23.11.2018

Opintojen hyväksilukeminen ja korvaavuudet (AHOT)

AHOT-käytännöt (aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) tarkoittavat opintojen hyväksilukua eli aiempien ja muualla suoritettujen opintojen korvaamista tai sisällyttämistä joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Myös muunlaisen osaamisen tunnustaminen ja siitä hyvittäminen voi tulla kyseeseen.

Hyväksiluku voi olla joko korvaamista tai sisällyttämistä:

  • Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja opintoja voidaan korvata kokonaan tai osittain.
  • Sisällyttäminen tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen liittämistä sellaisenaan osaksi tutkintoa, jolloin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan opetussuunnitelmien mukaisia ja niiden on vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista.

Jos sinulla  on aiemmin tai muualla suoritettuja opintoja (esimerkiksi muissa suomalaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja opintokokonaisuuksia, kieliopintoja tai muita opintojaksoja), voidaan ne sisällyttää osaksi suorittamaasi tutkintoa tai niillä voidaan korvata joitain yksittäisiä tutkintosi suorituksia. Muistathan kuitenkin periaatteen, että mikäli aiemmin tai muualla suorittamasi opinnot ovat jo osa jotain korkeakoulututkintoa, ei niitä voida enää hyväksilukea osaksi toista korkeakoulututkintoa.

Lue lisää: Jyväskylän yliopiston aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet

Oppiaineen (pää- tai sivuaineen) yksittäisten kurssien korvaaminen

Mikäli haluat korvata aiemmin tai muualla suoritetuilla opinnoillasi tai muualla hankitulla osaamisellasi jonkin tietyn oppiaineen (pää- tai sivuaineesi) opintoja, tulee sinun anoa korvaavuutta kyseisestä oppiaineesta, laitoksesta tai tiedekunnasta. Korvaaminen edellyttää, että opinnot ja/tai osaaminen vastaavat hyväksiluettavan kurssin osaamistavoitteita.

Korvaavuutta kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opintoihin haetaan yliopiston yhteisillä lomakkeilla. 

Täytetty ja allekirjoitettu lomake liitteineen toimitetaan sen oppiaineen koulutussuunnittelijalle, jonka korvaavuuksia haetaan. Jos haet korvaavuutta verkkolomakkeella, valitse lomakkeella vastaanottajaksi humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Korvaavuusanomuksen mukaan tulee liittää 

  • todistus ja/tai opintosuoritusote suoritetuista opinnoista sekä
  • yksityiskohtaiset tiedot opintosuoritusten osaamistavoitteista, laajuudesta, sisällöstä ja vaativuustasosta (esimerkiksi kopio opinto-oppaasta)

Ulkomailla suoritetuista opinnoista tai osaamisesta opiskelijan on toimitettava edellisten lisäksi

  • selvitys opintojen laajuudesta opintopisteinä tai työmäärästä sekä
  • käytetystä arvosteluasteikosta.

Opintojen sisällyttäminen tutkintoon sellaisenaan

Aiempia opintoja on mahdollista sisällyttää tutkintoon sellaisenaan. Sisällyttämiset hoidetaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintokansliassa (Opinkivi-rakennus, huone OPK116).

Suomalaisissa yliopistoissa (ja avoimissa yliopistoissa) tehdyt kokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot voidaan siirtää Jyväskylän yliopiston opintorekisteriin ja sisällyttää tutkintoon sellaisenaan.

Myös useimmat ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut opinnot hyväksytään tavalla tai toisella tutkintoon, joko tietyn oppiaineen opintoihin, sivuaineena tai tutkinnon muina opintoina.

Tiedekunta voi myöntää opintopisteitä myös esimerkiksi puolustusvoimissa saadusta johtamiskoulutuksesta tai tutor-, ylioppilaskunta- tai ainejärjestötoiminnan perusteella.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet löydät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Neuvonta hyväksilukuasioissa kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa