04.01.2017

Publications

Åsa Palviainen (formerly Nordqvist) January 2016

Following the Ministry of Education Publication Type Classification; latest first

Publications can be found here

A  Peer-reviewed scientific articles/book chapters

Palviainen, Å., Protassova, E, Mård-Miettinen, K. & Schwartz, M. (2016). Two languages in the air: a cross-cultural comparison of preschool teachers’ reflections on their flexible bilingual practices, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism19:6, pp 614-630, DOI: 10.1080/13670050.2016.1184615

Bergroth, M. & Palviainen, Å. (2016). The early childhood education and care partnership for bilingualism in minority language schooling: collaboration between bilingual families and pedagogical practitioners, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 19:6, pp 649-667, DOI: 10.1080/13670050.2016.1184614.

Schwartz, M. & Palviainen, Å. (2016). Twenty-first-century preschool bilingual education: facing advantages and challenges in cross-cultural contexts, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 19:6, pp 603-613, DOI: 10.1080/13670050.2016.1184616

Bergroth, M. & Palviainen, Å. (2016).Språkpolicy vid svenskspråkiga daghem i Finland: Tvåspråkiga barns handlingar och agens, Folkmålsstudier 54, 9-35.

Mård-Miettinen, K. & Palviainen, Å. (2015). Familjeperspektiv på tvåspråkig verksamhet på en finsk daghemsavdelning. In: M. Forsskåhl, M. Kivilehto, J. Koivisto & P. Metsä (Eds.) Svenskan i Finland 15, pp. 219-243. Available: https://uta32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/98070/svenskan_i_Finland_2015.pdf?sequence=4  

Mård-Miettinen, K., Palojärvi, A. & Palviainen, Å. (2015). Kaksikielisen pedagogiikan toteuttaminen päiväkodissa. AFinLA-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2015, n:o 8, pp. 130-150. Avaliable: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/53776  

Boyd, S. & Palviainen, Å. (2015). Building Walls or Bridges? A Language Ideological Debate About Bilingual Schools in Finland. In: M. Halonen, P. Ihalainen & T. Saarinen Language Policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and Multi-sited Comparisons.Bristol: Multilingual Matters, pp. 57–89.

Palviainen, Å. & Mård-Miettinen, K. (2015) Creating a bilingual pre-school classroom: the multilayered discourses of a bilingual teacher, Language and Education, 29:5, 381-399, DOI: 10.1080/09500782.2015.1009092 

Mård-Miettinen, K. & Palviainen, Å. (2014). ”Pedagogik på två språk”. En beskrivning av användningen av svenska och finska hos en tvåspråkig pedagog på en finsk daghemsavdelning. In J. K. Lindström, S. Henricson, A. Huhtala, P. Kukkonen, H. Lehti-Eklund & C. Lindholm (Eds.). Svenskans Beskrivning 33. Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, pp. 321–332. Retrievable from: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/144498.

Palviainen, Å. (2013). National identity and a transnational space: The strength of tradition in a time of change.Sociolinguistica 27: 1-18.

Palviainen, Å. & Boyd, S. (2013). Unity in discourse, diversity in practice. The one-person one-language policy in bilingual families. In M. Schwartz & A. Verschik (red.) Successful family language policy: parents, children and educators in interaction. Vol 7. Series Multilingual Education. Dordrecht, Netherlands: Springer.http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-94-007-7753-8

Palviainen, Å. (2012). Lärande som diskursnexus: Finska studenters uppfattningar om skoltid, fritid och universitetsstudier som lärokontexter för svenska. [Learning as a discourse nexus: Finnish university students’ beliefs about school, freetime and university as learning contexts for Swedish.] Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, Nr 1-2012, 7-36.

Palviainen, Å., Kalaja, P., & Mäntylä, K. (2012). Development of L2 writing: fluency and proficiency. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, Nro 4 (2012) (4), 47-59. Retrievable from:http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/7037

Kalaja, P., Alanen, R., Dufva, H. & Palviainen, Å. (2011) Englannin ja ruotsin kielen oppijat toimijoina koulussa ja koulun ulkopuolella [Learners of English and of Swedish in school and out of school]. AFinLA-e, 3 (2011), pp. 62–74. Retrievable from: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4457

Kalaja, P., Alanen, R., Palviainen, Å. & Dufva, H. (2011). From milk cartons to English roommates: Context and agency in L2 learning beyond the classroom. In P. Benson & H. Reinders (Eds.), Beyond the Language Classroom, Palgrave Macmillan, pp. 47-58.

