05.12.2017

Puheviestinnän opetussuunnitelma 2015 - 2017

HuK-tutkinnon rakenne 180 op

Pääaineopinnot 80 op

Sivuaineopinnot 

 • viestinnän ja median perusopinnot 25 op
 • puheviestinnän aineopinnot 55 op
 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus
 • muita valinnaisia sivuaineopintoja
Viestintä- ja kieliopinnot, vähintään 10 op

Pakolliset viestintä- ja kieliopinnot:

 • äidinkielen viestintä 3 op
 • toinen kotimainen kieli 3 op
 • vieras kieli 3 op
 • maturiteetti 1 op

Muut opinnot

Muut opinnot, pakolliset*:

Opintojen alussa tehdään opintojaksot

 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä 2 op
 • VIEY010 Opintojen suunnittelu 1 op

Lisäksi muita opintoja voivat olla esim.

 • tieto- ja viestintäteknologian opinnot
 • erilliset työelämätaitoja edistävät opinnot
 • kansainvälisen opiskelijavaihdon aikana suoritetut opinnot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK) vähimmäislaajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto sisältää pääaineen perus- ja aineopinnot, viestintä- ja kieliopinnot ja vähintään yhden perusopintotasoisen sivuaineen sekä muita opintoja niin paljon, että vaadittu kokonaispistemäärä täyttyy.

*Muut pakolliset opinnot koskevat opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita. Jos tällöin opintonsa aloittavalla opiskelijalla on jo aiempia yliopisto-opintoja suoritettuina, voi AHOT-menettelyn kautta hakea ko. opintojen hyväksilukemista.

FM-tutkinnon rakenne 120 op

Puheviestinnän syventävät opinnot 80 op

Muut opinnot 40 op

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut puheviestinnän syventävät opinnot 40 op
 • sivuaineopintoja
 • pääaineen täydentäviä opintoja
 • muita vapaavalintaisia opintoja
 • erilliset työelämätaitoja edistävät opinnot

Opintokokonaisuuksien sisällöt

Suoraan maisteriopintoihin tulevien
opiskelijoiden täydentävät opinnot 18–26 op

PUHA211 Puheviestinnän teoriaperusta

5 op
VIEA010 Tutkimuskurssi

5 op
PUHA262 Maisteriopiskelijoiden täydentävä seminaari 8 op

Sekä mahdollisesti

PUHA206 Vuorovaikutussuhteiden dynamiikka

PUHA207 Vuorovaikutus ryhmissä ja tiimeissä

 

4 op

4 op

Opintojaksojen kuvaukset

Viestinnän ja median perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tieteenaloina ja osaa hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa
  • ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen mediamaiseman murrokselle ja hahmottaa murroksen taustalla olevat keskeiset median kehityslinjat
  • ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
  • tuntee keskeiset organisaatio- ja ryhmäviestinnän käsitteet ja osaa tarkastella työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta
  • osaa kriittisesti analysoida mediasisältöjä ja journalistisia tuotteita
  • ymmärtää viestintäetiikan merkityksen.

VIEP012 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op

Tavoite: Perehtyä viestintäprosessin osatekijöihin ja viestinnän peruskäsitteisiin sekä oppia hahmottamaan viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa.

Opiskelija

  • ymmärtää, mikä on viestintä- ja vuorovaikutusprosessi ja millaisista tekijöistä se rakentuu
  • tuntee viestinnän malleja ja osaa vertailla niitä
  • tuntee viestinnän merkkijärjestelmät
  • ymmärtää, miten ihminen havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
  • ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat
  • tietää tieteellisyyden kriteerit ja tuntee tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteet
  • osaa erottaa tieteellisen tekstin muista teksteistä ja tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet
  • tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset julkaisut ja löytää oman alansa tutkimustietoa
  • arvostaa tieteellistä tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia.

Opiskelutapa: Luennot ja oppimistehtävät. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös laajempina oppimistehtävinä.

Kirjallisuus: Kunelius, Viestinnän vallassa (5.–8. p.); Ruben & Stewart, Communication and Human Behavior (5. p.)

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 1. syksy

VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op

Tavoite: Tutustua vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin ja oppia tarkastelemaan ja analysoimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää.

