Seilonen Marja, yliopistonlehtori / senior lecturer

Puhelinnumero:
+358408053224
Oppiaine:
suomi / Finnish
Huone:
F 305

 

Opetustehtävät/teaching 2017 - 2018  

Opetan kursseja SKIA216 Kielioppien äärellä (osin) ja SKIA603 Suomi toisena kielenä (osin) sekä pidän kandidaattiseminaaria ja koordinoin Maisteriseminaareihin SKIS112 ja SVKS 106 liittyvää Suurta graduseminaaria. Lisäksi ohjaan kandidaatin- ja maisterintutkielmia.

Hankkeissa/Team member in projects

Perustaidot haltuun: mal­li maa­han­muut­ta­jien ope­tus- ja oh­jaus­hen­ki­lös­tön kou­lu­tuk­seen (2017–2020)

Tutkimushankkeissa/Team member in research projects

Terveydenhuollon suomi: suo­men kie­len tai­don ke­hit­tä­mi­nen ja ar­vioin­ti ter­vey­den­huol­lon alalla
Topling - Toisen kielen oppimisen polut/Paths in Second Language Acquisition
Cefling -  Linguistic Basis of the Common European Framework for L2 English and L2 Finnish

 

Julkaisuja/ Selected publications
 
Seilonen, M, M. Suni, M. Härmälä & R. Neittaanmäki 2016: Ammatillisen kielitaidon arviointikokeilu terveydenhuollon alalla. Teoksessa A. Huhta & R. Hildén (toim.), Kielitaidon arviointitutkimus Suomessa. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 9. 110-141.
Seilonen, M. & M. Suni 2016: Ohjeita, tietoa ja turvaa kielen keinoin. Ulkomailta palkatut sairaanhoitajat ammatillista suomen kielen taitoaan osoittamassa Lähivertailuja – Lähivŏrdlusi 26/2016, 450-480.
Seilonen, M. & M. Suni 2015: Puhetta työstä: näkökulmia kansainvälisten terveydenhuollon ammattilaisten suomen kielen puhumistaidon arviointiin. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2/2015. 27-43.
Seilonen, M. 2014: Tuntuuko, jos tästä painaa? - Epäsuoruus, toimintaan kehottaminen ja ammatillisuus terveydenhuollon ammattilaisten teksteissä. [Does it hurt, if one presses here? Indirectness, urging action and professionality in the texts of health care professionals]. K. Siitonen, J. Laakso & K. Õim (toim.) Lähivertailuja 24, 220–242.
Seilonen, M. 2013: Epäsuora henkilöön viittaaminen oppijansuomessa. Jyväskylä Studies in Humanities 197. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino
Martin, M., S. Mustonen, N. Reiman & M. Seilonen 2010: On becoming an Independent User. Teoksessa: Communicative proficiency and linguistic development: intersections between SLA and language testing research. Toim. Bartning , Inge , Maisa Martin, Ineke Vedder. Eurosla Monographs Series, 1 (2010)
Seilonen, M. 2008: Személytelen kifejezések a magyar anyanyelvű finntanulók írásaiban. Teoksessa Kontrasztok. Ünnepi konferencia és kiállitás a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének 50 éves évfordulóján. Toim. Edit G. Bogár. Univerzita Komenského v Bratislave. Bratislava.