: Opiskelija osallistuu syyslukukauden alussa tiedekunnan järjestämiin tiedotustilaisuuksiin ja laitoksen kurssille opintojen suunnittelusta. Tämän jälkeen kukin laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka hyväksymiseen liittyy ohjauskeskustelu.

Suoritus ja arviointi: hyväksytty / hylätty

Ajoitus: ensimmäisen vuoden syyslukukausi

 

HISY002 Opintojen suunnittelu II (1 op)

Tavoite: Suoritettuaan opintojakson opiskelija

   • suunnittelee kandidaattitutkintonsa loppuvaiheen ja siirtymän maisterintutkintoon
   • perehtyy alansa työllistymismahdollisuuksiin
   • oppii laatimaan työhakemuksen ja CV:n

Suoritustapa: Kandidaatintutkielman valmistuttua opiskelija käy ohjauskeskustelun ohjaajansa kanssa. Opiskelija esittää maisteriopintojen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Osallistuminen tiedekunnan järjestämille työelämävalmiuskursseille.

Ajoitus: kandidaatinopintojen 2. ja/tai 3. vuosi

 

HISY096 Kypsyysnäyte eli maturiteetti (1 op)

Pääaineopiskelijoille tarkoitettu kypsyysnäyte kuuluu kaikille pakollisiin viestintä- ja kieliopintoihin ja se suoritetaan sen jälkeen kun kandidaatintutkielma on hyväksytty.

Arviointi: 0 – 5

 

HISY900 Työharjoittelu (15 op)

 

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa
  • osaa määritellä oman asiantuntijuutensa keskeiset piirteet
  • osaa soveltaa opintojensa antamia tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä sekä
  • tunnistaa osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet

 

Suoritustapa: Sopiminen harjoittelusta etukäteen laitoksen kanssa, ohjattu harjoittelu ja harjoitteluraportti. Työharjoittelu ei ole pakollinen.

 

Ajoitus: maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen vuosi

Arviointi: hyväksytty / hylätty

 

 

Perusopinnot

 

Tavoite: Perusopintojen jälkeen opiskelija

  • tuntee kulttuurien, aatteiden, yhteiskuntien, talouden ja politiikan yleisen historiallisen kehityksen
  • tuntee historiantutkimuksen keskeiset periaatteet ja ymmärtää historiallisen sekä tieteellisen tiedon luonnetta
  • osaa esittää oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti
  • on kehittänyt ryhmätyötaitojaan, kielitaitoaan ja tietoteknisiä valmiuksiaan
  • on harjaantunut hakemaan tietoa eri teemoista
  • pystyy valitsemaan omat alueensa aineopintojen erikoistumisopinnoista

HISP011 Johdatus historiantutkimukseen, 5 op

Tavoite: Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tunnistaa historiantutkimuksen keskeiset tutkimussuuntaukset ja käsitteet
  • tuntee historiapolitiikan ja -kulttuurin käsitteet sekä keskeisen sisällön
  • ymmärtää perusperiaatteet lähteiden käyttämisestä historiantutkimuksessa
  • pystyy keskustelemaan tutkimusteksteistä
  • osaa vertailla erilaisia historiatieteellisiä tulkintoja ja ymmärtää historian tutkimuksen tulkinnallisen luonteen
  • ymmärtää kronologian ja syy-seuraussuhteiden merkityksen historiantutkimuksessa

Opiskelutapa: Luento ja harjoitustyöt

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjallisuus tai lukupiiri

Suoritus ja arviointi: harjoitustöiden arviointi (0 – 5)

Ajoitus: ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukausi

Kirjallisuus:

Heikkinen, Antero, Historiallisen ajattelun historia. Eurooppalainen perinne antiikista nykypäivään (2014)

Tosh, John, Why History Matters (2008)

 

HISP022 Varhaismodernin ajan tutkimus (4 op)

 

Tavoite: Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tunnistaa kulttuuristen ja yhteiskunnallisten tekijöiden, ihmisten ja yhteisöjen moraali- ja ohjausjärjestelmien, sääntöjen, arvojen, käyttäytymisen, tapojen ja tottumusten siirtymisen tärkeimpiä mekanismeja
  • ymmärtää aikakauden uskonnollisten ja valtiollisten konfliktien sekä yhteiskunnallisten ja poliittisten murrosten merkityksen
  • pystyy analysoimaan maailmankuvan laajenemista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä
  • kykenee tarkastelemaan yhteiskunnallista kehitystä ja rakennetta sekä niissä tapahtuneita muutoksia
  • kykenee nimeämään aikakauden tärkeimmät aatteelliset, kulttuuriset ja taloudelliset tapahtumat ja kehityskulut sekä niiden merkityksen omassa ajassaan ja myöhemmin

 

Opiskelutapa: luennot, työpajat, demot tai kirjatentti

 

Suoritus ja arviointi: tentit tai kirjalliset tehtävät (0 – 5)

 

Ajoitus: ensimmäinen opiskeluvuosi

Kirjallisuus:

 

Karonen, Petri, Pohjoinen suurvalta (2014)

Vilkuna, Kustaa H. J., Paholaisen sota (2006)

 

HISP023 Sukupuolihistoria (4 op)

 

Tavoite: Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • osaa tunnistaa naishistorian ja mieshistorian näkökulmat ja tuntee alan tutkimusperinnettä
  • oppii kysymään, millaisissa tilanteissa sukupuolella on merkitystä
  • ymmärtää, että sukupuoli voi olla näkökulma, joka liittyy moniin muihin erotteluihin ja läpäisee monia tutkimusaiheita ja aikakausia
  • osaa tarkastella historiantutkimuksen lähteitä sukupuolen näkökulmasta

Opiskelutapa: luennot, työpajat, demot tai kirjatentti

 

Suoritus ja arviointi: tentit tai kirjalliset tehtävät (0 – 5)

 

Ajoitus: ensimmäinen opiskeluvuosi

 

Kirjallisuus:

 

Downs, Laura Lee, Writing Gender History (2010)

Markkola, Pirjo, Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko (toim.), Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia (2014).

 

HISP024 Politiikka, kieli ja kulttuuri (4 op)

 

Tavoite: Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tuntee erityisesti Euroopan ja Pohjois-Amerikan poliittisen historian merkittävät tapahtumat ja suuret kehityslinjat sekä niiden merkityksen erityisesti 1700-luvun jälkipuoliskolta nykypäiviin ymmärtää kulttuurin ja kielen merkityksen poliittisen historian tutkimuksessa
  • on perehtynyt kansainvälisten suhteiden historiaan erityisesti 1900-luvun ja Euroopan integraation osalta
  • on perehtynyt poliittisen historian vertailevaan ja poikkikansalliseen tutkimukseen

Opiskelutapa: luennot, työpajat, demot tai kirjatentti

 

Suoritus ja arviointi: tentit tai kirjalliset tehtävät (0 – 5)

 

Ajoitus: ensimmäinen opiskeluvuosi

 

Kirjallisuus:

 

Ihalainen, Pasi (ed.), Scandinavia in the Age of Revolution: Nordic Political Cultures, 1740-1820 (2011)

Paxton, Robert, Europe in the twentieth century (2011)

 

HISP025 Terveys, sairaus ja hyvinvointi (4 op)

 

Tavoite: Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tuntee lääketieteen historian tärkeimmät käsitteet ja teoriat
  • tuntee lääketieteen ja terveydenhuollon keskeisten instituutioiden kehityskulut
  • ymmärtää tautien ja ravitsemuksen vaikutuksen väestön, yhteiskunnan ja kulttuurin muotoutumiseen
  • ymmärtää terveyden ja sairauden kulttuuriset merkitykset ja sidonnaisuudet