Lahtinen, S. & Palviainen, Å. (2011). Omvänd ordföljd – en indikator för nivåbedömning inom CEFR? [Inverted word-order – an indicator for level assessment in CEFR?] AFinLA-e, 3 (2011), pp. 88–101. Retrievable from:http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4459

Palviainen, Å. (2010). The Proficiency in Swedish of Finnish-speaking University Students: Status and Directions for the Future. Apples – Journal of Applied Language Studies, Vol. 4, 1, 2010, 3-23 Retrievable from:http://apples.jyu.fi/article_files/Articles_2010a_Palviainen.pdf

Nordqvist Palviainen, Å. (2007) What is beneath the surface? Comparing the product and process in L2 texts written by university students. AFinLAn vuosikirja 2007 [The Yearbook of The Finnish Association of Applied Linguistics 2007], pp. 233-249.

Strömqvist, S., Nordqvist, Å., & Wengelin, Å. (2004) Writing the frog story – developmental and cross-modal perspectives. In S. Strömqvist & L. Verhoeven (Eds.) Relating Events in Narrative – Across Languages, Modalities, and Genres.Erlbaum, pp. 359-394.

Nordqvist, Å. (2001). The use of direct and indirect speech by 1 1/2- to 4-year-olds. Psychology of Language and Communication. Vol. 5, No. 1, pp. 57-66. Retrievable from: http://www.plc.psychologia.pl/plc/contents/fulltext/05-1_4.pdf

Nordqvist, Å. (1998). Projecting speech to protagonists in oral and written narratives: A developmental study.Psychology of Langauge and Communication, 2:37-46.

Strömqvist, S., Hellstrand, Å. & Nordqvist, Å. (1996). From child speech to literary art - on language development and descriptions of motion. In P. Broeder & J. Murre (Eds.) Cognitive models of language acquisition.Gunther Narr, pp. 5-28.

Strömqvist, S., Ragnarsdóttir, H., Engstrand, O., Jonsdóttir, H., Lanza, E., Leiwo, M., Nordqvist, Å., Peters, A., Plunkett, K., Richtoff, U., Simonsen, H.G., Toivainen, J., and Toivainen, K., (1995). The Inter-Nordic Study of Language Acquisition, Nordic Journal of Linguistics, Vol 18, 3-29.

B  Non-refereed scientific articles/book chapters

Palviainen, Å. & Huhta, A. (2015). Investigating Relationships between Language Attitudes and Policy Issues. In F. Hult & D.C. Johanson: Research Methods in Language Policy and Planning: A Practical Guide. Wiley, pp 193-2014.

Palviainen, Å. (2012). Assessment of Written Proficiency: Finnish-speaking University Students Writing in Swedish. In Torrance, M., Alamargot, D., Castelló, M., Ganier, F., Kruse, O., Mangen, A., Tolchinsky, L., & Van Waes, L. (Eds).Learning To Write Effectively: Current Trends In European Research . Emerald. Open Access version:http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011112311722

Palviainen, Å., Lehtonen, J., & Valli, T. (2012). Formulerande av familjespråkpolicy - en gemensam, komplex och ständigt pågående process. [The formulation of a family language policy: a joint, complex and continuous process]Finsk tidskrift, 5-6/2012 (5-6), pp. 71-86. Open Access version available at:https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/42770

Alanen, R., Huhta, A., Martin, M., Tarnanen, M., Mäntylä, K., Kalaja, P. & Palviainen, Å. (2012). Designing and Assessing L2 Writing Tasks Across CEFR Proficiency Levels. In Torrance, M., Alamargot, D., Castelló, M., Ganier, F., Kruse, O., Mangen, A., Tolchinsky, L., & Van Waes, L. (Eds). Learning To Write Effectively: Current Trends In European Research . Emerald. Open Access version available at:https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/36988/Designing_and_Assessing_Pre-publication.pdf?sequence=1

Martin, M., Alanen, R., Huhta, A., Kalaja, P., Mäntylä, K., Tarnanen, M. & Palviainen, Å. (2012). CEFLING: Combining Second Language Acquisition and Testing Approaches to Writing. In Torrance, M., Alamargot, D., Castelló, M., Ganier, F., Kruse, O., Mangen, A., Tolchinsky, L., & Van Waes, L. (Eds). Learning To Write Effectively: Current Trends In European Research . Emerald. Open Access version available at:  https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/36989

