05.02.2018

Ruuska Katharina, tohtorikoulutettava / doctoral student

Oppiaine:
suomi / Finnish
Huone:
F204

Tutkimusintressit / research interests

  • suomi toisena kielenä / Finnish as a second language
  • erittäin edistyneet L2-puhujat / highly proficient L2 speakers
  • kieli-ideologiat / language ideologies
  • neksusanalyysi / nexus analysis
  • kriittinen sosiolingvistiikka / critical sociolinguistics

 Väitöstutkimus / PhD study

 Väitöstutkimuksessani tutkin kieli-ideologioiden roolia suomea toisena kielenä (S2) puhuvien aikuisten kielellisessä arjessa. Informanttini ovat suomen kielen vasta aikuisina oppineita, mutta erittäin korkean kielitaitotason saavuttaneita puhujia, joita vuorovaikutustilanteissa pidetään toisinaan jopa suomea ensimmäisenä kielenä puhuvina ihmisinä. Neksusanalyysin avulla tarkastelen näiden puhujien sosiaalisia ja kielellisiä käytänteitä selvittääkseni, miten he esiintyvät ja tulevat kohdelluiksi eri tilanteissa (esimerkiksi oppijoina, legitiimeinä suomenkielisinä puhujina tai jopa ‘natiivipuhujina’) ja millä tavalla kieli-ideologiat vaikuttavat näiden tilanteisten identiteettien rakentumiseen. Tutkimuksen tavoite on lisätä teoreettista ymmärrystä siitä, miten kieli-ideologioiden rooli vuorovaikutustilanteissa voidaan hahmottaa, sekä saada empiiristä tietoa edistyneiden S2-puhujien kokemuksista opetuskontekstin ulkopuolella.

I my PhD study I explore the role of language ideologies in the everyday linguistic encounters of adult speakers of Finnish as a second language (F2). My informants only started learning Finnish as adults but have reached a very high proficiency level, including the possibility of ‘passing for a native speaker’ at least in some situations and for some period of time. Working with the framework of nexus analysis, I investigate these speakers’ social and linguistic practices in order to find out how they present themselves and are treated in different situations (e.g. as learners, legitimated speakers of Finnish or even as ‘native speakers’), and in what way language ideologies inform the construction of these situational identities. The goal of my study is to gain further insight into how the relationship between language ideologies and social interaction can be understood, as well as to obtain empirical knowledge about very advanced F2 speakers’ experiences outside the classroom.