Opiskelutapa: luennot, työpajat, demot tai kirjatentti

 

Suoritus ja arviointi: tentit tai kirjalliset tehtävät (0 – 5)

 

Ajoitus: ensimmäinen opiskeluvuosi

 

Kirjallisuus:

 

Burnham, John C., What is Medical History? (2005)

Pietikäinen, Petteri, Hulluuden historia (2013)

 

HISP026 Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia (4 op)

 

Tavoite: Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • osaa sijoittaa talous- ja yhteiskuntahistorian historiatieteen kenttään
  • ymmärtää talous- ja yhteiskuntahistoriallisen tavan tulkita historiaa
  • tuntee tärkeimmät historiaan vaikuttaneet talous- ja yhteiskuntapoliittiset suuntaukset
  • tunnistaa talouden murroskaudet ja merkittävimmät innovaatiot esihistoriasta nykypäiviin

 

Opiskelutapa: luennot, työpajat, demot tai kirjatentti

 

Suoritus ja arviointi: tentit tai kirjalliset tehtävät (0 – 5)

 

Ajoitus: ensimmäinen opiskeluvuosi

 

Kirjallisuus:

McNeill, J. R., McNeill, William H., Verkottunut ihmiskunta. Yleiskatsaus maailmanhistoriaan (2006)

Ojala, Jari, Eloranta, Jari, Jalava, Jukka (toim.), The Road to Prosperity. An Economic History of Finland (2006)

 

 

Aineopinnot

 

Tavoite: Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa historiatieteen keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä sekä käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä ja lähdeaineistoja
  • osaa käyttää keskeisiä tiedonhankintajärjestelmiä ja -välineitä
  • pystyy osallistumaan projektityöskentelyyn ja tieteelliseen keskusteluun
  • osaa laatia tieteellisen tutkielman
  • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja osaa kertoa niistä

valitsee maisteriopintojen pääaineen ja oman erikoistumisalansa

 

Yhteinen osuus (23 op)

HISA013 Praktikum, 4 op

Tavoite: Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • on perehtynyt syvällisemmin kahteen historiantutkimuksen teemaan sekä aikakauteen
  • kykenee analysoimaan kriittisesti eri kielillä laadittua tutkimuskirjallisuutta
  • tunnistaa historiateoksen rakenteen ja löytää tekstistä keskeiset menetelmät, teoriat sekä lähdeaineistot
  • on harjaantunut ymmärtämään tieteellistä viestintää
  • hallitsee perustiedonhaun
  • osaa laatia tieteellisen raportin

Opiskelutapa: ryhmätyöskentely, kirjallisten raporttien laatiminen

 

Suoritus ja arviointi: kirjalliset tehtävät (0 – 5)

Ajoitus: ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukausi

 

HISA014 Historiantutkimuksen lähteet, 5 op

Tavoite: Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • on perehtynyt keskeisimpiin historiantutkimuksen lähdeaineistoihin
  • ymmärtää erilaisten lähteiden käyttömahdollisuuksia ja tutkimuksellista arvoa
  • on harjaantunut käyttämään erilaisia lähteitä
  • hallitsee lähdekritiikin perusperiaatteet ja sen soveltamisen erilaisiin aineistoihin
  • osaa auttavasti lukea vanhoilla käsialoilla ja kielimuodoilla laadittuja lähteitä

 

Opiskelutapa: luennot, työryhmät, demot

 

Suoritus ja arviointi: tentti ja/tai kirjalliset tehtävät (0 – 5)

 

Ajoitus: ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukausi

 

HISA015 Historiantutkimuksen lähestymistapoja, 4 op

Tavoite: Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tuntee historiantutkimuksen keskeisimmät näkökulmat ja lähestymistavat
  • tietää keskeisimmät tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä
  • ymmärtää tutkimuksen tulkinnallisen luonteen
  • tuntee historiantutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat

 

Opiskelutapa: luennot, työryhmät, demot

 

Suoritus ja arviointi: tentti ja/tai kirjalliset tehtävät (0 – 5)

 

Ajoitus: toisen opiskeluvuoden syyslukukausi

 

HISA016 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, 10 op

Tavoite: Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tuntee tutkimusprosessin luonteen ja keskeiset vaiheet
  • kykenee käyttämään lähdeaineistoja ja laatimaan niiden pohjalta tutkimuksen
  • osaa laatia itsenäisesti toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman sekä tutkielman
  • on harjaantunut keskustelemaan analyyttisesti erilaisista teemoista ja argumentoimaan tieteellisesti
  • on perehtynyt syvällisesti tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen sekä analysointiin
  • osaa käyttää keskeisiä laadullisia ja määrällisiä menetelmiä ja soveltaa lähdekritiikkiä tutkimustyössään

Opiskelutapa: seminaari

Suoritus ja arviointi: seminaari ja seminaarityö (0 – 5)

Ajoitus: toinen opiskeluvuosi

 

 

Erikoistumisopinnot

 

Opiskelija suorittaa yhteensä 8 jaksoa á 4 opintopistettä, yhteensä 32 op. Opiskelija suorittaa vähintään yhden opintojakson jokaiselta alueelta HISA100-HISA500-alkuisista jaksoista. Loput 3 jaksoa voivat olla miltä tahansa alueelta, myös HISA600-alkuisista jaksoista.

Opiskelutapa: kirjatentit, luennot, esseet, työryhmät, projektityöskentely

Arviointi: 0 – 5

Ajoitus: ensimmäinen-kolmas opiskeluvuosi

Kirjallisuudessa yksi kirja on aina 2 op, ellei toisin ilmoiteta.

 

 

 

Aate- ja käsitehistoria

Tavoite: Erikoistuttuaan aatehistoriaan opiskelija

  • on perehtynyt aatehistorian metodologiaan ja keskeisiin virtauksiin
  • tuntee yhteiskunnallisen ajattelun historian keskeisimmät suuntaukset ja osaa arvioida niiden historiallisia ulottuvuuksia

on perehtynyt suomalaiseen, pohjoismaiseen ja kansainväliseen käsitehistorian tutkimukseen

 

HISA121 Aatehistorian suuret linjat

 

Kirjallisuus:

Balot, Ryan, Greek Political Thought (2006)

Blom, Philipp, The Vertigo Years: Change and Culture in the West, 1900-1914 (2008)

Burrow, J.W., The Crisis of Reason (2000)

Hyrkkänen, Markku, Aatehistorian mieli (2002)

Munck, Thomas, The Enlightenment: A Comparative Social History 1721 – 1794 (2002)

Watson, Peter, The Age of Atheists (2014)

 

HISA122 Yhteiskunnalliset aatteet

 

Kirjallisuus:

Baycroft, Timothy, Hewitson, Mark (toim.), What is a Nation? Europe 1789-1914 (2006)

Green, E. H. H., Ideologies of Conservatism (2002)

Heywood, Andrew, Political ideologies. An introduction (2007)

Müller, Jan-Werner, Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth Century Europe (2011)

Vilkuna, Kustaa, Kapina kampuksella (2013)

 

HISA123 Käsitehistoria

Hyvärinen, Matti (toim.), Käsitteet liikkeessä: Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (2003) (3 op)

Lindberg, Bo, Den antika skevheten: politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige (2006) (2 op)

