Kautonen Maria, tohtorikoulutettava / doctoral student

Kautonen Maria, tohtorikoulutettava / doctoral student
Puhelinnumero:
+358408053328
Oppiaine:
ruotsi / Swedish
Lyhytnumero:
2340
Huone:
Ag D322.3

Opetus 2017-2018

  • KLSY010 Kandidaatin portfolio
  • KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä (Itseopiskelu: Suullisen kielitaidon oppiminen, opettaminen ja arviointi)
  • MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta
 

Tutkimusintressit/Forskningsintressen/Research interests

  • ääntäminen, oppiminen, opettaminen, ruotsi, suomenruotsi, identiteetti, kielenopettajat, ohjaus, opettajankoulutus
  • uttal, inlärning, undervisning, svenska, finlandssvenska, identitet, språklärare, handledning, lärarutbildning
  • pronunciation, learning, teaching, Swedish, Finland-Swedish, identity, language teachers, counselling, teacher training
 

Väitöstutkimus/Forskning/PhD study

  • Finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska på olika färdighetsnivåer

Syftet med min doktorsavhandling är att kartlägga finskspråkiga talares S2-uttal av finlandssvenska i fritt tal; vilka uttalsdrag som orsakar svårigheter för finskspråkiga talare och hurdana skillnader det finns mellan talare på olika färdighetsnivåer av muntlig färdighet. Med avhandlingen vill jag öka kunskapen om vilka uttalssvårigheter som ska tas upp i språkkundervisning och hur olika uttalsdrag hänger ihop med bedömning av muntliga språkfärdigheter. 

Julkaisut/Publikationer/Publications (Tutka)

Esitelmät/Föredrag/Presentations (Tutka)

Projektit/Projekt/Projects

  • Forskningsprojektet FOKUS (rahoittaja/finansieras av/financed by Svenska litteratursällskapet i Finland)

FOKUS logo            svenskaliteratusllskapet.jpeg