03.09.2018

Takkinen Ritva, professori / professor emerita

Takkinen Ritva, professori / professor emerita
Oppiaine:
suomalainen viittomakieli / Finnish Sign Language

Tutkimus

 Tutkimusalat

 • Kuurojen lasten viittomakielen kehitys (laaja korpus)
 • Sisäkorvaistutetta käyttävien kuurojen lasten bimodaalinen kahden kielen kehitys (suomalainen viittomakieli ja suomi) (laaja korpus)
 • Kuvailevat viittomat suomalaisessa viittomakielessä
 • Suomalaisen viittomakielen typologinen tutkimus: sukulaistermit, värit ja numerot
 • Suomalaisten viittomakielten korpus
 • Bimodaalinen kaksikielisyys ja -kulttuurisuus

 Research interests

 • Sign language acquisition of deaf children
 • bimodal bilingual acquisition of Finnish Sign Language (FinSL) and Finnish in children with a cochlear implant)
 • depicting signs in FinSL
 • typological research on FinSL: terms of kinship, colours and numbers
 • corpus of the sign languages in Finland
 • bimodal bilingualism and bilculturalism

 

Viimeisimmät julkaisut / Latest publications

 

Tulossa

Takkinen, R.; Jantunen, T. & Seilola, I. (forthcoming in 2016). Typological look at kinship terms, colour terms and numbers in Finnish Sign Language. In U. Zeshan & K. Sagara (Eds.), Semantic domains across sign languages (provisional title), in preparation for publication in the Sign Language Typology series of Mouton de Gruyter / Ishara Press.

2016

 • Takala, Marjatta & Takkinen, Ritva (2016). Kielen varhainen kehitys ja kuulovamma. Teoksessa Takala, M. & Sume, H. 2016. Kieli, kuulo ja oppiminen – kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. (kolmas täysin uudistettu painos). Helsinki: FinnLectura, 8 ̶ 21.
 • Takkinen, Ritva & Raino, Päivi (2016). Puhuen ja viittoen – kaksi väylää kohti kieltä.  Teoksessa Takala, M. & Sume, H. 2016. Kieli, kuulo ja oppiminen – kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. (kolmas täysin uudistettu painos). Helsinki: FinnLectura, 56 ̶ 68.

2015

 • Takkinen, Ritva, Jantunen, Tommi & Ahonen, Outi (2015) Finnish Sign Language. Jepsen, Bakken Julie, Goedele De Clerk, Sam Lutalo Kiingi & William B. McGregor, eds. (Eds.). Sign Languages of the World. A comparative Handbook. Berlin: De Gruyter Mouton. 

 2014

 • Takkinen, Ritva (2014) Suomen kieli ja viittomakieli sisäkorvaistutetta käyttävien koululaisten arjessa (Finnish and Finnish sign language in the everyday life of schoolchildren with a cochlear implant). ). In S. Stolt, R. Takkinen, L. Kääntä & A-K. Tolonen (Eds.) Ajankohtaista lapsen kielestä (Current research on child language). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisut (46). Helsinki, Finland: Puheen ja kielen tutkimuksen seura, 107−118.
 • Puupponen, A.; Jantunen, T.; Takkinen, R.; Wainio, T. & Pippuri, O. (2014). Taking non-manuality into account in collecting and analyzing Finnish Sign Language video data. In O. Crasborn, E. Efthimiou, E. Fotinea, T. Hanke, J. Hochgesang, J. Kristoffersen & J. Mesch (Eds.), Proceedings of the 6th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Beyond the Manual Channel [organized as a part of LREC'14 at Reykjavik, Iceland, May 31, 2014], pp. 143-148. Paris: European Language Resources Association (ELRA).
 • Stolt, Suvi & Takkinen, Ritva (2014) Suomalaisen lapsen kielen tutkimuksen nykynäkymiä (Finnish child language research today). In S. Stolt, R. Takkinen, L. Kääntä & A-K. Tolonen (Eds.) Ajankohtaista lapsen kielestä (Current research on child language). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisut (46). Helsinki, Finland: Puheen ja kielen tutkimuksen seura, 4−9.
 • Suvi Stolt, Ritva Takkinen, Leila Kääntä & Anna-Kaisa Tolonen (Eds.) (2014) Ajankohtaista lapsen kielestä (Current research on child language). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisut (46). Helsinki, Finland: Puheen ja kielen tutkimuksen seura.

 2013

 • Takkinen, R. (2013). Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten viittomakielen ja puhutun kielen omaksuminen. Lähivertailuja 23, 371−402.
 • Takkinen, Ritva (2013) Viittomakieli ja viittomakieliset Jyväskylän yliopistossa (Sign language and sign language users in the university of Jyväskylä. Kieli, koulutus ja yhteiskunta verkkolehti (Language, education and society) (lokakuu 2013), www.kieliverkosto.fi.

