11.06.2012

Journalistiikan opetussuunnitelma 2007 - 2009

Journalistiikka tutkii joukkoviestintää. Erityisesti oppiaine on kiinnostunut journalismista eli toimituksellisesta työprosessista ja sen tuotteista, esimerkiksi uutis- ja ajankohtaisjutuista. Opintojen lähtökohta on tieteelliselle ajattelulle tyypillinen kyselevä kriittisyys ja analyyttisyys. Oppiaineen tutkimuksen ja opetuksen painopisteet ovat media, yhteiskunta ja kulttuuri(t), journalismi ja journalistinen työ sekä median ja journalismin yleisösuhde.

Oppiaineen ammatillisena tehtävänä on kouluttaa journalisteja joukkoviestimiin. Oppiaine korostaa sisällöllisesti vankkaa ja muotokieleltään rikasta asiajournalismia. Opetuksessa journalistinen sisältö nähdään ensisijaisena ja eri viestinten käytännöllis-tekninen hallinta lähinnä apuvälineenä sen tuottamiseen ja välittämiseen. Opintojen tieteellisenä tavoitteena on perehdyttää opiskelijat viestinnän ja journalistiikan tieteellisiin lähtökohtiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Akateemisen journalistikoulutuksen perustana on näkemys, että journalismi ja tutkimus sijoittuvat samalle tiedon hankinnan, tulkitsemisen ja esittämisen jatkumolle ja tukevat toisiaan.

Tutkintojen rakentuminen pääaineena journalistiikka

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 
180 op
Kieli- ja viestintäopinnot
15 op
Journalistiikan perus- ja aineopinnot
- perusopinnot 25 op
- aineopinnot 55 op
80 op
Sivuaineopinnot
- vähintään yksi perusopintokokonaisuus
- muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja
85 op

 

Filosofian maisterin tutkinto

120 op

Journalistiikan syventävät opinnot
- muut syventävät opinnot 40 op
- pro gradu -tutkielma 40 op

 80  op

Muut opinnot
- esim. sivuaine, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia      

40 op
Journalistiikan opiskelijoiden kieli- ja viestintäopinnot 
15 op    
Äidinkielen viestintä
- Journalistiikan tutkimusviestintä, 3 op
- Journalistiikan kielenhuolto, 5 op
8 op
Toinen kotimainen kieli 3 op
Vieras kieli 3 op
Maturiteetti
1 op

 

Opintojaksot ja niiden suositeltavat suoritusajankohdat


PERUSOPINNOT 25 op

Viestintätieteiden perusteet 9 op 

Koodi    
Opintojakso                                           
Laajuus
Suositeltava ajankohta 
VIEP010
Johdatus viestintätieteisiin 4 op 1. syksy
VIEP020
Viestinnän ja median teoreettiset
perusteet
5 op
1. syksy

 

Joukkoviestintäjärjestelmä 11 op

Koodi  
Opintojakso                                          
Laajuus
Suositeltava ajankohta 
JOUP001
Median ja journalismin                      
historiallinen kehitys 1
3 op 1. syksy
JOUP002 Median ja journalismin                      
historiallinen kehitys 2
4 op
1. syksy
VIEP040
Viestinnän normit ja etiikka
4 op 1. kevät

 

Media-analyysi 5 op

Koodi    
Opintojakso                                            Laajuus
Suositeltava ajankohta
JOUP102
Journalismin analyysi ja kritiikki 5 op
1. kevät

 

AINEOPINNOT 55 op

Journalismin analyysi, kritiikki ja käytännöt 35 op

Koodi    
Opintojakso                                           
Laajuus
Suositeltava ajankohta 
JOUA001 Uutistyö ja monimedia 10 op 1. syksy
JOUA002 Radiotyö  5 op
1. kevät
JOUA003 Televisiotyö 5 op 1. kevät
JOUA004 Lehtityö 10 op 2. syksy
JOUA005 Harjoittelu 5 op 1.–3. kesä


