31.03.2017

Kieliaineiden yhteiset opinnot 2015 – 2017

 

(Oppiaineen koodi) Y012 Opinto- ja urasuunnittelu 1 op

(EKIY012, RUOY012, SAXY012, RFIY012, SKIY012, VENY003, SVKY012

Kohderyhmä: Ensimmäisen vuoden pääaineopiskelijat.

Sisältö: Opiskelija tutustuu yliopistoon opiskeluympäristönä ja akateemisen opis-kelun käytänteisiin. 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa etsiä yliopisto-opintoihinsa liittyvää tietoa ja opiskella löytämänsä tiedon varassa tarkoituksenmukaisesti ja päämäärätietoisesti
  • osaa asettaa lyhyen ja pidemmän tähtäimen tavoitteita
  • osaa suunnitella ja valita opintojaan työelämän tarpeita huomioiden
  • osaa arvioida valintojaan, osaamistaan ja kehittymistarpeitaan
  • osaa laatia itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) Korpin ehops -sovelluksessa
  • osaa tuntee kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja on laatinut itselleen kansainvälistymissuunnitelman.

Opiskelutapa: Osallistuminen yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin sekä oppiaineitten tuutoriryhmiin ensimmäisenä opiskelu-vuonna. Ensimmäisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen ja kahdenkeskinen keskustelu ohjaajan kanssa. Ehopsin laadintaohjeet löytyvät Korpista: https://korppi.jyu.fi/kotka/help/hopsStudent.jsp
Suositus ajoituksesta: 1. opiskeluvuosi.
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja hopsin laatiminen. Hyväksytty/hylätty.

 

KLSY001 Opinto- ja urasuunnittelu (maisterintutkinnosta opintonsa aloittaville)

 

Kohderyhmä: Kielten laitoksen opiskelijat, jotka on valittu suoraan maisterikoulutukseen, sekä ne päävalinnan kautta valitut opiskelijat, joilla on jo kandidaatintutkinto. Mukaan ovat tervetulleita myös ns. täydentävät opiskelijat. Opintojakso ei ole pakollinen kandidaatintutkinnon suorittaneille.

Sisältö: Opintojakson aikana perehdytään Jyväskylän yliopiston opiskelukäytän-teisiin ja yliopiston tarjoamiin mahdollisuuksiin seuraavilla osa-alueilla:

 • it-taidot
 • opiskelijan hyvinvointi ja opiskelukyky
 • kansainvälistymistaidot (myös kotikansaivälistyminen)

Laaditaan hops ja keskustellaan erilaisista uramahdollisuuksista .

Osaamistavoitteet: Samat kuin kurssilla xxxY012 tai VENY003, ks. edellinen kuvaus.

Opiskelutapa: Osallistuminen tiedekunnan ja laitoksen infotilaisuuksiin ja keskustelut Opinto- ja urasuunnittelu -ryhmässä sekä ehopsin laatiminen. Opiskelija laatii lyhyen tiivistelmän tiedekunnan ja laitoksen infotilaisuuksissa esille tulleista itselleen merkityksellisistä asioista. Ehopsin laatiminen ja kunkin kieliaineen ulkomailla opiskelun infot opiskelijan pääaineen opinto- ja urasuunnittelu -ryhmässä.

Arviointi: Hyväksytty /hylätty. Opintopisteen saaminen edellyttää läsnäoloa KLSY001-ryhmätunneilla.

 

KLSY010 Kandidaatin portfolio 5 op

Kohderyhmä: Monialaisiksi kieliasiantuntijoiksi tähtäävät, kandidaattiopintoihin johtavat opintonsa kielten laitoksella 1.8.2012 jälkeen aloittaneet pääaineopiskelijat.

Sisältö: Portfoliotyö herättelee ja ylläpitää opiskelun työelämäorientaatiota heti opintojen alusta tutkinnon valmistumiseen saakka. Se kehittää kykyä havainnoida, kuvata, arvioida ja jäsentää omaa oppimista, tunnistaa omia vahvuuksia ja paikantaa kehittymistarpeita. Samalla se auttaa suuntaamaan opintoja tarkoituksenmukaisesti uratavoitteita silmällä pitäen.

Osaamistavoitteet: Kandidaatin portfolion laadittuaan opiskelija osaa

  • kartuttaa ja ylläpitää työelämätietouttaan ja työelämätuntemustaan
  • asettaa itsetuntemukseen ja työelämätuntemukseen pohjaavia uratavoitteita
  • suunnitella opintojaan uratavoitteidensa pohjalta
  • jäsentää ja arvioida omaa osaamistaan ja dokumentoida sitä näyteportfolion avulla.

Opiskelutapa: Portfoliotyöskentely käynnistyy ensimmäisen lukuvuoden aikana ja jatkuu siihen asti kun kandidaatintutkintoon vaadittavat muut opinnot on suoritettu. Tällöin opiskelija esittelee kandidaatin portfolionsa portfolioseminaarissa. Opintojaksoon sisältyy itsenäistä työskentelyä, työpajatoimintaa, ohjaustapaamisia, työelämäaiheisia luentoja ja tapahtumia sekä portfolioseminaari. Työkaluna käytetään ePortfolio-sovellusta. Portfoliotyö jatkuu maisteriopinnoissa.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

 

KLSY107 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville 5 - 10 op

Osaamistavoitteet: Opettajaksi opiskelevien työssäoppimisen tarkoituksena on syventää sekä kielen oppimisen ja opettamisen suuntautumisvaihtoehdon kursseilla että opetusharjoittelussa saatuja tietoja ja taitoja ja soveltaa oppimaansa itsenäisessä kielikoulutukseen liittyvässä työssä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti jonkin ennalta sovitun koulutuskokonaisuuden ja pohtii omaa toimintaansa.

Työssäoppimisjakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa
  • osaa soveltaa pää- ja sivuaineissaan omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja arvioida näiden käytettävyyttä työtehtävissä sekä uusien tietojen ja taitojen tarvetta
  • kykenee arvioimaan oppimistaan ja kehittymistään sekä tulevaisuuden kehittymistarpeitaan.

Edeltävät tiedot: Opettajan pedagogiset aineopinnot.

Opiskelutapa: Opiskelijan tulee hyväksyttää työssäoppimispaikka ja -suunnitelma etukäteen. Harjoittelusta kirjoitetaan oppimispäiväkirja ja työharjoitteluraportti ohjeiden mukaan.

Arviointi: Hyväksytty - hylätty. Opintopisteistä sovitaan etukäteen työtehtävien mukaan.

Kohderyhmä: Aineenopettajaksi suuntaavat opiskelijat

 

 

Muut opinnot maisterin tutkinnossa

 

 

KLSY012 Maisterin portfolio 5 op

Kohderyhmä:  Pääaineopiskelijat, jotka ovat aloittaneet kielten laitoksessa kandidaatin- ja maisterintutkintoon johtavat opintonsa 1.8.2012 jälkeen tai jotka ovat aloittaneet suoraan maisterintutkintoon johtavat opintonsa 1.8.2015 jälkeen.

Ajoitus: Ilmoittaudu opintojaksolle heti maisteriopintojen alkaessa

Sisältö: Opiskelija jäsentää ja arvioi työelämävalmiuttaan kokonaisvaltaisesti omien uratavoitteittensa mukaisesti. Keskiössä ovat oman osaamisen tunnistaminen ja osoittaminen, työelämätuntemus ja käytännön työnhakutaidot.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan

  • opiskelijalla on jäsentynyt kuva omasta asiantuntijuudestaan ja yleisistä työelämävalmiuksistaan sekä valmiudet kertoa niistä dokumentoidusti näyteportfolion muodossa
  • opiskelija tuntee kielten maistereiden tehtäväaloja, työnkuvia ja niissä vaadittavaa osaamista
  • opiskelijalla on hyvät työllistymisvalmiudet

Opiskelutapa: Opintojaksoon sisältyy itsenäistä työskentelyä ja ohjaustapaamisia sekä työelämätuntemusta ja työnhakutaitoja kehittäviä luentoja ja tapahtumia.  Kun maisterintutkintoon vaadittavat muut opinnot on suoritettu, opiskelija viimeistelee osaamisportfolionsa ja laatii sen pohjalta näyteportfolion ePortfolio-sovelluksessa.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

 

KLSY100 Työelämätuntemus 5 - 15 op

Jokaisen opiskelijan opintoihin tulee kuulua työelämätuntemusopintoja (työharjoittelua tai muuten työelämävalmiuksia kehittäviä opintoja) vähintään 5 op. Työelämätuntemusopinnot voivat olla osana kandidaatin- tai maisterintutkintoa.

Aineenopettajaksi opiskelevien työelämätuntemus karttuu pedagogisten aineopintojen osana suoritettavassa harjoittelussa. Opettajaksi valmistuvat voivat sisällyttää tutkintoon myös valinnaisen työharjoitteluopintojakson KLSY107 Työssä-oppiminen aineenopettajaksi tähtääville (5 - 10 op).

Monialaiset kieliasiantuntijat voivat valita työelämätuntemusta kartuttavia opintoja (linkki) yliopiston ja humanistisen tiedekunnan työelämätarjottimella olevista kursseista ja/tai laitoksen omasta tarjonnasta. Kielten laitoksen tarjoamiin työelämätuntemusopintoihin kuuluvat

  • KLSY101 Työssäoppiminen 5 - 15 op (työharjoittelu oman alan työtehtävissä)
  • KLSY102 Työelämäprojekti 5 op ja
  • KLSY105 Työharjoittelu kongressiavustajana 5 op.

Lisätietoja työelämätuntemuksen suorittamisesta.

 

KLSY101 Työssäoppiminen 5 - 15 op

Kohderyhmä: Kieliasiantuntijaksi tähtäävät pääaineopiskelijat, vaihtoehtoinen suoritustapa opintojaksolle KLSY100 Työelämätuntemus.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa sekä itseään työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä
  • osaa soveltaa pää- ja sivuaineissaan omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja arvioida näiden käytettävyyttä/sovellettavuutta työtehtävissä sekä uusien tietojen ja taitojen tarvetta
  • kykenee arvioimaan osaamistaan ja oppimistaan sekä tulevaisuuden kehittymistarpeitaan.

Edeltävät tiedot: Aineopinnot pääpiirteissään suoritettuna, mielellään myös jo syventäviä opintoja

Opiskelutapa: Tavoitteiden asettaminen, työn hakeminen, työtehtävien suoritta-minen ja raportin kirjoittaminen. Työharjoittelusta laaditaan harjoittelusopimus Korppi-järjestelmään ennen harjoittelun alkamista. Lisäksi laaditaan työsopimus työnantajan kanssa. Yhden kuukauden täysipäiväisestä harjoittelusta saa 5 op. Työharjoittelusta voidaan kirjata maksimissaan 15 op.

Opintojakson  arviointi:  Hyväksytty/hylätty (raportin pohjalta). Raportin työssä-oppimisesta voi liittää myös maisterinportfolioon (KLSY012).

Suositus ajoituksesta:  Maisteriopintojen vaiheessa.

Katso tarkempaa tietoa työssäoppimisesta kielten laitoksen verkkosivulta

 

KLSY102 Työelämäprojekti 5 - 10 op

Kohderyhmä: Kieliasiantuntijaksi tähtäävät pääaineopiskelijat, vaihtoehtoinen suoritustapa opintojaksolle KLSY100 Työelämätuntemus.

