03.09.2018

Jantunen Jarmo Harri, professori / professor (työstä vapaalla / on leave of absence)

Jantunen Jarmo Harri, professori / professor  (työstä vapaalla / on leave of absence)
Puhelinnumero:
+358408053191
Oppiaine:
suomi / Finnish
Lyhytnumero:
7227
Huone:
F 304

Vastaanotto / Consultation hour: Sopimuksen mukaan / By Appointment

 

Tutkimushankkeet / Research projects

ICLFI, Kansainvälinen oppijansuomen korpus / International Corpus of Learner Finnish (2007–2013 Nordforsk, Riksbandens jubileumsfond; Fin-Clarin). Aineiston kuvaus. Fin-Carin Menestystarina, Kielipankin käyttäjä Tuija Määttä kertoo aineiston käytöstä.

ConLexis, verkkosanakirja suomenoppijoille / online dictionary for learners of Finnish (2008–2013, Finnish National Board of Education)

Suomen ja Saksan verbikonstruktiot, vieraan kielen oppiminen ja verkkosanakirjat (2009–2011, Finnish Academy, mobility funding)

 

Tutkimusintressit / Research interests

Fraseologia, oppijankieli, suomi toisena ja vieraana kielenä, queer-lingvistiikka, käännöskieli, korpustutkimus

Phraseology, learner language, Finnish as a second and foreign language, queer linguistics, translated language, corpus research

 

Valikoituja ulkaisuja / Selected publications

 

MONOGRAFIAT / MONOGRAPHS

Jantunen, Jarmo Harri - Brunni, Sisko - Spoelman, Marianne (eds.) 2014. Apples - Journal of Applied Language Studies. Special issue on “Learner Language, Learner Corpora: From corpus compilation to data analysis”, 8 (3). Jyväskylä: University of Jyväskylä. http://apples.jyu.fi/issue/view/15

Kaivapalu, Annekatrin - Muikku-Werner, Pirkko - Jantunen, Jarmo Harri - Sepper, Maria-Maren (eds.) 2012. Lähivõrdlusi-Lähivertailuja 22. Eesti rakenduslingvistika ühing. http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/issue/view/LV22

Jantunen, Jarmo Harri - Kumpulainen, Minna - Luokkakallio, Tuija (toim.) 2007. MikaEL – Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu 1 (1). http://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/

Mauranen, Anna - Jantunen, Jarmo Harri (toim.) 2005. Käännössuomeksi. Tutkimuksia suomennosten kielestä. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Vol. 1. Tampere University Press.

Jantunen, Jarmo Harri 2004. Synonymia ja käännössuomi: korpusnäkökulma samamerkityksisyyden kontekstuaalisuuteen ja käännöskielen leksikaalisiin erityispiirteisiin. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 35. (PhD thesis) http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_952-458-479-4/urn_isbn_952-458-479-4.pdf

 

SANAKIRJAT / DICTIONARIES

Jantunen, Jarmo Harri - Tammimies, Tanja - Kumpulainen, Marjo (2008–). ConLexis. Verkkosanakirja suomen kielen opiskeluun ja opetukseen. Oulun yliopisto ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus.

Muikku-Werner, Pirkko - Jantunen, Jarmo Harri - Kokko, Ossi 2008. Suurella sydämellä ihan sikana. Suomen kielen kuvaileva fraasisanakirja. Helsinki: Gummerus.

 

ARTIKKELIT / JOURNAL ARTICLES

 

Oueer-lingvistiikka / Queer linguistics

Jantunen, Jarmo Harri 2018. Homot ja heterot Suomi24:ssä: analyysi digitaalisista diskursseista. – Puhe ja kieli 38 (1), 3–22. https://journal.fi/pk/article/view/65488/32762

Jantunen, Jarmo Harri 2014. Kaapin ovet selällään: vuorovaikutuksen heteronormatiivisuutta rikkomassa. – Kieli, koulutus ja yhteiskunta: Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti. Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto. http://www.kieliverkosto.fi/article/kaapin-ovet-selallaan-vuorovaikutuksen-heteronormatiivisuutta-rikkomassa/

 

Oppijankieli / Learner language

Jantunen, Jarmo Harri 2017. Lexical and morphological priming. A holistic phraseological analysis of the Finnish time expression kello. – M. Pace-Sigge & K.J. Patterson (toim.) Lexical Priming: Applications and advances, (254–272). Amsterdam: John Benjamins. https://benjamins.com/#catalog/books/scl.79.10jar/details

Jantunen, Jarmo Harri 2016. Corpora, phraseology and dictionaries: How does corpus research intersect language teaching and learning? – Begoña Sanromán Vilas (toim.) Collocations cross-linguistically: Corpora, dictionaries and language teaching, 97-119. Helsinki: Société Néophilologique de Helsinki.

