31.08.2018

Läsnäolo kursseilla

Periaatteet on käsitelty ja hyväksytty laitoksella ja ne tukevat Jyväskylän yliopiston tutkintosäännössä säädettyjä opiskelua ja opintosuorituksia koskevia periaatteita.

Opiskelun periaatteet

Opiskelu kieli- ja viestintätieteiden laitoksella on päätoimista. Opetuksen lähtökohtana on ajatus siitä, että oppiminen on luonteeltaan sosiaalista toimintaa ja siksi opetuksessa käytettävissä työskentelymuodoissa korostuu vuorovaikutus opettajan ja opiskelijoiden välillä sekä opiskelijoiden kesken. Tämän vuoksi aktiivinen osallistuminen opetukseen ei ole ainoastaan opiskelijan oikeus vaan se on myös oppimisen kannalta välttämätöntä.

Akateeminen vapaus tarkoittaa valinnan vapautta, ei sitä, että kurssille voi osallistua vain satunnaisesti. Kun opiskelija ilmoittautuu kurssille, hän sitoutuu suorittamaan kurssin sovitulla tavalla (ks. JY:n tutkintosääntö § 17). Opiskelijoiden osallistuminen takaa kurssin toteutumisen ja on edellytys opetustarjonnan säilymiselle.

Opiskelijoiden läsnäolo kursseilla

Opetussuunnitelmaan sisältyy opintojaksoja, joilla osaamistavoitteiden saavuttaminen ja osaamisen arviointi edellyttävät tiivistä vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijoiden välillä sekä opiskelijoiden kesken. Tällaisilla opintojaksoilla aktiivinen osallistuminen opetukseen on edellytys opintojakson suorittamiselle. Opetussuunnitelmassa on määritelty, kuinka paljon läsnäoloa kunkin kurssin suorittaminen edellyttää.

Läsnäoloa edellyttävillä opintojaksoilla noudatetaan seuraavia pelisääntöjä.

 • Ilmoittautuessaan kurssille opiskelija sitoutuu suorittamaan sen opetussuunnitelman ja opetusohjelman mukaisella tavalla.
 • Osallistuminen kurssin ensimmäiselle kokoontumiskerralle on edellytys kurssin suorittamiselle ja oman paikan varmistamiselle. Jos opiskelija ei sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi pääse ensimmäiselle tapaamiskerralle, hänen tulee ottaa etukäteen yhteyttä opettajaan.
 • Jos opiskelija keskeyttää kurssin, on siitä ilmoitettava kurssin opettajalle.
 • Jos poissaolojen määrä ylittää opetussuunnitelmassa määritellyn rajan, opettajalla on oikeus poissaolojen syystä riippumatta poistaa opiskelija kurssilta ja hylätä kurssisuoritus. Poissaolon sattuessa opiskelijan on hyvä olla yhteydessä opettajaan mahdollisimman pian.
 • Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hän saa kurssilla jaetun materiaalin itselleen ja pystyy valmistautumaan kurssin seuraavalle tapaamiskerralle.
 • Opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää korvaavia tehtäviä mutta hän voi halutessaan niin tehdä.
 • Mikäli poissaolot vaikuttavat kurssin arvosanaan, se tulee tuoda esiin opintojakson osaamistavoitteissa ja arviointiperusteissa.

Jos kurssin läsnäolovelvoite poikkeaa näistä ohjeista, on opettajan ilmoitettava siitä opiskelijoille kirjallisesti kurssin alussa. 

Ohjeita opiskelijalle

 • Huolellisella opintojen suunnittelulla vältät ylikuormittumista ja päällekkäisiä kursseja.
 • Poissaolosta ja sen syystä on kohteliasta ilmoittaa kurssin opettajalle tai vastuuhenkilölle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.
 • Poissaoloa seuraavaan tapaamiseen valmistautuessasi ota selvää kurssikavereilta, mitä kurssilla on tehty ja tehtäväksi annettu.
 • Poissaolon syyksi ei hyväksytä lomamatkoja, työssäkäyntiä tai päällekkäistä kurssia.
 • Varaudu korvaamaan hyväksyttäväkin poissaolo korvaavilla tehtävillä.

Ohjeita opettajalle

 • Opintojen päällekkäisyys on yksi merkittävimmistä opintojen etenemistä hidastuttavista tekijöistä. Siksi läsnäolovelvoitteelle on oltava opintojaksokohtaiset perusteet, jotka on hyvä avata myös kurssin opiskelijoille.
 • Mikäli omat pelisääntösi joiltakin osin poikkeavat yllä kuvatuista tai haluat niitä täsmentää, anna ne opiskelijoille kirjallisessa muodossa kurssin alussa.
 • Opintojaksokohtaista läsnäolopolitiikkaa suunnitellessasi pyri huolehtimaan siitä, että opiskelijan eteneminen opinnoissaan ei viivästy poissaolojen takia. Keinovalikoimaan voivat sisältyä esim.

vaihtoehtoinen suoritustapa
korvaavat tehtävät, esim. oppimispäiväkirja poissaolokerran sisällöistä

 • Kurssiarvosanaan poissaolo voi vaikuttaa vain silloin, kun se on perusteltua kurssin osaamistavoitteiden ja/tai arviointiperusteiden näkökulmasta. Silloin se on mainittu kurssin osaamistavoitteissa ja kirjallisissa arviointiperusteissa.
 • Poissaolon syyksi voidaan hyväksyä esim.

oma tai lapsen sairaus (lääkärintodistusta ei ole oikeus vaatia)
elämäntilanteeseen liittyvä muu syy (esim. vanhempainloma, kertausharjoitukset)
opintoihin liittyvät syyt joissakin tapauksissa (esim. opetusharjoittelu, kieliharjoittelu)
yliopiston tai laitoksen hallintoelinten ja työryhmien kokoukset.

 • Poissaolon syyksi ei yleensä hyväksytä

työssäkäyntiä
muita kursseja
lomamatkoja

 • Hyväksyttävänkin poissaolon korvaamiseksi opiskelijalta voi vaatia korvaavan tehtävän suorittamista.

Korvaava tehtävä ei saa olla työmäärältään kohtuuton.
Korvaava tehtävä kannattaa laatia niin, että se ei kuormita myöskään opettajaa. Korvaavasta tehtävästä ei ole pakko antaa palautetta.

 • Poissaolojen maksimin ylittyessä sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua neuvotella opiskelijan kanssa tavoista suorittaa kurssi loppuun.