Pakkasvirta, Jussi (toim.), Nationalismit (2004) (2 op)

Palonen, Kari (toim.), The Politics of Dissensus: Parliament in Debate (2014) (3 op)

Saastamoinen, Kari, Eurooppalainen liberalismi. Etiikka, talous, politiikka (1998) (1 op)

 

 

Poliittinen historia

Tavoite: Erikoistuttuaan poliittiseen historiaan opiskelija

  • on selvillä kansainvälisten suhteiden dynamiikasta
  • osaa eritellä kriisien ja niitä seuranneiden muutosten merkitystä yhteiskunnassa
  • osaa analysoida poliittista kulttuuria ja vertailla poliittisia kulttuureja ajallisissa sekä paikallisissa merkitysyhteyksissään

 

HISA211 Kansainväliset suhteet

 

Kirjallisuus

Armstrong, David, Lloyd, Lorna, Redmond, John, International organization in world politics (2004)

Ferguson, Niall et. al, The Shock of the Global: The 1970s in Perspective (2011)

Kallenautio, Jorma, Suomi kylmän rauhan maailmassa. Suomen ulkopolitiikka Porkkalan palautuksesta 1955 Euroopan unionin jäsenyyteen 1995 (2005)

Kennedy, Paul, The Rise and Fall of the Great Powers (1989)

Pomeranz, Kenneth, The great divergence: China, Europe, and the making of the modern world economy (2000)

Prashad, Vijay, The Darker Nations: A People's History of the Third World (2008)

 

HISA202 Kriisit ja rauhaanpalaaminen

 

Kirjallisuus:

Clark, Christopher, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 (2013)

Englund, Peter, Voittamaton. Erään miehen tie Ruotsin suurvalta-aikana (2001)

Glete, Jan, War and the State in early modern Europe: Spain, the Dutch Republic and Sweden as fiscal-military States, 1500 – 1660 (2002)

Haslam, Jonathan, Russia’s Cold War (2011)

Karonen, Petri, Tarjamo, Kerttu (toim.), Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla (2006)

 

 

HISA223 Poliittinen kulttuuri

 

Kirjallisuus:

Cannadine, David, Ornamentalism (2001)

Collini, Stefan, Whatmore, Richard & Young, Brian (eds.), History, Religion, and Culture. British Intellectual History 1750-1950 (2000)

Collini, Stefan, Whatmore, Richard & Young. Brian (eds.), Economy, Polity, and Society. British Intellectual History 1750-1950 (2000)

Hardtwig, Wolfgang, Politische Kultur der Moderne (2010)

Katajala, Kimmo (toim.), Northern Revolts. Medieval and early modern Peasant Unrest in the Nordic Countries (2004)

Kershaw, Ian (toim.), Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison (1997)

Norton, Mary Beth, et al., A People and a Nation: A History of the United States (Brief 6th ed., 2003)

 

 

Kulttuurihistoria

Tavoite: Erikoistuttuaan kulttuurihistoriaan opiskelija

  • tuntee sivilisaatioprosessin ja kulttuurihistorian käsitteet ja niitä koskevan kriittisen keskustelun päälinjat
  • tuntee arjen historian tutkimukseen liittyvän keskeisen problematiikan
  • on perillä tieteen, teknologian, tietoyhteiskunnan ja innovaatioiden historiasta

osaa vertailla eri maiden rikoshistoriaa ja yhteisöjen kontrollijärjestelmiä

 

HISA312 Arjen historia

Burke, Peter, Popular Culture in Early Modern Europe (Revised repr., 1994)

Fulbrook, Mary, A Small Town Near Auschwitz: Ordinary Nazis and the Holocaust (2012)

Häggman, Kari et al. (toim.), Suomalaisen arjen suuri tarina (2010)

Kerr, Julie, Life in the medieval cloister (2009)

Vilkuna, Kustaa H. J., Arkielämää patriarkaalisessa työmiesyhteisössä. Rautaruukkilaiset suurvalta-ajan Suomessa (1996)

 

HISA303 Tieto ja taito historiassa

Hanska, Jussi, Vainio-Korhonen, Kirsi (toim.), Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle (2010)

Harrison, Mark, Disease and the Modern World: 1500 to the present (2004 tai uudempi painos)

Lamberg, Marko & Kanerva, Kirsi (toim.), Hyvä elämä keskiajalla (2014)

Mokyr, Joel, The gifts of Athena. Historical origins of the knowledge economy (2002)

Müller, Leos, Ojala, Jari (toim.), Information flows. New Approaches in the Historical Study of Business Information. Studia Historica 74 (2007)

 

HISA314 Rikos ja kulttuuri

Emsley, Clive, Crime and society in England, 1750 – 1900 (1997)

Katajala-Peltomaa, Sari, Toivo, Raisa Maria, Noitavaimo ja neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle (2009)

Matikainen, Olli, Lidman, Satu (toim.), Morality, Crime and Social Control in Europe 1500–1900 (2014)

Österberg, Eva, Lindstedt Cronberg, Marie, Våld. Representation och verklighet (2006).

 

 

Sosiaalihistoria

Tavoite: Erikoistuttuaan sosiaalihistoriaan opiskelija

  • hallitsee uuden sosiaalihistorian keskeiset tutkimusmenetelmät ja tietää sen eron perinteiseen sosiaalihistoriaan
  • osaa eritellä kulttuurin, vallan, väkivallan ja talouden sukupuolittuneisuutta ja tunnistaa sukupuolen välineenä, jolla historian ilmiöitä arvioidaan
  • osaa eritellä ja analysoida yksilön suhdetta perheeseen ja erilaisiin yhteisöihin

osaa analysoida sosiaalisia rakenteita ja niissä tapahtuneita muutoksia pitkällä aikavälillä

 

HISA412 Sukupuolihistoria

Ahlbäck, Anders, Manhood and the Making of the Military. Conscription, Military Service and masculinity in Finland, 1917–39 (2014)

Mangan, J. A., ”Manufactured” Masculinity: Making Imperial Manliness, Morality and Militarism. (2013)

Markkola, Pirjo, Synti ja siveys. Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860 – 1920 (2002)

Munns, Jessica, Richards, Penny, Gender, Power and Privilege in early modern Europe (2003)

Ågren, Maria, Domestic secrets: women & property in Sweden, 1600-1857 (2009)

 

HISA413 Yhteisöhistoria

Alapuro, Risto, Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890 - 1933 (1995)

Eilola, Jari, Moilanen, Laura-Kristiina (toim.), Yhteisöllisyyden perintö. Tutkimuksia yhteisöistä eri vuosisadoilla (2013)

Lindgren, Cecilia, En riktig familj. Adoption, föräldrarskap och barnets bästa 1917–1975 (2006)

McCray Beier, Lucinda, For Their Own Good: The Transformation of English Working-Class Health-Culture, 1880-1970 (2008)

Pylkkänen, Anu, Trapped in Equality. Women as Legal Persons in the Modernisation of Finnish Law (2009)

 

HISA414 Sosiaaliset rakenteet

Braudel, Fernand, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century, Vol. I: The Structure of Everyday Life. The Limits of the Possible (1992)

Earle, Rebecca, The Body of the Conquistador: Food, Race and the Colonial Experience in Spanish America, 1492-1700 (2012)

Floud, Roderick, Fogel, Robert W., Harris, Bernard & Hong, Sok Chul (eds.), The Changing Body: Health, Nutrition, and Human Development in Western World since 1700. (2012)

Kaelble, Hartmut, A social history of Western Europe 1880-1980 (1989)

