01.11.2016

Kielen oppimisen ja opettamisen suuntautumisvaihtoehto

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaopinnot on tarkoitettu erityisesti niille, jotka tähtäävät kielten opettajan ammattiin. Suurin osa opiskelijoista valitaan suoraan opettajankoulutukseen. Jotkut hakevat siihen myöhemmin opintojen aikana. Opettajaksi pätevöityvien opintoihin kuuluvat pedagogiset opinnot. Opinnot antavat valmiuksia myös muihin kielikoulutuksen tehtäviin sekä tutkijan uralle.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevan opintoihin kuuluu pedagogisten opintojen lisäksi suomen kielen, kirjallisuuden ja puheviestinnän opintoja. Suomen kielen opintojen sisällä voi erikoistua suomi toisena kielenä -alaan. Vieraan kielen opettajaksi tähtäävät opiskelevat pedagogisten opintojen ohella useimmiten kahta vierasta kieltä, mutta englannin, ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kielenopettajaksi opiskelevalle soveltuu hyvin sivuaineeksi myös mm. suomi toisena kielenä, erityispedagogiikka, rehtoriopinnot tai tietotekniikka.

Osaamistavoitteet

Suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot antavat valmiuksia tarkastella äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen oppimista ja opettamista kielentutkimuksen teorian näkökulmasta. Samalla ne antavat valmiuksia kielenopettajan ja muiden koulutuksen parissa työskentelevien käytännön työhön, mm. opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Opiskelija

  • näkee kielenoppimisen ja opettamisen sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
  • on saavuttanut kieliaineessaan monipuolisen kielitaidon, hallitsee vuorovaikutuskäytänteet ja pystyy edelleen kehittämään näitä
  • osaa analysoida kieltä oppimisen ja opettamisen kohteena
  • ymmärtää kielenoppijan aktiivisena toimijana oppimisen eri prosesseissa ja ympäristöissä
  • osaa hakea ja soveltaa tutkimustietoa kielen oppimiseen ja opettamiseen vaikuttavista tekijöistä
  • on hankkinut valmiudet hakea ja kriittisesti arvioida tietoa sekä soveltaa oppimaansa erilaisissa opetus-, koulutus- tai suunnittelutehtävissä
  • hallitsee yhdessä työskentelyn taidot ja osaa kehittää omaa osaamistaan.