19.09.2018

Tenttiminen

Opintoihin sisältyy kahdenlaisia tenttejä: kursseihin kuuluvia tenttejä sekä erillisiä kirjatenttejä. Kursseihin liittyvät luentotentit järjestetään kursseilla ilmoitettavina ajankohtina, eikä niihin yleensä tarvitse ilmoittautua. Luentotentit kestävät yleensä 1 h 30 minuuttia.

liikunnan tentti 04.JPG

Useimpia Helan opetussuunnitelmien opintojaksoja (ei kuitenkaan kaikkia, esimerkiksi seminaareja) voi suorittaa kirjatentteinä. Kirjatenttimahdollisuudesta on silloin maininta opetussuunnitelmassa. Kirjatenttejä suoritetaan joko humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai eTenttinä.

Kirjatenttien tentaattorien nimet löytyvät laitoksen verkkosivuilta ja tentti-ilmoittautumisten yhteydestä Korpista.

Tiedekuntatentit

Humanistisen tiedekunnan yleisten tenttien ajankohdat löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta. Tentteihin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä (Opinnot -> Tentit -> Ilmoittautuminen) viimeistään tenttiä edeltävän viikon perjantaina klo 12.00 mennessä. Tenttikirjallisuudessa on usein valinnaisuutta, joten muista ehdottomasti ilmoittautuessasi merkitä lisätieto-kohtaan tenttimäsi kirjat.

eTentit

eTentissä suoritettavia opintojaksoja ovat historian perusopintojen useimmat jaksot, historian erikoistumisopintojen jaksot (lukuun ottamatta HISA612 ja HISA613), sekä osa etnologian tenteistä. Ohjeita eTenttiin löytyy yliopiston yleisistä eTenttiohjeista IT-palveluiden sivuilta sekä eTenttituesta sähköpostitse: etentti-support@jyu.fi. Erillistä ilmoittautumista Korpissa ei tarvita, vaan ilmoittautuminen Examissa riittää. Vain poikkeustapauksissa (esteettömyysasiat ja vastaavat) on mahdollista suorittaa tentti muulla tavalla. Ota tällöin yhteyttä amanuenssiin.

Tentin suorittamiseen on varattu aikaa joko 110 tai 230 minuuttia tentistä riippuen.

Tenttitila on ajoittain ruuhkainen – erityisesti joulukuussa ja toukokuussa – joten kannattaa olla suunnitelmallinen ja ajoittaa tentit hyvissä ajoin lukujärjestykseen. Ruuhkaisuudesta suuri osa aiheutuu siitä, että tentti-ilmoittautuminen jätetään peruuttamatta, vaikka tulisi este. On siis ehdottoman tärkeää peruuttaa ilmoittautuminen, mikäli ei syystä tai toisesta pääse tenttiin. Peruuttamaton tentti ja saapumatta jättäminen tarkoittaa hylkäystä, joten senkin vuoksi kannattaa olla tarkkana, sillä tentaattoreilla on oikeus rajoittaa osallistumista tentteihin, mikäli tällaista tapahtuu useamman kerran.

Tenttien uusiminen

Kirjatenteissä on useimmiten tentittävänä yhdellä kertaa kaksi tai useampia kirjoja. Jos tenttijä jättää vastaamatta jotakin kirjaa koskevaan kysymykseen, tentti hylätään. Tentti hylätään myös siinä tapauksessa, että jotakin kirjaa koskevasta kysymyksestä saa nolla pistettä. Tentin voi uusia tenttimällä kaikki opintojaksoon kuuluvat kirjat uudelleen. Kirjoja ei siis voi uusia yksi kerrallaan.

Luentotentin voi uusia erikseen ilmoitettuina uusintatenttipäivinä tammi- ja toukokuussa. Uusintatenttiin ilmoittautumisesta tulee ennen jokaista uusintatenttipäivää erilliset ohjeet. Uusintatenttipäivää ei ole tarkoitettu kirjatenttien suorittamiseen.

Maturiteetti

Historian kypsyysnäytteet eli maturiteetit suoritetaan eTenttijärjestelmä Examissa. Maturiteetit ovat henkilökohtaisia tenttejä ja opettajat laativat kandidaattiseminaarin päätyttyä tentit kaikille, joiden tulee maturiteetti suorittaa. Tentti on auki seuraavan syyslukukauden loppuun saakka, joten se tulee suorittaa siihen mennessä. Kannattaa kuitenkin tehdä tentti niin pian kuin mahdollista, kun kandidaattitutkielma on yhä tuoreena mielessä. Maturiteettiin ei siis tarvitse erikseen ilmoittautua Korpissa, vaan ilmoittautuminen Examissa riittää. Jos maturiteetti on syystä tai toisesta jäänyt aikanaan tekemättä, ota yhteyttä Satu Matikaiseen.

Etnologiassa kypsyysnäytteet tehdään kandidaattiseminaarin päätteeksi seminaarin ohjaajan ilmoittamalla tavalla. Mikäli on tarve tehdä kypsyysnäyte muussa kohdassa opintoja, ota yhteyttä kandidaattiseminaarin vastuuopettajaan.

Aikaa maturiteetin suorittamiseen on 230 minuuttia.

Maturiteettiohjeita: