18.04.2018

Viestintätieteiden kesäohjelma 2018

Viestintätieteiden oppiaineiden tarjoamat kesäopintomahdollisuudet kesällä 2018

Viestinnän ja median perusopinnot

VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op
VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op
VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op
VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit

Kesällä yllämainittuja viestinnän ja median perusopintojen kursseja voivat suorittaa ne kyseisille syksyn 2017 ja kevään 2018 kursseille ilmoittautuneet opiskelijat, joilla suoritus on vielä tekemättä. Kurssien opettajat tiedottavat tarkemmin kesän suoritusmahdollisuuksista kurssien sähköpostilistojen kautta.

Journalistiikka

Journalistiikan opintojen suorittaminen edellyttää opinto-oikeutta journalistiikkaan eli opintoja ei voi suorittaa vapaasti.

JOUS104 Me­dian ja jour­na­lis­min tut­ki­muk­sen teo­riat 5 op, opetussuunnitelman 2015 - 2017 mukainen opintojakso

Epp Lauk ottaa vastaan JOUS104‐opintojakson suorituksia 14.6. saakka, jonka jälkeen taas 7.8. alkaen.

JOUA1000 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat 4 op, opetussuunnitelman 2017 - 2020 mukainen opintojakso, itsenäinen suoritustapa

Epp Lauk ottaa kesällä vastaan JOUA1000‐opintojakson suorituksia 7.8. - 31.8. Seuraavan kerran JOUA1000-opintojakson voi suorittaa syksyllä 2018 lukupiirityöskentelynä.

JOUS1000 Journalismin ja median syventävä teoria 5 op, vapaavalintainen etätentti

JOUS1000-etätenttejä voi suorittaa Mikko Villille 14.6. saakka, jonka jälkeen taas 7.8. alkaen.

JOU0Y96 Ma­tu­ri­teet­ti (kyp­syys­näy­te) 1 op

Tentaattorit: Mikko Villi (keväällä 2017 ja 2018 valmistuneet kandidaatintutkielmat) ja Turo Uskali (muut) Opiskelutapa: essee kandidaatintutkielman pohjalta, suoritetaan eTenttinä
Milloin: eTenttinä 4.6. saakka ja jälleen 13.8. alkaen

JOUS106 Mais­te­rin­tut­kiel­mien (40 op) jät­tä­mi­nen ja te­ke­mi­nen ke­säl­lä 2018

Jos haluat varmistaa, että gradusi ehditään joko esitarkastaa tai ”lopputarkastaa” ennen henkilökunnan tutkimuskausia ja kesälomia kesällä 2018, sinun tulee jättää työsi esitarkastukseen tai lopulliseen tarkastukseen viimeistään perjantaina 18. toukokuuta eli neljännen opetusjakson lopussa.

Kesällä maisterintutkielmien ohjaajat ovat tavattavissa sopimuksen mukaan. Tapaamisesta tai muusta ohjauksesta sovitaan sähköpostitse.

Viestintä

Viestinnän opintojen suorittaminen edellyttää opinto-oikeutta viestintään eli opintoja ei voi suorittaa vapaasti.

VISA1013 Vuorovaikutuksen teo­ria­pe­rus­ta 5 op

Tentaattori: Anu Sivunen
Opiskelutapa: kirjatentti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 4.6.

VISS2020 Vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teet 4 op

Tentaattori: Mitra Raappana
Opiskelutapa: kirjatentti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 4.6. tai 13.8.

VISS2021 Ryh­mät ja tii­mit 4 op

Tentaattori: Mitra Raappana
Opiskelutapa: kirjatentti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 4.6. tai 13.8.

VISS2022 Or­ga­ni­saa­tiot ja ver­kos­tot 4 op

Tentaattori: Leena Mikkola
Opiskelutapa: eTentti
Milloin: 11.6. saakka ja jälleen 1.8. alkaen

VISS2023 Joh­ta­mis­vies­tin­tä 4 op

Tentaattori: Leena Mikkola
Opiskelutapa: eTentti
Milloin: 11.6. saakka ja jälleen 1.8. alkaen

VISS2024 Teknologiavälitteinen vuorovaikutus 4 op

Tentaattori: Anu Sivunen
Opiskelutapa: kirjatentti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 4.6.

PUH0Y96 Ma­tu­ri­teet­ti (kyp­syys­näy­te) 1 op / VISA9999 Kypsyysnäyte 0 op

Tentaattori: Tarja Valkonen 
Opiskelutapa: essee kandidaatintutkielman pohjalta, suoritetaan eTenttinä
Milloin: eTenttinä 4.6. saakka ja jälleen 13.8. alkaen

PUHS372/VISS1001 Mais­te­rin­tut­kiel­mien (40 op) pa­lau­tus ja te­ke­mi­nen ke­säl­lä 2018

Jos haluat varmistaa, että gradusi ehditään joko esitarkastaa tai ”lopputarkastaa” ennen henkilökunnan tutkimuskausia ja kesälomia kesällä 2018, sinun tulee jättää työsi esitarkastukseen tai lopulliseen tarkastukseen viimeistään perjantaina 18. toukokuuta eli neljännen opetusjakson lopussa.

Kesäaikana maisterintutkielmien ohjaajat ovat tavattavissa sopimuksen mukaan. Maisterintutkielmien ohjaustarpeesta tulee sopia ohjaajan kanssa 18.5. mennessä.

VISS1012 Asian­tun­te­muk­sen ar­vioin­ti 2 op

Näyteportfoliot on palautettava omaopettajille viimeistään 8.6., jotta ne ennätetään arvioida ennen kesän tutkimus‐ ja lomakautta.

VISS1011 Työs­sä op­pi­mi­nen 10 op

Työssä oppimisen tehtävistä ja ohjaustarpeesta tulee sopia Maarit Valon kanssa 15.6. mennessä.

Yhteisöviestintä

YVI0Y96 Ma­tu­ri­teet­ti/Kyp­syys­näy­te 1 op

Tentaattori: Vilma Luoma-aho
 Opiskelutapa: essee kandidaatintutkielman pohjalta; suoritetaan eTenttinä
 Milloin: 4.6. saakka ja jälleen 13.8. alkaen

YVIS102 Mais­te­rin­tut­kiel­mien (40 op) pa­lau­tus ja te­ke­mi­nen ke­säl­lä 2018

Jos haluat, että gradusi tarkistetaan tai esitarkistetaan ennen kesän 2018 tutkimuskausia tai kesälomia, palauta työsi ohjaajallesi viimeistään 2.5.

Kesällä graduohjausta saa pääsääntöisesti 8.6 asti ja uudelleen 13.8.

YVIS424/YVIS422 Asian­tun­te­muk­sen ar­vioin­ti -port­fo­liot

Näyteportfoliot on palautettava Laura Asunnalle viimeistään 8.6., jotta ne ennätetään arvioida ennen kesän tutkimus‐ ja lomakautta.

YVIS423 Työs­sä op­pi­mi­nen 10 op

Harjoittelusuunnitelmia ja -raportteja voi palauttaa Hanna Reinikaiselle myös kesän aikana.

Master's Degree Programme in Intercultural Communication

For the Summer Programme of the Master's Degree Programme in Intercultural Communication, please see the English web pages of the Department.