Opiskelu

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opetuksen tavoitteena on taata opiskelijoille kielten, viestinnän ja median asiantuntijatehtävien edellyttämä monipuolinen osaaminen.

Opiskelussa saavutettu osaaminen perustuu vankkaan kieli- ja viestintäteoreettiseen tietämykseen, kriittiseen ajatteluun ja eettiseen harkintaan, luoviin ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoihin sekä viestintäteknologian hallintaan. Tärkeä lähtökohta on sivistys, joka perustuu ymmärrykseen kielen, viestinnän ja median merkityksestä monimuotoisessa yhteiskunnassa.

Tavoitteet konkretisoituvat opetussuunnitelmissa ja opetusohjelmissa, joissa kuvataan, kuinka opetus järjestetään. Opintojen edetessä teoreettisen osaamisen perustalle rakentuu myös käytännöllistä osaamista. Työelämän ja opintojen väliset yhteydet ovat vahvat, mikä näkyy esimerkiksi asiantuntijavierailuina ja työssäoppimisena. Laitos myös kannustaa opiskelijoitaan yksilöllisiin tutkintoihin.

Opetuksen perusarvomme