22.06.2017

Sivututkielmatyypit

Kieliaineissa syventävien opintojen sivututkielma on mahdollista suorittaa kahdella eri tapaa

  • pääaineen tutkielmaan integroituna kahden aineen tutkielmana tai
  • erillistutkielmana.

1. KAHDEN AINEEN TUTKIELMA

Kahden aineen tutkielma on pääaineeseen suoritettava maisterintutkielma, joka on laadittu siten, että se tutkimusaiheensa ja -asetelmansa sekä laatunsa puolesta voidaan hyväksyä sellaisenaan sivututkielmana (20 op) toiseen oppiaineeseen. Hyväksyttävyydestä sivututkielmaksi päättää sivuaineen edustaja.

Kahden aineen tutkielmalla on yksi ohjaaja, jolla on ohjauksen päävastuu. Pääohjaaja voi olla joko pääaineesta tai laitoksen yhteinen opettaja. Sivuaineesta pitää olla kontaktihenkilö, jonka kanssa opiskelija keskustelee työstään sitä suunnitellessaan sekä tapauskohtaisesti sovittavissa tarkastuspisteissä, esim. aineistonkeruuvaiheessa. Tällä varmistetaan, että sekä pääaineen että sivuaineen vaatimukset täyttyvät.

Kahden aineen tutkielman laatuvaatimuksena on vähimmäisarvosana ”hyvä”. Mikäli laatuvaatimus ei täyty, opiskelija voi näissä poikkeustapauksissa neuvotella sivuaineen pääedustajan kanssa mahdollisuudesta suorittaa sivututkielma maisterintutkielman pohjalta kirjoitettavan tiivistelmän muodossa. Sivututkielma arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Sivuaineen seminaari voi joissakin kielissä olla edellytyksenä kahden kieliaineen tutkielmille. Sivuaineen seminaarin mielekkyydestä/välttämättömyydestä ja suoritusajankohdasta sovitaan tapauskohtaisesti ensimmäisen yhteisen ohjaustapaamisen yhteydessä. Mikäli sivuaineen seminaaria ei edellytetä, suoritetaan sen tilalla jokin muu sivuaineen edellyttämä opintojakso.

Kahden oppiaineen tutkielmat tarkastetaan aina yhteistyönä pää- ja sivuaineen edustajan välillä.

2. ERILLISTUTKIELMA

Erillistutkielma kirjoitetaan sivuaineen kielellä ja arvioidaan aina asteikolla hyväksytty/hylätty. Arvioinnista vastaa sivuaineen edustaja. Erillistutkielma voi olla muodoltaan:

  • TIIVISTELMÄ

Tiivistelmämuotoinen erillistutkielma voi tulla kyseeseen ainoastaan silloin, jos alun perin on sovittu kahden aineen tutkielmasta mutta lopputulos ei poikkeuksellisesti täytäkään  vähintään arvosanan ’hyvä’ kriteerejä. Erillistutkielmasta on neuvoteltava erikseen sivuaineen edustajan kanssa, ja mahdollisuudesta päätetään tapauskohtaisesti.

  • ERILLINEN SIVUAINETUTKIELMA

Tällä tutkielmatyypillä ei tarvitse olla sisällöllistä kytköstä pääaineen opinnäytetyöhön. Se on oma itsenäinen kokonaisuutensa. Vaadittava vähimmäislaajuus vaihtelee oppiaineittain. Erillinen sivuainetutkielma edellyttää aina osallistumista sivuaineen seminaariin.

  • ARTIKKELI

Tieteellinen, sellaisenaan julkaistavissa oleva artikkeli ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta. Sivumäärä voi olla vähäisempi kuin erillistutkielmassa, mutta laatuvaatimukset ovat korkeammat. Seminaariosallistumisen välttämättömyys voi vaihdella oppiaineittain.