Opiskelija

  • tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet, keskeiset vaikuttamisen teoriat ja pystyy arvioimaan ja vertailemaan niitä
  • pystyy arvioimaan, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita
  • osaa tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista
  • tietää, miten vaikuttamispyrkimyksiä voidaan havaita ja arvioida.

Opiskelutapa: Luennot ja kirjatentti. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjatenttinä.

Kirjallisuus: Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin) sekä toinen seuraavista Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos) tai Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos)

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

VIEP060 Työelämän viestintä 5 op

Tavoite: Perehtyä viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitykseen työelämässä.

Opiskelija

  • tuntee keskeiset ryhmän vuorovaikutuksen ja organisaatioviestinnän käsitteet
  • tuntee tuloksellisen tiimityön lähtökohtia
  • ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen työelämässä
  • ymmärtää työelämän diversiteetin tuomat haasteet ja mahdollisuudet yhteistyölle
  • osaa tarkastella työhyvinvointia viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Opiskelutapa: Luennot ja oppimistehtävät. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjatenttinä.

Kirjallisuus: Brilhart & Galanes, Effective group discussion (11. tai uudempi painos); Miller, Organizational communication (4. tai uudempi painos)

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi tai englanti

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

VIEP041 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset (5 op)

Tavoite: Tutustua mediamaiseman murrokseen, sen keskeisiin taustatekijöihin ja vaikutuksiin. Oppia media-analyysin ja -kritiikin perusteet.

Opiskelija

  • tuntee mediajärjestelmien keskeiset kehityslinjat ja -suuntaukset
  • ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle
  • osaa arvioida viestinnän ja median merkitystä ja vaikutusta muuttuvassa yhteiskunnassa
  • tuntee media-analyysin ja -kritiikin keskeisiä näkökulmia ja teoreettisia käsitteitä ja osaa soveltaa niitä ajankohtaisten mediasisältöjen tulkintaan
  • omaksuu mediakriittisen ajattelutavan.

Opiskelutapa: Luennot ja analyysitehtävä. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjatenttinä.

Kirjallisuus: Jones & Salter, Digital journalism (2012); Luostarinen & Raittila (toim.), Journalistin vapaus (2014); McQuail, Journalism and Society (2013); Nieminen & Pantti, Media markkinoilla( 3. uud., 2012); Ramonet, Mediaräjähdys – journalismi hajonneen viestinnän aikakaudella (2012); Suominen ym., Sosiaalisen median lyhyt historia (2013)

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

VIEP042 Viestinnän etiikka ja normit (5 op)

Tavoite: Perehtyä viestinnän etiikkaan ja juridisiin normeihin sekä itsesääntelyyn.

Opiskelija

  • ymmärtää erilaisia teoreettisia lähestymistapoja viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan
  • osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta diversiteetin näkökulmasta
  • tuntee keskeiset mediaa ja verkkoviestintää sekä journalismia ja tiedottamista säätelevät lainkohdat ja normistot
  • ymmärtää eettisten normien ja eettisen harkinnan merkityksen työssä ja työyhteisössä
  • ymmärtää journalismin ja tiedottamisen itsesääntelyn tavoitteet ja niiden merkityksen toimittajan ja tiedottajan työssä
  • motivoituu pohtimaan omia eettisiä periaatteitaan viestijänä ja osaa arvioida niitä.

Opiskelutapa: Luennot ja oppimistehtävä tai tentti. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjatenttinä.

Kirjallisuus: Tiilikka, Journalistin sananvapaus (2008); Neuvonen, Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely (2005); Mäntylä, Journalistin etiikka (2. uud. laitos 2008); Johannesen, Valde & Whedbee, Ethics in Human Communication (6. painos).

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Puheviestinnän aineopinnot 55 op

Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee puheviestinnän keskeiset teoriat ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutusilmiöiden ja -prosessien analysointiin kasvokkais- ja verkkovuorovaikutuksessa
  • tuntee puheviestinnän erityisluonteen tieteenalana ja osaa hahmottaa puheviestinnän ilmiöitä viestintäyhteiskunnassa
  • ymmärtää monikulttuurisen vuorovaikutuksen ominaispiirteet ja saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä
  • tunnistaa työelämän vuorovaikutushaasteita sekä puheviestintätiedon tarpeita ja sovellusalueita
  • hallitsee ryhmä- ja projektityöskentelyn sekä osaa arvioida tiimien ja ryhmien vuorovaikutuksen tuloksellisuutta.
  • tuntee tutkimusprosessin vaiheet ja empiirisen tutkimuksen peruskäsitteet, aineiston keruumenetelmiä ja analysointitapoja sekä osaa tehdä empiirisen tutkielman ja raportoida sen

PUHA205 Puheviestinnän lähtökohdat 4 op

Tavoite: Oppia jäsentämään vuorovaikutusta erilaisista teoreettisista lähtökohdista.

