19.11.2014

Information till de intervjuade

Det finländska banskyddets historia - utredning

Barnskyddets anstalter och fosterfamiljer har som uppgift att skapa en trygg barndom för omhändertagna barn. Ibland uppfylls inte uppgiften och barnet upplever missförhållanden, vanvård eller våld. Barnet kan exempelvis ha fått vård eller undervisning som inte motsvarade barnets behov eller barnet kan ha blivit utsatt för våld.

Har du information eller erfarenhet av det här?

Social- och hälsovårdsministeriet undersöker missförhållanden, vanvård och våld inom barnskyddet. Utredningen fokuserar på 1930–1980-talen, vilket sammanfaller med Finlands första barnskyddslag. Liknande utredningar om barnskyddets historia har gjorts i många västerländska länder de senaste åren. Syftet är att få information om missförhållanden, vanvård och våld vid anstalterna och i fosterfamiljerna och att ta lärdom från de fel som tidigare har begåtts.

Utredningen genomförs genom intervjuer. Du kan anmäla dig till intervjuerna om du har egna erfarenheter av missförhållanden, vanvård eller våld inom anstalter eller fosterfamiljer mellan åren 1937 och 1983. Du kan även anmäla dig om du har bevittnat, hört om eller själv bidragit till vanvården av omhändertagna barn.

Intervjuerna är frivilliga och de intervjuades uppgifter behandlas konfidentiellt. Efter att utredningen är avslutad förvaras intervjumaterialet i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv utan identifikationsinformation. Intervjuarna har undertecknat ett avtal om tystnadsplikt och de har fått information om forskningsetik vid sin inskolning. Du kan vid behov bekanta dig med intervjuformuläret som du får av intervjuaren. Intervjuerna genomförs huvudsakligen hemma hos de intervjuade under hösten 2014 och våren 2015.

Intervjuerna behandlas enligt forskningsetiska principer så att de intervjuade inte tar skada eller kan identifieras i materialet. Resultaten av utredningen rapporteras till ministeriet. En styrgrupp har tillsats för utredningen och dess uppgift är att säkerställa att missförhållanden rättas till i framtiden och att missförhållanden, vanvård och våld offentliggörs.

Utredningen genomförs av institutionen för historia och etnologi vid Jyväskylä universitet. Projektet organiseras och finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. Utredningen pågår 1.8.2014–31.3.2016.

Undersökningens syfte

Genom intervjuerna fås kunskap om missförhållanden, vanvård och våld inom barnskyddet mellan åren 1937 och 1983. Syftet är också att visa att vanvård, våld och olika former av utnyttjande inte accepteras. Genom att utreda det förflutna kan man förhindra att missförhållanden, vanvård och våld sker i idag och i framtiden. De personliga erfarenheter hos personer som på olika sätt deltagit i omplaceringen av omhändertagna barn är viktiga för att utreda vanvården.

Materialets syfte, användning och förvaring

Intervjuerna används som material för utredningsrapporten. Intervjuerna används inte i kommersiellt syfte. Rapporten som baseras på intervjuerna publiceras våren 2016. I framtiden används materialet anonymt i forskningssyfte.

Datasäkerheten garanteras av att alla intervjuer och anteckningar bevaras i universitetets utrymmen och behandlas vid datorer som saknar internetanslutning. Materialet bevaras i ett utrymme som projektets ledare ansvarar för. Forskarteamet ansvarar för organiseringen av materialet. Då utredningen är avslutad överlämnas materialet till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv för vidare forskning. Identifikationsinformationen förstörs då utredningen är avslutad.

Undersökningens förmåner och nackdelar för de undersökta

De intervjuade får inga ekonomiska förmåner av att ställa upp på intervju. Det kan finnas fördelar med att behandla och berätta om det förflutna, men det kan även förorsaka stress och ångest. Social- och hälsovårdsministeriet samt forskningsgruppen rekommenderar att vid behov söka professionell hjälp, men kan inte erbjuda dessa tjänster. I stället kan man exempelvis vända sig till Föreningen för mental hälsa i Finland (kristelefonnummer på finska 01019 5202, hemsida http://www.mielenterveysseura.fi/sv/stod_och_hjalp) eller till Ev.luth. kyrkan i Finland (kristelefonnummer på svenska 01019 0072, hemsida http://evl.fi/EVLsv.nsf?OpenDatabase&lang=SV)

De undersöktas rättigheter

Det är frivilligt att delta i intervjuerna. Den intervjuade har under intervjun rätt att avbryta intervjun utan att det får några följder. Undersökningens arrangemang och rapporteringen av resultaten är konfidentiella. De personliga uppgifter som erhålls under intervjun används endast av forskningsgruppen och den information som publiceras i rapporten kan inte spåras tillbaka till de intervjuade. De intervjuade har rätt till tilläggsinformation av forskningsgruppen. I enlighet med personuppgiftslagen har det gjorts en registerbeskrivning av det material som samlas in i undersökningen.

Forskarnas kontaktuppgifter

Kontakt med projektets forskare fås genom e-postadressen lastensuojeluhanke@jyu.fi och telefonnumret 040-8053930, vardagar kl 9–15.