06.03.2015

Tutkijatohtori, soveltava kielentutkimus

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on Kielten laitoksen ja Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yhteinen

tutkijatohtorin tehtävä, soveltava kielentutkimus, 1.4.2015 alkaen enintään neljän vuoden määräajaksi.

Jyväskylän yliopiston humanistiset tieteet tarkastelevat kulttuuria, taiteita ja traditioita sekä kieltä ja viestintää yhteisöissä ja yhteiskunnissa. Humanistisen tiedekunnan erityispiirteenä on vertaileva, tutkija- ja toimijalähtöinen sekä monimenetelmäinen tutkimus ja koulutus. Humanistisen alan omaleimaisuudesta, monitieteisyydestä ja innovatiivisuudesta kertovat esimerkiksi monet teknologiaan liittyvät tutkimushankkeet.

Tiedekunnan painoalojen määrittelyssä on otettu huomioon tutkimuksen ja koulutuksen korkea taso, toimintojen laajuus ja kansalliset koulutusvastuut. Jyväskylän yliopiston viidestä painoalasta humanistinen tiedekunta on keskeisesti mukana kahdessa (kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa; oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt).

Tutkijatohtorin tehtävät tukevat soveltavan kielentutkimuksen profilointihankkeessa Applied language studies for the changing society tehtävää tutkimusta. Kyseessä on kielten laitoksen ja Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yhteishanke, jonka tavoitteena on Jyväskylän yliopiston tutkimuksen profilointi ja sen kansainvälisen aseman vahvistaminen. Soveltava kielentutkimus tarkastelee modernin yhteiskunnan kieleen, kielenkäyttöön ja kielipolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Tutkimustuloksilla vastataan monikielisen ja -kulttuurisen yhteiskunnan haasteisiin liittyen esimerkiksi kielen oppimiseen ja opettamiseen sekä muuttuviin kielikäytänteisiin mm. työpaikoilla ja mediassa. 

Tutkijatohtorin tehtävässä painottuvat väitöskirjatyön jälkeinen tutkimus ja tutkijanuran edistäminen. Tutkijatohtorilta voidaan edellyttää myös opetuksen antamista oman erityisosaamisensa alueelta.

Tehtävään valittavalta edellytetään vahvaa tutkimuspanosta, aktiivista julkaisutoimintaa, osallistumista tutkimusresurssien hankintaan sekä kykyä toimia kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Hakijoilta edellytetään tutkimusta jollain profiloitumisalueen kolmesta tutkimusalueesta: (1) kielikoulutus, kielen oppiminen ja arviointi, (2) kielipolitiikka ja yhteiskunnan rakenteet, tai (3) liikkuvuuteen, diversiteettiin ja kieleen liittyvät diskurssit.

Tutkijatohtorin tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5 - 6 (2 840,64 €/kk - 3 313,22 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat tiedekunnan dekaani Minna-Riitta Luukka, minna-riitta.luukka@jyu.fi, kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhta, anne.pitkanen-huhta@jyu ja soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikula, tarja.nikula@jyu.fi.   

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1.  Hakemus;

2.  Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli);

3.  Lyhyt kirjallinen selostus (2–3 sivua) hakijan tieteellisestä ja pedagogisesta toiminnasta;

4.  Numeroitu luettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista.

     Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta (kts.  http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Hakeminen/Liitteet/Julkaisuluettelo/);

5.  Tutkimus- ja julkaisusuunnitelma sekä suunnitelma rahoituksen hakemisesta (max. 3 sivua).
  

Hakemus tulee jättää viimeistään 8.3.2015 sähköisellä hakulomakkeella.