18.11.2014

Tiedote haastateltavalle

Suomalaisen lastensuojelun menneisyys -selvitys

Lastensuojelun laitosten ja sijaisperheiden tehtävänä on mahdollistaa sijoitetulle lapselle turvallinen lapsuus. Joskus tehtävä ei toteudu ja lapsi kokee sijaishuollossa epäkohtia, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa. Esimerkiksi lapsen saama opetus tai hoito ei vastaa hänen tarpeitaan tai hän on väkivaltaisten tekojen kohteena.

Onko sinulla tietoa ja kokemusta tällaisista asioista?

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tutkii epäkohtia, kaltoinkohtelua ja väkivaltaa lastensuojelun sijaishuollossa. Selvitys kohdistuu 1930–1980-luvuille, toisin sanoen Suomen ensimmäisen lastensuojelulain aikaiseen sijaishuoltoon. Samankaltaisia lastensuojelun menneisyyden selvityksiä on tehty monissa länsimaissa viime vuosina. Tarkoituksena on saada tietoa epäkohtien, kaltoinkohtelun ja väkivallan luonteesta sijaishuollossa ja oppia tapahtuneista virheistä.

Selvitys toteutetaan haastattelemalla. Voit ilmoittautua haastatteluun, mikäli olet itse kokenut epäkohtia, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa lastensuojelulaitoksissa tai sijaisperheissä vuosina 1937–1983. Haastatteluun voi ilmoittautua myös, jos on nähnyt tai kuullut niistä tai ollut itse niitä aiheuttamassa. Yhteydenottaja voi olla lapsuudessaan sijoitettuna ollut henkilö, hänen omaisensa, työntekijä, perhehoitaja tai joku muu sijaishuollon kaltoinkohteluun liittynyt henkilö.

Haastattelut perustuvat vapaaehtoiseen yhteydenottoon. Haastattelujen tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Haastatteluaineisto tallennetaan selvityksen jälkeen Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon ilman tunnistetietoja. Haastattelijat ovat allekirjoittaneet sopimuksen vaitiolovelvollisuudesta ja heidät on perehdytetty tutkimusetiikkaan koulutuksessaan. Voit halutessasi tutustua haastattelulomakkeeseen, jonka saat haastattelijalta. Haastattelut toteutetaan pääsääntöisesti haastateltavien kotona syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana.

Haastattelut käsitellään tutkimusetiikan periaatteiden mukaisesti eli niin, että haastateltaville ei aiheudu vahinkoa eikä heitä voida tunnistaa aineistosta. Selvityksen tulokset raportoidaan STM:lle toimitettavassa raportissa. Selvitystyöllä on ohjausryhmä, joka on sitoutunut siihen, että jatkossa puututaan ajoissa sijaishuollossa koettuihin epäkohtiin. Ohjausryhmän tehtävänä on vahvistaa rakenteita epäkohtien, väkivallan ja kaltoinkohtelun julkituomiseksi.

Selvitys toteutetaan Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksessa. Hankkeen järjestäjänä ja rahoittaja on Sosiaali- ja terveysministeriö. Selvitys tehdään 1.8.2014–31.3.2016.

Tutkimuksen tarkoitus

Haastatteluissa tuotetaan tietoa sijaishuollossa vuosina 1937–1983 koetuista epäkohdista, kaltoinkohtelusta ja väkivallasta. Tavoitteena on lisäksi tuoda esiin, että lasten sijaishuollossa kokemaa kaltoinkohtelua, väkivaltaa ja monenlaista hyväksikäyttöä ei voi hyväksyä. Menneisyyden selvittämisen avulla voidaan estää epäkohtien, väkivallan ja kaltoinkohtelun tapahtumista nykyisessä ja tulevassa sijaishuollossa. Sijaishuoltoon eri tavoin osallistuneiden henkilökohtaiset kokemukset ovat tärkeitä kaltoinkohtelun selvittämisessä.

Tutkimusaineiston käyttötarkoitus, käsittely ja säilyttäminen

Tutkimushaastatteluja käytetään selvityksen raportin aineistona. Haastatteluja ei hyödynnetä kaupallisesti. Tutkimushaastatteluihin perustuva raportti julkaistaan keväällä 2016. Tulevaisuudessa tutkimusaineistoa tullaan käyttämään anonyymissä muodossa tutkimustarkoituksiin.

Tietoturvan takia kaikki haastattelut ja muistiinpanot säilytetään yliopiston tiloissa ja käsitellään koneilla, joissa ei ole verkkoyhteyttä. Aineisto säilytetään lukitussa tilassa, josta vastaa hankkeen johtaja. Aineiston järjestäminen on tutkijatiimin vastuulla. Hankkeen päättyessä haastatteluaineisto luovutetaan selvityksen tilaajan kanssa sovittavalla tavalla Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tieteellisen tutkimuksen käyttöön ilman tunnistetietoja. Tunnistetiedot hävitetään selvityksen valmistuttua.

Tutkimuksen hyödyt ja haitat tutkittaville

Haastateltavat eivät hyödy antamistaan haastatteluista taloudellisesti. Menneisyyden kokemusten purkaminen ja käsitteleminen voi olla hyödyksi, mutta aiheuttaa myös stressiä ja ahdistusta. Sosiaali- ja terveysministeriö ja tutkimusryhmä suosittelevat hakemaan tarvittaessa ammatillista apua, mutta eivät itse tarjoa näitä palveluja. Tutkijat suosittelevat ottamaan tarvittaessa yhteyttä esimerkiksi Suomen mielenterveysseuraan (kriisipuhelinnumero 01019 5202, verkkosivut http://www.mielenterveysseura.fi/tukea_ja_apua)

Tutkittavien oikeudet

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Tutkittavilla on tutkimuksen aikana oikeus kieltäytyä tutkimuksesta ja keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa tahansa ilman, että siitä aiheutuu heille mitään seuraamuksia. Tutkimuksen järjestelyt ja tulosten raportointi ovat luottamuksellisia. Tutkimuksesta saatavat tutkittavien henkilökohtaiset tiedot tulevat ainoastaan tutkittavan ja tutkijaryhmän käyttöön ja tulokset julkaistaan tutkimusraporteissa siten, ettei yksittäistä tutkittavaa voi tunnistaa. Tutkittavilla on oikeus saada lisätietoa tutkimuksesta tutkijaryhmän jäseniltä missä vaiheessa tahansa. Tutkimuksesta on täytetty henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste, jonka haastateltava halutessaan saa tutkijoilta nähtäväkseen.

Tutkijoiden yhteystiedot

Hankkeen tutkijoihin saa yhteyden hankkeen sähköpostiosoitteesta lastensuojeluhanke@jyu.fi sekä puhelimitse numerosta 040-8053930 arkisin klo 9-15.