Jantunen, Jarmo Harri 2015. Oppimiskontekstin vaikutus oppijanpragmatiikkaan: astemääritteet leksikaalisina nallekarhuina. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 25, 105–136.

Sisko Brunni, Liisa-Maria Lehto, Jarmo H. Jantunen, Valtteri Airaksinen 2015. How to annotate morphologically rich learner language. Principles, problems and solutions. – Ann-Kristin Helland Gujord, Susan Nacey, Silje Ragnhildstveit (toim.) Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings. Bergen Language and Linguistics Studies 6, 133–152. Bergen: University of Bergen.

Jantunen, Jarmo Harri - Pirkola, Silja 2015. Oppijansuomen sähköiset tutkimusaineistot: nykytilanne. – Virittäjä 119, 88–103. http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/46508

Jantunen, Jarmo Harri - Brunni, Sisko 2015. Learner Language. – Martha Bigelow & Johanna Ennser-Kananen (toim.) The Routledge Handbook of Educational Linguistics, 383-394. New York: Routledge. http://www.routledge.com/books/details/9780415531306/

Jantunen, Jarmo Harri - Brunni, Sisko - Lehto, Liisa-Maria - Airaksinen, Valtteri 2014. Oppijankieliaineistojen annotointi: esimerkkinä ICLFI:n annotoinnin prosessit, ongelmat ja ratkaisut. – AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia 7, 60–80. http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/48160

Jantunen, Jarmo Harri - Brunni, Sisko 2013. Morphology, lexical priming and second language acquisition: a corpus-study on learner Finnish. – Sylviane Granger, Gaetanelle Gilquin & Fanny Meunier (toim.) Twenty Years of Learner Corpus Research. Looking Back, Moving Ahead. Corpora and Language in Use 1, 235–246. Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain.

Jantunen, Jarmo Harri 2011. Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI): typologia, taustamuuttujat ja annotointi. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 21, Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 86–105. http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV21.04

Jantunen, Jarmo Harri 2011. Avainsana-analyysi annotoidun oppijankieliaineiston tutkimisessa: alustavia havaintoja. – E. Lehtinen, S. Aaltonen, M. Koskela, E. Nevasaari & M. Skog-Södersved (toim.) AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 3, 48–61. http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4456

Jantunen, Jarmo Harri 2009. Minulla on aivan paljon rahaa. Fraseologiset yksiköt suomen kielen opetuksessa. – Virittäjä 113, 356–381. http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/4202

Jantunen, Jarmo Harri - Piltonen, Saana 2009. Oppijansuomen ja -viron sähköiset tutkimusaineistot. – Virittäjä 113, 449–458. http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/46508

Jantunen, Jarmo Harri 2008. Haasteita oppijankielen korpusanalyysille: oppijankielen universaalit. – Pille Eslon (toim.) Õppijakeele analüüs: võimalused, probleemid, vajadused. Tallinna ülikooli eesti filoloogia osakonna edetised 10, 67–92. Tallinn, TLÜ Kirjastus.

Jantunen, Jarmo Harri 2007. Oppijansuomen piirteitä korpusvetoisesti. – Pirkko Muikku-Werner, Ossi Kokko & Hannu Remes (toim.) Virsu III. Suomalais-ugrilaisia kohdekieliä ja kontakteja. Studies in Languages 42, 69–83. Joensuu, Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta.

 

Käännöskieli / Translated language

Jantunen, Jarmo Harri 2011. Käännöskielikritiikkiä 1800-luvun almanakoista. – Sananjalka 53, 211–230.

Jantunen, Jarmo Harri 2007. Kielimiehet käännöskriitikkoina toissa vuosisadan vaihteessa – H. K. Riikonen, Urpo Kovala, Pekka Kujamäki, Outi Paloposki (toim.) Suomennoskirjallisuuden historia 2. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1112, 446–451. Helsinki: SKS.

