02.12.2016

Doctoral dissertations in speech communication 1986–2015

HEDMAN, ERIKA: Facilitating leadership team communication, 2015

LAHTI, MALGORZATA: Communicating interculturality in the workplace, 2015

KAUPPI, TEEMU: Opettaja kiusattuna: Peruskoulun opettajien kokemuksia vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta (Bullied teachers: Primary and lower secondary school teachers’ experiences of ’cross-peer’ abuse), 2015

LAAJALAHTI, Anne:  Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen tutkijoiden työssä (Interpersonal communication competence and its development in the work of researchers), 2014

LAAKSONEN, Vilja: Lasten vertaissuhdetaidot ja kiusaaminen esikoulun vertaisryhmissä (Children’s peer interaction skills and bullying in the peer groups of preschool), 2014

AIRA, Annaleena: Toimiva yhteistyö. Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot (Successful collaboration – interpersonal relationships, teams and networks in working life), 2012

HERKAMA, Sanna: Koulukiusaaminen: loukkaavat vuorovaikutusprosessit oppilaiden vertaissuhteissa (School bullying: Hurtful interaction processes in students’ peer relationships), 2012

PURHONEN, Pipsa: Interpersonal communication competence and collaborative interaction in SME internationalization, 2012

COOLS, Carine: Relational Dialectics in Intercultural Couples' Relationships, 2011

KOKKONEN, Lotta: Pakolaisten vuorovaikutussuhteet: Keski-Suomeen muuttaneiden pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja kiinnittymisestään uuteen sosiaaliseen ympäristöön (Interpersonal relationships of refugees in Central Finland: perceptions of relationship development and attachment to a new social environment), 2010

ROUHIAINEN-NEUNHÄUSERER, Maijastiina: Johtajan vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen. Johtamisen viestintähaasteet tietoperustaisessa organisaatiossa (The interpersonal communication competence of leaders and its development. Leadership communication challanges in a knowledge-based organization), 2009

ALMONKARI, Merja: Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa (Social anxiety in study-related communication situations), 2007

SIVUNEN, Anu: Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen hajautetuissa tiimeissä (Social interaction, communication technology and identification in virtual teams), 2007

SIITONEN, Marko: Social Interaction in Online Multiplayer Communities,  2007

MIKKOLA, Leena: Tuen merkitykset potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksessa (Meanings of social support in patient-nurse interaction), 2006

GERLANDER, Maija: Jännitteet lääkärin ja potilaan välisessä viestintäsuhteessa (Tensions in the doctor-patient communication and relationship), 2003

KOSTIAINEN, Emma: Viestintä ammattiosaamisen ulottuvuutena (Communication as a dimension of vocational competence), 2003

VALKONEN, Tarja: Puheviestintätaitojen arviointi: näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin (Assessing speech communication skills: Perspectives on presentation and group communication skills among upper secondary school students), 2003

KARSTINEN, Eija: Keskustelusta pöytäkirjaksi: Kuulustelijoiden ja rikoksesta epäiltyjen viestintä poliisikuulustelussa (From discussion to records: Communication between interrogators and suspects in interrogations), 1998

ISOTALUS, Pekka: Toimittaja kuvaruudussa: Televisioesiintyminen vuorovaikutuksen näkökulmasta (Presenter on screen: Television performance as interaction), 1996

PURO, Jukka-Pekka: Towards a phenomenological theory of interpersonal communication, 1996

PÖRHÖLÄ, Maili: Yksin yleisön edessä: Esiintymisjännitykseen ja esiintymishalukkuuteen liittyvät kokemukset, käyttäytymispiirteet ja vireytyminen yleisöpuhetilanteessa (Alone in front of an audience: Cognitive experiences, behavioral features and psysiological arousal in speech anxiety and willingness to speak), 1995

VALO, Maarit: Käsitykset ja vaikutelmat äänestä (Descriptions and impressions of voice: Evaluative Responses to vocal phenomena in radio speech), 1994

SALLINEN, Aino: Finnish communication reticence: Perceptions and self-reported behavior, 1986