04.11.2016

Puheviestintä, kevät 2017

Ennakkotietoa puheviestinnän kevään 2017 opintotarjonnasta

Perusopinnot

 • VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op, kirjatentti pää- ja sivuaineopiskelijoille (luennot syksyllä)
 • VIEP041 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op, luentokurssi pää- ja sivuaineopiskelijoille
 • VIEP042 Viestinnän etiikka ja normit 5 op, luentokurssi pää- ja sivuaineopiskelijoille

Aineopinnot

 • PUHA206 Vuorovaikutussuhteiden dynamiikka 4 op, kurssi pää- ja sivuaineopiskelijoille
 • PUHA207 Vuorovaikutus ryhmissä ja tiimeissä 4 op, kurssi pää- ja sivuaineopiskelijoille
 • PUHA211 Puheviestinnän teoriaperusta 5 op, kirjatentti pää- ja sivuaineopiskelijoille
 • PUHU202 Opinnot ulkomailla 10 op, pää- ja sivuaineopiskelijoille
 • PUHA246 Lähtökohtia monikulttuuriseen vuorovaikutukseen 5 op, kirjatentti pää- ja sivuaineopiskelijoille
 • PUHA247 Uusia näkökulmia monikulttuuriseen vuorovaikutukseen 5 op, kirjatentti pää- ja sivuaineopiskelijoille
 • PUHA261 Kandidaattiseminaari 5 op / PUHA262 Maisteriopiskelijoiden täydentävä seminaari 8 op, pääaineopiskelijoille (syksyllä alkanut seminaari jatkuu)
 • PUHA263 Kandidaatintutkielma 10 op, pääaineopiskelijoille (HuK-tutkintoa suorittaville)

Syventävät opinnot

 • Puheviestinnän erityiskysymyksiä:
  • PUHS312 Vuorovaikutussuhteet 4 op, kirjatentti
  • PUHS313 Ryhmät ja tiimit 4 op, kirjatentti
  • PUHS314 Organisaatiot ja verkostot 4 op, kirjatentti
  • PUHS315 Johtamisviestintä 4 op, kirjatentti
  • PUHS324 Vuorovaikutusteknologia ja ammatillisten rajojen hallinta 4 op, kurssi
  • PUHS325 Supportiivinen vuorovaikutus 4 op, kurssi
 • PUHS341 Viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen 10 op (syksyllä alkanut kurssi jatkuu)
 • PUHS371 Maisteriseminaari 4 op
 • PUHS372 Maisterintutkielma 40 op
 • PUHS351 Työssä oppiminen 10 op
 • PUHS308 Asiantuntemuksen arviointi 3 op, näyteportfolio