Osaamistavoitteet ja sisältö: Opiskelija osallistuu työelämään suuntautuvan opiskeluprojektin toteuttamiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee työelämän tarpeita ja odotuksia
  • tuntee koulutustaan vastaavia tehtäviä ja osaa kuvata niissä vaadittavaa osaamista
  • osaa arvioida kehittymistarpeitaan ja ammatillista suuntautumistaan ja täydentää omaa osaamistaan
  • tunnistaa mahdollisuuksia työmarkkinoilla
  • osaa hyödyntää oppimaansa oman osaamisensa markkinoinnissa.

Edeltävät tiedot: Aineopinnot pääpiirteissään suoritettuna, mielellään myös jo syventäviä opintoja

Opiskelutapa: Ryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja projektityöskentelyä. Raportointitavasta sovitaan kurssin alkaessa.

Opintojakson arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Suositus ajoituksesta: Maisteriopintojen vaiheessa.

 

KLSY105 Työharjoittelu kongressiavustajana 1 - 5 op

 

 

Sisältö: Opiskelija työskentelee kongressiavustajana Jyväskylän yliopiston järjestä-mässä kielentutkimuksen alan kongressissa. Kurssilla perehdytään tieteellisen kongressin järjestämisen taustatyöhön ja saadaan työkokemusta tapahtumajärjes-telyistä. Kongressiavustajana tehdään asiakaspalvelutyötä esimerkiksi kongressin infotiskillä tai avustetaan esiintyjiä esitysteknisissä asioissa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kansainvälisen tapahtuman järjestämisen taustoja
  • on harjaannuttanut kielitaitoaan sekä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitojaan.

Opiskelutavat: Kongressin aikaan intensiivityöskentelyä erilaisissa avustajatehtä-vissä. Osallistuminen kongressikoulutukseen sekä mahdollisiin kongressia edeltäviin työtehtäviin.  Koulutusmateriaaleihin perehtyminen itsenäisesti. Tehtävissä tarvitaan sujuvaa englannin kielen käyttöä, monipuolista kielitaitoa, innostusta asiakaspalvelutyöhön ja mahdollisesti erilaisten esitysohjelmien tuntemusta.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Arviointi ja opintopisteiden saaminen perustuu kurssiraporttiin (itsearviointi).

 

 

Perus-, aine-, ja syventävien opintojen KLS-kurssit

 

Perusopinnot (KLSP)

 

KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen 2 op

Kurssi kartoittaa ilmiöpohjaisesti kieltä tutkimuksen kohteena ja antaa perustyökaluja tutkivaan kielitieteelliseen otteeseen.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan  opiskelija

  • osaa tarkastella kieltä tutkimuksen kohteena
  • tunnistaa maailman ja oman yhteiskuntansa monikielisyyden
  • osaa analysoida kielellistä monimuotoisuutta
  • tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen tarkastelunäkökulmien eroja ja yhtäläisyyksiä
  • tunnistaa soveltavan kielitieteen tutkimusotteen sekä sen tutkimuskohteita ja näkökulmia
  • tunnistaa teoreettisen kielitieteen tutkimusotteen, sen perinteiset kuvaustasot ja niiden peruskäsitteitä
  • osaa syventää tietoaan kielentutkimuksen historian ja nykypäivän keskeisistä suuntauksista
  • osaa tarkastella kielenkäyttöä erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen ja diskurssintutkimuksen kannalta
  • osaa ohjatusti hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja kielitieteellisiltä verkkosivustoilta
  • ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuutensa rakentumisessa.

Opiskelutapa: Verkkokurssi. Itseopiskeluna suoritettava kokonaisuus, joka sisältää alustuksia,  oppimistehtäviä ja tutustumista kirjallisuuteen.

Arviointi: Hyväksytty - hylätty

Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä

 

KLSP005 Kohti kielenopettajuutta 2 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella kieltä oppimisen ja opettamisen tutkimuksen kohteena
  • osaa jäsentää omaa kielenoppimisprosessiaan
  • tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen oppimisen eroja ja yhtäläisyyksiä
  • tuntee kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin peruskäsitteitä ja -välineitä
  • tunnistaa kielten opetukseen vaikuttavia kielikoulutuspoliittisia tekijöitä ja instituutioita
  • osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja verkkosivustoilta
  • ymmärtää tutkimustiedon ja tieteellisen näkökulman merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.

Edeltävät tiedot: KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen

Opiskelutapa: Luennot, oppimistehtävät ja kirjallisuus

Arviointi: Hyväksytty - hylätty

Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä

 

KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta 2 op

Kurssilla tutustutaan monialaisen kieliasiantuntijan tietoihin ja taitoihin sekä tutkimustiedon että työelämän näkökulmista. Tavoitteena on hyvä kokonaiskuva erityisesti diskurssintutkimuksen kentästä sekä siitä, mitä monialainen kieliasiantuntija osaa ja kuinka osaamisesta on hyötyä työelämässä.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, mitä monialainen kieliasiantuntija tekee ja osaa
  • osaa hahmottaa, minkälaisille aloille ja minkälaisiin tehtäviin monialaiset kieliasiantuntijat voivat sijoittua työelämässä
  • ymmärtää tutkimustiedon ja tieteellisen näkökulman merkityksen omien diskurssitaitojensa  ja kieliasiantuntijuuden rakentumisessa
  • ymmärtää kielen osana sosiaalisia ja kulttuurisia käytänteitä ja tuntee diskurssintutkimuksen lähtökohtia
  • ymmärtää kielenkäyttöön, sen vaihtelevuuteen ja muuttumiseen vaikuttavia tekijöitä
  • osaa tarkastella kielellisiä valintoja ja niiden reunaehtoja ja seuraamuksia
  • osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja verkkosivustoilta.

