28.12.2018

Skinnari Kristiina, yliopistonopettaja / university teacher

Skinnari Kristiina, yliopistonopettaja / university teacher
Puhelinnumero:
+358408053351
Oppiaine:
soveltava kielitiede / applied linguistics
Huone:
A 331.6

KiMo-koulutus (Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka). Kielen opetus ja oppiminen, kielenoppijaidentiteetit, CLIL, kaksikielinen opetus, varhainen kielenoppiminen/ LAMP (Language Aware Multilingual Pedagogy). Language teaching and learning, Language learner identities, CLIL, bilingual education, early language learning.

Julkaisuja/ Selected publications:

Skinnari, K. & Nikula, T. 2017. Teachers’ perceptions on the changing role of language in the curriculum. European Journal of Applied Linguistics. Special Issue ‘Languages of Schooling: Explorations into disciplinary literacies’. DOI: https://doi.org./10.1515/eujal-2017-0005.

Skinnari, K. & Bovellan, E. 2016. CLIL Teachers’ Beliefs about Integration and about their Professional Roles: Perspectives from a European Context. Teoksessa Nikula, T., Dafouz, E., Moore, P. & Smit, U. (toim.) Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education. Bristol: Multilingual Matters, 145–167.

Skinnari, K. 2014. Silence and Resistance as Experiences and Presentations of Pupil Agency in Finnish Elementary School English Lessons. APPLES: Journal of Applied Language Studies, 47–64.

Skinnari, K. 2013. Osallistumisen tarjoumia alakoulun CLIL-oppitunneilla. Teoksessa Tainio, L. & Harju-Luukkainen, H. (toim.) Kaksikielinen koulu – tulevaisuuden monikielinen Suomi. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, 192–217.

Skinnari, K. (julkaisuprosessissa). Looking but not Seeing: The hazards of interpreting adolescent English learners’ self-portraits as a teacher-researcher. Teoksessa Kalaja, P. & Melo-Pfeifer, S. (toim.) More than words: The lives and worlds of multilinguals. Bristol: Multilingual Matters.

Peltoniemi, A., Skinnari, K., Sjöberg, S. & Mård-Miettinen, K. 2018. Monella kielellä Suomen kunnissa 2017: Selvitys muun laajamittaisen ja suppeamman kaksikielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tilanteesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Sjöberg, S., Mård-Miettinen, K., Peltoniemi, A. & Skinnari, K. 2018. Kielikylpy Suomen kunnissa 2017: Selvitys kotimaisten kielten kielikylvyn tilanteesta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Opinnäytteet

Skinnari, K. 2012. ”Tässä ryhmässä olen aika hyvä”: ekologinen näkökulma kielenoppijaidentiteetteihin peruskoulun viidennen ja kuudennen luokan englannin opetuksessa. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in humanities. Väitöskirja.