22.05.2018

Hyvä tieteellinen käytäntö ja suhtautuminen plagiointiin

Opiskelijana sinun tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä opinnoissasi. Hyvä tieteellinen käytäntö rakentuu tiedeyhteisön eettisten periaatteiden pohjalle, joihin perehdyt ja joita sinun tulee noudattaa opinnoissasi. Hyvän tieteellisen käytännön loukkauksiin suhtaudutaan yliopistoyhteisössä vakavasti. Vaikka akateeminen maailma hyödyntää muiden ajatuksia, niitä ei plagioida omiksi ajatuksiksi naamioituina vaan asianmukaisesti lainaamalla, referoimalla ja keskustelemalla.

Plagiointi tarkoittaa toisen henkilön ajatusten, tekstin, tutkimustulosten tai kuvallisen aineiston käyttämistä siten, että esittää ne ominaan. Kyseessä on toisen henkilön työn kopiointi niin, että se näyttää omalta työltä. Menettely on laitonta ja vastoin kaikkea ammattietiikkaa sekä kaikkia hyvän akateemisen ja tieteellisen käytännön periaatteita.

Akateemisessa maailmassa kaikki hyödyntävät myös toisten ajatuksia. Se on olennainen osa tutkimusta. Kun luet kirjallisuutta tai internetjulkaisuja, tapaat sellaisia ajatuksia, joita haluat tuoda esille ja keskusteluun omien tekstiesi kautta. Voit tehdä tämän:

  1. käyttää suoraa lainausta,

  2. referoida eli kertoa saman asian omin sanoin tai

  3. laatia tiivistelmän.

Tärkeintä on, että käytätpä mitä tahansa näistä lainaamistavoista, ilmoitat aina lähteen. Lukijalle on aina tehtävä selväksi, mitkä ajatukset ovat omiasi ja itse kirjoittamiasi ja mitkä ovat peräisin jostakin toisesta tekstistä.

Jos opettaja epäilee, että olet jossakin työssä osittain tai kauttaaltaan käyttänyt vierasta lähdettä tai lähteitä ilmoittamatta niistä, ja jos vaikuttaa ilmeiseltä, että yrität sillä tavalla siirtää omiin nimiisi jonkun toisen työtä, asiassa menetellään seuraavasti:

  • Opettaja näyttää työtä tarvittaessa jollekin kollegalle kuullakseen tämän mielipiteen asiasta.
  • Jos opettajat pitävät plagiointiepäilyä aiheellisena, he pyytävät sinua perustelemaan omat ratkaisusi.
  • Jos plagiointi osoittautuu todeksi, työtäsi ei hyväksytä. Saat suorittaa uudelleen saman tai vastaavan työn, mikäli kyseessä on ensimmäinen tämänlaatuinen rikkomuksesi ja mikäli on uskottavaa, että tietämättömyys lain määräyksistä tai jokin ymmärrettävä poikkeuksellinen syy aiheutti väärinkäytöksen.
  • Jos sama toistuu tai plagiointi on ollut hyvin laajaa, opettaja ei voi hyväksyä opintosuoritustasi ja koko kyseisen kurssin suorituksesi voidaan hylätä.
  • Kaikki plagiointitapaukset saatetaan laitoksen opintoasioista vastaavan varajohtajan tietoon.
  • Seminaarivaiheessa ja pro gradu -tutkielmissa plagiointia ei hyväksytä millään perusteilla. Yliopisto on sitoutunut käsittelemään vakavia plagiointitapauksia tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti.
  • Tarkempia tietoja voit lukea yliopiston menettelytapaohjeista vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa sekä vilppi- ja plagiointitapausten käsittelemiseksi

Jos ajan puute tai ongelmat aiheen käsittelyssä tuottavat sinulle vaikeuksia, älä syyllisty vilppiin vaan ota yhteyttä opettajaan. Me autamme mielellämme.

Urkund-plagiaatintunnistusohjelma

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella kaikki opinnäytetyöt tarkastetaan esitarkastusvaiheessa Urkund-plagiaatintunnistusohjelmalla. Joskus Urkundilla tarkastetaan myös oppimistehtäviä. Päätös tarkistuksen tekemisestä on kurssikohtainen ja perustuu opettajan harkintaan tarkastuksen tarkoituksenmukaisuudesta.

Urkund-ohjelman käyttö on opiskelijalle vapaaehtoista. Mikäli opiskelija ei anna suostumustaan ohjelman käyttöön, tarkistetaan työ yhdessä opettajan kanssa. Tapaamisessa ohjaajansa/opettajansa kanssa opiskelija kuvaa työprosessinsa, esittelee kaiken työssä käyttämänsä kirjallisuuden ja osoittaa, mihin lähteisiin tekstissä viitataan ja missä kohdin. Näin opettaja voi arvioida prosessia, siinä tehtyjä valintoja ja viittausten asianmukaisuutta.

Urkundin käyttöohjeet löydät IT-palveluiden verkkosivuilta.

Linkkejä