Edeltävät tiedot: KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Opiskelutavat: Luennot, pari- ja ryhmätyöt, oppimistehtävät ja oheislukemisto.

Arviointi: Hyväksytty - hylätty

Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä

 

 

Aineopinnot (KLSA)

 

KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan  opiskelija

  • ymmärtää kielten oppimisen ja opettamisen sosiaalisen ja kulttuurisen perustan
  • tuntee toisen ja vieraan kielen sekä äidinkielen oppimisen tutkimuksen keskeiset lähtökohdat ja käsitteet
  • tuntee alan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden kieli- ja oppimiskäsitykset
  • tunnistaa kielten oppimiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja sosiaalisia tekijöitä (esim. ikä, motivaatio, oppimisympäristöt)
  • tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen opettamisen keskeisiä kysymyksenasetteluja, menetelmiä ja lähestymistapoja
  • osaa etsiä ja lukea kriittisesti alan tutkimuskirjallisuutta
  • on saanut valmiuksia soveltaa hankkimaansa tietoa omassa opinnäytteessään.

Edeltävät tiedot: KLSP004  Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen sekä KLSP005 Kohti kielenopettajuutta.

Opiskelutapa: Luennot, ryhmätyöt, kotitehtävät ja oheislukemista; itseopiskelu

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: Toisen tai viimeistään kolmannen opiskeluvuoden aikana. HUOM! Suomen kielen opiskelijat suorittavat kurssin toisena opiskeluvuotena.

 

KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen 5 op

Kurssilla tutustutaan diskurssintutkimuksen keskeisiin lähtökohtiin, kysymyksen-asetteluihin ja käsitteisiinluentojen, analyysiharjoitusten ja itsenäisten oppimis-tehtävien avulla.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan  opiskelija

  • osaa tarkastella ja analysoida kieltä sosiaalisena toimintana
  • ymmärtää diskurssintutkimuksen peruslähtökohdat ja sovellusalat
  • tietää diskurssintutkimuksen keskeiset peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä erilaisiin aineistoihin
  • tuntee diskurssintutkimuksen keskeistä peruskirjallisuutta
  • osaa hakea lisätietoa diskurssintutkimuksesta
  • osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja kurssilla harjoiteltuja diskurssitaitoja omissa opinnäytteissään ja työelämässä.

Edeltävät tiedot: KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen sekä KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta (ei edellytetä niiltä suomenkielenopiskelijoilta, jotka opiskelevat kielen oppimisen ja opettamisen suuntautumisvaihtoehdon mukaan).

Kirjallisuus: PIETIKÄINEN & MÄNTYNEN (2009), Kurssi kohti diskurssia.

Opiskelutavat: Luennot, pari- ja ryhmätyöt, itsenäiset oppimistehtävät.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: Aineopintojen alkuvaiheessa (2. tai 3. vuosi)

 

 

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet 3 op

Kurssilla tutustutaan tieteellisen ajattelun perusteisiin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin: aiheenvalintaan ja aineistoihin, aineiston keruuseen ja analyysiin sekä tutkielmatekstin rakentamiseen. Kurssi esittelee tutkimusprosessia erilaisten käytännön esimerkkien kautta.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä tieteellisen ajattelun peruslähtökohdat
  • tuntee tutkimuksen tekemisen prosessin ja osaa arvioida siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä
  • tunnistaa ja osaa kriittisesti arvioida erilaisia tutkimusmenetelmiä, aineistonkeruumenetelmiä ja analyysimenetelmiä ja omaa valmiuksia valita omaan tutkielmaansa sopivat menetelmät
  • osaa hakea lisätietoa eri tutkimusotteista ja -menetelmistä tutkimus- ja menetelmäoppaista
  • hallitsee projektinhallinnan perusteet.

Edeltävät tiedot: Perusopinnot

Opiskelutapa: Luennot, oppimistehtävät ja kirjallisuus.

Arviointi: Hyväksytty - hylätty

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. opintovuosi, saman lukuvuoden aikana kuin kandidaattiseminaari.

 

 

Valinnainen opintojakso

 

KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa 1 - 5 op

Osaamistavoite: Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoja toimia itsenäisesti ja tiimin jäsenenä erilaisten tapahtumien suunnittelussa, koordinoinnissa, käytännön järjestelyissä  sekä mahdollisuuksien mukaan tapahtuman vetäjänä joko opettajana, kouluttajana tai esiintyjänä. Tapahtumia voivat olla esim. Euroopan kielten viikko, Tiedepäivä, kielivalinta-tempaukset ja erilaiset monikielisyystapahtumat.

Edeltävät tiedot: KLSP005 Kohti kielen opettajuutta  tai KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta

Opiskelutapa: Sovitaan tapauskohtaisesti

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Suositus ajoituksesta: 2. - 4. opiskeluvuosi

 

 

 

Syventävät opinnot (KLSS)

 

Maisteriseminaarit

Tarkista oman pääaineesi opetussuunnitelmasta hyväksytäänkö korvaamaan oppiaineen oma seminaari.

KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari 5 op

Kohderyhmä: Maisterintutkielman tekijät, jotka haluavat tehdä opinnäytetyönsä kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksistä.

