04.12.2017

Strömmer Maiju, projektitutkija / project researcher

Strömmer Maiju, projektitutkija / project researcher
Puhelinnumero:
+358408055075
Oppiaine:
soveltava kielitiede / applied linguistics
Huone:
Ag D321.2

I work as a researcher in the project Cold rush: Dy­na­mics of lan­gua­ge and iden­ti­ty in ex­pan­ding Arc­tic eco­no­mics (funded by the Academy of Finland 2016–2020). 

Tutkimusintressit / Research interests

monikielisyys, kieli työssä, diskurssintutkimus, etnografia, neksusanalyysi, narratiivinen analyysi, multimodaalisuus, identiteetti, kielen dialogisuus, ekologinen näkökulma, suomi toisena kielenä, kielenoppiminen, maahanmuutto

multilingualism, language at work, discourse analysis, ethnography, nexus analysis, narrative analysis, multimodality, identity, dialogical nature of language, ecological perspective, Finnish as a second language, language learning, immigration

Väitöstutkimus / PhD study

Väitöstutkimukseni keskittyy maahanmuuttajien suomen kielen käyttämiseen ja oppimiseen siivoustyössä, joka on yleisin työ maahanmuuttajille Suomessa. Tarkastelen etnografisin ja diskurssianalyyttisin metodein, millaisia suomen kielen oppimisen mahdollisuuksia ja rajoitteita siivoustyössä on. Monikulttuuristen siivousorganisaatioiden työyhteisöjen toimintaa havainnoimalla on tarkoitus paikantaa hyviä käytänteitä, jotka tukevat suomen kielen oppimista ja kotoutumista Suomeen.

My PhD study explores how immigrants use and learn Finnish language in cleaning jobs, which are typical entry-level jobs for immigrants in Finland. I use linguistic ethnography and discourse analysis to examine what kinds of opportunities and constraints for interaction and language learning cleaning work affords. To locate good practices that support language learning and integration into Finland, I observe social practices within multicultural cleaning organisations.

Julkaisut / Publications

Strömmer, Maiju 2017. Mahdollisuuksien rajoissa: Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä. Jyväskylä studies in humanities 336. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7265-3

Strömmer, Maiju 2016. Material scaffolding: Supporting the comprehension of migrant cleaners at work. European Journal of Applied Linguistics 4 (2), 239–275. DOI: 10.1515/eujal-2015-0039.

Strömmer, Maiju 2016. Affordances and constraints: Second language learning in cleaning work. Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication. 35 (6), 697–721. Available online: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201602101538

Strömmer, Maiju 2016. Cleaning work: a stepping-stone or a dead-end job for migrants? Language on the Move (a peer-reviewed sociolinguistics research site).

Partanen, Maiju 2013. Suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja työyhteisön tuki puhdistuspalvelualalla: afrikkalaisten maahanmuuttajien käsityksiä ja kokemuksia. Teoksessa T. Keisanen, E. Kärkkäinen, M. Rauniomaa, P. Siitonen & M. Siromaa (toim.). Osallistumisen multimodaaliset diskurssit. AFinLAn vuosikirja 2013. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 71. Jyväskylä: AFinLA, 55–76. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201503311534

Partanen, Maiju 2013. Kieli tulee kielen päälle: kansainvälisten opiskelijoiden käsityksiä suomen kielen oppimisesta. Teoksessa M. Eronen & M. Rodi-Risberg (toim.), Haasteena näkökulma, Perspektivet som utmaning, Point of view as challenge, Pespektivität als Herausforderung. VAKKI-symposiumi XXXIII 7.–8.2.2013. VAKKI publications 2. Vaasa, 257–268. Saatavilla verkossa: http://www.vakki.net/publications/2013/VAKKI2013_Partanen.pdf

Partanen, Maiju 2012. Matkalla sairaalaan: maahanmuuttajien käsityksiä suomen kielen oppimisesta sisääntuloammatissa. Pro gradu -tutkielma. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206271974 

Tutkimusverkostot / Research networks

Cold Rush: Dy­na­mics of lan­gua­ge and iden­ti­ty in ex­pan­ding Arc­tic eco­no­mics

Suomi työkielenä: Sosiokognitiivinen näkökulma maahanmuuttajien ammatilliseen kielitaitoon / Finnish as a work language: A sociocognitive perspective to work-related language skills of immigrants

Jyväskylä Discourse Hub

AILA Research Network: Migrants in Working Life: Languages, Identities and Positions

Langnetin teemaryhmä: Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa / Langnet theme group: Language in a changing society