27.04.2018

Lehtinen Esa, professori / professor

Puhelinnumero:
+358408055085
Oppiaine:
suomi / Finnish
Huone:
F303

Tutkimusalueet:

diskurssintutkimus, vuorovaikutuksen tutkimus, keskustelunanalyysi, organisaatiodiskurssi, terveydenhuollon diskurssi, uskonnollinen diskurssi

Opetus 2017-2018:

SKIS112 Maisteriseminaari; SKIS408 Kieli työelämässä; SKIA303 Tekstintutkimus; SKIS3045 Näkökulmia teksti- ja diskurssianalyysiin

Tutkimushankkeet:

Tekstien ja kasvokkaisten vuorovaikutustilanteiden verkostot organisaatioiden käytänteinä (2011-2015, Suomen Akatemia); Genret osana tekstien ja kasvokkaisten vuorovaikutustilanteiden verkostoja (2014-2015, Professoripooli, Suomen Kulttuurirahasto)

Uusimpia julkaisuja (ks. myös Google Scholar -profiili):

Salomaa, E. & Lehtinen. E. (tulossa). "Congratulations, you're on TV!" Middle-space performances of live tweeters during the FIFA World Cup. Discourse, Context & Media.

Kääntä, L. & Lehtinen, E. (2016). Patterns of experience talk and argumentation in digital peer learning discussions. Language@Internet 13(2).

Lehtinen, E. & Pälli, P. (2016). Osallistuminen näkökulmana tekstien ja keskustelujen suhteeseen: Kehityskeskustelulomake osana kehityskeskustelun vuorovaikutusta ja organisatorisia käytänteitä. Virittäjä 120(2), 164–187.

Nissi, R. & Lehtinen, E. (2016). Negotiation of expertise and multifunctionality: PowerPoint presentations as interactional activity types in workplace meetings. Language & Communication 48, 1–17.

Nissi, R. & Lehtinen, E. (2015). Conducting a task while reconstructing its meaning: Interaction, professional identitities and recontextualization of a written task assigment. Pragmatics 25(3), 393–423.

Pälli, P. & Lehtinen. E. (2015). Practical genre knowledge as professional competence: The case of managerial meetings. Teoksessa: L. Grujicic-Alatriste (toim.), Linking Discourse Studies to Professional Practice, 109–127. Bristol: Multilingual Matters.

Lehtinen, E. (2014). Uskonnollisen vuorovaikutuksen monet kontekstit. Teoksessa: R. Nissi & A. Mielikäinen (toim.), Sanaa tutkimassa: Näkökulmia uskonnolliseen kieleen ja sen käyttöön, 179–199. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1398. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Mikkola, P. & Lehtinen, E. (2014). Initiating activity shifts through use of appraisal forms as material objects during performance appraisal interviews. Teoksessa: M. Nevile, P. Haddington, T. Heinemann & M. Rauniomaa (toim.), Interacting with Objects: Language, Materiality, and Social Activity, 57–78. Amsterdam: John Benjamins.

Pälli P. & Lehtinen, E. (2014). Making objectives common in performance appraisal interviews. Language & Communication 39, 92–108.