03.10.2018

Jatko-opetussuunnitelma

1.4.2017 jälkeen hyväksytyt uudet jatko-opiskelijat aloittavat jatko-opintonsa humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opetussuunnitelman (1.4.2017-31.7.2020) mukaisesti. 

Ennen 1.4.2017 hyväksytyt jatko-opiskelijat, joilla on humanistisen tiedekunnan jatko-opetussuunnitelman mukaan mukaan hyväksytty jatko-opintosuunnitelma, voivat suorittaa tohtorin tutkintonsa sen mukaisesti siirtymäkauden ajan TAI halutessaan siirtyä uuteen jatko-opetussuunnitelmaan (jolloin hänen tulee laatia uusi jatko-opintosuunnitelma). Siirtymäkausi kestää 31.7.2020 saakka. (HUOM: lue eri jatko-opetussuunnitelmista ja siirtymäsäännöksistä tiedekunnan sivuilta).

Ne historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavat, jotka tekevät jatko-opintonsa aiemman humanistisen tiedekunnan jatko-opetussuunnitelman mukaisesti, käyttävät laitoksen omaa jatko-opetussuunnitelmaa.  Helan täsmennyksillä täydennetty humanistisen tiedekunnan jatko-opetussuunnitelma on seuraava: 

Osaamistavoitteet

Tohtorin tutkinnon osaamistavoitteet (Pohjana yliopistolaki nro 715/2004, tutkintoasetus nro 974/2004 sekä Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (OPM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24):

Tohtorin tutkinnon suoritettuaan koulutettava

 • on perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa, sen kehitykseen, peruskysymyksiin ja tutkimusmenetelmiin
 • kykenee luovasti ja itsenäisesti tuottamaan uutta tietoa, ymmärtää tieteellisen tiedon moniulotteisen luonteen ja hallitsee oman alansa kokonaisuutena
 • hallitsee tieteellisen viestinnän sekä kansallisissa että kansainvälisissä yhteyksissä
 • osaa kehittää ja itsenäisesti johtaa yhteistyötä ja hankkeita monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
 • tunnistaa ja osaa hyödyntää oman asiantuntijuutensa ja sen avaamat työllistymismahdollisuudet
 • osaa edistää tutkimustyön yhteiskunnallista vaikuttavuutta
 • osaa itsenäisesti toteuttaa tutkimushankkeita ja hyödyntää tutkimuksen rahoitusmahdollisuuksia ja
 • on eettisesti vastuullinen ja toimii hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. 

Tutkintorakenne

Filosofian lisensiaatin (FL) tutkintoon vaaditaan opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä lisensiaatintutkimus. Filosofian tohtorin (FT) tutkintoon vaaditaan opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä väitöskirja. Väitöskirja voi olla monimuotoinen tiedekunnan ohjeiden mukaisesti.

FL-tutkinnon laskennallinen laajuus on 120 opintopistettä (kaksi vuotta) ja FT-tutkinnon yhteensä 240 opintopistettä (neljä vuotta). Lisensiaatin tutkinto on vapaaehtoinen. Jos sitä ei oteta, on tohtorin tutkinnon laskennallinen työmäärä silti sama 240 opintopistettä.

Historian ja etnologian laitoksen täsmennys:

Jatko-opetussuunnitelman tavoitteena on tieteellinen pätevöityminen. Jatko-opetussuunnitelma koskee kaikkia historian ja etnologian laitoksen jatko-opiskelijoita. Tohtorikoulutettava raportoi kirjallisesti suorituksensa ja raportin hyväksyy väitöskirjatyön ohjaaja ja oppiaineen pääedustaja.

Mikäli jatko-opiskelijalla ei ole perustutkintoa laitoksen oppiaineissa, suositellaan jatko-opetussuunnitelmassa mainittujen opintojen lisäksi siltaopintoja ja lisensiaatintutkielman tekemistä. Siltaopinnot koostuvat riittävästä määrästä historian ja/tai etnologian aine- ja syventävien opintojen menetelmäopintoja sekä kirjallisuutta. Menetelmäopinnot suoritetaan perustutkinto-opetussuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.

Tohtorikoulutettava tekee jatko-opintosuunnitelmansa yhdessä pääohjaajan ja tarvittaessa muiden ohjaajien kanssa. Opinnot sisältävät seuraavat osat:

 1. Lisensiaatintutkimus ja/tai väitöskirja 
 2. Tutkimuksen taidot (20 op)
 3. Työelämävalmiudet ja -taidot (10 op) 

Kuvaukset opintojaksoista

Lisensiaatintutkimus/Väitöskirja 

Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan osaamistavoitteet sisältyvät osittain tutkinnon yleisiin osaamistavoitteisiin, mutta yksityiskohtaisesti ne ovat johdettavissa arviointikriteereistä

 

Tutkimuksen taidot (20 op)

 

HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin (2 op)

Tavoite: tohtorikoulutettava

 • tuntee tutkintorakenteen, ohjausprosessin ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
 • ymmärtää väitöskirjan tekemiseen liittyvät vaiheet ja käytännöt
 • tuntee tutkimuksen rahoitusmahdollisuudet
 • osaa etsiä opintoihinsa liittyvää tietoa
 • on tutustunut erilaisiin asiantuntijuuden avaamiin työllistymismahdollisuuksiin

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja keskustelu henkilökohtaisesta jatko-opintosuunnitelmasta.

Ajoitus: jatko-opintojen alussa.

