24.11.2016

I Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijat pähkinänkuoressa

Opinnot antavat valmiuksia tarkastella äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen oppimista ja opettamista kielentutkimuksen näkökulmasta. Ne tarjoavat välineitä kielenopettajien ja muiden koulutuksen asiantuntijoiden käytännön työhön, mm. opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Meiltä valmistutaan nopeasti ja työllistytään hyvin.

Opiskelussa

  • tarkastellaan kielenoppimista ja opettamista sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
  • kehitetään monipuolisia kieli-, teksti- ja vuorovaikutustaitoja
  • analysoidaan kieltä oppimisen ja opettamisen kohteena
  • korostetaan kielenoppijan aktiivista roolia oppimisessa
  • perehdytään erilaisiin kieli- ja oppimisympäristöihin
  • opitaan hakemaan ja soveltamaan alan tutkimustietoa

Lue lisää työllistymisestä

 

Opinnoissasi saat äidinkielen tai vieraiden kielten opettajan pätevyyden. Koulutuksen asiantuntijatehtävät ovat nykyään hyvinkin monipuolisia. Meiltä valmistuneet toimivat esimerkiksi

  • erilaisissa opetustehtävissä (perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa, korkea-asteen koulutuksessa, vapaan sivistystyön tehtävissä)
  • muissa kielikoulutustehtävissä (kouluttajina, koulutusyrittäjinä)
  • erilaisissa opintohallinnon tehtävissä (oppilaitosjohtajina, koulutussuunnittelijoina, opetuksen kehittämistehtävissä, amanuensseina)
  • monimediaisten oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien suunnittelijoina ja tuottajina (verkkopedagogiikka, kustannustoiminta)
  • koulutusviennin asiantuntijoina ja
  • alan tutkijoina.

Lue lisää opiskelusta

 

Kielen oppimisen ja opettamisen opinnot muodostavat opiskelun alusta loppuun etenevän suunnitellun kokonaisuuden, jonka myötä perehdyt alan tuoreimpaan tutkimustietoon. Opiskelutavat ovat vaihtelevia ja usein myös käytännönläheisiä. Osana opintojaan opiskelijat voivat suunnitella tapahtumia, lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon, saada kokemusta konferenssiavustajina ja suunnitella ja järjestää erityyppistä kielikoulutusta. Myös maisterintutkielman voi laatia suunnittelemalla tutkimuksellisesti ja pedagogisesti perustellun oppimateriaalin tai toteuttamalla opetuskokeilun.

Lue tarinoita