26.11.2018

Räisänen Tiina, tutkijatohtori / postdoctoral researcher

Räisänen Tiina, tutkijatohtori / postdoctoral researcher
Puhelinnumero:
+358408054726
Oppiaine:
englanti / English
Lyhytnumero:
4428

Vastaanotto sopimuksen mukaan / Consultation on request

(For information in English, please click here)

 

Pitkäaikaistutkimukseni tarkastelee ammatillisten viestintärepertuaarien rakentumista ja yksilöiden sosiaalistumista globaaliin työelämään. Väitöskirjani valmistui v. 2013. Väitöksen jälkeen työskentelin yliopistonlehtorina Aalto-yliopiston kielikeskuksessa Otaniemen kampuksella v. 2014–2015. Tällä hetkellä toimin tutkijatohtorina omassa post doc -hankkeessani ”Ammatilliset viestintärepertuaarit. Mitä ne ovat ja miten ne kehittyvät?” Projektiani rahoittaa Suomen Akatemia v. 2015–2019 (syyskuu 2015–heinäkuu 2016 virkavapaalla).

Tutkimusurani aikana olen ollut mukana seuraavissa Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa: Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippututkimusyksikkö (Jyväskylän tiimi, 2006–2011) ja Monikielinen Suomi FiDiPro-hanke (2007–2011) sekä NORFACE ERA-NET – ohjelman rahoittamassa NORFACE -seminaarisarjassa (2006–2008).

Tutkimusintressit

 • sosiolingvistiikka
 • diskurssintutkimus
 • etnografia
 • englanti yritysmaailman lingua francana
 • työelämän vuorovaikutus
 • kulttuurienvälinen yritysviestintä

Opetus (2018-2019)

 • EKIA470 Discourse at work
 • EKIA1004 Business Writing

Julkaisut

 

Käynnissä oleva tutkimusprojekti: Ammatilliset viestintärepertuaarit. Mitä ne ovat ja miten ne kehittyvät?

Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtoriprojekti: 1.9.2015-31.7.2019 (syyskuu 2015–heinäkuu 2016 virkavapaalla)

Tutkijatohtoriprojektissani tarkastelen insinöörien ammatillisia viestintärepertuaareja ja erityisesti monikielisyyden, kulttuurienvälisen viestinnän ja multimodaalisuuden merkitystä. Etnografinen tutkimus kuvaa, mitä repertuaarit ovat ja miten ne kehittyvät. Tutkimus selvittää miten insinöörit kokevat repertuaariensa ja viestinnän työelämässä ja miten repertuaarit ja sen eri ulottuvuuden näyttäytyvät erilaisissa viestintätilanteissa työelämän monikielisissä käytänteissä. Teoreettisesti tutkimus on sosiolingvistinen ja menetelmällisesti se nojaa diskurssianalyysiin ja vuorovaikutuksen sosiolingvistiikkaan sekä hyödyntää multimodaalisen vuorovaikutusanalyysin työkaluja. Tutkimus tuo uutta tietoa viestintärepertuaareista, monikielisyydestä ja kulttuurienvälisestä viestinnästä työelämässä. Tuloksia voidaan hyödyntää ammatillisessa ja korkeakoulutuksessa sekä niitä voidaan soveltaa oppimateriaalien kehittämisessä.

 

In English

My longitudinal research investigates the construction of professional communicative repertoires and individuals’ socialization into global working life. I defended my PhD in November 2013. After my doctoral defense, I worked as a university lecturer at Aalto University Language Centre in 2014–2015. Currently I am working on my postdoctoral project “Professional communicative repertoires. What are they and how do they develop?”. The project is funded by the Academy of Finland in 2015–2019 (September 2015-July 2016 I was on leave of absence).

During my research career I have been a member of the following projects funded by the Academy of Finland: The Centre of Excellence for the Study of Variation, Contacts and Change in English (2006–2011) and Multilingualism as a problematic resource, FiDiPro project (2007–2011). In addition, I participated in the NORFACE seminar series funded by NORFACE ERA-NET program (2006–2008).

Research interests

 • sociolinguistics
 • discourse studies / discourse analysis
 • ethnography
 • English as a business lingua franca (BELF)
 • workplace interaction
 • intercultural workplace communication

Teaching (2018-2019)

 • EKIA470 Discourse at work
 • EKIA1004 Business Writing

Ongoing research project: Professional communicative repertoires. What are they and how do they develop?

Postdoctoral research project funded by the Academy of Finland (1.9.2015-31.7.2019, Sep 2015-Jul 2016 on leave of absence)

My postdoctoral project investigates engineers’ professional communicative repertoires with special reference to multilingualism, intercultural communication and multimodality. The ethnographic study describes what repertoires are and how they develop. The project seeks to find out how engineers conceptualize their repertoires and communication and how repertoires and their different dimensions are manifested in various multilingual practices in global working life. Theoretically the study draws on sociolinguistics and methodologically on discourse analysis, interactional sociolinguistics and multimodality. The study sheds new light on communicative repertoires in working life and the findings can be implemented in vocational and higher education and applied in developing teaching material.