Opiskelija

   • osaa soveltaa viestintäpiirteisiin, -orientaatioon ja -osaamiseen liittyviä käsitteitä vuorovaikutuskäyttäytymisen analysointiin
   • tuntee nonverbaalisen viestinnän keskeiset käsitteet ja osaa havainnoida verbaalista ja nonverbaalista viestintää
   • osaa jäsentää viestintäosaamista ja ymmärtää vuorovaikutustaitojen kehittymisen lähtökohdat
   • osaa tarkastella puheviestintää erilaisten arvo- ja uskomusjärjestelmien sekä diversiteetin näkökulmasta
   • motivoituu pohtimaan omia eettisiä periaatteitaan viestijänä.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset, oppimispäiväkirja tai tentti.

Kirjallisuus: Hargie (toim.) Handbook of communication skills (3. painos); Knapp & Hall, Nonverbal communication in human interaction (7. painos).

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

PUHA206 Vuorovaikutussuhteiden dynamiikka 4 op

Tavoite: Oppia analysoimaan interpersonaalisen viestinnän ja vuorovaikutussuhteiden dynamiikkaa.

Opiskelija

   • ymmärtää, mitä on interpersonaalinen viestintä ja tuntee kasvokkais- ja teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ilmiöitä
   • osaa analysoida interpersonaalisen viestinnän ilmiöitä eri näkökulmista
   • ymmärtää, miten vuorovaikutussuhteet syntyvät ja kehittyvät
   • ymmärtää ja osaa arvioida vuorovaikutussuhteisiin liittyviä eettisiä valintoja.

Opiskelutapa: Luennot ja oppimistehtävät.

Kirjallisuus: Guerrero, Andersen & Afifi, Close encounters (2. tai uudempi painos); Trenholm & Jensen, Interpersonal communication (7. tai uudempi painos).

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Edeltävät opinnot: PUHA205

PUHA207 Vuorovaikutus ryhmissä ja tiimeissä 4 op

Tavoite: Oppia analysoimaan ryhmä- ja tiimiviestintää sekä ryhmien ja tiimien vuorovaikutusta.

Opiskelija

   • ymmärtää ryhmän vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet, ominaispiirteet ja lähtökohdat
   • ymmärtää ryhmäviestinnän merkityksen yhteisöissä
   • ymmärtää teknologiavälitteisten ryhmien ja tiimien erityispiirteitä
   • tuntee erilaisia ryhmän vuorovaikutuksen analysointimenetelmiä ja osaa analysoida ryhmän vuorovaikutusta

Opiskelutapa: Luennot ja analysointitehtävät

Kirjallisuus: Keyton, Communicating in groups (3. painos); Spangle & Isenhart, Negotiation.

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Edeltävät opinnot: PUHA205

PUHA245 Puheviestinnän ajankohtaisia ilmiöitä 2 op

Tavoite: Perehtyä johonkin ajankohtaiseen puheviestintäilmiöön

Opiskelija

   • jäsentää ymmärrystään valitsemastaan puheviestintäilmiöstä
   • osaa laatia kriittisen kirjallisuuskatsauksen puheviestinnän tieteellisten artikkeleiden perusteella.

Opiskelutapa: Kirjallisuuskatsaus, jonka laadinta integroidaan tieteellisen kirjoittamisen kurssiin (XKVH016)

Kirjallisuus: Puheviestinnän tieteelliset aikakauslehdet

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 2. syyslukukausi

Edeltävät opinnot: PUHA205

PUHA211 Puheviestinnän teoriaperusta 5 op

Tavoite: Perehtyä vuorovaikutuskäyttäytymisen, interpersonaalisen viestinnän ja ryhmäviestinnän teoriaperustaan.

