04.01.2017

Julkaisut - Minna Suni

Dufva, Hannele, Aro, Mari & Suni Minna 2014. Language learning as appropriation: how linguistic resources are recycled and regenerated. Teoksessa Lintunen, P., M. S. Peltola & M.-L. Varila (toim.)  AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2014 / n:o 6. 20–31. Saatavilla verkossa:  http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/46278/12361

Harju-Luukkainen, Heidi, Nissinen, Kari, Sulkunen, Sari, Suni, Minna & Vettenranta Jouni 2014. Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen: Selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012 -tutkimuksessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuskeskus. Saatavilla verkossa: https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D110.pdf

Aalto, Eija, Martin, Maisa & Suni, Minna 2013. Suomea kaiken ikää: kotouttamistyötä tukevaa täydennyskoulutusta. Teoksessa Tarnanen, Mirja, Sari Pöyhönen & Maija Lappalainen (toim.), MaijOsallisena Suomessa: kokeiluhankkeiden satoa = Delaktig i Finland : skörden från försöksprojekten. s. 304-307. Saatavilla verkossa: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut/Osallisena_Suomessa_Kokeiluhankkeiden_satoa.pdf/view

Latomaa, Sirkku, Pöyhönen, Sari, Suni, Minna & Tarnanen, Mirja 2013. Kielikysymykset muuttoliikkeessä. Teoksessa Martikainen, Tuomas, Pasi Saukkonen & Minna Säävälä (toim.) Muuttajat: kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus..s. 163-183.

Suni, Minna 2012. The impact of Finno-Ugric languages in second language research: Looking back and setting goals. Lähivertailuja - Lähivõrdlusi 22, 407-438. Saatavilla verkossa: http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV22.14

Suni, Minna  2012. Monikielisyyden etnografiaa. Kirja-arvio/Book review (Adrian Blackledge & Angela Creese: Multilingualism: A critical perspective.Advances in Sociolinguistics. London: Continuum 2010). Virittäjä 116 (3), 492-495.

Suni, Minna 2012. Toista kieltä yhteisen toiminnan kautta. Kirja-arvio/Book review (Marjo Savijärvi: Yhteisestä toiminnasta yhteiseen kieleen. Keskustelunanalyyttinen tutkimus toisen kielen oppimisesta kielikylpypäiväkodin arkitilanteissa.) Virittäjä 2, 291-293.

Suni, Minna & Latomaa, Sirkku 2012. Dealing with Increasing Linguistic Diversity in Schools - The Finnish Example. In Jan Blommaert, Sirpa Leppänen, Päivi Pahta & Tiina Virkkula (Eds.) Dangerous Multilingualism: Northern Perspectives on Order, Purity and Normality. Palgrave Macmillan.

Dufva, Hannele, Aro, Mari, Suni, Minna & Salo, Olli-Pekka 2011. Onko kieltä olemassa? Teoreettinen kielitiede, soveltava kielitiede ja kielen oppimisen tutkimus. Teoksessa Esa Lehtinen, Sirkku Aaltonen, Merja Koskela, Elina Nevasaari & Mariann Skog-Södersved (toim.) AFinLA-e 3, 22-34. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4454/4261

Dufva, Hannele, Suni, Minna, Aro, Mari & Salo, Olli-Pekka 2011. Languages as objects of learning: Language learning as a case of multilingualism. Apples , 5 (1), 109-124. Saatavilla verkossa: http://apples.jyu.fi/article_files/v5-8_Dufva_et_al_final.pdf

Latomaa, Sirkku & Suni, Minna 2011. Multilingualism in Finnish schools: Principles and practices. ESUKA-JEFUL, 2-2, 111-136. Saatavilla verkossa: http://jeful.ut.ee/public/files/Latomaa%20and%20Suni%20111-136.pdf

Suni, Minna 2011. Esipuhe. Suomi toisena kielenä työelämässä. Puhe ja kieli 31(4), 137-138. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/4749/4467

Suni, Minna 2011. Maahanmuuttajakin tarvitsee ammatillista kielitaitoa. Kieli, koulutus , yhteiskunta 17. Saatavilla verkossa:   http://www.kieliverkosto.fi/article/maahanmuuttajakin-tarvitsee-tyoelaman-kieli-ja-viestintataitoja/

Suni, Minna 2011. Missä ja miten maahanmuuttajat kehittävät ammatillista kielitaitoaan? Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2, 8-22.

Suni, Minna 2011. Sosiokognitiivinen näkökulma kieleen ja sen oppimiseen. Sutina - Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti 3, 24-28.