Osaamistavoitteet: Seminaarin suoritettuaan  opiskelija

  • osaa suunnitella pienimuotoisen tutkimushankkeen alkaen aiheen valinnasta ja tiedonhankinnasta tutkimustulosten raportointiin
  • osaa lukea tutkimuskirjallisuutta kriittisesti ja muotoilla sen perusteelta oman näkökulmansa tutkimusaiheeseensa
  • osaa nimetä tutkimusaiheensa kannalta relevantit tutkimuskysymykset ja löytää niihin sopivat tutkimuksen menetelmät
  • tuntee tieteellisen kirjoittamisen, keskustelun ja kommentoinnin tapoja
  • osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Edeltävät tiedot: KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen

Opiskelutapa: Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, maisterintutkielman tutkimussuunni-telman tekeminen ja työhön liittyvän, tieteellisen tekstikokonaisuuden kirjoitta-minen.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

 

KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari 5 op

Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari on suunnattu erityisesti monialainen kieliasiantuntija -suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille, jotka haluavat tehdä opinnäytetyönsä diskurssintutkimuksen alalta. Seminaarin tavoitteena on syventää opiskelijan tutkijavalmiuksia, edistää opiskelijan alaan sijoittuvan opinnäytetyön edistymistä ja tarjota mahdollisuus tutkimustyössä oppimiseen alan tutkimus-projekteissa.

Osaamistavoitteet: Seminaarin suoritettuaan  opiskelija

  • on oppinut tieteellistä ja kriittistä ajattelua ja kirjoittamista
  • tietää tutkimusprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa oppimaansa oman maisterintutkielmansa suunnittelussa
  • ymmärtää diskurssintutkimuksen keskeisten teoreettisten ja analyyttisten peruskäsitteiden ja lähtökohtien merkityksen tutkimusprosessissa
  • tuntee ja osaa soveltaa diskurssintutkimuksellista ajattelua
  • tuntee tieteellisen työskentelyn, keskustelun ja kommentoinnin tapoja
  • osaa antaa ja vastaanottaa palautetta
  • on harjoitellut yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja seminaarissa
  • on harjoitellut tutkijantaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja osana monialaisen kieliasiantuntijuutta.

Edeltävät tiedot: KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen.

Opiskelutavat: Osallistuminen seminaarityöskentelyyn, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, maisterintutkielman tutkimussuunnitelman tekeminen ja työhön liittyvän, tieteellisen tekstikokonaisuuden kirjoittaminen.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

 

 

Valinnaiset opinnot

 

 

Kielen oppimisen ja opettamisen alue

 

 

KLSS104 Kielitaidon arviointi 5 op

Kohderyhmä: Kaikki kieltenopiskelijat

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, että arvioinnilla on monia erilaisia tarkoituksia ja että tarkoitus vaikuttaa siihen, miten arviointi kannattaa suunnitella ja toteuttaa
  • on tietoinen kielitaidon arvioinnin keskeisistä kysymyksistä ja laatuun vaikuttavista tekijöistä
  • osaa arvioida oman arviointinsa, laatimiensa arviointivälineiden tai muualta (esim. oppimateriaalista) saatujen arviointivälineiden laatua ja sopivuutta halutulle kohderyhmälle
  • on perehtynyt erilaisiin arviointitapoihin ja niiden vahvuuksiin ja rajoituksiin
  • ymmärtää kielitaidon eri osa-alueiden arvioinnin erityispiirteet.

Opiskelutapa: Luentoja, lukupaketteja, pari- ja ryhmätöitä, väli- ja harjoitustehtäviä.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Väli- ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen, osallistuminen luennoille ja luentojen yhteydessä tehtäviin ryhmätöihin. Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: Aine- tai syventävät opinnot

 

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kielikoulutuspolitiikan keskeisiin kysymyksiin monialaisesti. Opintojaksolla käsitellään kielikoulutusta paitsi kieli-politiikan näkökulmasta myös yhteiskunnallisten, poliittisten ja taloudellisten kytkösten kautta. Opiskelija perehtyy myös arvioimaan, mitkä tekijät ja toimijat ovat osaltaan vaikuttamassa kielikoulutuspolitiikkaan. Opintojaksolla käsitellään kieli-koulutusta eri koulutusasteilla, työelämän näkökulmasta sekä erityisryhmien, kuten kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen kannalta. Myös kielitaidon arvioinnin yhteiskunnalliset kytkökset ovat keskeisesti esillä. Opiskelija voi halutessaan syventyä jonkin maan tai ryhmän kielikoulutuskysymyksiin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt kielikoulutukseen eri näkökulmista,
  • osaa arvioida erilaisia kielikoulutukseen kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia kytköksiä,
  • on tutustunut kieli- ja kulttuuriryhmien koulutuksen erityiskysymyksiin,
  • ymmärtää kielitaidon arvioinnin merkityksen koulutuspolitiikan ohjaajana ja
  • osaa soveltaa oppimaansa monikulttuurisessa ja -kielisessä toimintaympäristössä

Suoritustavat: Osallistuminen tapaamisiin ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: Syventävät opinnot.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa

 

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa 5 op

Sisältö: Projektityöskentely suoritetaan jonkin käynnissä olevaan tutkimus-hankkeen parissa. Työskentelyssä opitaan sekä maisterintutkielman tekemisessä tarvittavia taitoja että projektityötaitoja. Kokonaisuuden suorittamisesta tulee neuvotella sekä oman oppiaineen että hankkeen vetäjän kanssa ja sen voi suorittaa vain,  mikäli käynnissä on soveltuvia tutkimushankkeita.

Osaamistavoitteet: Osallistuttuaan projektityöskentelyyn opiskelija

  • on perehtynyt johonkin äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen oppimisen erityiskysymykseen, johonkin tutkimusmenetelmään tai opetusmenetelmään
  • on tottunut työskentelemään itsenäisesti
  • osaa kirjoittaa lyhyen tutkimusraportin ja/tai pitää aiheesta esitelmän
  • osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Opetusmuodot: Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista hanketyöskentelyyn sekä suullista alustusta/esitelmää tai raportin kirjoittamista joko yksin tai ryhmätyönä.