Tutkimukselliset valmiudet 20 op

Koodi    
Opintojakso                                           
Laajuus
Suositeltava ajankohta 
VIEA010
Tutkimuskurssi
5 op 3. syksy
JOUA101 Johdatus median ja journalismin
tutkimukseen          
5 op
3. syksy
JOUA102 Proseminaari
(sis. kandidaatintutkielman)
10 op 3. kevät

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op (SISÄLTÄÄ GRADUN 40 op)

Journalismin tutkimuksen teoria ja metodologia 15op

Koodi    
Opintojakso                                           
Laajuus
Suositeltava ajankohta 
VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 6 op 4.–5. vuosi
JOUS102
Joukkoviestinnän tutkimuksen teoria  4 op
4.–5. vuosi
JOUS103
Tutkimusseminaari
5 op 4.–5. vuosi

                                  
Pro gradu –tutkielma  40 op

Koodi    
Opintojakso                                           
Laajuus
Suositeltava ajankohta 
JOUS200 Pro gradu -tutkielma  40 op 4.–5. vuosi


Journalismin analyysin, kritiikin ja käytäntöjen erikoistumisopinnot 25 op 

Tarjolla olevat kurssit vaihtelevat vuosittain.

Koodi    
Opintojakso                                           
Laajuus
Suositeltava ajankohta 
JOUS020 
Dokumenttikerronta radiossa
10 op 4.–5. vuosi
JOUS030
Ajankohtaisjournalismi televisiossa  10 op
4.–5. vuosi
JOUS004
Aikakauslehtikurssi
10 op 4.–5. vuosi
JOUS006 Kehitysmaajournalismi 8 op 4.–5. vuosi
JOUS009 Nykyhistorian analyysi 7 op 4.–5. vuosi
JOUS010 Paikallisjournalismin analyysi 5 op 4.–5. vuosi
VIEA032
Viestintä ja media monikulttuurisessa maailmassa 
6 op 4.–5. vuosi
VIEA040
Teknologiavälitteinen
viestintään
4 op 4.–5. vuosi

 

Lisäksi muita mahdollisia suorituksia: Harjoittelu Ylen Keski-Suomen uutisissa (JOUS013), valinnaisia kursseja (JOUS014), verkkokursseja (JOUS015), esseitä (JOUS016), ulkomailla suoritettuja journalistiikan tai lähiaineen opintoja tai muita valinnaisia suorituksia (JOUS017) sopimuksen mukaan.

 

Perusopinnot 25 op (15 ov)

 

Perusopinnot ovat luonteeltaan yleissivistävät. Tavoite on, että opiskelija saa välineitä ymmärtää median ja journalismin roolia yhteiskunnassa sekä journalististen mediasisältöjen merkityksiä. Painopiste on joukkoviestinnän rakenteen ja sisällön historiallisen kehityksen tarkastelussa sekä median ja journalismin tuotantoprosessien, sisältöjen ja vastaanoton analysoinnissa.

 

VIEP010 Johdatus viestintätieteisiin 4 op (2 ov)

Tavoite: Tutustua viestintätieteiden tutkimukseen ja tieteelliseen ajatteluun, tieteellisen tiedon hankintaan ja arviointiin sekä tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin. Opintojakson aikana opiskelija orientoituu viestintätieteiden tutkimukseen, oppimiseen ja opiskeluun.

Opiskelutapa: Pääaineopiskelijoille kurssi, ryhmätyöskentelyä ja hopsin laatiminen. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tentissä suoritetaan:

1) Kivikuru & Kunelius, Viestinnän jäljillä tai vaihtoehtona teokset Dimbleby & Burton, More than Words ja Fiske, Merkkien kieli, sekä

2) Seuraavat verkko-oppimateriaalit: Johdatus viestintätieteisiin (http://www.uta.fi/viesverk/johdviest/johdatus.html) ja Viestintätieteellinen tutkimus -verkko-oppimateriaalista kokonaisuus Viestintätieteet (http://www.uta.fi/viesverk/viesttiet/viestintatiede.html).

Suositus ajoituksesta: 1. syksy

 

VIEP020 Viestinnän ja median teoreettiset perusteet 5 op (3 ov)

Tavoite: Tutustua viestinnän ja median tutkimuksen kehittymiseen ja suuntauksiin sekä keskeisiin teorioihin ja käsitteisiin.

Opiskelutapa: Pääaineopiskelijoille kurssi, jolla perehdytään erilaisiin tapoihin määritellä, mallintaa ja teoreettisesti jäsentää viestintää. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tentissä suoritetaan teos Craig, Robert T. & Muller, Heidi L. 2007. Theorizing Communication. Reading Across Traditions sekä toinen seuraavista: Rosengren, Karl E. 2000. Communication - An Introduction tai Rantanen, T. Maailman ihmeellisin asia. Johdatus viestinnän oppihistoriaan.

Suositus ajoituksesta: 1. syksy

 

JOUP001 Median ja journalismin historiallinen kehitys 1,  3 op (2 ov)

Tavoite: Tutustua median ja journalismin historiaan erityisesti länsimaisessa kulttuuripiirissä sekä mediajärjestelmän nykyisiin ominaispiirteisin ja kehitystrendeihin.

Opiskelutapa: Kurssi.

Suositus ajoituksesta: 1. syksy

 

JOUP002 Median ja journalismin historiallinen kehitys 2, 4 op (2 ov)

Tavoite: Tutustua eri näkökulmista joukkoviestintään sekä johonkin suomalaisen joukkoviestinnän erityisalueeseen.

Opiskelutapa: Kirjatentti, jossa tentitään Kunelius, Viestinnän vallassa: johdatusta joukkoviestinnän kysymyksiin sekä yksi seuraavista:

Hujanen, Lukijakunnan rajamailla: Sanomalehden muuttuvat merkitykset arjessa

Kemppainen, Radion murros: julkisradioiden suuri kanavauudistus Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa;

Mervola, Kirja, kirjavampi, sanomalehti: ulkoasukierre ja suomalaisten sanomalehtien ulkoasu 1771–1994;

Oinonen, Pitkä matka on Tippavaaraan…: suomalaisuuden tulkinta ja Yleisradion toimintaperiaatteet radiosarjoissa Työmiehen perhe, Kalle-Kustaa Korkin seikkailuja ja Kankkulan kaivolla 1945–1964;

Salokangas, Aikansa oloinen: Yleisradion historia 1949–1996, sivut 149–340;

Salokangas: ”Ankarat käskyt kohtalon”: Vaasa Oy, Vaasa-lehti ja Pohjalainen kohtaavat lehtimarkkinoiden muutoksen;

Tommila & Salokangas, Sanomia kaikille: Suomen lehdistön historia;

Uskali: ”Älä kirjoita itseäsi ulos”: suomalaisen Moskovan-kirjeenvaihtajuuden alkutaival 1957–1975.

Suositus ajoituksesta: 1. syksy

 

JOUP102 Journalismin analyysi ja kritiikki 5 op (4 ov)

Tavoite: Tutustua journalismin analyysin ja kritiikin erilaisiin näkökulmiin sekä tutkimustiedon käyttöön arkipäivän mediakysymysten valottamisessa.

Opiskelutapa: Kurssi ja analyysiharjoituksia.

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutena esim. Heikkilä, Ohut ja vankka journalismi; Kivikuru, Luostarinen & Ukkola (toim.), Sopulisilppuri: mediakritiikin näkökulmia; Mustonen, Mediapsykologia; Mäkelä, Puustinen, Ruoho (toim.), Sukupuolishow; Raittila (toim.): Etnisyys ja rasismi journalismissa; Reunanen, Budjettijournalismi julkisena keskusteluna; Seppänen, Visuaalinen kulttuuri; Tiedotustutkimus: Journalismikritiikin vuosikirjat 2007, 2006, 2005, 2004, 2003;  Uskali, Ulkomaanuutisten uusi maailma

Suositus ajoituksesta: 1. kevät

 

VIEP040 Viestinnän normit ja etiikka 4 op (2 ov)

Tavoite: Tutustua viestinnän etiikkaan ja juridisiin normeihin erityisesti tiedottamisen ja journalismin näkökulmista.

Opiskelutapa: Kurssi ja kirjallisuutta esim. Mäntylä, Journalismin etiikka; Vuortama & Kerosuo, Viestinnän lait ja säännöt; Mäenpää, Julkisuuslaki; Tyry-Salo, Kunnan viestintä; viestintää koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeita.

Suositus ajoituksesta: 1. kevät

 

Aineopinnot 55 op (20 ov)

Aineopinnoissa opiskelija perehtyy journalistiprofessioon ja sen merkitykseen yhteiskunnassa. Painopisteenä on journalistinen ja tieteellinen tiedon hankinta, arviointi ja esittäminen. Opintojaksot antavat valmiuksia journalismin analysointiin ja kritiikkiin, joihin myös journalismin tutkimus perustuu.

 

JOUA001 Uutistyö ja monimedia 10 op (5 ov)

Tavoite: Perehtyä uutisjournalismin luonteeseen osana joukkoviestinnän kansallista ja kansainvälistä kenttää, ja hahmottaa journalismin asemaa yhteiskunnassa ja sen muuttuvissa mediarakenteissa. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään uutinen erityisenä genrenä, sen välinekohtaisia piirteitä sekä saada valmiuksia uutisen analysointiin, tuottamiseen ja kriittiseen tiedonhankintaan.

Opiskelutapa: Kurssi.

Kirjallisuus:  mm. Huovila, Toimittaja – tiedon etsijä ja vaikuttaja.

Suositus ajoituksesta: 1. syksy

 

JOUA002 Radiotyö 5 op (3 ov)

Tavoite: Tutustua uutis- ja ajankohtaistyöhön radiossa ja perehtyä radiokerronnan sisällölliseen viestiin ja ilmaisun keinoihin. Oppia radiouutisen perusmuodot eli sähke ja raportti ja harjoitella tiedonhankintaa, etenkin haastattelua sähköiseen mediaan.

Opiskelutapa: Kurssi.

Suositus ajoituksesta: 1. kevät

 

JOUA003 Televisiotyö 5 op (3 ov)

Tavoite: Tutustua uutis- ja ajankohtaistyöhön televisiossa, perehtyä tv-kerronnan sisällöllisiin lähtökohtiin ja kerronnan keinoihin. Tavoitteena on myös oppia hahmottamaan sähköinen media osana muuttuvia mediarakenteita, kuvallisen kerronnan ydinasiat sekä tv-insertin teko käsikirjoituksesta editointiin.

Opiskelutapa: Kurssi.
Suositus ajoituksesta: 1. kevät

 

JOUA004 Lehtityö 7 op (3 ov)

Tavoite: Perehtyä journalismin lajityyppeihin ja niitä edustavien juttujen kirjoittamiseen sekä sanomalehden taittoon.

Opiskelutapa: Kurssi ja kirjallisuutta: esim. Huovila (toim.), Paras lehtijuttu.
Suositus ajoituksesta: 2. syksy

 

VIEA020 Visuaalisuus: Ulkoasu viestin välineenä 3 op (2 ov)

Tavoite: Perehtyä visuaalisen viestinnän keskeisiin vaikuttamistapoihin sekä kuvallisten viestien analysointiin.

Opiskelutapa: Kurssi ja kirjallisuutta, esim. Huovila, ”Look”: Visuaalista viestisi; Huovila, Pulkkinen & Taipale, Sanomalehden ulkoasuopas; Borja de Mozota, Design Management. Using Design to Build Brand Value and Corporate Innovation.

Suositus ajoituksesta: 1. kevät tai 2. syksy

 

JOUA005 Harjoittelu 5 op (3 ov)

Tavoite: Perehtyä toimituskäytänteisiin ja hankkia valmiuksia journalismin yhteiskunnallisen roolin analysointiin sekä arviointiin.

Opiskelutapa: Kolmen kuukauden tai sitä vastaavan työkokemuksen hankkiminen journalistisesta työstä.
Suositus ajoituksesta: 1.-3. kesä

 

VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op (3 ov)

Tavoite: Perehtyä tutkimustyön käytänteisiin, aineistotyyppeihin, lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin.

Opiskelutapa: Kurssi.
Kirjallisuus: Frey, Botan & Kreps, Investigating communication (2. painos).
Suositus ajoituksesta: 3. syksy

 

JOUA101 Johdatus median ja journalismin tutkimukseen 5 op (3 ov)

Tavoite: Perehtyä journalismin ja median nykytutkimukseen ja tieteellisten tekstien analysointiin.

Opiskelutapa: Kurssi ja/tai kirjallisuutta, esim.:

Kantola, Moring & Väliverronen (toim.), Media-analyysi: tekstistä tulkintaan;

Kivikuru, Journalismin tutkimus. Teoksessa Sana (toim), Tieto-opista mediapeliin – journalismin tutkimuksen näkökulmia;

Kunelius: Journalismi nelijalkaisena otuksena. Tutkimuksen näkökulmia, ongelmia ja haasteita. Tiedotustutkimus 2000:3, 4–27

Luostarinen & Uskali, Suomalainen journalismi ja yhteiskunnan muutos. Teoksessa Heiskala & Luhtakallio (toim.), Uusi jako. Miten Suomesta tuli kilpailuyhteiskunta? ( myös www.sitra.fi/julkaisut/Heiskala.pdf?).

Suositus ajoituksesta: 3. syksy

 

JOUA102 Proseminaari 10 op (5 ov) (sisältää kandidaatintutkielman)

Tavoite: Oppia soveltamaan tutkimuksen perustaitoja kandidaatintutkielmaan.

Opiskelutapa: Itsenäistä työskentelyä ja seminaariosuus jossa esitellään omaa työtä ja opponoidaan toisen opiskelijan työtä.

Suositus ajoituksesta: 3. kevät

 

Syventävät opinnot 80 op (40 ov)

Opiskelija syventää journalistista osaamistaan, median ja journalismin tutkimuksen teoreettista ja metodologista hallintaa sekä kykyään soveltaa tieteellistä tietoa journalistisen työn kriittiseen analysointiin ja arviointiin.

 

VIES010 Syventävä tutkimuskurssi, 6 op (3 ov)

Tavoite: Syventyä viestinnän tutkimusnäkökulmiin, tutkimusmenetelmiin ja tutkimusprosessiin sekä oppia arvioimaan niitä tieteenfilosofisista ja tutkimuseettisistä lähtökohdista.

Opiskelutapa: Kurssi.

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutta esim. seuraavista: esim. Bruhn Jensen, A Handbook of media and 

communication research; Frey, Botan & Kreps, Interpreting  communication research: A case study approach; Salwen & Stacks, An integrated approach to communication theory and research; Saunders, Thornhill & Lewis, Research methods for business students; Denzin & Lincoln (eds.), Handbook of qualitative research.

Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi

 

JOUS102 Joukkoviestinnän tutkimuksen teoria 4 op (2 ov)

Tavoite: Syventää kokonaiskäsitystä joukkoviestinnän tutkimuksen teoreettisten ajattelutapojen kehityksestä ja nykyisin käytössä olevista lähestymistavoista. Pyrkimys on saada kirjallisuuden pohjalta kokonaiskäsitys joukkoviestinnän tutkimuksen teoreettisten ajattelutapojen kehityksestä ja nykyisin käytössä olevista lähestymistavoista.

