14.12.2018

Työharjoittelu

Työharjoittelu osana tutkintoa

Työharjoittelun tarkoitus on tutustuttaa opiskelija oman alan tyypillisiin työtehtäviin ja tarjota mahdollisuus solmia suhteita työnantajiin jo opiskeluaikana. Työharjoittelu sijoitetaan ensisijaisesti maisterintutkintoon. Työharjoittelun koodeja Helan opetussuunnitelmissa ovat HISY900, ETNS900 ja AHAS008.

Harjoittelusta saa opintopisteitä 5 op per kuukausi. Tyypillisimmin harjoittelu on kolmen kuukauden mittainen, jolloin siitä saa 15 opintopistettä. Edellämainittujen pisteiden saamiseksi harjoittelussa edellytetään kokopäivätyötä. Myös osa-aikatyöstä voi saada opintopisteitä siten, että esimerkiksi jos opiskelija on harjoittelupaikassa 50% osa-aikasopimuksella, opintopisteitä tulee puolet vähemmän. Alle 5 opintopisteen suorituksia ei kuitenkaan myönnetä. 

Helan työharjoitteluyhdyshenkilö on koulutussuunnittelija Satu Matikainen.

Työharjoittelun voi suorittaa joko laitoksen harjoittelutuen avulla (ks. alla) tai ilman laitoksen rahallista tukea. Lisäksi kannattaa huomioida, että Hela tarjoaa Hela-harjoittelijan paikan vuosittain neljälle opiskelijalle sekä viestintäharjoittelijan paikan kahdelle opiskelijalle. Työkokemusta voi saada myös Helan tutkimusavustajana ja tilaustyöprojekteista.

Työharjoittelupaikan etsiminen

Työharjoittelu suoritetaan suunnitelmallisesti siten, että siitä sovitaan etukäteen koulutussuunnittelijan kanssa. Opiskelija etsii itse sopivan harjoittelupaikan ja ilmoittaa koulutussuunnittelijalle sähköpostitse harjoittelun keston, harjoitteluohjaajan nimen, työtehtävät sekä harjoitteluajankohdan. Opiskelija sopii itse työnantajan kanssa palkasta, työajoista ja vakuutuksista. Yliopisto ei ole osapuolena työsopimuksessa.

Harjoittelutukikäytänteet Helassa

Monet harjoittelupaikkoja tarjoavat työnantajat edellyttävät, että opiskelijalle on myönnetty 1-2 kuukauden harjoittelutuki. Helassa ei kuitenkaan ole ollut viime vuosina ollut mahdollista myöntää harjoittelutukea paitsi niille opiskelijoille joilla työharjoittelu kuuluu pakollisiin opintoihin (tällä hetkellä arkistonhallinnan maisteriohjelma). Näille opiskelijoille voidaan myöntää harjoittelutuki yhdeksi kuukaudeksi.

Nykyinen harjoittelutukikäytäntö on se, että koulutussuunnittelija ottaa yhteyttä suoraan niihin opiskelijoihin, joita harjoittelutuki koskee, ja sopii yksityiskohdista. Mitään yleistä harjoittelutuen hakua ei järjestetä.

Harjoittelutukea haluava opiskelija toimii seuraavasti:

1) Opiskelija etsii harjoittelupaikan ja ottaa yhteyttä siihen.

2) Koulutussuunnittelija ja opiskelija sopivat harjoittelun ja harjoittelutuen yksityiskohdista.

3) Tehdään kirjallinen työharjoittelusopimus palkkaus- ym. asioista yhdessä harjoittelua hoitavan koulutussuunnittelijan, harjoittelijan ja harjoittelupaikan kesken. Harjoittelutuki maksetaan työnantajalle (ei siis suoraan opiskelijalle), eikä sitä voida myöntää jälkikäteen.

Harjoittelun raportointi ja opintopisteet (koskee sekä tuettua että ei-tuettua harjoittelua)

Opiskelija kirjoittaa harjoittelusta raportin sen päättymisen jälkeen ja toimittaa sen koulutussuunnittelijalle. Raportti on edellytys opintopisteiden rekisteröinnille. Raportille ei ole määritelty tarkkaa pituutta, mutta tyypillisimmin se on 3-6 sivua. Raportissa tulee mainita ainakin seuraavat asiat:

  • harjoittelupaikka ja -aika
  • harjoittelun ohjaaja
  • työtehtävien kuvaus ja esimerkkejä keskeisistä työtehtävistä
  • miten tähänastinen koulutus vastasi työtehtäviä
  • mitä opit työstä

 

Hae Hela-harjoittelijaksi