 2012

 • Tapio, Elina & Takkinen, Ritva (2012) When one of your languages is not recognised as a language at all. In Blommaert, J., Pahta, P., Leppänen, S. & Virkkula, T. (Eds.) Dangerous multilingualism. Basingstone: Palgrave Macmillan, 284-308.
 • Takkinen, Ritva (2012) Two languages in the lives of children using a cochlear implant: a multiple case study. In Lorraine Leeson and Myriam Vermeerbergen (eds.) Working with the Deaf Community: Education, Mental Health and Interpreting. Dublin: Interesource Group (Ireland) Limited.
 • Keski-Levijoki, Jaana , Takkinen, Ritva  & Tapio, Elina (2012) Two Finnish Sign Language study programmes in tertiary education. In Lorraine Leeson and Myriam Vermeerbergen (eds.) Working with the Deaf Community: Education, Mental Health and Interpreting. Dublin: Interesource Group (Ireland) Limited.
 • Takkinen, Ritva (2012) Viittomakielen keskus Jyväskylässä - tehtävä ja tutkimus. (Sign language centre in Jyväskylä - Its task and research). In Maria-Elisa Salonsaari, Tiina Haaksilahti, Sari Laatikainen, Päivi Rainò and Ulla Aunola (Eds.)  Viiton ja ohjaan (I sign and tutor). Helsinki: Opetushallitus, 299- 304.

 2011

 • Nieminen, Lea & Takkinen, Ritva (2011) Evaluative language in spoken and signed stories told by a deaf child with a cochlear implant: Words, signs or paralinguistic expressions? Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 2:2, 137-157.
 • Jantunen, Tommi & Takkinen, Ritva (2011) Puraistaan kieltä 4: nyökkäys kohti kieltä. Puhe ja kieli 31:4, 135.

 2010

 • Jantunen, Tommi & Takkinen, Ritva (2010) Syllable Structure in Sign Language Phonology. In D. Brentari (Ed.) Sign languages. Cambridge: Cambridge University Press, 312-331.
 • Takkinen, Ritva (2010) Kuvailevien viittomien leksikaalinen ja morfologis-gesturaalinen kuvaus: kielenopetuksen näkökulma (Lexical and morphological-gestural description of depicting signs: a didactic point of view). In T. Jantunen (Ed.), Näkökulmia viittomaan ja viittomistoon. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä (5). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, 99-113.
 • Takkinen, Ritva (2010) Kuurojen kaksikielisyys Suomessa: historia ja haasteet 2000-luvulla (Bilingualism of the Deaf in Finland: history and challenges in the 21st hundreds). In S. Stolt, M. Lehtihalmes, S. Tarvainen & K. Launonen (Eds.) Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisut (42). Helsinki, Finland: Puheen ja kielen tutkimuksen seura, 70−80.

 2008

 • Takkinen, Ritva (2008) Kuvailevat verbit suomalaisessa viittomakielessä (Depicting verbs in Finnish Sign Language).  Puhe ja kieli 28:1, 17−40.
 • Takkinen, Ritva (2008) The Acquisition of Finnish Sign Language. In A. Klippi & K. Launonen (Eds.) Research in Logopedics: Speech and Language Therapy in Finland. Clevedon: Multilingual Matters, 177−207.
 • Takkinen, Ritva (2008) Some observations on the use of HamNosys in the context of the phonetic transcription of children's signing. In A. Baker & B. Woll (Eds.), Sign language acquisition. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 87-105.
 • Takkinen, Ritva (2008) Viitotun ja puhutun kielen välisen kaksikielisyyden kirjo (The gamut of bilingualism between a signed and a spoken language). In J. Keski-Levijoki (Ed.), Opettajankoulutus yhteisön luovana voimana – näkökulmia suomalaisesta viittomakielisestä ja viittomakielisten koulutuksesta. Tutkiva opettaja, Journal of Teacher Researcher. TUOPE (6/2008), 35-41.
 • Koskela, Markus; Laaksonen, Jorma; Jantunen, Tommi; Takkinen, Ritva; Rainò, Päivi & Raike, Antti (2008) Content-based video analysis and access for Finnish Sign Language – a multidisciplinary research project. In O. Crasborn, E. Efthimiou, T. Hanke, E.D. Thoutenhoofd & I. Zwitserlood (Eds.) Proceedings of the 6th international conference on language resources and evaluation - 3rd workshop on the representation and processing of sign languages: construction and exploitation of sign language corpora, 101-104.

 2007

 • Takkinen, Ritva & Fuchs, Bertold (2007) Kieli tutkijan käsissä. (Language in the hands of the researcher) In Humanistista kirjoa, Jyväskylä Studies in Humanities 71, Jyväskylän yliopisto; Jyväskylä, 81-103.

 2005

 • Takkinen, Ritva (2005) Some observations on the use of HamNoSys (Hamburg Notation System) for Sign Languages for the transcription of children's signing. Sign Language and Linguistics 8:1-2, 99−118.

 2003

 • Takkinen, Ritva (2003) Viittomakielen omaksuminen äidinkielisessä ja kuulevassa viittomakieltä käyttävässä ympäristössä. (Acquisition of sign language in a native and non-native signing environment).  Puhe ja kieli 23:3, 151-164.
 • Takkinen, Ritva (2003) Variation of Handshape Features in the Acquisition Process. In Baker, A., van den Bogaerde & O. Crasborn (Eds.) Cross-linguistic perspectives in sign language research. Hamburg: Signum, 81-91.

 2002

 • Takkinen, Ritva (2002) Käsimuotojen salat: Viittomakielisten lasten käsimuotojen omaksuminen 2−7 vuoden iässä.  (Väitöskirja). (The secrets of handshapes: The acquisition of handshapes by native signers at the age of two to seven years. Doctoral dissertation). Helsinki: Kuurojen Liitto ry.