27.09.2018

Sivuaineopiskelu

Sekä kandidaatintutkintoon että maisterintutkintoon sisältyy valinnaisia opintoja eli sivuaineita. Kandidaatintutkinnosta noin puolet muodostuu näistä, ja maisterintutkinnosta noin kolmasosa. Siksi valinnaisten opintojen valinta on keskeinen osa opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista ja urasuunnittelua. Niistä keskustellaan heti ensimmäisenä opiskeluvuonna opintojen suunnittelukurssien ja HOPS-keskustelujen yhteydessä sekä jatkossa koko opintojen ajan. 

Tietoa valinnaisten opintojen tarjonnasta löytää yliopiston valinnaisten opintojen portaalista. Sieltä saa tietoa opintojen sisällöistä sekä siitä onko oppiaine täysin vapaasti opiskeltava vai onko siihen haku.

His­to­ria sekä et­no­lo­gia ja ant­ro­po­lo­gia va­lin­nai­sina opin­toi­na

Helan oppiaineet soveltuvat valinnaisiksi opinnoiksi moniin eri tutkinto-ohjelmiin. Voit kysyä neuvoa valinnaisten opintojen valinnassa omalta opinto-ohjaajaltasi. 

Etnologian ja antropologian sekä historian perusopinto- ja aineopintokokonaisuudet kuuluvat ns. vapaisiin opintokokonaisuuksiin.  Voit aloittaa oppiaineiden perusopinnot ilmoittautumalla kursseille tai kirjatentteihin. Erillistä ilmoittautumisjärjestelmää opintokokonaisuuksiin ei ole. On suotavaa, että teet ensin perusopinnot valmiiksi ennen kuin aloitat aineopinnot. 

Etnologian ja antropologian sekä historian perusopintokokonaisuudet ovat samat sekä näiden aineiden omille tutkinto-opiskelijoille että muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Etnologian ja antropologian sekä historian aineopinnoissa sen sijaan muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat nämä kokonaisuudet suppeampina. Historian aineopinnoissa tämä tarkoittaa 41 op:n laajuista kokonaisuutta ja etnologian ja antropologian aineopinnoissa 37 op:n laajuista. 

Etnologian ja antropologian sekä historian syventäviin opintoihin voi hakea opinto-oikeutta kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. Tarkemmat ohjeet hakemisesta löytyvät valinnaisten opintojen portaalista.