Jauhojärvi-Koskelo, C. & Palviainen, Å. (2011). ”Jag studerar gärna svenska men är inte nöjd med det jag kan” Motivation, attityder och färdigheter i svenska hos finska universitetsstudenter. In Juurakko-Paavola, T. & Palviainen, Å. (Eds.) Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen: Om kunskaper och motivation genom olika utbildningsstadier. [Swedish in the Finnish School and Higher Education. Skills and Motivation across Educational Stages.] HAMKin julkaisuja 11/2011, pp. 81-102.

Palviainen, Å. (2011). Fräsande huvuden och passionerade eldar: Självporträtt gjorda av svenskstudenter. [Sizzling brains and bonfires of passion: Self-portraits made by students of Swedish.] In S. Niemi, & P. Söderholm (Eds.),Svenskan i Finland 12 (pp. 205-214). Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Educations, Humanities, and Theology. (2). Joensuu: Joensuu University. Open Access version available at:https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/40145/korrpalviainensvifi12.pdf?sequence=1

Palviainen, Å. (2011). Språk och interaktion 2. Book review. Puhe ja kieli, 31:2, 89–91 (2011).

Nelfelt, K. & Nordqvist Palviainen, Å. (2004). ”DET HÖRS!” – Från visuell till auditiv kommunikation hos små döva barn med cochleaimplantat. [”I can hear”! – From visual to auditive communication in small deaf children with cochlear implants] Final report from the project: ”Språkutveckling hos barn med CI – språkliga konsekvenser av ny medicinsk teknik”. Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics, S31, Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet. 190 pages.

Nordqvist, Å. (2002). Breakdowns or build ups? The role of misunderstandings for the child’s verbal socialization.Researching Early Childhood, Vol. 4. Early Childhood Research and Development Centre, Göteborg University, pp. 157-172.

Nordqvist, Å. (2000). The development of reported speech in speech and writing. In M.-F. Crété & E. Esperet (Eds.)Proceedings of the 1998 European Writing Conference. Université de Poitiers, MSHS Poitiers, pp. 333-338.

Ragnarsdóttir, H., Strömqvist, S. & Nordqvist, Å. (2000). Completed and progressive action in Swedish and Icelandic child language. In E. Clark (Ed.) Proceedings of the 30th Stanford Child Language Research Forum, Stanford, CA: CSLI Publications, pp. 95-104.

Nordqvist, Å. (1999). The development of (in)direct speech in spoken and written narratives. In Strömqvist, S. and Ahlsén, E. (eds.) The Process of Writing - a Progress report, Gothenburg Papers in Theoretical LinguisticsVol. 83.

Nordqvist, Å. (1998). Investigating problems with understanding in interaction between child and adult. In T. Haukioja (Ed.) Proceedings from the 16th Scandinavian Conference in Linguistics. Publications of the Department of Finnish and General Linguistics of the University of Turku, 60, pp. 332-340.

C  Scientific books (monographs)

Juurakko-Paavola, T. & Palviainen, Å. (Eds.) (2011) Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen: Om kunskaper och motivation genom olika utbildningsstadier. [Swedish in the Finnish School and Higher Education. Skills and Motivation across Educational Stages.] HAMKin julkaisuja 11/2011. 104 pages. Retrievable here

 Nordqvist, Å. (2001) Speech about speech: A developmental study on form and function of direct and indirect speech. Doct. Diss. Gothenburg Monographs in Linguistics 19. Department of Linguistics, University of Gothenburg. 298 pages. Retrievable from: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/15182

D Publications intended for professional communities

Palojärvi, A., Palviainen, Å. & Mård-Miettinen, K. (red.) (2016). På finska och svenska. Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6665-2 

Palojärvi, A., Palviainen, Å. & Mård-Miettinen, K. (toim.) (2016). Suomeksi ja ruotsiksi. Kaksikielinen pedagogiikka päiväkodissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6625-6 

Palviainen, Å. & Mäenpää, A. (2014) Tvåspråkig familjevardag i finska bygder. Språkbruk2004/1: 27–30.