Teräs, Kari, Arjessa ja liikkeessä. Verkostonäkökulma modernisoituviin työelämän suhteisiin 1880 – 1920 (2001)

 

 

Taloushistoria

Tavoite: Erikoistuttuaan taloushistoriaan opiskelija ymmärtää

   • globaalin talouden kasvun ja rakennemuutosten syyt ja seuraukset
   • Suomen kehityksen osana maailmantaloutta
   • talouden ja taloudellisten toimijoiden yhteyden yhteiskunnan ja kulttuurin kokonaiskehitykseen
   • talouden kehitysmekanismeja yksilön näkökulmasta

 

HISA511 Maailman taloushistoria

Berend, I.T., An Economic History of Twentieth-Century Europe. Economic regimes from laissez-faire to globalization  (2006)

Clark, Gregory, A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World (2007)

Schön, Lennart, Maailman taloushistoria: Teollinen aika (2011)

Söderberg, Johan, Maailman taloushistoria: esiteollinen aika (2012)

 

HISA512 Suomen taloushistoria

Fellman, Susanna et al.(toim.), Creating Nordic Capitalism. The Business History of a Competitive Periphery (2008)

Kaukiainen, Yrjö, Ulos maailmaan! Suomalaisen merenkulun historia (2008)

Myrdal, Janken & Morell, Mats (eds.),The agrarian history of Sweden: From 4000 BC to AD 2000 (2011)

Pihkala, Erkki, Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU –Suomeen (2001)

 

HISA514 Ihminen ja talous

Diamond, Jared., Tykit, taudit ja teräs. Ihmisen yhteiskuntien kohtalot (2003) (1 op)

Fogel, Robert William, The Escape from Hunger and Premature Death, 1700-2100: Europe, America, and the Third World (2004) (1 op)

McCloskey, Deirdre N., Bourgeois Dignity: Why Economists Can’t Explain the Modern World (2010) (3 op)

Mokyr, Joel, The lever of riches. Technological creativity and economic progress (1990) (3 op)

 

 

Historian ammattilaisen taidot

Tavoite:

   • oppii hahmottamaan historia-alan ammattilaisen työkenttää
   • hahmottaa historian osana yhteiskuntaa
   • tunnistaa eri ammatteja ja työkenttiä, joilla historia-alan ammattilaisia toimii

 

HISA611 Historian oppiminen ja historian opetuksen historia

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää historiallisen ajattelun kerroksellisuutta
  • tunnistaa historian opettamisen tutkimuksellisen pohjan
  • on perehtynyt johonkin historian opettamiseen liittyvään erityiskysymykseen

Opiskelutapa: kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely

 

Arviointi: 0 – 5

Kirjallisuus:

Arthur, James & Phillips, Robert (toim.), Issues in History Teaching (2000)

Barton, Keith C. & Levstik, Linda, Teaching History for the Common Good (2013)

Seixas, Peter & Morton, Tom, The Big Six Historical Thinking Concepts (2013)

Stearns, Peter, Seixas, Peter, Wineburg, Sam (toim.), Knowing, Teaching and Learning History: National and International Perspectives (2000)

Veijola, Anna, Pedagogisen ajattelun kehittyminen aineenopettajankoulutuksessa: tutkimus suoravalituista historian opettajaopiskelijoista (2013) https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/42139

Wineburg, Sam, Historical Thinking and Other Unnatural Acts (2001)

 

 

HISA612 Historian ajankohtaisia kysymyksiä

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä
  • osaa kertoa ajankohtaisista aihepiireistä kirjallisesti
  • ymmärtää historiantutkimuksen esitysten monimuotoisuutta

Opiskelutapa: Johdantokokoontuminen, minkä jälkeen opiskelijat osallistuvat sovituille vierailuluennoille, kuuntelevat väitöstilaisuuksia ja lukevat ja seuraavat erilaisia populaaritieteellisiä esityksiä. Opiskelijat laativat esseen tai oppimispäiväkirjan.

Arviointi: 0 – 5

 

HISA613 Projektiopinnot

Tavoite: Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tuntee projektityöskentelyn periaatteet
  • osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää oman alansa projektin
  • osaa soveltaa omaa asiantuntijuuttaan projektin tavoitteisiin

Opiskelutapa: kontaktiopetuksena järjestettävä kurssi

Arviointi: 0 – 5

 

Syventävät opinnot

 

Tavoite: Suoritettuaan syventävät opinnot opiskelija

  • tuntee historiatieteellisen keskustelun, sen keskeiset metodologiset suuntaukset, ja pystyy itse osallistumaan keskusteluun
  • pystyy itsenäiseen tiedonhakuun ja tieteelliseen työskentelyyn yksin ja ryhmässä
  • osaa tuottaa ja välittää tieteenalan uutta tietoa
  • tuntee tieteenteon eettiset pelisäännöt
  • osaa hyödyntää hankkimaansa tutkimustietoa ja tutkimustyön taitoja työelämässä
  • pystyy toimimaan valitsemansa erikoisalan asiantuntijana monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä
  • on saavuttanut valmiudet alansa tieteellisiin jatko-opintoihin

 

Yhteinen osuus

HISS010 Historiankirjoituksen historia (4 op)

 

Tavoite: Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tuntee historiankirjoituksen suuntaukset ja merkittävimmät edustajat
  • osaa arvioida eri aikakausien ja maiden historiankirjoitusta niiden omissa konteksteissaan
  • tuntee historiallisen tulkinnan ja päättelyn keskeiset piirteet
  • pystyy analysoimaan historiallisen tiedon aikasidonnaisuutta ja muutosta

 

Opiskelutapa: luennot ja/tai kirjallisuus

 

Suoritus ja arviointi: 0 – 5

 

Ajoitus: Voidaan suorittaa jo kandidaatinopintojen aikana, viimeistään maisteriopintojen ensimmäisenä vuonna.

 

Kirjallisuus:

 

Burrow, John, A History of Histories (2009)

 

Tommila, Päiviö, Suomen historiankirjoitus. Tutkimuksen historia (1989)

 

 

HISS011 Historianfilosofia (2 op)

 

Tavoite: Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • osaa jäsentää historianfilosofian kehityslinjat antiikista nykypäivään
  • hallitsee historianfilosofian klassikoiden käsitteet ja pystyy analysoimaan niitä spekulatiivisesta tieteelliseen historiankäsitykseen
  • ymmärtää historianfilosofian vaikutuksen historiankirjoitukseen

 

Opiskelutapa: luennot ja/tai kirjallisuus

 

Arviointi: 0 – 5

 

Ajoitus: Voidaan suorittaa jo kandidaatinopintojen aikana, viimeistään maisteriopintojen ensimmäisenä vuonna.

 

Kirjallisuus:

Megill, Allan, Historical Knowledge, historical error: a contemporary guide to practice (2007)

 

 

Syventävät erikoistumisopinnot

 

Opiskelutapa: kirjatentit, luennot, esseet, työryhmät, projektityöskentely. Opiskelija suorittaa pääaineestaan vähintään kaksi kuuden opintopisteen osiota, kolmas voi olla myös toisesta historia-aineesta.

 

Arviointi: 0 – 5

 

Ajoitus: Erikoistumisopintojen suorittaminen voidaan aloittaa jo kandidaattivaiheen aikana ja saadaan päätökseen maisteriopintojen ensimmäisenä tai toisena vuonna.

