05.03.2019

Kuronen Mikko, yliopistonlehtori / senior lecturer

Kuronen Mikko, yliopistonlehtori / senior lecturer
Puhelinnumero:
+358408053242
Oppiaine:
ruotsi / Swedish
Huone:
A 211.2

Jag undervisar i uttal, grammatik, semantik och vetenskaplig kommunikation. Jag har ibland också magister- eller kandidatseminarium.

Min forskning handlar om språkinlärning, kontaktlingvistik, tvåspråkighet, uttal och muntlig kommunikation. Jag leder för närvarande ett projekt om uttalsinlärning i andraspråk. Projektet finansieras av SLS (om projektet se mer här). Jag är också en av redaktörerna för tidskriften Nordand (tidskriftens hemsida). 

Mina kurser under läsåret 2018-2019:

- RUOP201 Uttal och samtal, RUOA206 Skrivande i arbetslivet, RUOA203 Språkets struktur II, RUOS204 Lexikal semantik och svenskt ordförråd och RUOS211 Magisterseminarium.

----------------------------------------------------------

Senaste publikationerna / Latest publications:

2019

Tergujeff, E., Kuronen, M. & Kautonen, M. (In press). Kazoo training for L2 pronunciation practice and reduced foreign accentedness? Innovation in Language Learning and Teaching. (Published online ahead of print.) On the web.

Kuronen, M. (forthcoming). Ääntämisen foneettiset oppimiskohteet. Luku kirjassa Tergujeff, E. & Kautonen, M. (toim.) Suullinen kielitaito: Opi, opeta, arvioi. Helsinki: Otava.

2018

Kuronen, M. & Kautonen, M. (2018). Foneettisten piirteiden ja vieraan aksentin yhteydestä suomen kielessä. Lähivertailuja 28. 207-241. On the web.

Kuronen, M. (2018). Suomenruotsin murteista, vaihtelusta ja muuttuvasta kielimaisemasta. Virittäjä 2/2018. 297-304. On the web.

Kuronen. M. & Tergujeff, E. (in press). Second language prosody and its development: connection between different aspects. The Language Learning Journal. (Published online ahead of print.) On the web.

2017

Kuronen, M. & Tergujeff, E. (2017). L1 listeners' perception of L2 pronunciation – Effect of prosody on accentedness ratings in Swedish. AFinLA-e n:o 10. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia: Näkökulmia toisen kielen puheeseen / Insights into second language speech. 214-233. On the web.

Kuronen, M., Lintunen, P. & Nieminen, T. (2017). Suullisen kielitaidon ja ääntämisen tutkimuksesta soveltavan kielentutkimuksen alalla Suomessa. AFinLA-e n:o 10. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia: Näkökulmia toisen kielen puheeseen / Insights into second language speech3-17. On the web.

Kuronen, M., Lintunen, P. & Nieminen, T. (toim.). (2017). AFinLA-e n:o 10. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia: Näkökulmia toisen kielen puheeseen / Insights into second language speech. On the web.

Kuronen, M. & Zetterholm, E. (2017). Olika fonetiska drags relativa betydelse för upplevd inföddlikhet i svenska. Nordand 2, 2017. 134-156. On the web.

2016

Kuronen, M., Ullakonoja, R. & Kautonen, M. (2016). Inlärningen av de svenska tonaccenterna hos finska S2-talare - automatiseras uttalet? Språk och stil, vol. 26. 161-194. PDF on the web.

Kuronen, M. (2016). Uttal av S2-finska med fokus på svenskspråkiga talare. Puhe ja kieli, 36 (3). 147-174. PDF on the web.

Kuronen, M. (2016). Avancerade finskspråkiga inlärares uttal av segment i sverigesvenska. Puhe ja kieli, 36 (3). 175-196. PDF on the web.

Kautonen, M., Kuronen, M., & Ullakonoja, R. (2016). Studier i uttalsinlärning i finska, svenska och engelska: litteraturöversikt. Puhe ja kieli, 36 (3). 197-220. PDF on the web.

Kolu, J., Kuronen, M. & Palviainen, Å. (red.) (2016). Svenskan i Finland 16. Jyväskylä Studies in Humanities 298. Jyväskylä: University of Jyväskylä. PDF on the web.

2015

Kuronen, M. (2015). Tonaccenterna i avancerade finska inlärares svenska – en akustisk studie. Nordand 1, 2015. 53-80. PDF on the web.

Ullakonoja, R., & Kuronen, M. (2015). Young Russian Immigrants' Segmental Duration and Length in Finnish. ICPhS 2015: Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences (pp. 1-5). International Phonetic Association. PDF on the web.

Kolu, J., & Kuronen, M. (2015). Vokalerna /y/ och /a/ vid kodväxling hos Haparandaungdomar. M. Forsskåhl et al. (Eds.), Svenskan i Finland 15 (pp. 156-172). PDF on the web.

Kautonen, M., Kuronen, M., Ullakonoja, R., Tergujeff, E. & Dufva, H. (2015). På väg mot bättre språkundervisning – Fokus på uttal. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. PDF on the web.

Kuronen, M. (2015). Hur blir man bra på uttal? Källan, sid. 20-22. PDF on the web

Ullakonoja, R., Dufva, H., Kuronen, M., Kautonen, M. & Tergujeff, E. (2015). Using language testing corpora to investigate L2 pronunciation. (A Published Abstract for Workshop on Phonetic Learner Corpora). Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow Scotland UK. PDF on the web.

2014

Ullakonoja, R., Kuronen, M., Hurme, P. & Dufva, H. (2014). Segment Duration in Finnish as Imitated by Russians. In N. Campbell et al. (Eds.), Social and Linguistic Speech Prosody. Proceedings of the 7th international conference on Speech Prosody (pp. 507-511). PDF on the web.

Ullakonoja, R., Dufva, H., Kuronen, M., & Hurme, P. (2014). How to imitate an unknown language? Russians imitating Finnish. K. Jähi, & L. Taimi (Eds.), XXVIII Fonetiikan päivät. Turun yliopisto. (pp. 10-18). PDF on the web.

Kuronen, M. (2014). Bryter finlandssvenskarna när de talar finska? Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi, 52. 77-106. PDF on the web.

Böcker / Books:

Kuronen, M. & Leinonen, K. (2011). Historiska och nya perspektiv på svenskan i Finland. Tampere: Juvenes Print.

Kuronen, M. & Leinonen, K. (2011). Svensk uttalsordbok. Tampere: Juvenes Print.

Kuronen, M. & Leinonen, K. (2010). Svenskt uttal för finskspråkiga. Tampere: Juvenes Print.

Kuronen, M. (2000). Vokaluttalets akustik i sverigesvenska, finlandssvenska och finska. (PhD Thesis). Jyväskylä: University of Jyväskylä. PDF on the web.