06.03.2018

Opiskelu Helassa

Opiskelun periaatteet

Opiskelupaikka yliopistossa on kahdenvälinen sopimus, jossa opiskelija paikan vastaanotettuaan sitoutuu opiskelemaan ja yliopisto antamaan tutkimukseen perustuvaa opetusta. Opiskelu on päätoimista ja perustuu monenlaisiin aktiivisen työskentelyn muotoihin (muun muassa luennot, työryhmät, seminaarit). Opetuksen lähtökohtana on ajatus siitä, että oppiminen on perustaltaan sosiaalista. Vuorovaikutus toisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa on edellytys oppimiselle ja myös oman oppimisen arvioimiselle.

Opiskelija on vastuussa itsestään, oppimisestaan ja opintojensa etenemisestä. Opiskelijoiden ohjaus tukee opintojen suunnittelemista ja niiden ajoittamista tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen suunnittelu ja kehittäminen perustuvat tasapuolisten ja joustavien käytäntöjen luomiseen ja ylläpitämiseen. Oikeudenmukaisuuden vuoksi tarvitaan yhteiset pelisäännöt, joita tässä ohjeessa linjataan.

Läsnäolo

Helan kontaktiopetuksessa noudatetaan 80 % läsnäolovelvollisuutta. Ylimääräisiä poissaoloja voi korvata vain erikoistapauksissa, kuten sairauden tai muun pakottavan syyn (elämäntilanteeseen liittyvä syy: vanhempainloma, kertausharjoitukset tms.) vuoksi.

Läsnäolo lasketaan koko kurssista (luentoja ja harjoituksia ei siis lasketa erikseen). Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hän saa kurssilla jaetun materiaalin itselleen. Poissaoloista sovitaan etukäteen opettajan ilmoittamalla tavalla. Poissaolon syyksi ei pääsääntöisesti hyväksytä työssäkäyntiä, asumista toisella paikkakunnalla, muiden kuin oman tutkinto-ohjelman opetusta (omaan tutkinto-ohjelmaa priorisoidaan) tai lomamatkoja.

Osallistuminen kurssin opettajan määrittelemille kerroille (esim. kurssin ensimmäiselle kokoontumiskerralle) on edellytys kurssin suorittamiseksi

 

Kurssisuorituksista

Opintotehtävien palauttamisessa tulee noudattaa annettuja päivämääriä. Opettajilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta ottaa vastaan myöhästyneitä suorituksia. Opettaja voi  antaa lisäaikaa perustellusta syystä. Myöhästymiset saattavat vaikuttaa kurssin arvosanaan opettajan ilmoittamalla tavalla.

Opettaja voi antaa lisäaikaa kurssisuorituksen tekemiseen (esim. sairastumisen vuoksi), jolloin lisäajasta sovitaan etukäteen.