15.06.2018

Puupponen Anna, Tohtorikoulutettava / doc­to­ral stu­dent

Puupponen Anna, Tohtorikoulutettava / doc­to­ral stu­dent
Puhelinnumero:
+358408053193
Oppiaine:
suomalainen viittomakieli / Finnish Sign Language
Lyhytnumero:
5158
Huone:
F204

annapuupponen.wordpress.com

Tutkimusintressit / Research interests

 • Viittomakielet / Sign languages
 • Elehtimisen, prosodian ja kieliopin kytkökset / Connections  between gesturing, prosody & grammar
 • Kehollisen viestinnän semiotiikka / Semiotics of embodied interaction
 • Viittomakielten fonetiikka / Sign language phonetics


Väitöstutkimus / PhD study

Tarkastelen väitöstutkimuksessani ei-manuaalisuutta suomalaisessa viittomakielessä: keholla, päällä ja kasvoilla tuotettuja elementtejä sekä niiden funktioita osana suomalaisen viittomakielen rakennetta ja viestintää. Tutkimus pohjaa liikekaappausmateriaaleihin sekä CFINSL-korpusaineistoon, ja se sisältää muun muassa pään syvyyssuuntaisten liiketyyppien foneettista tarkastelua, pään liikkeiden ja pää-keho -liikeyhdistelmien funktioiden analyysiä, sekä teoreettisen esityksen viittojan kehollisen toiminnan semioottisesta monimuotoisuudesta. 

In my PhD project I study non-manuality in Finnish Sign Language: elements produced with signers' body, head and face, and their functions in signed language and interaction. Building on motion capture recordings and CFINSL corpus data, the study includes phonetic description of sagittal head movements; analysis of the functions of head movements and head-torso movement combinations; as well as a theoretical view of the semiotic versatility in the actions of different parts of signers' body, for example.

Muut tehtävät / Other tasks

 • Opetus / Teaching
  • course SVKA112 (autumn 2016, spring 2019)
  • course SVKP124 (autumn 2017)
 • Graduohjaus / Supervising MA dissertations
 • Suomen viittomakielten korpusprojekti / Corpus project of Finland's sign languages