11.06.2012

Journalistiikan opetussuunnitelma 2009 - 2012

Journalistiikka-oppiaine on perustettu toiseksi suomenkieliseksi akateemiseksi toimittajakoulutusväyläksi Suomessa. Sen olemassaolon peruste ei ole muuttunut: se on akateeminen – siis tutkimukseen perustuva – oppiaine, jolla on selkeä ammatillinen tavoite. Oppiaine kouluttaa journalisteja suomalaiseen mediaan sekä harjoittaa median ja journalismin tutkimusta. Akateeminen journalistikoulutus perustuu näkemykseen, että tutkimus ja journalismi sijoittuvat samalle tiedon hankinnan, tulkitsemisen ja esittämisen jatkumolle ja tukevat toisiaan. Opintojen lähtökohtana on tieteelliselle ajattelulle ominainen kyselevä ja analyyttinen kriittisyys. Tieteellis-ammatillisena tavoitteena on perehdyttää opiskelijat median, journalismin ja viestinnän tutkimuksen tieteellisiin lähtökohtiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin sekä niiden soveltamiseen tutkimustyössä ja journalistin ammatissa.

Journalistiikka-oppiaine tutkii mediaa ja journalismia. Se on erityisen kiinnostunut journalismista eli toimituksellisesta työprosessista ja sen tuotteista sekä median ja journalismin yhteiskunnallisista ja kulttuurisista konteksteista ja yleisösuhteesta.

Ammatillisessa suhteessa oppiaine korostaa sisällöllisesti vankkaa ja muotokieleltään rikasta asiajournalismia. Opetuksessa journalistinen sisältö nähdään ensisijaisena ja eri viestinten käytännöllis-tekninen hallinta lähinnä sisällön tuottamisen ja välittämisen apuvälineenä. Ajankohtaisena haasteena on digitaalisuuden myötä vahvistunut mediasisältöjen tuotannon konvergenssi.

Tutkintojen rakentuminen pääaineena journalistiikka

 

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto                                  
180 op
Kieli- ja viestintäopinnot
15 op
Journalistiikan perus- ja aineopinnot
80 op
- Perusopinnot 25 op
 
- Aineopinnot 55 op
 
Sivuaineopinnot 85 op
- Vähintään yksi perusopintokokonaisuus
 
- Muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja                   
 

 

Filosofian maisterin tutkinto
120 op
Journalistiikan syventävät opinnot
80 op
- Pro gradu -tutkielma 40 op
 
- Muut syventävät opinnot 40 op
 
Muut opinnot
40 op
- Esim. sivuaineita, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja    
 

 

Journalistiikan opiskelijoiden kieli- ja viestintäopinnot                  
15 op  
Äidinkielen viestintä
8 op
- Journalistiikan tutkimusviestintä 3 op
 
- Journalistiikan kielenhuolto 5 op
 
Toinen kotimainen kieli
3 op
Vieras kieli
3 op
Kypsyysnäyte (maturiteetti) 1 op

Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet

Perusopinnot 25 op

Journalistiikan perusopinnot ovat luonteeltaan yleissivistävät. Ne suoritettuaan opiskelija
- tuntee ja ymmärtää median ja viestinnän keskeiset käsitteet ja perusteoriat
- hallitsee median rakenteen, tuotantoprosessien, sisällön ja yleisöjen historiallisen kehityksen pääpiirteet
- tuntee mediaa ja journalismia koskevan lainsäädännön sekä alan itsesääntelyn normistot
- omaa välineet ymmärtää median, journalismin ja viestinnän roolia yhteiskunnassa sekä journalististen mediasisältöjen merkityksiä.

Aineopinnot 55 op

Journalistiikan aineopintojen painopisteenä on journalistinen ja tieteellinen tiedon hankinta, arvioiminen ja esittäminen. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee omakohtaisesti journalistiprofession ja kykenee arvioimaan sen roolia ja merkitystä yhteiskunnassa
- omaa valmiudet toimia journalistisissa tehtävissä sanomalehdessä, radiossa, televisiossa ja eri välineiden monimediaalisessa verkkoviestinnässä
- ymmärtää journalismin ja tutkimuksen yhteisen perustan mutta myös käytännön tason erot
- kykenee soveltamaan analyyttis-kriittistä otetta tiedon hankinnassa ja arvioinnissa
- tuntee median ja journalismin tutkimuskäytäntöjen perusteet ja keskeiset metodit sekä osaa soveltaa niitä omassa tutkimuksessa.

Syventävät opinnot 80 op

Journalistiikan syventävät opinnot painottuvat tutkimukseen sekä journalistisen osaamisen syventämiseen. Ne suoritettuaan opiskelija
- hallitsee median ja journalismin tutkimuksen teoreettista ajattelua, metodeja ja materiaaleja niin, että kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan vaativia tutkimus- ja selvitystehtäviä kuin myös osallistumaan alan tieteelliseen jatkokoulutukseen
- kykenee toteuttamaan perusuutistyötä vaativampiin journalismin lajityyppeihin kuuluvia tuotteita
- kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa journalistisen työn kriittiseen analysointiin ja kehittämiseen.