Opiskelija

   • tuntee keskeiset vuorovaikutuskäyttäytymistä, interpersonaalista viestintää ja ryhmäviestintää selittävät teoriat ja niiden keskeiset käsitteet ja perusolettamukset
   • osaa jäsentää puheviestinnän teoriakenttää ja vertailla erilaisia teorioita
   • sisäistää puheviestinnän näkökulman ihmisen toiminnan tarkasteluun.

Opiskelutapa: Opintopiirityöskentely tai kirjatentti.

Kirjallisuus: Baxter & Braithwaite (toim.), Engaging theories in interpersonal communication; Griffin, A first look at communication theory (8. painos); Hirokawa, Cathcart, Samovar & Henman (toim.),  Small group communication (8. painos).

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

Edeltävät opinnot: PUHA205, PUHA206, PUHA207

PUHU202 Opinnot ulkomailla 10 op

Tavoite: Perehtyä viestinnän tai lähialan kysymyksiin kansainvälisessä opiskelijavaihdossa sekä hankkia kansainvälistä opiskelukokemusta.

Opiskelija

   • ymmärtää monikulttuurisen vuorovaikutuksen ominaispiirteitä ja saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä.

Opiskelutapa: Yhden lukukauden opiskelu oppiaineen, laitoksen tai yliopiston vaihtokohteessa sekä raportti, jossa sovelletaan puheviestinnän tietoa.

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi

TAI

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus / International and multicultural communication 10 op

Tavoite: Perehtyä kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen.

Opiskelija

   • ymmärtää kansainvälisen ja monikulttuurisen vuorovaikutuksen ominaispiirteitä
   • osaa soveltaa puheviestinnän teoreettisia jäsennyksiä monikulttuurisen vuorovaikutuksen tarkasteluun.

Opiskelutapa: Kaksi kirjatenttiä (PUHA246 ja PUHA247)

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: englanti tai suomi

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi

PUHA246 Lähtökohtia monikulttuuriseen vuorovaikutukseen / Fundamentals of intercultural communication (5 op)

Kirjallisuus: Gudykunst (toim.), Theorizing about intercultural communication; Spencer-Oatey & Franklin, Intercultural interaction.

 

PUHA247 Uusia näkökulmia monikulttuuriseen vuorovaikutukseen / New perspectives on multicultural communication (5 op)

Kirjallisuus: Holliday, Intercultural communication and ideology; Piller, Intercultural communication: A critical introduction.

 

PUHA248 Puheviestinnän työelämäprojekti 6 op

Tavoite: Oppia soveltamaan puheviestinnän osaamista työelämän viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisessä.

Opiskelija

  • osaa markkinoida puheviestinnän osaamista
  • osaa toimia vastuullisesti projektiryhmän jäsenenä ja yhteistyökumppanin kanssa
  • osaa tehdä projektisuunnitelman ja toteuttaa projektin ryhmätyönä sekä esitellä projektin tulokset
  • hallitsee ajankäyttöä ja muita projektityön resursseja sekä osaa arvioida omaa ja muiden työskentelyä ja työn tuloksia.

Opiskelutapa: Luennot sekä pienryhmässä tehtävä projektityö ja sen raportointi.

Kirjallisuus: Harden Friz, Professional civility. Communicative virtue at work.

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi

Edeltävät opinnot: PUHA205, PUHA206, PUHA207 ja PUHA211

VIEA010 Tutkimuskurssi (5 op)

Tavoite: Perehtyä viestinnän ja median tutkimuksen käytänteisiin, lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin.

Opiskelija

  • tuntee laadullisen, määrällisen ja teoreettisen tutkimuksen ominaispiirteet
  • osaa hahmottaa tutkimusongelman ja muodostaa tutkimuskysymyksiä
  • ymmärtää tutkimusprosessin vaiheet sekä tuntee erilaisia aineistonkeruun ja analysoinnin tapoja
  • tuntee tutkimuseettiset periaatteet ja motivoituu noudattamaan niitä
  • tuntee tutkimuksen luotettavuuden kriteerit

Opiskelutapa: Luennot ja oppimistehtävät

Kirjallisuus: Croucher & Cronn-Mills, Understanding communication research methods: A theoretical and practical approach; Reinard, Introduction to communication research (4. p)

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

Edeltävät opinnot: Viestinnän ja median perusopinnot, PUHA205, PUHA206, PUHA207 ja PUHA211

Puheviestinnän kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma

Tavoite: Perehtyä puheviestinnän tutkimukseen ja sen menetelmiin sekä harjaantua tutkimustyöhön ja tieteellisen tiedon raportointiin.

