14.09.2017

Työharjoittelu

Työharjoittelun tarkoitus on tutustuttaa opiskelija oman alan tyypillisiin työtehtäviin ja tarjota mahdollisuus solmia suhteita työnantajiin jo opiskeluaikana. Työharjoittelu sijoitetaan ensisijaisesti maisterintutkintoon. Työharjoittelun koodeja Helan opetussuunnitelmissa ovat HISY900, ETNS900, AHAS008.

Helan työharjoitteluyhdyshenkilö on koulutussuunnittelija Satu Matikainen.

Työharjoittelun voi suorittaa joko laitoksen harjoittelutuen avulla (ks. alla) tai ilman laitoksen rahallista tukea. Lisäksi kannattaa huomioida, että Hela tarjoaa Hela-harjoittelijan paikan vuosittain neljälle opiskelijalle. Työkokemusta voi saada myös Helan tutkimus- ja tilaustyöprojekteista.

 

Työharjoittelupaikan etsiminen

Työharjoittelu suoritetaan suunnitelmallisesti siten, että siitä sovitaan etukäteen koulutussuunnittelijan kanssa. Opiskelija etsii itse sopivan harjoittelupaikan ja tekee harjoittelusuunnitelman, jotka molemmat hyväksyttää. Hyväksyttävä harjoittelusuunnitelma pitää sisällään harjoittelun keston, harjoitteluohjaajan, työtehtävät sekä harjoitteluajankohdan. Opiskelija sopii itse työnantajan kanssa palkasta, työajoista ja vakuutuksista. Yliopisto ei ole osapuolena työsopimuksessa.

 

Harjoittelutukikäytänteet Helassa

Monet harjoittelupaikkoja tarjoavat työnantajat edellyttävät, että opiskelijalle on myönnetty 1-2 kuukauden harjoittelutuki. Helassa ei kuitenkaan ole ollut viime vuosina ollut mahdollista myöntää harjoittelutukea paitsi niille opiskelijoille joilla työharjoittelu kuuluu pakollisiin opintoihin (arkistonhallinnan maisteriohjelma ja muut maisteriohjelmat, joissa on Helan pääaineopiskelijoita). Näille opiskelijoille voidaan myöntää harjoittelutuki yhdeksi kuukaudeksi. Harjoittelutuen haku on vuosittain alkuvuodesta.

Harjoittelutukea hakeva opiskelija toimii seuraavasti:

1) Opiskelija etsii harjoittelupaikan ja ottaa yhteyttä siihen.

2) Opiskelija ja harjoittelupaikka neuvottelevat yhdessä harjoitteluun kohdistuvista toiveista ja rajoituksista. Alustavasti voidaan sopia myös ajankohdasta, kestosta sekä palkkauksesta. Kyseessä ei ole vielä sitova sopimus, koska opiskelija ei voi tietää valitaanko hänet harjoittelijaksi.

3) Opiskelija hakee harjoittelutukea laitoksesta vapaamuotoisella hakemuksella, jossa mainitaan mahdollinen harjoittelupaikka, -aika, palkkaus, vastuullinen harjoitteluohjaaja sekä myöntämiseen vaikuttavat muut perustelut. Tukea voi hakea vaikka harjoittelupaikka ei olisi vielä varma. Siinä tapauksessa hakemuksessa on mainittava kaikki ne harjoittelupaikat, joita aikoo hakea. Tuki voidaan myöntää näissä tapauksissa ehdollisena, eli jos opiskelija ei lopulta saa mitään harjoittelupaikkaa, tukeakaan ei sitten makseta.

4) Laitos valitsee harjoittelutuen saajat määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten perusteella.

5) Opiskelijat saavat tiedon harjoittelutuen myöntämisestä mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä ja toimittavat tiedon harjoittelupaikkaan. Tämän jälkeen tehdään työharjoittelusopimus palkkaus- ym. asioista yhdessä harjoittelua hoitavan koulutussuunnittelijan, harjoittelijan ja harjoittelupaikan kesken. Harjoittelutuki maksetaan työnantajalle (ei siis suoraan opiskelijalle), eikä sitä voida myöntää jälkikäteen.

 

Harjoittelun raportointi ja opintopisteet

Opiskelija kirjoittaa harjoittelusta raportin sen päättymisen jälkeen ja toimittaa sen koulutussuunnittelijalle. Raportti on edellytys opintopisteiden rekisteröinnille. Raportissa tulee mainita ainakin seuraavat asiat:

- harjoittelupaikka ja -aika

- harjoittelun ohjaaja

- työtehtävät

- miten tähänastinen koulutuksesi vastasi työtehtäviä

- mitä opit työstä

- suositteletko harjoittelupaikkaa muille alan opiskelijoille

 

Tutkintoon laskettava harjoittelu on yleisimmin kolmen kuukauden mittainen, jolloin siitä saa 15 opintopistettä (vuosien 2017–2020 opetussuunnitelman mukaisesti). 

 

Hae Hela-harjoittelijaksi