19.12.2016

Opetuksen perusarvomme

Opettamiseen sisältyy aina arvoja. Jaamme neljään ryhmään ne arvot, joita haluamme tähdentää ja tuoda esiin opetussuunnitelmissamme ja käytännön opetuksessamme.

Tutkimuksessa ja tiedonhankinnassa pyrimme kannustamaan itsenäistä kriittistä ajattelua ja tieteellistä tinkimättömyyttä.

Tavoitteenamme on muodostaa perusta elinikäiselle oppimiselle. Ennen muuta pidämme tärkeänä, että opiskelija oppii muokkaamaan ja soveltamaan taitojaan, kokemaan oppimisen iloisena ja tavoittelemisen arvoisena asiana, ottamaan vastuun omasta oppimisestaan, kunnioittamaan erilaisuutta ja noudattamaan korkeaa ammattietiikkaa.

Kielen, viestinnän ja kulttuurin yhteydessä korostamme kielen keskeistä tehtävää ihmisen elämänkuvan muodostumisessa sekä kulttuuritietoisuuden ja suvaitsevaisuuden merkitystä. Pidämme tärkeänä sellaisten kommunikatiivisten ja sosiaalisten taitojen kehittämistä, joita kansalaiselta vaaditaan työelämässä ja yhteiskunnassa.

Oppivan yhteisön kehittämisessä on tärkeää edistää oppijakeskeisyyttä, ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset tarpeet, edistää yhteisöllisiä työskentelytapoja, rakentaa polkuja, joita pitkin opiskelijat etenevät vasta-alkajista asiantuntijoiksi, ja luoda turvalliset olosuhteet, joissa voi opiskella rohkein mielin.