30.06.2015

Puheviestintä, kevät 2016

Ennakkotietoa puheviestinnän kevään 2016 opintotarjonnasta

Perusopinnot

 • VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op: kirjatentti pää- ja sivuaineopiskelijoille (luennot syksyllä)
 • VIEP041 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op: luentokurssi pää- ja sivuaineopiskelijoille
 • VIEP042 Viestinnän etiikka ja normit 5 op: luentokurssi pää- ja sivuaineopiskelijoille

Aineopinnot

 • PUHA206 Vuorovaikutussuhteiden dynamiikka 4 op: kurssi pää- ja sivuaineopiskelijoille
 • PUHA207 Vuorovaikutus ryhmissä ja tiimeissä 4 op: kurssi pää- ja sivuaineopiskelijoille
 • PUHA211 Puheviestinnän teoriaperusta 5 op: kirjatentti pää- ja sivuaineopiskelijoille
 • PUHU202 Opinnot ulkomailla 10 op
 • PUHA246 Lähtökohtia monikulttuuriseen vuorovaikutukseen / Fundamentals of intercultural communication 5 op: kirjatentti pää- ja sivuaineopiskelijoille (vaihtoehtoinen suoritustapa PUHU202-opintojaksolle)
 • PUHA247 Uusia näkökulmia monikulttuuriseen vuorovaikutukseen / New perspectives on multicultural communication 5 op: kirjatentti pää- ja sivuaineopiskelijoille (vaihtoehtoinen suoritustapa PUHU202-opintojaksolle)
 • PUHA261 Kandidaattiseminaari 5 op / PUHA262 Täydentävä seminaari 8 op: pääaineopiskelijoille (syksyllä alkanut seminaari jatkuu)
 • PUHA263 Kandidaatintutkielma 10 op: tutkielman kirjoittaminen kandidaattiseminaarin yhteydessä, pääaineopiskelijoille (ei kuitenkaan suoraan maisteriopintoihin valituille)

Syventävät opinnot

 • PUHS312–PUHS314  Puheviestinnän erityiskysymyksiä -kirjatentit 8 op:
  - PUHS312 Vuorovaikutussuhteet (4 op)
  - PUHS313 Ryhmät ja tiimit (4 op)
  - PUHS314 Organisaatiot ja verkostot (4 op)
 • PUHS315 Johtaminen ja johtamisviestintä 4 op: luentokurssi
 • PUHS351 Työssä oppiminen 10 op
 • PUHS371 Maisteriseminaari 4 op (syksyllä alkanut seminaari jatkuu)
 • PUHS372 Maisterintutkielma 40 op
 • PUHS308 Asiantuntemuksen arviointi 3 op: näyteportfolio