Perusopinnot 25 op

VIEP010 Johdatus viestintätieteisiin 3 op

Tavoite: Tutustua viestintätieteiden tutkimukseen ja tieteelliseen ajatteluun, tieteellisen tiedon hankintaan ja arviointiin sekä tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin. Opintojakson aikana opiskelija orientoituu viestintätieteiden tutkimukseen, oppimiseen ja opiskeluun.
Opiskelija
- osaa määritellä, mitä ovat viestintätieteet Suomessa
- ymmärtää viestintätieteiden erityisluonteen; tietää, mitä tarkoittaa se, että viestintätieteet ovat yhteiskunnallis-humanistisia tieteitä ja tuntee tieteenalojen erityisyyden ja yhtäläisyyden
- osaa vertailla, miten journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän näkökulmista lähestytään tutkittavia ilmiöitä
- ymmärtää viestintätieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallisen merkityksen
- tietää tieteellisyyden kriteerit ja osaa tunnistaa tieteellisen tekstin muista teksteistä
- tietää tutkimusprosessin vaiheet ja osaa soveltaa tietoaan tieteellisen artikkelin arvioimisessa
- tuntee oman alansa keskeiset tieteelliset julkaisut ja löytää oman alansa tutkimustietoa
- osaa perustella, miksi jokin teksti soveltuu tieteellisen tekstin lähteeksi
- osaa laatia relevanttiin lähdekirjallisuuteen perustuvan tieteellisen esseen
- osaa arvioida tieteellisen tiedon sovellusmahdollisuuksia
- osaa laatia oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (hops) ja
- aktivoituu oman asiantuntemuksensa kehittämisessä.
Opiskelutapa: Pääaineopiskelijoille kurssi, ryhmätyöskentelyä ja hopsin laatiminen. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson oppimistehtävänä.
Kirjallisuus: Verkko-oppimateriaalit: Johdatus viestintätieteisiin (http://www.uta.fi/viesverk/johdviest/johdatus.html) ja Viestintätieteellinen tutkimus -verkko-oppimateriaalista kokonaisuus Viestintätieteet (http://www.uta.fi/viesverk/viesttiet/viestintatiede.html).
Suositus ajoituksesta: 1. syksy

VIEP020 Viestinnän ja median teoreettiset perusteet 6 op

Tavoite: Tutustua viestinnän ja median tutkimuksen kehittymiseen ja suuntauksiin sekä keskeisiin teorioihin ja käsitteisiin.
Opiskelija
- tietää teorian, mallin ja käsitteen eron
- tuntee viestinnän malleja ja osaa vertailla niitä
- osaa määritellä viestinnän ja median keskeiset käsitteet (teksti, konteksti, diskurssi, merkki, symboli, kieli, merkkijärjestelmä, mediajärjestelmä)
- tietää viestinnän tasot (intrapersonaalinen taso, interpersonaalinen taso, ryhmä- ja organisaatiotaso, joukkoviestinnän taso, kulttuurin taso)
- ymmärtää, miten ihminen havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
- tuntee viestinnän ja median funktiot
- ymmärtää tietokonevälitteisen viestinnän merkitystä yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle
- tietää viestinnän ja median keskeisten teorioiden käsitteet ja lähtökohdat
- osaa arvioida viestinnän ja median merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa.
Opiskelutapa: Pää- ja sivuaineopiskelijoille kurssi, jolla perehdytään erilaisiin tapoihin määritellä, mallintaa ja teoreettisesti jäsentää viestintää. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjatenttinä.
Kirjallisuus: Kunelius, Viestinnän vallassa (2003 tai uudempi); Rosengren, Karl E., Communication - An Introduction (2000); Ruben, Brent D. & Stewart, Lea P., Communication and human behavior (2006).
Suositus ajoituksesta: 1. syksy

JOUP001 Median ja journalismin historiallinen kehitys 1, 3 op

Tavoite: Opiskelija
- tuntee median ja journalismin keskeiset kehityslinjat länsimaisessa kulttuuripiirissä keskiajalta 2000-luvulle sekä niiden taustatekijät
- tuntee mediajärjestelmän nykyiset ominaispiirteet ja kehitystrendit
- ymmärtää historiallisten prosessien luonteen jatkumoiden, katkosten ja uusien avausten dynamiikkana.
Opiskelutapa: Luento.
Suositus ajoituksesta: 1. syksy

JOUP002 Median ja journalismin historiallinen kehitys 2, 4 op

Tavoite: Opiskelija
- tuntee suomalaisen median ja journalismin historian.
Opiskelutapa: Kirjatentti.
Kirjallisuus: Tommila & Salokangas, Sanomia kaikille: Suomen lehdistön historia (1998), sekä joko Salokangas, Aikansa oloinen: Yleisradion historia 1949–1996 (1996) tai Wiio (toim.), Television viisi vuosikymmentä: suomalainen televisio ja sen ohjelmat 1950-luvulta digiaikaan (2007).
Suositus ajoituksesta: 1. syksy