Suni, Minna (toim.) 2011. Suomi toisena kielenä työelämässä. Teemanumero. Puhe ja kieli 31 (4). Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/issue/view/724

Suni, Minna & Nieminen, Lea 2011. Complexity and interaction: comparing the development of L1 and L2. ESUKA - JEFUL, 2-2, 215-236. Saatavilla verkossa: http://jeful.ut.ee/public/files/Suni%20and%20Nieminen%20215-236.pdf

Suni, Minna 2010. Työssä opittua. Työntekijän näkökulma ammatilliseen kielitaitoonsa.  Teoksessa Mikel Garant & Mirja Kinnunen (toim.) AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2. Jyväskylä: AFinLA. 45-58. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/viewFile/3875/3657

Latomaa, Sirkku & Suni Minna 2010. Toisen polven kielelliset valinnat. Teoksessa Tuomas Martikainen & Lotta Haikkola (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 151-174.

Nieminen, Lea & Suni, Minna 2009. Vuorovaikutus kompleksisuuden kasvualustana ensikielessä ja toisessa kielessä Teoksessa Jyrki Kalliokoski, Tuija Nikko, Saija Pyhäniemi & Susanna Shore (toim.), Puheen ja kirjoituksen moninaisuus - Variationsrikedom i tal och skrift - The Diversity of Speech and Writing. AFinLA:n vuosikirja 67. Jyväskylä: AFinLA, 119–138.

Suni, Minna 2009. Sharing linguistic resources through repetition in second language interaction. Nordand: Nordisk tidskrift for andrespråkforskning 2 (4), 65-90.

Suni, Minna 2009. Työperusteinen maahanmuutto ja kielikoulutus. Teoksessa Rapatti, Katriina, Voipio-Huovinen, Sanna & Rantahalme, Anni (toim.), Suomen kielen opetuksia. Suomi toisena kielenä -opettajat ry. 15 vuotta. Helsinki: Suomi toisena kielenä -opettajat ry. 45-49.

Suni, Minna 2009. Kenen kielitaito riittää työelämässä? Kieliviesti 3, 9–11.

Suni, Minna & Tarnanen, Mirja 2009. Maahanmuuttaja oppii yksilöllisesti. Vieraskynä, Helsingin Sanomat 11.8.2009.

Suni, Minna 2008. Toista kieltä vuorovaikutuksessa: Kielellisten resurssien jaakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa. Jyväskylä Studies in Humanities 94. University of Jyväskylä. Saatavilla verkossa: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18556/9789513932091.pdf?sequence=1

Suni, Minna 2008. Toista kieltä vuorovaikutuksessa: Kielellisten resurssien jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa. Väitöksenalkajaisesitelmä Jyväskylän yliopistossa 29. maaliskuuta 2008. Virittäjä 2, verkkoliite. Saatavilla verkossa: http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/suni2_2008.pdf

Suni, Minna 2007. Awareness of second language inflectional morphology: A case study of Finnish as a second language. Acta Linguistica Hungarica 54 (2), 217-235. Saatavilla verkossa: http://www.akademiai.com/content/1g6243726454k336/fulltext.pdf

Suni, Minna 2006a. Miten produktiivisen syntaksin indeksi palvelee toisen kielen tutkimusta? Teoksessa Annekatrin Kaivapalu & Külvi Pruuli (toim.), Lähivertailuja 17. Jyväskylä Studies in Humanities 53. University of Jyväskylä, 103–118.

Suni, Minna 2006b. Lasten toisen kielen kehitys IPSyn-kokeilun valossa. Teoksessa Hannu Tommola & Anneli Pajunen (toim.), XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19.-20.5.2005. Valikoima pidettyihin esitelmiin pohjautuvista artikkeleista. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series; B 2, Tampereen yliopisto, 427–439. Saatavilla verkossa: http://tampub.uta.fi/tup/951-44-6622-5.pdf

Tarnanen, Mirja & Suni, M. 2005. Maahanmuuttajien kieliympäristö ja kielitaito. Teoksessa Seppo Paananen (toim.), Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 5–17.

Suni, Minna 2003. Mitä suomi toisena kielenä onkaan? Virittäjä 107, 422–426.

Suni, Minna 2002. Hiljaako hyvä tulee? Teoksessa Sirkka Laihiala-Kankainen, Sari Pietikäinen & Hannele Dufva (toim.), Moniääninen Suomi. Kieli,kulttuuri ja identiteetti. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 235–238.

Suni, Minna 1998. Peruskoulun pulmat: aikapula ja arviointi. Teoksessa Niina Rekola & Helena Korpela Helena (toim.) Toisella kielellä: näkökulmia lasten ja nuorten suomi toisena kielenä -opetukseen. Helsinki: Opetushallitus, 11–16.

Suni, Minna 1996b. Is there a connection between communication strategies and negotiations of meaning? Teoksessa Kari Sajavaara & C. Fairweather (eds.), Approaches to second language acquisition. Jyväskylä Cross-language Studies 17. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 237–247.

Suni, Minna1996. Maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taito peruskoulun päättövaiheessa. Helsinki: Opetushallitus.

Suni, Minna 1995. Merkitys, muoto ja yhteisymmärrys. Merkitysneuvottelut syntyperäisen suomenpuhujan ja suomenoppijan keskusteluissa. Julkaisematon lisensiaatintyö. Jyväskylän yliopisto, suomen kielen laitos.