PUHA261 Kandidaattiseminaari 5 op

PUHA262 Maisteriopiskelijoiden täydentävä seminaari 8 op

Opiskelija

   • jäsentää näkemystään puheviestinnän tutkimusalasta ja osaa laatia tieteellisen raportin
   • osaa esitellä työtään vertaisryhmälle, perustella ratkaisujaan ja käydä kriittistä keskustelua
   • osaa arvioida kriittisesti omaa ja muiden työprosessia ja työn tuloksia.

Opiskelutapa: Osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja seminaarityö.

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

Edeltävät opinnot: Viestinnän ja median perusopinnot, PUHA205, PUHA206, PUHA207, PUHA211 ja VIEA010

PUHA263 Kandidaatintutkielma 10 op

Opiskelija

   • osaa laatia tutkimussuunnitelman tutkimusongelmasta ja toteuttaa tutkimusprosessin
   • hyödyntää tarkoituksenmukaista tieteellistä tietoa
   • hyödyntää ohjausta ja ymmärtää palautteen merkityksen työprosessille
   • osaa laatia tutkimusraportin puheviestinnän tieteellisten konventioiden mukaisesti
   • arvioi kriittisesti tutkimusprosessiaan ja työnsä tuloksia.

Opiskelutapa: Tutkielman kirjoittaminen kandidaattiseminaarin yhteydessä.

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi

Edeltävät opinnot: Viestinnän ja median perusopinnot, PUHA205, PUHA206, PUHA207, PUHA211 ja VIEA010


Syventävät opinnot 80 op

Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää syvällisesti viestintäosaamista, yksityis- ja työelämän interpersonaalista vuorovaikutusta sekä teknologiavälitteistä vuorovaikutusta
  • osaa toimia puheviestinnän asiantuntijana ja kehittäjänä esimerkiksi viestintäkoulutuksen ja -konsultaation, työyhteisön kehittämisen, johtamisen ja interaktiivisen viestintäteknologian työtehtävissä
  • osaa jäsentää ja arvioida puheviestinnän tieteellistä tietoa sekä soveltaa tieteellisiä menetelmiä asiantuntijatyössä
  • hallitsee puheviestinnän tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät tiedot ja taidot.
PUHS312–PUHS315 Puheviestinnän erityiskysymyksiä 8 op

Tavoite: Syventyä vuorovaikutussuhteiden tai ryhmien, tiimien ja verkostojen tai johtamis- ja organisaatioviestinnän erityiskysymyksiin.
Opiskelija

  • ymmärtää syvällisesti vuorovaikutussuhteisiin, ryhmien ja tiimien viestintään, organisaatioviestintään ja vuorovaikutusverkostoihin tai johtamiseen ja johtamisviestintään liittyviä teoreettisia jäsennyksiä ja niiden lähtökohtia sekä
  • osaa arvioida ajankohtaisia puheviestinnän kysymyksiä.

Opiskelutapa: Kaksi kirjatenttiä, johon valitaan kaksi seuraavista osioista (osiot PUHS312–PUHS315).

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 3.–4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

Edeltävät opinnot: PUHA211

PUHS312 Vuorovaikutussuhteet 4 op

Kirjallisuus: Smith & Wilson (toim.) New directions in interpersonal communication research; Wright & Webb (toim.), Computer-mediated communication in personal relationships.

PUHS313 Ryhmät ja tiimit 4 op

Kirjallisuus: Frey (toim.), New directions in group communication; Poole & Hollingshead (toim.), Theories of small groups.

PUHS314 Organisaatiot ja verkostot 4 op

Kirjallisuus: May & Mumby (toim.), Engaging organizational communication theory and research; Sias, Organizing relationships.

PUHS315 Johtamisviestintä 4 op

Kirjallisuus: Fairhurst, The power of framing. Creating the language of leadeship; Hackman & Johnson, Leadership: A communication perspective.

 

PUHS341 Viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen 10 op

Tavoite: Syventyä työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseen vuorovaikutuskoulutuksen suunnitteluun sekä työyhteisön vuorovaikutuseettisiin ja vuorovaikutusteknologian kysymyksiin.