Arviointi: asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Sopimuksen mukaan.

 

KLSS154 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely 5 op

Sisältö: Lukupiirissä perehdytään tiettyyn soveltavaa kielitiedettä, kielen oppimista tai opettamista käsittelevään kirjallisuuteen. Lukupiiri voi käsitellä esimerkiksi tiettyä teoriataustaa tai aihealuetta. Kurssin soveltuvuudesta maisteriopintojen osaksi neuvotellaan oman oppiaineen kanssa.

Osaamistavoitteet: Osallistuttuaan lukupiirityöskentelyyn opiskelija

  • on perehtynyt johonkin erityisalueeseen tai aihepiiriin
  • on tottunut työskentelemään itsenäisesti
  • osaa kirjoittaa raportin, kirjallisuuskatsauksen tai kirja-arvion
  • osaa analysoida tutkimuksen keskeisiä teoreettisia tai metodisia kannanottoja sekä tuoda näitä näkökantoja eritellysti esiin

Opiskelutapa: Kirjallisuuden lukeminen, pienryhmätyöskentely, väliraportit ja loppuraportti.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Kirjallisuus: Sopimuksen mukaan.

 

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu 5 op

Osaamistavoitteet: Itseopiskelun tavoitteena on perehtyä itse valittuun kielenoppi-misen tai opettamisen alueeseen ja harjaannuttaa tieteellisistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista.  Aihe voi liittyä maisterintutkielmaan. Kirjallisuus ja suoritustapa sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • hakea tietoa valitsemastaan aihealueesta
  • lukea kriittisesti tieteellistä kirjallisuutta
  • laatia lukemansa perusteella kirjallisen esseen, katsauksen tai raportin.

Opiskelutapa: Tiedonhaku, tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen sekä kirjoitta-minen

Arviointi: asteikolla 0 - 5.

 

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op

Opintojaksolla perehdytään alle 10-vuotiaiden lasten toisen kielen ja/tai vieraiden kielten oppimisprosessiin vaikuttaviin tekijöihin ja niitä suhteutetaan tietoon äidin-kielen oppimisprosessista.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää lapsen iänmukaisen kehitysvaiheen merkityksen kielten oppimisessa ja opetuksessa
  • tuntee erilaisia mahdollisuuksia tukea lapsen kielellisen repertuaarin laajentumista
  • osaa suunnitella ja toteuttaa lapsen iänmukaisia kielten oppimista tukevia sekä yksittäisiä  aktiviteetteja että laajempia kokonaisuuksia
  • omaa valmiudet käynnistää varhaista kielen oppimista tukevaa toimintaa omassa työympäristössään
  • osaa hakea lisätietoa asiasta ja täydentää omaa osaamistaan työelämätarpeiden mukaisesti.

Opiskelutapa: Pienryhmätyöskentely, asiantuntijaluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, lasten toiminnan observointi, harjoittelu lasten parissa.

Edeltävät tiedot: Perusopinnot ja suurin osa kieliaineen aineopinnoista (sopii hyvin suoritettavaksi samana vuonna kuin opettajan pedagogiset aineopinnot)

Kirjallisuus: Sovitaan erikseen.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

 

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tarkastellaan suullisen kielitaidon oppimista ja opettamista eri näkökulmista.  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tarkastella suullisen kielitaidon eri aspekteja ääntämisestä pragmatiikkaan
  • analysoida opiskelemansa kielen äännejärjestelmää ja prosodisia piirteitä oppimisen ja pedagogiikan kannalta
  • tuntee suullisen kielitaidon ja ääntämisen oppimiseen ja opetukseen liittyviä tutkimusmenetelmiä
  • lukea ja analysoida kriittisesti suullista kielitaitoa ja ääntämistä käsitteleviä opetusmateriaaleja
  • suunnitella ja toteuttaa ajanmukaista ja toimivaa suullisen kielitaidon ja ääntämisen opetusta

Edeltävät opinnot: KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen

Opiskelutapa: Luennot, kirjallisuuteen tutustuminen ja kurssitehtävät.

Kirjallisuus: Sovitaan erikseen.

Arvointi: Asteikolla  0 - 5.

 

KLSS161 Kielitietoinen koulu 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää yhteiskunnallisten muutosprosessien vaikutuksen kieli-koulutukseen
  • on tutustunut monikielisyyttä, kielenoppimista ja kielikoulutusta käsittelevään tematiikkaan
  • osaa tarkastella kielten oppimista erilaisissa monimuotoisissa oppimisympäristöissä niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin
  • tuntee kielitietoisuutta käsittelevän tutkimuksen eri suuntauksia
  • osaa suhteuttaa tietoa äidinkielten, toisten kielten ja vieraiden kielten opetuksen kysymysten tarkasteluun
  • osaa kriittisesti lukea alan tutkimuskirjallisuutta
  • osaa suhteuttaa ja soveltaa kurssilla ja kirjallisuudesta saamaansa tietoa erilaisiin kielikoulutuksen tehtäviin

Kirjallisuus: Sopimuksen mukaan.

Arviointi: Asteikolla  0 - 5.

 

 

Diskurssintutkimus

 

KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu 5 op

Osaamistavoitteet: Itseopiskelun tavoitteena on perehtyä opiskelijan kannalta relevanttiin diskurssintutkimuksen teemaan tai käsitteeseen sekä harjaannuttaa tieteellisistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista. Essee harjoittaa erityisesti teoreettisten näkökulmien ja käsitteiden vertailevaa tarkastelua sekä eri lähteisiin perustuvien tietojen kriittistä suhteuttamista toisiinsa ja kirjoittajan omiin näkökulmiin. Aihe voi liittyä esimerkiksi maisterintutkielmaan. Luettava kirjallisuus ja tieteelliseen esseen tarkka aihe sekä suorituksen aikataulu sovitaan tentaattorin kanssa.

