02.03.2019

Jantunen Jarmo Harri, professori / professor

Jantunen Jarmo Harri, professori / professor
Puhelinnumero:
+358408053191
Oppiaine:
suomi / Finnish
Huone:
A 311.5

Vastaanotto / Consultation hour: Sopimuksen mukaan / By Appointment

  

Tutkimusintressit / Research interests

Fraseologia, queer-lingvistiikka, korpustutkimus, korpusavusteinen diskurssintutkimus, oppijankieli, suomi toisena ja vieraana kielenä, käännöskieli

Phraseology, queer linguistics, corpus research, corpus-assisted discourse studies, learner language, Finnish as a second and foreign language, translated language

 

Valikoituja ulkaisuja / Selected publications

 MONOGRAFIAT / MONOGRAPHS

Jantunen, Jarmo Harri, Sisko Brunni, Marianne Spoelman (eds.) 2014. Apples - Journal of Applied Language Studies. Special issue on “Learner Language, Learner Corpora: From corpus compilation to data analysis”, 8 (3). Jyväskylä: University of Jyväskylä. http://apples.jyu.fi/issue/view/15

Kaivapalu, Annekatrin, Pirkko Muikku-Werner, Jarmo Harri Jantunen, Maria-Maren Sepper (toim.) 2012. Lähivõrdlusi-Lähivertailuja 22. Eesti rakenduslingvistika ühing. http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/issue/view/LV22

Jantunen, Jarmo Harri, Minna Kumpulainen, Tuija Luokkakallio (toim.) 2007. MikaEL – Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu 1 (1). http://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/

Mauranen, Anna, Jarmo Harri Jantunen (toim.) 2005. Käännössuomeksi. Tutkimuksia suomennosten kielestä. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Vol. 1. Tampere University Press.

Jantunen, Jarmo Harri 2004. Synonymia ja käännössuomi: korpusnäkökulma samamerkityksisyyden kontekstuaalisuuteen ja käännöskielen leksikaalisiin erityispiirteisiin. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 35. (PhD thesis) http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_952-458-479-4/urn_isbn_952-458-479-4.pdf

 

SANAKIRJAT / DICTIONARIES

Jantunen, Jarmo Harri, Tanja Tammimies, Marjo Kumpulainen (2008–2013). ConLexis. Verkkosanakirja suomen kielen opiskeluun ja opetukseen. Oulun yliopisto ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus.

Muikku-Werner, Pirkko, Jarmo Harri Jantunen, Ossi Kokko 2008. Suurella sydämellä ihan sikana. Suomen kielen kuvaileva fraasisanakirja. Helsinki: Gummerus.

 

ARTIKKELIT / JOURNAL ARTICLES

Marjut Johansson, Jarmo Harri Jantunen, Anne Heimo, Mirka Ahonen, Veronika Laippala 2018. Verkkokeskustelujen kansa. Korpusavusteinen diskurssianalyysi Suomi24-keskustelupalstasta. Sananjalka.

Jantunen, Jarmo Harri 2018. Korpusavusteinen diskurssintutkimus (CADS): analyysiesimerkki homouden ja heterouden digitaalisista diskursseista. – AFinLA-e 11, 20–44. https://journal.fi/afinla/article/view/69259

Jantunen, Jarmo Harri 2018. Homot ja heterot Suomi24:ssä: analyysi digitaalisista diskursseista. – Puhe ja kieli 38 (1), 3–22. https://journal.fi/pk/article/view/65488/32762

Jantunen, Jarmo Harri 2017. Lexical and morphological priming. A holistic phraseological analysis of the Finnish time expression kello. – M. Pace-Sigge & K.J. Patterson (toim.) Lexical Priming: Applications and advances, (254–272). Amsterdam: John Benjamins. https://benjamins.com/#catalog/books/scl.79.10jar/details

Jantunen, Jarmo Harri 2016. Corpora, phraseology and dictionaries: How does corpus research intersect language teaching and learning? – Begoña Sanromán Vilas (toim.) Collocations cross-linguistically: Corpora, dictionaries and language teaching, 97–119. Helsinki: Société Néophilologique de Helsinki.

Jantunen, Jarmo Harri 2015. Oppimiskontekstin vaikutus oppijanpragmatiikkaan: astemääritteet leksikaalisina nallekarhuina. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 25, 105–136.