Opiskelija

  • osaa analysoida työelämän haasteita puheviestinnän näkökulmasta
  • osaa analysoida työyhteisöjen vuorovaikutusta sekä vuorovaikutuksen kehittämis- ja koulutustarpeita
  • ymmärtää työyhteisön teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen kysymyksiä niin suhde-, ryhmä- kuin työyhteisötasollakin
  • ymmärtää työelämän ja työyhteisön vuorovaikutuseettisiä kysymyksiä
  • tuntee erilaisia kehittämis- ja konsultaatiotyön muotoja sekä vuorovaikutuskoulutuksen työtapoja

Opiskelutapa: Luennot, pienryhmässä laadittava kurssityö ja sen esittely.

Oheiskirjallisuus: Esim. Frey (toim.), Facilitating group communication in context, Vol I ja II; Frey & Cissna (toim.), The Routledge handbook of applied communication; Frey, Gouran & Poole (toim.), Handbook of group communication and research; Greene & Burleson (toim.), Handbook of communication and social interaction skills; Huotari, Hurme & Valkonen, Viestinnästä tietoon; Kinney & Pörhölä (toim.), Anti and pro-social communication; Knapp & Daly (toim.), The Sage handbook of interpersonal communication (4. tai uudempi painos); Littlejohn & Foss, Theories of human communication (10. painos); Oetzel & Ting-Toomey (toim.), The Sage Handbook of conflict communication. Putnam & Mumby (toim.), The Sage Handbook of Organizational Communication.

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

Edeltävät opinnot: Puheviestinnän aineopinnot

VIES010 Syventävä tutkimuskurssi (5 op)

Tavoite: Syventyä viestinnän ja median tutkimuksen menetelmiin sekä oppia arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta, tieteenfilosofisia lähtökohtia ja eettisiä valintoja.

Opiskelija

  • ymmärtää tutkimusmenetelmien tieteenfilosofisia lähtökohtia
  • osaa arvioida erilaisilla menetelmillä tuotetun tiedon luonnetta ja soveltuvuutta tietyn tutkimusongelman ratkaisemiseen
  • osaa soveltaa viestintätieteissä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysitapoja
  • osaa arvioida tutkimuksen luotettavuutta
  • sisäistää tutkimuseettiset periaatteet ja arvostaa niitä.

Opiskelutapa: Luennot ja oppimistehtävät

Kirjallisuus: Artikkelipaketti; Courtright, Observing and analyzing communication behavior; Denzin & Lincoln, The Sage handbook of qualitative research; Frey, Botan & Kreps, Introduction to communication research.

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

Edeltävät opinnot: Puheviestinnän aineopinnot

PUHS371 Maisteriseminaari 4 op

Tavoite: Syventyä tieteelliseen ongelmanasetteluun sekä tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Opiskelija

   • osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman sekä perustella vakuuttavasti ratkaisujaan seminaarikeskustelussa
   • osaa hahmottaa, käsitellä ja ratkaista tutkimusprosessiin liittyviä kysymyksiä
   • osaa arvioida tutkimus- ja työsuunnitelmien ratkaisuja.

Opiskelutapa: Osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja maisterintutkielman suunnitelman esitteleminen seminaarissa.

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

Edeltävät opinnot: Puheviestinnän aineopinnot, PUHS312–PUHS315

PUHS372 Maisterintutkielma 40 op

Tavoite: Osoittaa tieteellisen ajattelun hallintaa puheviestinnällisen ongelman ratkaisemisessa.

Opiskelija

  • tuntee tutkielmansa aihepiirin, osaa analysoida ja kriittisesti arvioida siihen liittyvää tietoa sekä tehdä perusteltuja johtopäätöksiä
  • hallitsee työskentelyprosessinsa
  • hallitsee luovalle työlle ominaisia epävarmuuden tunteita
  • syventää tiedonhallinnan ja tieteellisen kirjoittamisen taitojaan
  • hallitsee tutkimus- ja työmenetelmiä puheviestinnällisen ongelman ratkaisemisessa
  • tuottaa uutta tietoa tai uusia sovelluksia puheviestinnän alalta.