Järjestäjä: tiedekunta, laitos ja kirjasto.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Hela: ohjausasiakirjan kirjoittaminen.

 

ETNJ100/SHIJ100/THIJ100/YHIJ100 Tohtoriseminaari (10 op)

Tavoite: tohtorikoulutettava

 • pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun sekä kirjallisesti että suullisesti
 • osaa perustella omia ratkaisujaan lisensiaatintutkimuksen/väitöskirjan teossa
 • on tutustunut oman tieteenalansa ajankohtaiseen keskusteluun
 • on eettisesti vastuullinen ja toimii hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti

Suoritustapa: suorituksen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen ja oman tutkimuksen esitteleminen laitoksen käytäntöjen mukaisesti.

Ajoitus: koko jatko-opintojen ajan oppiaineen/laitoksen käytäntöjen mukaisesti.

Järjestäjä: oma laitos tai oppiaine.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Tohtoriseminaarin suorittaminen historian ja etnologian laitoksella: tohtorikoulutettava raportoi työtään ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun

 • oppiaineen tohtoriseminaarissa (erityisesti kahtena ensimmäisenä vuotena)
 • laitoksen ja tai yliopiston yhteisissä seminaareissa (vähintään 2 kertaa 4 vuoden aikana)
 • projektien ja tutkimuskeskittymien seminaareissa

 

HTKJ105 Tieteellinen viestintä ja esiintyminen (3 op)

Tavoite: tohtorikoulutettava

 • tunnistaa oman osaamisensa ja osaa kertoa siitä kirjallisesti ja/tai suullisesti
 • osaa viestiä osaamisestaan ja sen merkityksestä sekä tiedeyhteisölle että sen ulkopuolisille tahoille
 • ymmärtää viestintäkanavien erot kohdeyleisön, viestinnän tyylin ja tavoitteiden suhteen

Suoritustapa: Erilaisia suoritustapoja (sovitaan ohjaajien kanssa). Esimerkiksi esitelmät kansallisissa tai kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa tai tutkimuspäivillä, artikkelit kotimaisissa tai kansainvälisissä julkaisuissa, luennot tai esitelmät yliopiston tai ulkopuolisen tahon järjestämissä tilaisuuksissa.

Järjestäjä: Suunnitelman ja suorituksen hyväksyy ja arvioi pääohjaaja.

Ajoitus: suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan 2. vuonna.

Arviointi: hyväksytty/hylätty-

Tieteellisen viestinnän suorittaminen historian ja etnologian laitoksella: tohtorikoulutettava raportoi työtään ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa (vähintään 2 kertaa 4 vuoden aikana).

 

HIEJ150 Valinnaiset opinnot (vähintään 5 op):

Muita tutkimuksen taitoja kehittäviä kursseja, jotka tohtorikoulutettava valitsee ohjaajiensa suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti. Järjestäjänä voi olla esimerkiksi oma ainelaitos tai oppiaine, tiedekunta, Ihmistieteiden metodikeskus (IHME), yliopiston kirjasto, kielikeskus tai jokin muu taho. Mikäli ohjaajien kanssa niin sovitaan ja kirjataan jatko-opintosuunnitelmaan, opintoja voi suorittaa enemmän kuin vaaditut 5 op.

Valinnaisten opintojen oppimistavoite ja suorittaminen historian ja etnologian laitoksella: Helan tohtorikoulutettava hallitsee tieteenalansa keskeisen keskustelun ja menetelmät sekä osallistuu näihin liittyviin kursseihin.

 

HIEJ200 Työelämävalmiudet ja -taidot (10 op)

Tavoite: tohtorikoulutettava

 • tunnistaa oman asiantuntijuutensa
 • kehittää suunnitelmallisesti työelämätaitojaan ura- ja työllistymistavoitteidensa mukaisesti
 • ymmärtää asiantuntijuuden avaamia työllistymismahdollisuuksia ja osaa hyödyntää omaa osaamistaan eri tavoin

Tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä kursseja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti, esimerkiksi

 • asiantuntija/tutkijaosaamisen hyödyntämisestä ja soveltamisesta
 • johtamisesta
 • projektin- ja taloudenhallinnasta
 • vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidoista tai
 • pedagogisista taidoista.

Mikäli ohjaajien kanssa niin sovitaan ja kirjataan jatko-opintosuunnitelmaan, opintoja voi suorittaa enemmän kuin vaaditut 10 op.

Työelämävalmiuksien suorittaminen historian ja etnologian laitoksella: (suorituksia kaikista alla mainitusta kolmesta kohdasta)

a) Tieteellinen kirjoittaminen:

 • Tohtorikoulutettava osallistuu tieteellisen kirjoittamisen koulutukseen
 • Tohtorikoulutettava julkaisee tai laatii ohjaajan valvonnassa vähintään yhden tai kaksi tieteellistä käsikirjoitusta julkaisukanavasta (Jufo tasot 2 ja/tai 1) riippuen; suositellaan yhteisartikkeleita

b) Hankeosaaminen:

 • Tohtorikoulutettava osallistuu projektikoulutukseen
 • Tohtorikoulutettava hakee rahoitusta väitöskirjaprojektilleen
 • Tohtorikoulutettava valmistelee post doc hankesuunnitelman

c) Pedagogiset taidot:

 • Tohtorikoulutettava osallistuu opetustoimintaan laitoksen ohjeiden mukaisesti
 • Väitöskirjatyön aikana hankittua pedagogista koulutusta voidaan käyttää korvaamaan osaa työelämävalmiuskokonaisuudesta