 

Syventävät erikoistumisopinnot ja niihin sisältyvät osiot, á 6 p. (ks. kirjallisuus oppiainekohtaisista ohjeista, yksi kirja on 2 op ellei toisin mainita)

 

 

 

Suomen historian oppiainekohtaiset opinnot

SHIS001 Menetelmäopinnot (6 op)

 

Tavoite: Menetelmäopintojen jälkeen opiskelija

  • tuntee historiatieteellisen tutkimusprosessin
  • osaa soveltaa erilaisia teoreettisia lähtökohtia ja tutkimusmenetelmiä omissa opinnoissaan
  • pystyy vertailemaan erilaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja ja selitysmalleja Suomen historiassa
  • on laajentanut tieteellistä ajatteluaan ja valmiuksiaan

 

Opiskelutapa: kirjallisuus, esseet, luento- ja harjoituskurssit

 

Arviointi: 0 – 5

 

Ajoitus: Menetelmäopinnot suoritetaan ennen maisteriseminaaria ja sen aikana.

 

Pakollinen kirjallisuus (4 op):

 

Kalela, Jorma, Historiantutkimus ja historia (2002)

 

Burke, Peter, History and Social Theory, second edition (2005)

 

Sovittava kirjallisuus: Kirjallisuutta voidaan edellisten lisäksi valita sopimuksen mukaan. Osan jaksosta voi suorittaa myös esseenä tai kontaktiopetuksena.

 

SHIS012 Maisteriseminaari (10 op)

 

 

Tavoite: Maisteriseminaarin käytyään opiskelija

  • pystyy suunnittelemaan jäsennellyn opinnäytteen
  • kykenee muotoilemaan tieteellisesti perustellun tutkimustehtävän
  • osaa etsiä tutkimuksensa relevantit lähteet ja tutkimuskirjallisuuden
  • osaa perustellusti valita tutkielmalleen sopivat metodit ja lähestymistavan
  • osaa kommentoida tieteellisiä esityksiä
  • on harjaantunut esittämään opinnäytteen tuloksia kirjallisesti ja suullisesti
  • on saavuttanut metodologisen ja tieteellisen valmiuden itsenäisen tutkielman laatimiseen

 

Opiskelutapa: Lukuvuoden mittaisessa maisteriseminaarissa laaditaan maisterintutkielman tutkimussuunnitelma ja seminaariesitelmä tulevan maisterintutkielman aihepiiristä. Jokainen osallistuja toimii seminaariesitelmien opponenttina ja pöytäkirjanpitäjänä sekä osallistuu aktiivisesti keskusteluun. HOPS-keskustelu maisteriseminaaria ohjaavan professorin kanssa.

 

Arviointi: 0 – 5

 

Ajoitus: maisteriopintojen ensimmäinen vuosi

 

 

SHISH111 – 114 SUOMEN HISTORIAN SYVENTÄVIEN ERIKOISTUMISOPINTOJEN OPINTOJAKSOT

SHIS111 Varhaismoderni yhteiskunta (6 op)

 

Tavoite: Erikoistuttuaan varhaismoderniin yhteiskuntaan opiskelija

  • osaa tulkita Ruotsin ajan merkitystä Suomen historiassa
  • pystyy tekemään tieteellisesti perusteltuja johtopäätöksiä yhteiskuntaryhmien asemasta varhaismoderneissa pohjoismaisissa yhteisöissä
  • osaa esittää näkökulmia uuden ajan kriiseihin ja sotiin
  • tuntee aikakautta koskevan tutkimuksen keskeiset metodit ja lähteet

 

Kirjallisuus:

 

Einonen, Piia, Poliittiset areenat ja toimintatavat. Tukholman porvaristo vallan käyttäjänä ja vallankäytön kohteena n. 1592 – 1644 (2005)

 

Haikari, Janne, Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä. Vallankäyttö ja virkamiesten toimintaympäristöt satakuntalaisissa maaseutuyhteisöissä 1600-luvun jälkipuoliskolla (2009)

 

Karonen, Petri, Eilola, Jari, Hakanen, Marko, Lamberg, Marko, Matikainen, Olli (toim.), Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden 1500 – 1800 (2009)

 

Lappalainen, Mirkka, Jumalan vihan ruoska. Suuri nälänhätä suomessa 1695–1697 (2012)

Linde, Martin, Statsmakt och bondemotstånd. Allmoge och överhet under stora nordiska kriget (2000)

 

Matikainen, Olli, Verenperijät. Väkivalta ja yhteisön murros itäisessä Suomessa 1500 – 1600-luvulla (2002)

 

Vilkuna, Kustaa H. J., Viha. Perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta (2005)

 

SHIS112 Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria (6 op)

 

 

Tavoite: Erikoistuttuaan kulttuuri- ja mentaliteettihistoriaan opiskelija

  • osaa vertailla erilaisia kulttuurisia ilmiöitä
  • pystyy tulkitsemaan mentaliteetteja erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä ja kulttuurien kohtaamisissa
  • tuntee hyvin kulttuuri- ja mentaliteettihistorian keskeisiä kysymyksenasetteluja

 

Kirjallisuus:

 

Eilola, Jari, Rajapinnoilla. Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa (2003)

 

Kotilainen, Sofia, Suvun nimissä. Nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle (2008)

Markkola, Pirjo, Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin (toim.), Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu? (2014)

Saarikangas, Kirsi, Eletyt tilat ja sukupuoli. Asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia kohtaamisia (2006)

 

Tandefelt, Henrika, Konsten att härska. Gustaf III inför sina undersåtar (2008)

Vilkuna, Kustaa H.J., Katse menneisyyden ihmiseen. Valta ja aineettomat elinolot 1500–1850 (2010)

 

 

 

SHIS123 Sosiaalihistoria (6 op)

 

Tavoite: Erikoistuttuaan sosiaalihistoriaan opiskelija

  • kykenee analysoimaan sosiaalihistoriaan kuuluvia ilmiöitä
  • pystyy arvioimaan arjen ja marginaaliryhmien historian tutkimusta
  • tuntee hyvin sosiaalihistorian keskeisiä kysymyksenasetteluja

 

Kirjallisuus:

 

Eilola, Jari (toim.), Makaaberi ruumis (2009)

Fellman, Susanna, & Rahikainen, Marjatta (eds.), Knowledge. In Quest of Theory, Method and Evidence. (2012)

 

Kinnunen, Tiina, Kivimäki, Ville (toim.), Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta (2006)

 

Malinen, Antti, Perheet ahtaalla. Asuntopula ja siihen sopeutuminen toisen maailmansodan jälkeisessä Helsingissä 1944—1948 (2014)

 

Peltonen, Matti, Lukkari Saxbergin rikos ja herännäispappilan etiikka (2008)

 

Piilahti, Kari-Matti, Aineellista ja aineetonta turvaa: ruokakunnat, ekologis-taloudelliset resurssit ja kontaktinmuodostus Valkealassa 1630–1750 (2007)

 

Vilkuna, Kustaa H. J., Neljä ruumista (2009)

 

 

SHIS114 Poliittinen historia (6 op)

 

Tavoite: Erikoistuttuaan poliittiseen historiaan opiskelija

  • osaa selittää poliittisen historian problematiikkaa
  • pystyy tekemään tieteellisesti perusteltuja johtopäätöksiä vaihtoehtoisista malleista valtiollisessa päätöksenteossa
  • osaa vertailla eri tasojen poliittisten toimijoiden merkitystä historiassa

 

Kirjallisuus:

 

Aunesluoma, Juhana, Kettunen, Pauli (toim.), The Cold war and the politics of history (2008)

 

Kettunen, Pauli, Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki (2008).