Arviointi: erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty

Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

Edeltävät opinnot: Puheviestinnän aineopinnot, VIES010, PUHS312–PUHS315

PUHS351 Työssä oppiminen 10 op

Tavoite: Soveltaa puheviestinnän osaamista viestinnän alan työtehtävissä.

Opiskelija

  • osaa arvioida työelämävalmiuksiaan ja viestintäosaamistaan sekä osaamistaan puheviestinnän asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä
  • osaa havainnoida rooliaan työyhteisössä
  • verkostoituu ja kehittää yhteyksiään työelämään
  • pohtii uramahdollisuuksiaan ja -toiveitaan
  • osaa arvioida, kehittää ja arvostaa valmiuksiaan ja asenteitaan jatkuvaan oppimiseen.

Opiskelutapa: Oppimissuunnitelma, ohjattu työssäoppiminen (väh. 2 kk) sekä raportti.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

Edeltävät opinnot: Puheviestinnän aineopinnot

PUHS308 Asiantuntemuksen arviointi 3 op

Tavoite: Oppia kehittämään, arvioimaan ja arvostamaan omaa asiantuntijuutta.

Opiskelija

  • osaa jäsentää ja arvioida opintojensa aikana kehittämäänsä puheviestinnän osaamista
  • osaa laatia asiantuntijuusportfolion (näytekansion, verkkoportfolion tai digitaalisen dokumentin)
  • osaa kuvata uratavoitteitaan ja keinojaan asiantuntemuksensa kartuttamiseksi tutkinnon suorittamisen jälkeen
  • arvostaa omaa osaamistaan.

Opiskelutapa: Näyteportfolio.

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

Edeltävät opinnot: Maisterintutkielma


Viestintä- ja kieliopinnot

Kandidaatin tutkinnon pakolliset viestintä- ja kieliopinnot koostuvat seuraavista opinnoista  (10 op):

  • äidinkielen viestintä (3 op),
  • vieras kieli (3 op),
  • toinen kotimainen kieli (3 op) sekä
  • maturiteetti (1 op).

Äidinkielen viestinnän opintojakso on puheviestinnän opiskelijoilla tieteellisen kirjoittamisen kurssi XKVH016 Tieteellinen kirjoittaminen (puheviestintä) (3 op). Tämä kurssi on integroitu puheviestinnän aineopintojen Puheviestinnän ajankohtaisia ilmiöitä -opintojaksoon, joka suoritetaan 2. opiskeluvuoden syyslukukaudella. Vieraaksi kieleksi käy esimerkiksi englannin kielen kurssi XENH002 Academic Reading and Communication Skills (3 op), mikäli ensimmäinen vieras kielesi on englanti. Ruotsin kurssi on puolestaan XRUH005 Svenska för journalister och kommunikationsvetare (3 op). Maturiteetin koodi on PUH0Y96.


Muut opinnot

Kandidaattiopintojen alussa tehdään opintojaksot:

HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä 2 op

Sisältö:

   • Itsetuntemuksesta hyvinvointia
   • Tunteiden säätely
   • Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys
   • Lukeminen ja kirjoittaminen yliopisto-opiskelun perustaitona
   • Arki haltuun palanen kerrallaan
   • Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan
   • Hyvinvoinnin riskitekijät
   • Vahvuudet ja voimavarat

Osaamistavoitteet:

   • opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
   • opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään haasteellisia tilanteita ennalta sekä ratkaisemaan mahdollisia ongelmia
   • opiskelijalla on keinoja vahvistaa itsetuntemustaan ja soveltaa itsetutkiskelua sekä hyvinvoinnissa että opiskelussa
   • opiskelija ymmärtää työn ja levon merkityksen opiskelukyvylle
   • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta

VIEY010 Opintojen suunnittelu 1 op

Opiskelija

  • osaa laatia oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (hops)
  • aktivoituu oman asiantuntemuksensa kehittämisessä
  • perehtyy yliopistoyhteisön toimintakulttuuriin ja tuntee omat oikeutensa ja velvollisuutensa
  • hallitsee yliopisto-opintojen edellyttämiä tiedonhallinta- ja opiskelutaitoja
  • motivoituu kehittämään oppimistaitojaan.

Opiskelutapa: Luennot, ryhmätapaamiset, ohjaus ja hops.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Ajoitus: 1. syksy