Edeltävät tiedot: KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen

Opiskelutavat: Kirjallisuushaku, kirjallisuuteen perehtyminen, tieteellisen esseen kirjoittaminen

Kirjallisuus:

Arviointi: Asteikolla 0 - 5

 

 

 

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus 5 op

Kurssilla opiskelija pohtii erilaisten tekstien ja vuorovaikutuksen monikanavaisuutta ja -muotoisuutta sekä harjoittelee multimodaalisen aineiston analysointia.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan

  • opiskelijalla on tiedossa multimodaalisen diskurssintutkimuksen pääteoriat
  • opiskelijalla on välineitä vuorovaikutuksen tarkasteluun multimodaalisesta näkökulmasta

Edeltävät tiedot: KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen

Opiskelutapa: kontaktiopetus, itsenäisesti luettava kirjallisuus ja projektityö.

Kirjallisuus:

Arviointi: Asteikolla 0 – 5.

Suositus ajoituksesta: syventävät opinnot.

 

KLSS343 Monialainen kieliasiantuntija työssä 5 op

Kohderyhmä: Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi suuntaavat opiskelijat

Kurssilla perehdytään monialaiseen kieliasiantuntijuuteen sekä siinä tarvittaviin diskurssitaitoihin työelämän näkökulmasta ja sovelletaan niitä käytännön projektitehtäviin. Kurssilla harjoitellaan erilaisen multimodaalisen kielenkäytön, erityisesti tekstien, tuottamista, muokkaamista ja analysoimista erilaisiin tilanteisiin mukaan lukien monikieliset ja -kulttuuriset kontekstit. Kurssilla kehitetään monialaiselle kieliasiantuntijalle tärkeitä työelämän projekti- ja yhteistyötaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja. Kurssin aikana jokainen myös koostaa oman monialaisen kieliasiantuntijan portfolionsa.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan  opiskelija

  • ymmärtää, mitä monialaisen kieliasiantuntijan diskurssitaidot ovat ja osaa soveltaa diskurssintutkimuksen tietojaan käytäntöön
  • osaa tuottaa, muokata ja analysoida multimodaalista kielenkäyttöä yleisön, median, tarkoituksen ja tilanteen mukaan
  • osaa hyödyntää diskurssien ja tekstien muokkaus- ja analysointitaitoja erilaisissa työtehtävissä
  • on kehittänyt projekti- ja yhteistyötaitojaan
  • omaa omien diskurssitaitojen portfolion.

Edeltävät tiedot: KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen

Opiskelutapa: projektitehtävät, yhteiset tapaamiset, itsenäinen työskentely

Kirjallisuus:
Arviointi: Asteikolla 0 - 5

 

KLSS344 Tutkimustaidot: Kriittinen diskurssintutkimus ja muuttuva yhteiskunta 5 op

Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin kriittisen diskurssintutkimuksen näkökulmasta. Teemat liittyvät diskurssin, vallan ja yhteiskunnallisen muutoksen kysymyksiin. Kurssilla keskitytään kriittisen diskurssintutkimuksen keskeisiin lähestymistapoihin, käsitteisiin ja menetelmiin ja harjaannutetaan keskeisiä tutkimustaitoja: kriittisestä ajattelua ja kirjoittamista, tieteellistä ongelmanratkaisukykyä ja tuotetun tiedon hyödyntämistä osana monialaista kieliasiantuntijuutta.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan  opiskelija

  • ymmärtää diskurssin roolin yhteiskunnallisissa kysymyksissä
  • tuntee kriittisen diskurssintutkimuksen keskeisiä lähestymistapoja, käsitteitä ja metodeja
  • osaa hyödyntää kriittistä diskurssintutkimusta yhteiskunnallisesti relevanttien kysymysten tarkastelussa
  • on harjaantunut tutkimustaidoissa ja kehittänyt ongelmaratkaisutaitojaan.

Edeltävät tiedot: KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen

Opiskelutapa: Luennot, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely.

Kirjallisuus: Sopimuksen mukaan.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

 

KLSS345 Diskurssi ja identiteetit 5 op

Kurssilla avataan näkökulmia kielenkäytön ja erilaisten identiteettien monisyisiin suhteisiin. Erityisenä fokuksena kurssilla ovat monialaisen kieliasiantuntijan työssä tarvittavat diskurssitaidot ja näiden tarkastelu risteävien identiteettikategorioiden, kuten sukupuolen, etnisyyden ja monikielisyyden, näkökulmista. Pohdimme ja tarkastelemme kriittisesti kielellisen vuorovaikutuksen ja tekstien tuottamisen käytänteitä esimerkiksi erilaisissa painetuissa materiaaleissa ja (uuden) median teksteissä.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan  opiskelija

  • tuntee erilaisia kielen ja identiteettien tutkimuksen alueita, lähtökohtia ja ajankohtaisia kysymyksenasetteluja
  • osaa reflektoida omaa, ammatillista kielenkäyttöään erilaisten identiteettien näkökulmasta
  • osaa tarkastella ammatillisia käytänteitä ja erilaisia tekstejä kriittisesti
  • osaa omatoimisesti hakea lisää tietoa identiteettikategorioiden ja kielen tutkimuksesta.

Edeltävät tiedot: KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen

Opiskelutapa: Luennot, itsenäiset kotitehtävät, pari- ja ryhmätyöt, oheislukemisto, lopputyö.

Arviointi: Asteikolla  0 - 5.

Kohderyhmä: Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tähtäävät opiskelijat; kurssi soveltuu myös kielen oppimisen ja opettamisen suuntautumisvaihtoehdon valinneille, jos KLSA324 tehtynä.