Kinnunen, Tiina, Kiitetyt ja parjatut. Lotat sotien jälkeen (2006)

Meinander, Henrik, Suomi 1944. Sota, yhteiskunta, tunnemaisema (2009).

 

Rentola, Kimmo, Vallankumouksen aave. Vasemmisto, Beljakov ja Kekkonen 1970 (2005)

Tikka, Marko, Valkoisen hämärän maa? Suojeluskuntalaiset, virkavalta ja kansa 1918 – 1921 (2006)

 

 

 

 

SHIS050 Maisterintutkielma (40 op)

 

 

Tavoite: Laadittuaan maisterintutkielman opiskelija

  • kykenee hahmottamaan riittävän laajan ja haastavan tutkimustehtävän
  • osaa muotoilla järkevästi rajatut tutkimuskysymykset ja antaa niihin tieteellisesti perustellut vastaukset
  • pystyy perustelemaan käyttämänsä lähdeaineistot ja metodit
  • tuntee kattavasti käsittelemänsä aihepiirin aikaisemman tutkimuksen
  • osaa esitellä oman erityisalansa keskeiset teoriat ja määritellä siinä käytetyt käsitteet
  • osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä analyyttisesti ja loogisesti

 

Ajoitus: maisteriopintojen ensimmäinen ja toinen vuosi

 

Arviointi: Kirjallinen lausunto, hyväksyttyjen tutkielmien arvosanat: erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty

 

SHIS007 Sivututkielma (20 op)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee hahmottamaan riittävän laajan ja haastavan tutkimustehtävän
  • osaa muotoilla järkevästi rajatut tutkimuskysymykset ja antaa niihin tieteellisesti perustellut vastaukset
  • pystyy perustelemaan käyttämänsä lähdeaineistot ja metodit
  • tuntee kattavasti käsittelemänsä aihepiirin aikaisemman tutkimuksen
  • osaa esitellä oman erityisalansa keskeiset teoriat ja määritellä siinä käytetyt käsitteet
  • osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä analyyttisesti ja loogisesti

Arviointi: 0 – 5. Sivuaineopiskelijan pääaineen maisterintutkielma voidaan hyväksyä sivututkielmana, mikäli maisterintutkielma on hyväksytty vähintään arvosanalla hyvä ja aiheesta sekä prosessista on sovittu pää- ja sivuaineen ohjaajien kanssa etukäteen.

 

 

Taloushistorian oppiainekohtaiset opinnot

THIS001 Menetelmäopinnot (6 op)

 

Tavoite: Menetelmäopintojen jälkeen opiskelija

  • tuntee hyvin taloushistorian analyyttiset lähestymistavat
  • osaa tulkita pitkän aikavälin taloudellisten muutosten selitysmalleja
  • ymmärtää taloushistorian oppihistorialliset juuret suhteessa käytettyihin menetelmiin
  • on laajentanut tieteellistä ajatteluaan ja valmiuksiaan ja kykenee muodostamaan mielenkiintoisen ja uskottavan argumentin

 

Opiskelutapa: kirjallisuus, esseet, luento- ja harjoituskurssit

 

Ajoitus: Menetelmäopinnot suoritetaan ennen maisteriseminaaria ja sen aikana.

 

Arviointi: 0 – 5

 

Kirjallisuus (á 2 op; sovitaan tentaattorin kanssa):

 

Fogel, Robert W., Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History (1964).

 

Fogel, Robert & Engerman, Stanley, Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery (1974)

Lamberg, Juha-Antti, Näsi, Juha, Ojala, Jari, Sajasalo, Pasi (toim.), The Evolution of Competitive Strategies in Global Forestry Industries (2006)

 

Nevalainen, Pasi, Virastosta liikeyritys. Posti- ja telelaitoksen muutosprosessi 1930–1994 (2014)

 

North, Douglass, Institutions, institutional change and economic performance (2002)

 

North, Douglass & Thomas, Robert Paul, The Rise of the Western World: A New Economic History (1976)

 

 

THIS012 Maisteriseminaari (10 op)

 

Tavoite: Maisteriseminaarin käytyään opiskelija

  • osaa etsiä tieteelliseen tutkielmaan relevantit lähteet
  • pystyy suunnittelemaan jäsennellyn opinnäytteen rakenteen
  • osaa perustellusti valita taloushistorialliselle tutkielmalle sopivat metodit ja lähestymistavan
  • osaa kommentoida tieteellisiä esityksiä
  • on harjaantunut esittämään opinnäytteen tuloksia kirjallisesti ja suullisesti
  • on saavuttanut metodologisen ja tieteellisen valmiuden itsenäisen tutkielman laatimiseen

 

Opiskelutapa:

Seminaari jakautuu kahteen osaan, joista ensin on käytävä maisterintutkielman tutkimussuunnitelman laatimiseen keskittyvä seminaari. Tutkimussuunnitelmavaiheen rinnalla tai sen jälkeen osallistutaan toiseen osioon, jossa laaditaan esitelmä maisterintutkielman aihepiiristä ja toimitaan toisen seminaarilaisen esitelmän kommentaattorina. HOPS-keskustelu maisteriseminaaria ohjaavan professorin kanssa.

 

Arviointi: 0 – 5

 

Ajoitus: maisteriopintojen ensimmäinen vuosi

 

 

THIS111 – 114 TALOUSHISTORIA SYVENTÄVIEN ERIKOISTUMISOPINTOJEN OPINTOJAKSOT

THIS111 Hyvinvointi ja elintaso (6 op)

 

 

Tavoite: Erikoistuttuaan hyvinvoinnin ja elintason historiaan opiskelija

  • osaa arvioida taloudellisen kasvun ja kulutuksen vaihteluja
  • pystyy vertailemaan hyvinvointiin, terveyteen ja väestömuutoksiin vaikuttaneita tekijöitä taloushistorian näkökulmasta

 

Kirjallisuus:

 

Bengtsson Allen R.T. & Dribe, Martin (eds.), Living Standards in the Past: New Perspectives on Wellbeing in Asia and Europe (2005)

 

Köpke, Nikola, Regional Differences and Temporal Development of the Nutritional Status in Europe from the 8th century B.C. until the 18th century A.D. (2008) (http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/2008/3563/)

 

Nummela, Ilkka, Pätkä vai ei? (2000)

 

Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First Century (2014)

 

Steckel, Richard H., Floud, Roderick, Health and welfare during industralization (1997)

 

Sundin, Jan, Willner, Sam, Social Change and Health in Sweden. 250 Years of Politics and Practice (2007)

 

 

 

THIS112 Liiketoimintahistoria (6 op)

 

Tavoite: Erikoistuttuaan liiketoimintahistoriaan opiskelija

  • osaa selittää 1900-luvun suuryritysten toimintamallien ja toimijoiden kehitystä
  • pystyy analysoimaan talouselämän eri alojen kilpailua ja murroskausia

 

Kirjallisuus:

 

 

Cassis, Youssef, Big business. The European experience in the twentieth century (1997)

 

Chandler, Alfred D. Jr., Scale and scope. The dynamics of industrial capitalism (3rd pr., 1994)

 

Jones, Geoffrey, Multinationals and Global Capitalism: From the Nineteenth to the Twenty-First Century (2005)

 

Landes, David S., Mokyr, Joel, Baumol William J. (eds), The Invention of Enterprise: Entrepreneurship from Ancient Mesopotamia to Modern Times (2010)