Opintokokonaisuutta suoritettaessa kannattaa muistaa, että kyse on maisterintutkinnon pääaineessa suoritettavasta lopputentistä, joka merkitsee paljon myös jatkokoulutuskelpoisuuden kannalta. Yleisteosten tavoitteena on varmistaa se, että opintojen päättyessä opiskelijalla on yleiskuva oppiaineen keskeisestä tutkimussisällöstä.
Opiskelutapa: Kirjallisuus suoritetaan lukupäiväkirjan tai esseen muodossa.
Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi

Kirjallisuutena käytetään seuraavia teoksia:

1. Berkowitz (ed.), Social Meanings of News;

2. Boyd-Barrett & Chris Newbold (eds.), Approaches to Media: A Reader;

3. Couldry, Media Rituals. A Critical Approach;

4. Curran & Gurevitch, Mass Media and Society (3. painos);

5. Durham & Kellner (eds.), Media and Cultural Studies;

6. McQuail, McQuail´s Mass Communication Theory;

7. Moring, Mörä & Valtonen (toim.), Mediatutkimuksen vaeltava teoria;

8. Pietilä, Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä;

9. Shoemaker & Reese, Theories of Influences on Mass Media Content;

10. Tumber (ed.), News: A Reader.

Opintojakson suorittaminen edellyttää kahden teoksen suorittamista, ja vähintään toisen teoksen on oltava englanninkielinen.

Jos listan teosten suorittaminen ei tunnu lainkaan mielekkäältä, vaihtoehtoa on mahdollista esittää. Lähtökohta kuitenkin on, että teokset ovat joukkoviestinnän tutkimusta tai journalismin tutkimusta käsitteleviä yleisteoksia.

Esseevaihtoehto: Teoksesta kirjoitetaan 1 essee, noin 6 liuskaa (2 rivivälillä ja 3 cm reunamarginaalein). Tavoitteena on analyyttinen, temaattinen kokonaisuus, joka leikkaa kirjan eri lukuja. Oma kehittely on suotavaa, mutta kirjan hallinnan täytyy näkyä. Esseeksi ei käy yksittäisen luvun referaatti. Esseen aiheet ideoidaan itse ja hyväksytetään tentin vastaanottajalla.

Lukupäiväkirjavaihtoehto: Lukupäiväkirja on 8-10 liuskaa (2 rivivälillä ja 3 cm reunamarginaalein). Lukupäiväkirja nostaa esiin kirjan kiintoisimpia kohtia, lukiessa heränneitä kysymyksiä ja mahdollisia vastaväitteitä. Se voi olla esseetä fragmentaarisempi ja persoonallisempi, mutta siinä tulee näkyä myös teoksen ydinsisällön hallinta. Sen tulee osoittaa, että kysymyksiä on todella pohdittu; pelkät irralliset marginaalimerkinnät eivät riitä.

Esseen ja lukupäiväkirjan ohjepituuksia tulee noudattaa.

JOUS103 Tutkimusseminaari 5 op (3 ov)

Tavoite: Syventyä oman tutkimustyön suunnitteluun ja toteuttamiseen, median ja journalismin tutkimuksen lähestymistapoihin ja ongelmanasetteluihin sekä ongelmien ratkaisemiseen.

Opiskelutapa: Seminaari ja/tai pro gradu -ryhmä, jossa opiskelija esittää tutkimussuunnitelman ja väliraportin sekä osallistuu aktiivisesti seminaarin keskusteluihin.

Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi

 

JOUS200 Pro gradu -tutkielma 40 op (20 ov)

Tavoite: Osoittaa kykyä tieteelliseen ongelmanasetteluun ja ilmaisuun, sekä käytettävien tutkimusmenetelmien hallintaan ja perehtyneisyyttä valittuun aiheeseen. Kehittää valmiuksia tehtäviin, jotka edellyttävät laajojen aineistojen ja asiakokonaisuuksien hahmottamista.

Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi

 


JOURNALISMIN ANALYYSIN JA JOURNALISTISEN TYÖN ERIKOISTUMISOPINNOT, JOISTA SUORITETAAN 25 OP

Tarjolla olevat kurssit vaihtelevat vuosittain.

Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi

 

JOUS020 Dokumenttikerronta radiossa 10 op (5 ov)

Tavoite: Syventää radiokerronnan osaamista, perehtyä äänikerronnan ulottuvuuksiin ja edetä uutis- ja ajankohtaisformaatista eteenpäin laventaen journalistista prosessia näkemykselliseen suuntaan.

Opiskelutapa: Kurssi.

 

JOUS030 Ajankohtaisjournalismi televisiossa 10 op (5 ov)

Tavoite: Perehtyä ajankohtaisia, yhteiskunnallisia teemoja käsittelevään televisiokerrontaan ja sen tekemiseen, syventää visuaalisen kerronnan taitoja ja oppia rakentamaan ajankohtaisista kysymyksistä laajoja televisio-ohjelmakokonaisuuksia.

Opiskelutapa: Kurssi.

 

JOUS004 Aikakauslehtikurssi 10 op (5 ov)

Tavoite: Perehtyä aikakauslehtityyppeihin ja aikakauslehtijournalismin tyyleihin sekä suunnitella ja toteuttaa valitun konseptin puitteissa aikakauslehden sisältö ja ulkoasu.

Opiskelutapa: Kurssi.

 

JOUS006 Kehitysmaajournalismi 8 op (4 ov)

Tavoite: Syventyä kehitysmaiden kysymyksiin, niiden näkyvyyteen ja käsittelyyn tiedotusvälineissä sekä kehitysyhteistyön toimijoihin sekä tuottaa kehitysmaajournalismia.

Opiskelutapa: Kurssi, johon kuuluu opintomatka johonkin kehitysmaahan.

 

JOUS009 Nykyhistorian analyysi 7 op (4 ov)

Tavoite: Perehtyä aikamme keskeisiin kysymyksiin ja oppia kirjoittamaan niistä taustoittavasti ja kommentoivasti.

Opiskelutapa: Kurssi.

 

JOUS010 Paikallisjournalismin analyysi 5 op (3 ov)

Tavoite: Perehtyä paikallisjournalismiin analysoimalla suomalaisten paikallislehtien sisältöä ja ulkoasua.

Opiskelutapa: Kurssi, jonka yhteydessä suoritetaan Huovila, Uutinen rakentaa kriittisesti; Huovila, Pääkirjoitus kohdistaa kiista-asiaan.

 

VIEA032 Viestintä ja media monikulttuurisessa maailmassa 6 op (3 ov)

Tavoite: Perehtyä monikulttuurisuuteen median, ryhmäviestinnän, organisaatioviestinnän, sekä henkilökohtaisen vuorovaikutuksen ja vuorovaikutussuhteiden näkökulmista.

Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Communication and media in a multicultural world.  

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutena esim. Kim, Becoming intercultural; Pan, Scollon & Scollon, Professional communication in international settings; Chen & Starosta, Foundations of intercultural communication; Samovar, Porter & Stefani, Communication between cultures; Wiseman (toim.), Intercultural communication theory; Mead; International Management.

 

VIEA040 Teknologiavälitteinen viestintä 4 op (2 ov)

Tavoite: Perehtyä teknologiavälitteiseen viestinnän eri konteksteissa ja ymmärtää monipuolisesti viestintäteknologian käyttöön kytkeytyviä viestinnällisiä ilmiöitä.

Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Technologically Mediated Communication.

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutena esim. Barnes, Online connection; Thurlow, Lengel & Tomic, Computer-mediated communication; Büchel, Communication technology enabled organizations.

 

Lisäksi muita mahdollisia suorituksia: Harjoittelu Ylen Keski-Suomen uutisissa (JOUS013), valinnaisia kursseja (JOUS014), verkkokursseja (JOUS015), esseitä ja kirjantenttejä (JOUS016), ulkomailla suoritettuja journalistiikan tai lähiaineen opintoja tai muita valinnaisia suorituksia (JOUS017) sopimuksen mukaan.