Palviainen, Å. (2013). Att utveckla en Jyväskyläidentitet: Undervisning på svenska i en finskdominerad miljö. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kieliverkoston verkkolehti., 18.10.2013 (Marraskuu). Retrievable from:http://www.kieliverkosto.fi/article/att-utveckla-en-jyvaskylaidentitet-undervisning-pa-svenska-i-en-finskdominerad-miljo/

Palviainen, Å. (2011). Frivillig svenska? Utbildningsrelaterade konsekvenser. [Elective Swedish? Consequences related to education.] Magma-studie 3/2011. Helsinki: Magma, Finland’s Swedish Think Tank. 105 pages. Retrievable from: http://www.magma.fi/magma-media/frivillig-svenska

Palviainen, Å. (2010) Språkval och vägval – en valfråga 2011? [Language choices and cross-roads – An issue in the Government elections of 2011?] Kieli, koulutus ja yhteiskunta – marraskuu 2010. Kielikoulutuspolitiikan verkosto.http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/41/sprakval-och-vagval-en-valfraga-2011

Nordqvist, Å. (2004). Tidig språkutveckling hos döva barn med cochleaimplantat. [Early language development in deaf children with cochlear implants.] Nordisk konferens: Cochleaimplantat.Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten

Nordqvist, Å. & Nelfelt, K. (2004). Early bilingual language development in deaf children with cochlear implants – is it possible? In E. Schmidt, U. Mikkelsen, I. Post, J. Borcher Simonsen & K. Fruensgaard (Eds.) Brain, Hearing and Learning: Proceedings from the 20th Danavox Symposium.Danavox Jubilee Foundation, pp. 235-254.

Nordqvist, Å. (2001/2007). ScriptLog for Windows: a workshop manual.Department of Finnish, Jyväskylä University.

Nordqvist, Å. & Nelfelt, K. (2002). Kommunikationsstilar i två familjer med små barn med cochleaimplantat. [Communicative styles in two families with children who have cochlear implants]. In Kongressbok från Nordiska Audiologiska Sällskapets 14:e kongress (NAS 2002).Helsinki, pp. 70-75.

Nordqvist, Å. (2000). Anförda meningar: en granskning av SAG. [Quoted sentences: A critical review of the Reference Grammar of the Swedish Academy.] In E. Engdahl & K. Norén (Eds.) Att använda SAG - 29 uppsatser om Svenska Akademiens Grammatik. MISS 33. Göteborg University, Department of Swedish Language.

Nordqvist, Å. (1998). Introduktion till CHILDES: En labbhandledning. [Introduction to CHILDES: A workshop manual.]Department of Linguistics, Göteborg University.

E Publications intended for the general public

Kalaja, P., Palviainen, Å., Alanen, R. & Dufva, H. (2011). Oppikirjoista, kämppiksistä, teeveestä ja maitotölkeistä [From textbooks, from peers, from TV and from milk cartons]. Tempus 3/2011, pp. 18-19.

Jauhojärvi-Koskelo, C. & Palviainen, Å. (2008). "Kyllä, kotibileissä naamioiduin ruotsinkieliseksi" [Yeah, in parties we pretend to be Swedish-speakers] Jyväskylän ylioppilaslehtiNo. 11, 1.10.2008.

Nordqvist Palviainen, Å. (2007) “Swedish is everywhere here in Finland!” - International students studying Swedish in a Finnish-speaking part of Finland. In M. Kalin, T. Nurmi & A. Räsänen (Eds.) Kirjomme kielillä – Tapestry of teaching. Jyväskylän yliopiston kielikeskus 30 vuotta.University of Jyväskylä Language Centre.

Nordqvist Palviainen, Å. (2006) Varför pluggar Angela från Tyskland svenska i Jyväskylä? [Why is Angela from Germany studying Swedish in Jyväskylä?] Språkbruk2006:1, pp. 9-15.

Nordqvist, Å. (1995) Från kaos till struktur? Hur det lilla barnet strukturerar världen och lär sig språket. [From chaos to structure? How the young child structures the world and learns the language]. In L.-G. Andersson, T. Forser, C. Fritzon, K. Norén, S. Wilhelmsson & B. Ryder Liljegren (Eds.) Hårdrock, hundar och humanister, Humanistdagboken 8.Göteborg University, pp. 161-168.

G Theses

Nordqvist, Å. (2001) Speech about speech: A developmental study on form and function of direct and indirect speech.Doct. Diss. Gothenburg Monographs in Linguistics 19. Department of Linguistics, University of Gothenburg. 298 pages.