 

Neal, Larry, Williamson, Jeffrey, The Cambridge History of Capitalism (Volume 1) (2014)

 

Tenold, Stig, Iversen, Martin Jes & Lange, Even (eds.), Global Shipping in Small Nations. Nordic Experiences after 1960 (2012)

 

 

THIS113 Talouden johtamisen historia (6 op)

 

Tavoite: Erikoistuttuaan talouden johtamisen historian opiskelija ymmärtää:

  • johtamisen ja johtajuuden historiallista merkitystä erilaisissa organisaatioissa
  • johtajien ja taloudellisen eliitin toimintaa suhteessa yhteiskunnan historialliseen kehitykseen

 

Kirjallisuus:

 

Chandler, Alfred D. Jr., The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business (1981)

 

Freedman, Lawrence, Strategy: A History (2013)

 

Harcourt, Bernard E., The Illusion of Free Markets: Punishment and the Myth of Natural Order (2011)

 

Karonen, Petri, Patruunat ja poliitikot. Yritysjohtajat taloudellisina ja poliittisina toimijoina Suomessa 1600 - 1920 (2004)

 

Mintzberg, Henry, The rise and fall of strategic planning : reconceiving roles for planning, plans, planners (2000)

 

Stiles, TJ,. The first tycoon: The epic life of Cornelius Vanderbilt (2009)

 

 

THIS114 Talouden kriisit (6 op)

 

Tavoite: Erikoistuttuaan talouden kriisien opiskelija ymmärtää:

  • miksi ja miten talouden kriisit syntyvät ja loppuvat
  • talouden suhdannevaihtelut makro- ja mikrotasoilla

 

Kirjallisuus:

 

Acemoglu, Daron, Robinson, James A., Miksi maat kaatuvat: Vallan, vaurauden ja varattomuuden synty. (2014???)

Boserup, Ester, Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under Population Pressure (1965)

 

Diamond, Jared, Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä (2. painos 2007)

 

Kindleberger, Charles P., Manias, panics, and crashes (2000)

 

Oliver, Michael J., Aldcroft, Derek H. (eds), Economic Disasters of the Twentieth Century (2007)

 

Ward-Perkins, Bryan The Fall of Rome (2005)

 

 

THIS050 Maisterintutkielma (40 op)

 

Tavoite: Laadittuaan maisterintutkielman opiskelija

  • osaa valita riittävän laajan ja haastavan tutkimustehtävän
  • tuntee kattavasti käsittelemänsä aihepiirin aikaisemman tutkimuksen
  • osaa esitellä alan keskeiset teoriat ja määritellä käytetyt käsitteet
  • pysty perustelemaan käyttämänsä lähdeaineistot ja metodit
  • osaa muotoilla ja rajata tutkimuskysymykset
  • osaa kirjoittaa analyyttisesti ja loogisesti tieteellistä tekstiä

 

Ajoitus: maisteriopintojen ensimmäinen ja toinen vuosi

 

Arviointi: Kirjallinen lausunto, hyväksyttyjen tutkielmien arvosanat: erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty

 

THIS007 Sivututkielma (20 op)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa valita riittävän laajan ja haastavan tutkimustehtävän
  • tuntee kattavasti käsittelemänsä aihepiirin aikaisemman tutkimuksen
  • osaa esitellä alan keskeiset teoriat ja määritellä käytetyt käsitteet
  • pysty perustelemaan käyttämänsä lähdeaineistot ja metodit
  • osaa muotoilla ja rajata tutkimuskysymykset
  • osaa kirjoittaa analyyttisesti ja loogisesti tieteellistä tekstiä

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Sivuaineopiskelijan pääaineen maisterintutkielma voidaan hyväksyä sivututkielmana, mikäli maisterintutkielma on hyväksytty vähintään arvosanalla hyvä ja aiheesta sekä prosessista on sovittu pää- ja sivuaineen ohjaajien kanssa etukäteen.

 

 

Yleisen historian oppiainekohtaiset opinnot

 

YHIS001 Menetelmäopinnot (6 op)

 

Tavoite: Menetelmäopintojen jälkeen opiskelija

  • hallitsee yleisen historian keskeiset lähestymistavat ja menetelmät (erityisesti aate- ja poliittinen historia sekä vertaileva ja poikkikansallinen historiantutkimus)
  • on syventänyt asiantuntemusta vähintään yhden yleisen historian metodologisen suuntauksen osalta
  • osaa soveltaa teoriakeskustelua omaan tutkimusaiheeseensa
  • on saavuttanut valmiudet syventää jonkin erityisalan tutkimusta maisteriseminaarissa

 

Opiskelutapa: kirjallisuus, esseet, luento- ja harjoituskurssit. Suosituksena on kurssille osallistuminen, mutta osuuden voi halutessaan tenttiä myös kirjoina. Vaihtoehtoisesti voi myös sopia tentaattorin kanssa oman tutkielman teemaan liittyvistä esseeaiheista, jolloin käytetään myös itse etsittyä muuta metodikirjallisuutta.

 

Ajoitus: Menetelmäopinnot suoritetaan ennen maisteriseminaaria tai viimeistään sen aikana. Ne suositellaan suoritettavaksi kolmannen opiskeluvuoden keväällä.

 

Arviointi: 0 – 5

 

Kirjallisuus:

 

Burke, Peter, What is Cultural History? (2008) (1 op)

 

Canning, Kathleen, Gender History in Practice: Historical Perspectives on Bodies, Class and Citizenship (2006) (2 op)

Cohen, Deborah, & O’Connor, Maura, Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective (2004) (2 op)

 

Halonen, Mia, Ihalainen, Pasi & Saarinen, Taina (eds.), Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary and Multi-sited Comparisons (2014) (2 op)

 

Hampsher-Monk, Iain, Tilmans, Karin & van Vree, Frank (eds), History of Concepts: Comparative Perspectives (1998) (2 op)

Haupt, Heinz-Gerhard, & Kocka, Jürgen  (eds), Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives (2009) (2 op)

 

Pocock, J.G.A., Political Thought and History: Essays on Theory and Method (2009) (2 op)

Saunier, Pierre Yves, Transnational History (2013) (2 op)

 

Skinner, Quentin, Visions of Politics, Volume I: Regarding Method (2002) (2 op)

Steinmetz, Willibald et al. (ed.), Writing Political History Today (2013) (3 op)

 

YHIS012 Maisteriseminaari (10 op)

 

Tavoite: Maisteriseminaarin käytyään opiskelija

  • osaa etsiä tieteelliseen tutkielmaan relevantit lähteet ja syventää niiden pohjalta asiantuntemustaan
  • pystyy suunnittelemaan jäsennellyn opinnäytteen rakenteen
  • osaa perustellusti valita tutkielmalle sopivat metodit ja lähestymistavan
  • tuntee tieteenteon pelisäännöt ja osaa kommentoida tieteellisiä esityksiä
  • on harjaantunut esittämään opinnäytteen tuloksia kirjallisesti ja suullisesti
  • on saavuttanut metodologisen ja tieteellisen valmiuden itsenäisen tutkielman laatimiseen

 

Opiskelutapa: Lukuvuoden kestävässä maisteriseminaarissa laaditaan maisterintutkielman tutkimussuunnitelma ja seminaariesitelmä tulevan maisterintutkielman aihepiiristä. Lisäksi jokainen osallistuja toimii toisten seminaarilaisten esitelmien opponenttina ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun. HOPS-keskustelu maisteriseminaaria ohjaavan professorin kanssa.

