28.12.2018

Puupponen Anna, Tohtorikoulutettava / doc­to­ral stu­dent

Puupponen Anna, Tohtorikoulutettava / doc­to­ral stu­dent
Puhelinnumero:
+358408053193
Oppiaine:
suomalainen viittomakieli / Finnish Sign Language
Huone:
A 337.1.2

annapuupponen.wordpress.com

Tutkimusintressit / Research interests

 • Viittomakielet / Sign languages
 • Elehtimisen, prosodian ja kieliopin kytkökset / Connections  between gesturing, prosody & grammar
 • Kehollisen viestinnän semiotiikka / Semiotics of embodied interaction
 • Viittomakielten fonetiikka / Sign language phonetics


Väitöstutkimus / PhD study

Tarkastelen väitöstutkimuksessani ei-manuaalisuutta suomalaisessa viittomakielessä: keholla, päällä ja kasvoilla tuotettuja elementtejä sekä niiden funktioita osana suomalaisen viittomakielen rakennetta ja viestintää. Tutkimus pohjaa liikekaappausmateriaaleihin sekä CFINSL-korpusaineistoon, ja se sisältää muun muassa pään syvyyssuuntaisten liiketyyppien foneettista tarkastelua, pään liikkeiden ja pää-keho -liikeyhdistelmien funktioiden analyysiä, sekä teoreettisen esityksen viittojan kehollisen toiminnan semioottisesta monimuotoisuudesta. 

In my PhD project I study 'nonmanuality' in Finnish Sign Language (FinSL): elements produced with the signer's body, head and face, and their functions in signed language and interaction. Building on motion capture recordings and FinSL corpus data, the study includes a description and analysis of the forms and functions of actions of the signer's head and torso, and a kinematic analysis of particular head movements. In addition, the study presents a theoretical view of the semiotic versatility and unity in the actions of different parts of signers' body.

Muut tehtävät / Other tasks

 • Opetus / Teaching
  • course SVKA112 (autumn 2016, spring 2019)
  • course SVKP124 (autumn 2017)
 • Graduohjaus / Supervising MA dissertations
 • Suomen viittomakielten korpusprojekti / Corpus project of Finland's sign languages