 

KLSS346 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa

Kohderyhmä: Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tähtäävät  opiskelijat.

Soveltava opintojakso, jolla opiskellaan ja harjoitellaan tutkijantaitoja osana monialaisen kieliasiantuntijan asiantuntijuutta laitoksella meneillään olevissa diskurssintutkimuksen tutkimusprojekteissa. Kurssilla opitaan maisterintutkielman tekemisessä tarvittavia taitoja sekä projektityöskentelytaitoja.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • työskennellä tutkimusta avustavissa tehtävissä tutkimushankkeissa
  • muodostaa kokonaiskuvan tutkimushankkeen työvaiheista ja aikataulusta
  • työskennellä itsenäisesti ja kantaa vastuun työtehtävistään osana työryhmää
  • kehittää tiedonhankinnan ja -hallinnan taitojaan
  • kehittää projekti- ja tiimityöskentelyn sekä ongelmanratkaisun taitojaan.

Edeltävät tiedot: KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen

Opiskelutapa: Erikseen sovittavat tehtävättutkimushankkeessa.

Arviointi: Asteikolla 0 – 5

 

 

Muut valinnaiset kurssit

 

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen 5 op

Kurssilla perehdytään monikielisyyteen sekä yhteiskunnallisena ilmiönä, osana työelämää että kielentutkimuksen kenttänä.

Kohderyhmä: Syventävien opintojen vaiheessa olevat kielten opiskelijat

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää monikielisyyttä sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta tarkasteltuna
  • on perehtynyt monikielisyyden erilaisiin määritelmiin ja tutkimusalan käsitteisiin
  • on tutustunut alan keskeisiin tutkimusaiheisiin ja –menetelmiin.
  • tuntee monikielisyystutkimuksen keskeisiä teemoja  ja kysymyksenasetteluja
  • osaa kriittisesti tarkastella aihetta koskevaa kirjallisuutta ja muuta materiaalia
  • osaa soveltaa oppimaansa tehtävänannoissa

Edeltävät tiedot: KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen tai KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen

Opiskelutapa: Luennot, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely.

Kirjallisuus: Sopimuksen mukaan.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5

Suositus ajoituksesta: 3.–4. vuosi. Kurssi tukee myös kandidaatin- tai maisterin-tutkielman  tekoa.

 

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret 5 op

Kohderyhmä: Kaikki aine- ja syventäviä opintoja suorittavat kielten opiskelijat

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on

  • kyky yhdistää oman erikoisalan kulttuuriviitteitä laajempaan eurooppalaiseen kontekstiin ja
  • yleiskäsitys Euroopan eri kieli- ja kulttuurialueista antiikista nykyaikaan.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kaksi 7-8 sivun dokumentoitua esseetä (44 riviä/sivu) annetuista aiheista. Esseet kirjoitetaan opiskeltavalla pääkielellä tai, jos pääkieli on suomi, englanniksi tai mahdollisella sivuainekielellä.

Kirjallisuus:

Arviointi: Hyväksyttävien esseiden laatiminen (ks. ed.) asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: Aineopintojen loppuvaihe, syventävien opintojen alkuvaihe.

 

KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus 5 op

Opintojaksolla perehdytään sanakirjatutkimukseen, sanakirjan rakenteeseen ja sanakirjan laatimiseen, sanakirjan käyttöön ja sanakirjan rooliin vieraan kielen oppimisessa. Samalla kehittyvät tiedonhankinnan taidot, analyysitaidot ja itsenäisen työskentelyn taidot.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee sanakirjan eri osien määritelmät, sanakirjatyypit ja sanakirjan käyttötilanteet
  • tuntee sanakirjan laatimisen, sen historian ja nykypäivän sanakirjatyön periaatteet
  • tietää, miten sanakirjoja voidaan hyödyntää kielen oppimisessa ja opettamisessa sekä muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
  • osaa verrata eri sanakirjoja ja arvioida niiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin ja -tilanteisiin.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus ja ohjattu pienryhmätyöskentely. Kirjallinen työ.

Vaihtoehtoinen opiskelutapa saksan kielen ja kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijoille: Itsenäinen työskentely. Laaja kotitehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät Optimasta tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus: Tyysteri, Laura,  Lehtosalo, Kaisa (toim.) HYVÄ SANAKIRJA – TIETEELLISIÄ, KÄYTÄNNÖLLISIÄ JA EETTISIÄ NÄKÖKULMIA LEKSIKOGRAFIAAN. Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja 3. Kirjaa voi lukea osoitteessa https://www.doria.fi/handle/10024/103550.

Kirjallisuus vaihtoehtoiselle opiskelutavalle: Sovitaan tentaattorin kanssa, esim. BARZ, I. & SCHRÖDER, M.( 1996): Lernerwörterbuch in der Diskussion tai KORHONEN, J. (2001): Von der mono- zur bilingualen Lexikografie für das Deutsche tai ENGELBERG, S. & LEMNITZER, L. ( 2009, 4. Auflage): Lexikographie und Wörterbuchbenutzung.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: Maisteriopinnot.

 

 

KLSS163 Länsimaisen kirjan historia 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan

  • opiskelija on perehtynyt latinalaisen kirjoituksen historiaan kulttuurikontekstissa antiikista uuden ajan alkuun
  • hän osaa lukea karolingista minuskelia ja goottilaista kirjoitusta
  • hänellä on yleistiedot kirjahistorian tutkimusmetodiikasta
  • hän tuntee länsimaisen keskiajan kirjantuotannon pääpiirteet

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kurssille, kurssin kotitehtävien suoritus sekä lopputentti.

Kirjallisuus: MERISALO, Manu scripta sekä  BISCHOFF, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters (on myös eng. Latin palaeography: Antiquity and the Middle Ages tai it.)

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.