 

Arviointi: 0 – 5

 

Ajoitus: Suositellaan suoritettavaksi neljäntenä opiskeluvuonna

 

 

YHIS111 – 114 YLEISEN HISTORIAN SYVENTÄVIEN ERIKOISTUMISOPINTOJEN OPINTOJAKSOT

YHIS111 Aate- ja käsitehistoria (6 op)

 

Tavoite: Erikoistuttuaan aate- ja käsitehistoriaan opiskelija

  • hallitsee aate- ja käsitehistorian keskeiset lähestymistavat ja yhden tai useamman aikakauden aatevirtausten perusteet
  • osaa tarkastella kriittisesti aate- ja käsitehistorian alalla tehtyä tutkimusta
  • osaa vertailla aatteellista kehitystä eri maissa ja kiinnittää huomiota poikkikansalliseen vuorovaikutukseen.

 

Kirjallisuus:

 

Eley, Geoff, Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850-2000 (2002) (2 op)

 

Fitzpatrick, Martin et al. (toim.), The Enlightenment World (2007) (4 op)

 

Garrard, John (ed.), European Democratization Since 1800: Past & Present (1999) (2 op)

van Gelderen, Martin, Skinner, Quentin (eds.), Republicanism. A Shared European Heritage, joko osa 1 tai 2  (2002) (2 op)

 

Ihalainen, Pasi, Agents of the People (2010) (3 op)

 

Wade, Rex A., The Russian Revolution (2004) (2 op)

 

Ward, W.R., Christianity under the Ancien Regime (1999) (2 op)

 

YHIS112 Poliittinen historia (6 op)

 

Tavoite: Erikoistuttuaan poliittiseen historiaan opiskelija

  • osaa esittää erilaisia näkökulmia poliittisen historian tutkimukseen
  • on laajentanut tietämystään uuden ja uusimman ajan suurvaltapolitiikasta ja kansainvälisistä suhteista
  • osaa vertailla eri maiden poliittista kehitystä ja kriisejä ja kiinnittää huomiota niiden poikkikansallisen vuorovaikutukseen
  • on perillä muistin politiikan ja myyttien merkityksestä poliittisessa historiassa

 

Kirjallisuus:

 

Gartner, Lloyd P., History of the Jews in modern times (2001)

Kershaw, Ian, The 'Hitler Myth'. Image and Reality in the Third Reich (2001)

Leffler, Melvyn, For the soul of mankind: the United States, the Soviet Union and the Cold War (2007)

Mazower, Mark, The Dark Continent: Europe’s Twentieth Century (2000)

Muller, Jan-Werner, Memory and Power in Post-War Europe (2002)

Sked, Alan, The Decline and Fall of the Habsburg Empire 1815 - 1918. (2 ed. 2001)

 

Westad, Odd Arne, The Global Cold War: Third World interventions and the making of our times (2006)

 

 

 

 

 

YHIS113 Eurooppalainen kulttuuri (6 op)

 

 

Tavoite: Erikoistuttuaan eurooppalaiseen kulttuuriin opiskelija

  • tuntee eurooppalaisuuden pitkän aikavälin kehityspiirteet
  • on perehtynyt tarkemmin joihinkin kulttuurihistorian erityiskysymyksiin

 

Kirjallisuus:

 

Beard, Mary,  Henderson, John,(eds.), Classical Art. From Greece to Rome (2001)

 

Chartier, Roger, Inscription and Erasure: Literature and Written Culture from the Eleventh to the Eighteenth Century (2008)

Davis, Natalie Zemon, Trickster Travels. A Sixteenth-Century Muslim Between Worlds (2006)

 

MacIntyre, Alasdair, Hyveiden jäljillä. Moraaliteoreettinen tutkimus (2004)

 

Rietbergen, Peter, Europe: A Cultural History (2006)

Sappol, Michael, Rice, Stephen P. (eds.), A Cultural History of the Human Body in the Age of Empire. Volume 5 (2010)

 

Skinner, Quentin, Renaissance Virtues. Visions of Politics: Volume II. (2007)

 

Williamson, George S., The Longing for Myth in Germany. Religion and Aesthetic Culture from Romanticism to Nietzsche (2004)

 

 

 

YHIS114 Kulttuurialueet (6 op)

 

Tavoite: Erikoistuttuaan kulttuurialueiden historiaan opiskelija

  • on perehtynyt jonkin kulttuurialueen tai suurvallan historialliseen kehitykseen sen eri vaiheissa
  • pystyy liittämään kehityksen laajempaan, globaaliin yhteyteen ja siltä pohjalta tekemään vertailuja eri kulttuurialueiden kesken
  • osaa kuvata ja selittää niitä syitä ja seurauksia, joita eri kulttuurien ja suurvaltojen nousulla ja hajoamisella on ihmiskunnan historiassa ollut

 

Kirjallisuus:

 

Bayly, C.A., The Birth of the Modern World, 1780-1914 (2004) (3 op)

 

Gordon, Andrew, A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present (2 ed., 2008)

 

Iliffe, John, Africans. The History of a Continent (2. ed. 2007)

 

Sicker, Martin, Middle East in the Twentieth Century (2001)

 

Thornton, John, A Cultural History of the Atlantic World, 1250-1820 (2012) (3 op)

 

Zubok, Vladislav, Zhivago’s Children: The Last Russian Intelligentsia (2009)

 

 

YHIS050 Maisterintutkielma (40 op)

 

Tavoite: Laadittuaan maisterintutkielman opiskelija

  • osaa tuottaa itsenäisesti uutta tutkimustietoa
  • osaa valita riittävän laajan, haastavan ja relevantin tutkimustehtävän
  • tuntee kattavasti käsittelemänsä aihepiirin aikaisemman tutkimuksen ja keskustelee sen kanssa
  • tunnistaa alan keskeiset lähestymistavat ja teoriat
  • pystyy perustelemaan valitsemansa lähdeaineistot ja metodit sekä soveltaa niitä
  • osaa muotoilla ja rajata tutkimuskysymykset
  • osaa kirjoittaa analyyttisesti ja loogisesti tieteellistä tekstiä
  • hallitsee asiantuntijatehtävissä tarvittavat itsenäisen projektityön sekä ryhmätyön ja viestinnän taidot
  • on saavuttanut valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon

 

Ajoitus: maisteriopintojen ensimmäinen ja toinen vuosi

 

Arviointi: Kirjallinen lausunto, hyväksyttyjen tutkielmien arvosanat: erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty

 

YHIS007 Sivututkielma (20 op)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tuottaa itsenäisesti uutta tutkimustietoa
  • osaa valita riittävän laajan, haastavan ja relevantin tutkimustehtävän
  • tuntee kattavasti käsittelemänsä aihepiirin aikaisemman tutkimuksen ja keskustelee sen kanssa
  • tunnistaa alan keskeiset lähestymistavat ja teoriat
  • pystyy perustelemaan valitsemansa lähdeaineistot ja metodit sekä soveltaa niitä
  • osaa muotoilla ja rajata tutkimuskysymykset
  • osaa kirjoittaa analyyttisesti ja loogisesti tieteellistä tekstiä

Arviointi: 0 – 5. Sivuaineopiskelijan pääaineen maisterintutkielma voidaan hyväksyä sivututkielmana, mikäli maisterintutkielma on hyväksytty vähintään arvosanalla hyvä ja aiheesta sekä prosessista on sovittu pää- ja sivuaineen ohjaajien kanssa etukäteen.