Jantunen, Jarmo Harri 2007. Collocational fixedness in translations: the case of synonymous boosters – Riitta Jääskeläinen, Tiina Puurtinen and Hilkka Stotesbury (toim.) Text, Processes, and Corpora: Research Inspired by Sonja Tirkkonen-Condit. Publications of the Savonlinna School of Translation Studies 5, 211–229. Joensuu, University of Joensuu.

Jantunen, Jarmo Harri 2006. Corpus Linguistics and Translated Texts: Methods of Studying Source Language Influence. – Sündüz Öztürk Kasar (toim.) Interdisciplinarity on Translation. Proceedings of the11nf International Colloquium on Translation Organised by Yildiz Technical University, 141–150. Vol. 2. Les Éditions Isis.

Jantunen, Jarmo Harri 2005. Hyvin kummallista vai kovin hyvää?: Esimerkkejä käännössuomen epäkonventionaalisista kontekstuaalisista valintasuhteista. – Anna Mauranen & Jarmo H. Jantunen (toim.) Käännössuomeksi. Tutkimuksia suomennosten kielestä. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Vol. 1, 163–184. Tampere, Tampere University Press.

Jantunen, Jarmo Harri 2005. Käännös on aina käännös!: mielikuvia käännössuomesta. – Leena Kuure, Elise Kärkkäinen & Maarit Saarenkunnas (toim.) Kieli ja sosiaalinen edinta - Language and Social Action. AFinLAn vuosikirja 2005/63, 209–229. Jyväskylä, Jyväskylän yliopistopaino. http://elektra.helsinki.fi/se/a/0781-0318/2005/kaannoso.pdf

Jantunen, Jarmo Harri 2004. Untypical Patterns in Translations. Issues on Corpus Methodology and Synonymity. – Anna Mauranen & Pekka Kujamäki (toim.) Translation Universals - Do they Exist?, 101–126. Amsterdam, Benjamins.

Jantunen, Jarmo Harri 2004. Suomennosten kieliasu puntarissa. – Virittäjä 108, 559–572. http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2004_559.pdf

Jantunen, Jarmo H. 2004. Let's count mistakes!: A corpus-based view of linguistic correctness in translations. – Marja Nenonen (toim.) Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics, Joensuu, May 15-16, 2003. Studies in Languages, University of Joensuu, Vol. 39, 55–60. Joensuu, Joensuu University Press.

 

Leksikografia / Lexicography

Jantunen, Jarmo Harri - Kumpulainen, Marjo - Tammimies, Tanja - Tokola, Teemu 2013. Korpuspohjaista oppijansanakirjaa tekemässä: esimerkkinä ConLexis. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 23, 89-118. http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV23.04

 

 

Korpustutkimus / Corpus linguistics in general

Jantunen, Jarmo Harri 2012. Akateemiset ja populaaritekstit korpusvertailussa: sanalistat, avainsanat ja fraseologiset yksiköt – Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Mikko Lounela ja Ulla Tiililä (toim.) Tekstilajitutkimuksen käytäntöä. Kotus. http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/Genreanalyysi.pdf

Jantunen, Jarmo Harri 2012. Korpusvetoinen tekstilajianalyysi: sanalistat ja genreavainsanat. – Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Mikko Lounela ja Ulla Tiililä (toim.) Tekstilajitutkimuksen käsikirja. Kotuksen julkaisuja 169, 360–371. Helsinki: Gaudeamus.

Haddington, Pentti - Jantunen, Jarmo Harri - Sivonen, Jari 2011. Language and affect: go-say and come-say constructions in Finnish. – SKY Journal of Linguistics 24, 75–117. http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2011/Haddington_et_al_netti.pdf

Jantunen, Jarmo Harri 2009. Kieliaineistojen systemaattinen käyttö kielentutkimuksessa. – Virittäjä 113, 101–113. http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/4171/3888

Muikku-Werner, Pirkko - Jantunen, Jarmo Harri 2006. Kuolema arkiteksteissä. – Lähde. Historiatieteellinen aikakauskirja 2006, 25–36. Helsinki, Gummerus.

Jantunen, Jarmo Harri 2001. Tärkeä seikka ja keskeinen kysymys: Mitä korpuslingvistinen analyysi paljastaa lähisynonyymeista? – Virittäjä 105.