Brunni, Sisko, Liisa-Maria Lehto, Jarmo Harri Jantunen, Valtteri Airaksinen 2015. How to annotate morphologically rich learner language. Principles, problems and solutions. – Ann-Kristin Helland Gujord, Susan Nacey, Silje Ragnhildstveit (toim.) Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings. Bergen Language and Linguistics Studies 6, 133–152. Bergen: University of Bergen.

Jantunen, Jarmo Harri, Silja Pirkola 2015. Oppijansuomen sähköiset tutkimusaineistot: nykytilanne. – Virittäjä 119, 88–103. http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/46508

Jantunen, Jarmo Harri, Sisko Brunni 2015. Learner Language. – Martha Bigelow & Johanna Ennser-Kananen (toim.) The Routledge Handbook of Educational Linguistics, 383-394. New York: Routledge. http://www.routledge.com/books/details/9780415531306/

Jantunen, Jarmo Harri, Sisko Brunni, Liisa-Maria Lehto, Valtteri Airaksinen 2014. Oppijankieliaineistojen annotointi: esimerkkinä ICLFI:n annotoinnin prosessit, ongelmat ja ratkaisut. – AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia 7, 60–80. http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/48160

Jantunen, Jarmo Harri 2014. Kaapin ovet selällään: vuorovaikutuksen heteronormatiivisuutta rikkomassa. – Kieli, koulutus ja yhteiskunta: Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti. Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto. http://www.kieliverkosto.fi/article/kaapin-ovet-selallaan-vuorovaikutuksen-heteronormatiivisuutta-rikkomassa/

Jantunen, Jarmo Harri, Sisko Brunni 2013. Morphology, lexical priming and second language acquisition: a corpus-study on learner Finnish. – Sylviane Granger, Gaetanelle Gilquin & Fanny Meunier (toim.) Twenty Years of Learner Corpus Research. Looking Back, Moving Ahead. Corpora and Language in Use 1, 235–246. Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain.

Jantunen, Jarmo Harri, Marjo Kumpulainen, Tanja Tammimies, Teemu Tokola 2013. Korpuspohjaista oppijansanakirjaa tekemässä: esimerkkinä ConLexis. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 23, 89-118. http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV23.04

Jantunen, Jarmo Harri 2012. Akateemiset ja populaaritekstit korpusvertailussa: sanalistat, avainsanat ja fraseologiset yksiköt – Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Mikko Lounela ja Ulla Tiililä (toim.) Tekstilajitutkimuksen käytäntöä. Kotus. http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/Genreanalyysi.pdf

Jantunen, Jarmo Harri 2012. Korpusvetoinen tekstilajianalyysi: sanalistat ja genreavainsanat. – Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Mikko Lounela ja Ulla Tiililä (toim.) Tekstilajitutkimuksen käsikirja. Kotuksen julkaisuja 169, 360–371. Helsinki: Gaudeamus.

Jantunen, Jarmo Harri 2011. Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI): typologia, taustamuuttujat ja annotointi. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 21, Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 86–105. http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV21.04

Haddington, Pentti, Jarmo Harri Jantunen, Jari Sivonen 2011. Language and affect: go-say and come-say constructions in Finnish. – SKY Journal of Linguistics 24, 75–117. http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2011/Haddington_et_al_netti.pdf

Jantunen, Jarmo Harri 2011. Avainsana-analyysi annotoidun oppijankieliaineiston tutkimisessa: alustavia havaintoja. – E. Lehtinen, S. Aaltonen, M. Koskela, E. Nevasaari & M. Skog-Södersved (toim.) AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 3, 48–61. http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4456

Jantunen, Jarmo Harri 2011. Käännöskielikritiikkiä 1800-luvun almanakoista. – Sananjalka 53, 211–230.

Jantunen, Jarmo Harri 2009. Minulla on aivan paljon rahaa. Fraseologiset yksiköt suomen kielen opetuksessa. – Virittäjä 113, 356–381. http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/4202

Jantunen, Jarmo Harri, Saana Piltonen 2009. Oppijansuomen ja -viron sähköiset tutkimusaineistot. – Virittäjä 113, 449–458. http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/46508

Jantunen, Jarmo Harri 2009. Kieliaineistojen systemaattinen käyttö kielentutkimuksessa. – Virittäjä 113, 101–113. http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/4171/3888

Jantunen, Jarmo Harri 2008. Haasteita oppijankielen korpusanalyysille: oppijankielen universaalit. – Pille Eslon (toim.) Õppijakeele analüüs: võimalused, probleemid, vajadused. Tallinna ülikooli eesti filoloogia osakonna edetised 10, 67–92. Tallinn, TLÜ Kirjastus.

