05.01.2017

Maturiteetti

Maturiteetin eli kypsyysnäytteen suorittamisesta on säädetty tutkintoasetuksessa ja se vaaditaan sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä.

Kandidaatintutkinnon maturiteettikoe on valvotussa tenttitilanteessa laadittava essee pääaineen kandidaatintutkielman pohjalta. Tarvittaessa voidaan sopia myös muun aineiston käyttämisestä maturiteetin pohjana (esim. tapauksissa, joissa kandidaatintutkielman/proseminaarityön kirjoittamisesta on jo aikaa). 

Kun maturiteetti on tehty aiempaan korkeakoulututkintoon esseemuotoisena kokeena, ei sitä tarvitse enää kirjoittaa samalla tavalla uudestaan maisterintutkinnossa. Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa FM-tutkinnon maturiteetiksi hyväksytään maisterintutkielman suomenkielinen tiivistelmä (suomenkielisillä opiskelijoilla). 

Jos aiempaan tutkintoon ei ole sisältynyt maturiteettia, tulee se suorittaa normaalina esseemuotoisena kokeena maisterin tutkintoa varten. Maturiteetti laaditaan tällöin maisterintutkielman alalta.

Maturiteetti arvioidaan sekä asiasisällön että kielen osalta. Arviointiasteikkona on hyväksytty/hylätty. Sisältö tarkistetaan ja arvioidaan laitoksella, kieli puolestaan yliopiston kielikeskuksessa.

Esseemuotoiseen maturiteettikokeeseen valmistaudutaan lukemalla yliopiston kielikeskuksen verkkosivuilta löytyvät maturiteettiohjeet.

Esseemuotoiseen maturiteettikokeeseen ilmoittautuminen: viestintätieteiden opiskelijat

Viestintätieteiden opiskelijat voivat tehdä maturiteetin eTenttinä tai humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä.

Ilmoittautuminen eTenttinä tehtävään maturiteettiin

Ilmoittaudu ensin oman oppiaineesi maturiteettiin Korpissa. Maturiteettien oppiainekohtaiset koodit viestintätieteissä ovat JOU0Y96, PUH0Y96, YVI0Y96 ja KVV0Y96. Tämän jälkeen ilmoittaudu sähköpostitse tentaattorille, joka luo sinulle järjestelmään henkilökohtaisen tentin (kypsyysnäytteen). Lähetä tarvittaessa tentaattorille myös tutkielmasi. eTentti-ohjeet löydät täältä.

Ilmoittautuminen maturiteettiin humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä

Maturiteettiin ilmoittaudutaan Korpissa (koodit JOU0Y96, PUH0Y96, YVI0Y96 ja KVV0Y96). Tärkeää: Ilmoittautumisen yhteydessä (kohdassa Viesti tentaattorille) on mainittava tutkielman otsikko, tutkielman valmistumisen ajankohta sekä pääohjaajan nimi.  Muistathan myös hyvissä ajoin varmistaa, että tutkielmasi löytyy tentaattorilta. Varminta on ottaa yhteys tentaattoriin ja tarvittaessa lähettää hänelle työ tiedostona. Tentaattorin yhteystiedot löydät Korpista.