Publications

Räisänen, T. & Karjalainen, M. 2018. Monikielisyys ja viestintätaidot: työelämään siirtyneet diplomi-insinöörit ja tekniikan alan korkeakouluopiskelijat kielten oppijoina ja käyttäjinä. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-huhtikuu-2018/monikielisyys-ja-viestintataidot-tyoelamaan-siirtyneet-diplomi-insinoorit-ja-tekniikan-alan-korkeakouluopiskelijat-kielten-oppijoina-ja-kayttajina

Räisänen, T. 2018. Translingual practices in global business – a longitudinal study of a professional communicative repertoire. In Mazzaferro, G. (ed.) Translanguaging as everyday practice. Springer, 149-174. DOI 10.1007/978-3-319-94851-5.  

Räisänen, T. Forthcoming. Discursive identity work and interculturality during blue-collar work practice abroad: Finnish engineering students as language learners and users. In Howard, M. (ed.) Study abroad, second language acquisition and interculturality: contemporary perspectives. Bristol: Multilingual Matters.

Räisänen, T. 2016. Finnish Engineers’ Trajectories of Socialisation into Global Working Life: From Language Learners to BELF Users and the Emergence of a Finnish Way of Speaking English. In F. Dervin & P. Holmes (eds.), The cultural and intercultural dimensions of English as a lingua franca, Multilingual Matters. 157–179.

Kankaanranta, A., Louhiala-Salminen, L. & Räisänen, T. 2015. Conceptualizing 'English' as a multifaceted resource in the strategic internal communication of MNCs. 9th International Workshop on Management & Language, Helsinki, Finland, 10-12 June, 2015. Groupe d'Études Management & Langage (GEM&L).

Räisänen, T. 2014. Haasteita ja onnistumisia – suomalaisen insinöörin ajan myötä rakentuva viestintärepertuaari [Challenges and successes – A Finnish engineer’s communicative repertoire construction over time]. Mutta, M., P. Lintunen, I. Ivaska & P. Peltonen (toim.) AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia nro 7.

Räisänen, T. 2014. Työelämän kielitaito kehittyy todellisissa tilanteissa. TEMPUS 2/2014, 12-13.

Räisänen, T. 2013. Professional communicative repertoires and trajectories of socialization into global working life. Jyväskylä Studies in Humanities 216, Jyväskylä. [PhD dissertation]

Blommaert, J., S. Leppänen, P. Pahta & T. Räisänen (eds.). 2012a. Dangerous multilingualism: Northern perspectives on order, purity and normality, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Räisänen, T. 2012b. Discourses of proficiency – endangering aspects of English in an individual’s biography of language use. In J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta & T. Räisänen (eds.) Dangerous multilingualism: Northern perspectives on order, purity and normality, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 207–227.

Räisänen, T. 2012c. Processes and practices of enregisterment of business English, participation and power in a multilingual workplace. Sociolinguistic Studies 6(2), 309–331.

Leppänen, S., A. Pitkänen-Huhta, T. Nikula, S. Kytölä, T. Törmäkangas, K. Nissinen, L. Kääntä, T. Räisänen, M. Laitinen, P. Pahta, H. Koskela, S. Lähdesmäki & H. Jousmäki. 2011. National survey on the English language in Finland: Uses, meanings and attitudes. Studies of Variation, Contacts and Change in English 5. Available at: http://www.helsinki.fi/varieng/series/volumes/05/

Räisänen, T. 2011. Tutkimustuloksia työelämän viestintätaidoista insinöörinäkökulmasta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta online journal, November-December theme number on Working life language skills. Available at: http://www.kieliverkosto.fi/article/tutkimustuloksia-tyoelaman-viestintataidoista-insinoorinakokulmasta/

Virkkula-Räisänen, T. 2010. Linguistic repertoires and semiotic resources in interaction: A Finnish manager as a mediator in a multilingual meeting. International Journal of Business Communication 47 (4), Special issue Language matters: Corporate language in international business operations, 505-531.

Virkkula, T. & T. Nikula. 2010. Identity construction in ELF contexts: a case study of Finnish engineering students working in Germany. International Journal of Applied Linguistics 20 (2), 251-273.

Leppänen, S., A. Pitkänen-Huhta, T. Nikula, S. Kytölä, T. Törmäkangas, K. Nissinen, L. Kääntä, T. Virkkula, M. Laitinen, P. Pahta, H. Koskela, S. Lähdesmäki & H. Jousmäki. 2009. Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet. University of Jyväskylä: Jyväskylä Studies in Humanities 132.

Virkkula, T. 2008. Työntekijöiden kokemuksia englannista yritysmaailman yhteisenä kielenä [Professionals’ views on English as the shared language in business world]. In Sirpa Leppänen, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS, 382-420.