14.03.2019

Strömmer Maiju, tutkijatohtori / post doctoral researcher

Strömmer Maiju, tutkijatohtori / post doctoral researcher
Puhelinnumero:
+358408055075
Oppiaine:
soveltava kielitiede / applied linguistics
Huone:
A 331.5

I work as a post doctoral researcher in the project Cold rush: Dy­na­mics of lan­gua­ge and iden­ti­ty in ex­pan­ding Arc­tic eco­no­mics (funded by the Academy of Finland 2016–2020). 

Opetus lv. 2018–2019

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (osa luennoista)

MONS2000 Graduseminaari (osa tapaamiskerroista)

MONS1002 Monialainen kieliasiantuntija työssä (osa kurssista)

MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa (vastuuopettaja)

Tutkimusintressit / Research interests

monikielisyys, kieli työssä, diskurssintutkimus, etnografia, neksusanalyysi, narratiivinen analyysi, multimodaalisuus, identiteetti, kielen dialogisuus, ekologinen näkökulma, suomi toisena kielenä, kielenoppiminen, maahanmuutto

multilingualism, language at work, discourse analysis, ethnography, nexus analysis, narrative analysis, multimodality, identity, dialogical nature of language, ecological perspective, Finnish as a second language, language learning, immigration

Tutkimusverkostot / Research networks

Cold Rush: Dy­na­mics of lan­gua­ge and iden­ti­ty in ex­pan­ding Arc­tic eco­no­mics

Suomi työkielenä: Sosiokognitiivinen näkökulma maahanmuuttajien ammatilliseen kielitaitoon / Finnish as a work language: A sociocognitive perspective to work-related language skills of immigrants

Jyväskylä Discourse Hub

AILA Research Network: Migrants in Working Life: Languages, Identities and Positions

Langnetin teemaryhmä: Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa / Langnet theme group: Language in a changing society

Julkaisut / Publications

Strömmer, Maiju 2018. Mahdollisuuksien rajoissa. Virittäjä 122 (2). [Lektio] DOI: https://doi.org/10.23982/vir.69051

Strömmer, Maiju 2017. Mahdollisuuksien rajoissa: Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä. Jyväskylä studies in humanities 336. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7265-3

Strömmer, Maiju 2017. Work-related language learning trajectories of migrant cleaners in Finland. Apples – Journal of Applied Language Studies 11 (4), 137–160. Available online: http://apples.jyu.fi/article/abstract/553

Strömmer, Maiju 2016. Material scaffolding: Supporting the comprehension of migrant cleaners at work. European Journal of Applied Linguistics 4 (2), 239–275. DOI: 10.1515/eujal-2015-0039. Available online: www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201609124068

Strömmer, Maiju 2016. Affordances and constraints: Second language learning in cleaning work. Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication. 35 (6), 697–721. Available online: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201602101538

Strömmer, Maiju 2016. Cleaning work: a stepping-stone or a dead-end job for migrants? Language on the Move (a peer-reviewed sociolinguistics research site).

Partanen, Maiju 2013. Suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja työyhteisön tuki puhdistuspalvelualalla: afrikkalaisten maahanmuuttajien käsityksiä ja kokemuksia. Teoksessa T. Keisanen, E. Kärkkäinen, M. Rauniomaa, P. Siitonen & M. Siromaa (toim.). Osallistumisen multimodaaliset diskurssit. AFinLAn vuosikirja 2013. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 71. Jyväskylä: AFinLA, 55–76. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201503311534

Partanen, Maiju 2013. Kieli tulee kielen päälle: kansainvälisten opiskelijoiden käsityksiä suomen kielen oppimisesta. Teoksessa M. Eronen & M. Rodi-Risberg (toim.), Haasteena näkökulma, Perspektivet som utmaning, Point of view as challenge, Pespektivität als Herausforderung. VAKKI-symposiumi XXXIII 7.–8.2.2013. VAKKI publications 2. Vaasa, 257–268. Saatavilla verkossa: http://www.vakki.net/publications/2013/VAKKI2013_Partanen.pdf