Jantunen, Jarmo Harri 2007. Oppijansuomen piirteitä korpusvetoisesti. – Pirkko Muikku-Werner, Ossi Kokko & Hannu Remes (toim.) Virsu III. Suomalais-ugrilaisia kohdekieliä ja kontakteja. Studies in Languages 42, 69–83. Joensuu, Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta.

Jantunen, Jarmo Harri 2007. Kielimiehet käännöskriitikkoina toissa vuosisadan vaihteessa – H. K. Riikonen, Urpo Kovala, Pekka Kujamäki, Outi Paloposki (toim.) Suomennoskirjallisuuden historia 2. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1112, 446–451. Helsinki: SKS.

Jantunen, Jarmo Harri 2007. Collocational fixedness in translations: the case of synonymous boosters – Riitta Jääskeläinen, Tiina Puurtinen and Hilkka Stotesbury (toim.) Text, Processes, and Corpora: Research Inspired by Sonja Tirkkonen-Condit. Publications of the Savonlinna School of Translation Studies 5, 211–229. Joensuu, University of Joensuu.

Jantunen, Jarmo Harri 2006. Corpus Linguistics and Translated Texts: Methods of Studying Source Language Influence. – Sündüz Öztürk Kasar (toim.) Interdisciplinarity on Translation. Proceedings of the11nf International Colloquium on Translation Organised by Yildiz Technical University, 141–150. Vol. 2. Les Éditions Isis.

Muikku-Werner, Pirkko, Jarmo Harri Jantunen 2006. Kuolema arkiteksteissä. – Lähde. Historiatieteellinen aikakauskirja 2006, 25–36. Helsinki, Gummerus.

Jantunen, Jarmo Harri 2005. Hyvin kummallista vai kovin hyvää?: Esimerkkejä käännössuomen epäkonventionaalisista kontekstuaalisista valintasuhteista. – Anna Mauranen & Jarmo H. Jantunen (toim.) Käännössuomeksi. Tutkimuksia suomennosten kielestä. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Vol. 1, 163–184. Tampere, Tampere University Press.

Jantunen, Jarmo Harri 2005. Käännös on aina käännös!: mielikuvia käännössuomesta. – Leena Kuure, Elise Kärkkäinen & Maarit Saarenkunnas (toim.) Kieli ja sosiaalinen edinta - Language and Social Action. AFinLAn vuosikirja 2005/63, 209–229. Jyväskylä, Jyväskylän yliopistopaino. http://elektra.helsinki.fi/se/a/0781-0318/2005/kaannoso.pdf

Jantunen, Jarmo Harri 2004. Untypical Patterns in Translations. Issues on Corpus Methodology and Synonymity. – Anna Mauranen & Pekka Kujamäki (toim.) Translation Universals - Do they Exist?, 101–126. Amsterdam, Benjamins.

Jantunen, Jarmo Harri 2004. Suomennosten kieliasu puntarissa. – Virittäjä 108, 559–572. http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2004_559.pdf

Jantunen, Jarmo Harri 2004. Let's count mistakes!: A corpus-based view of linguistic correctness in translations. – Marja Nenonen (toim.) Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics, Joensuu, May 15-16, 2003. Studies in Languages, University of Joensuu, Vol. 39, 55–60. Joensuu, Joensuu University Press.

Jantunen, Jarmo Harri 2001. Tärkeä seikka ja keskeinen kysymys: Mitä korpuslingvistinen analyysi paljastaa lähisynonyymeista? – Virittäjä 105.

Tutkimushankkeet / Research projects

ICLFI, Kansainvälinen oppijansuomen korpus / International Corpus of Learner Finnish (2007–2013 Nordforsk, Riksbandens jubileumsfond; Fin-Clarin). Aineiston kuvaus. Fin-Carin Menestystarina, Kielipankin käyttäjä Tuija Määttä kertoo aineiston käytöstä.

ConLexis, verkkosanakirja suomenoppijoille / online dictionary for learners of Finnish (2008–2013, Finnish National Board of Education)

Suomen ja Saksan verbikonstruktiot, vieraan kielen oppiminen ja verkkosanakirjat (2009–2011, Finnish Academy, mobility funding)