JOUP102 Journalismin analyysi ja kritiikki 5 op

Tavoite: Opiskelija
- tuntee journalismin analyysin ja kritiikin keskeiset näkökulmat ja teoreettiset käsitteet
- tietää ja ymmärtää journalismin tuottamisen ja median keskeiset käytännöt ja niiden ajankohtaiset muutokset
ymmärtää journalististen tuotteiden yhteiskunnallisen merkityksen ja vallan
- osaa soveltaa tutkimustietoa ja tutkimuksen käsitteitä journalistisen aineiston analysointiin.
Opiskelutapa: Luentoja, analyyseja ja harjoituksia.
Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutena esim. Heikkilä, Ohut ja vankka journalismi (2001); Kivikuru, Luostarinen & Ukkola (toim.), Sopulisilppuri: mediakritiikin näkökulmia (1996); Mustonen, Mediapsykologia (2001); Mäkelä, Puustinen, Ruoho (toim.), Sukupuolishow (2006); Raittila (toim.): Etnisyys ja rasismi journalismissa (2002); Seppänen, Visuaalinen kulttuuri (2005); Uskali, Ulkomaanuutisten uusi maailma (2007); Väliverronen (toim.), Journalismi murroksessa (2009); Journalismikritiikin vuosikirjat 2006 - 2010.
Suositus ajoituksesta: 1. kevät

VIEP040 Viestinnän normit ja etiikka 4 op

Tavoite: Tutustua viestinnän etiikkaan ja juridisiin normeihin erityisesti tiedottamisen ja journalismin näkökulmista.
Opiskelija
- tuntee keskeiset joukkoviestintää, journalismia ja tiedottamista säätelevät lainkohdat ja eettiset periaatteet
- ymmärtää journalismin ja tiedottamisen itsesääntelyyn liittyvät normistot ja niiden tavoitteet sekä niiden merkityksen toimittajan ja tiedottajan työssä
- pystyy kriittisesti arvioimaan journalistin ja tiedottajan työtä ja sen tuloksia juridisesta ja eettisestä näkökulmasta
- osaa arvioida juridisten ja eettisten tekijöiden vaikutusta journalistisiin sekä tiedottajan työn valintoihin ja toimintaan.
Opiskelutapa: Kurssi, artikkelikokoelma ja kirjallisuutta esim. Mäntylä, Journalismin etiikka; Vuortama & Kerosuo, Viestinnän lait ja säännöt; Mäenpää, Julkisuusperiaate; Tyry-Salo, Kunnan viestintä; viestintää koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeita.
Suositus ajoituksesta: 1. kevät

Aineopinnot 55 op

Suoraan maisteriopintoihin valitut opiskelijat suorittavat täydentävinä opintoina henkilökohtaisesti sovittavat aineopintojen opintojaksot. Täydentävät opinnot suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

JOUA001 Uutistyö ja monimedia 10 op

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää uutisjournalismin aseman suomalaisessa yhteiskunnassa ja osana maailmanyhteisöä sekä muuttuvissa mediarakenteissa
- tunnistaa uutisen erityisenä journalismin genrenä ja hahmottaa sen välinekohtaiset erityispiirteet
- saa valmiuksia uutisen analysointiin, ideointiin, kriittiseen tiedonhankintaan ja tuottamiseen.
Opiskelutapa: Luentoja, harjoituksia sekä työharjoittelupäivät toimituksessa.
Kirjallisuus: Huovila, Toimittaja - tiedon etsijä ja vaikuttaja (2005); Forssell & Laurila, Hyvät mediasuhteet: myytit, todellisuus ja parhaat käytännöt (2007).
Suositus ajoituksesta: 1. syksy

JOUA002 Radiotyö 5 op

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää radion ominaisuudet uutis- ja ajankohtaistyössä sekä radion aseman suomalaisessa mediakentässä
- hallitsee radiouutisen rakenteen ja pääformaatit, käsikirjoittamisen, rajaukset ja kerronnan muodot
- hallitsee radion ajankohtaisohjelman perusteet
- osaa sähköisen uutis- ja ajankohtaistyön vaativat haastattelun perustaidot
- osaa radion uutistyön edellyttämät tallennus- ja editointitekniikan perusteet.
Opiskelutapa: Luentoja ja harjoituksia.
Kirjallisuus: Kujala, Lahti & Tamminen, Radiotyön perusteet: johdatus suoran lähetyksen tekemiseen (1998).
Suositus ajoituksesta: 1. kevät

JOUA003 Televisiotyö 5 op

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää television ominaisuudet uutis- ja ajankohtaistyössä sekä television aseman suomalaisessa mediakentässä
- ymmärtää tv:n uutislähetyksen rakenteen ja taiton
- osaa tv-uutisen perusformaattien (sähke, sähkekommentti, uutisinsertti) teon
- hallitsee kuvauksen ja editoinnin perusteet ja on perehtynyt television kuvakerrontaan
- osaa laatia tv:n uutis- ja ajankohtaisohjelman käsikirjoituksen.
Opiskelutapa: Luentoja ja harjoituksia.
Suositus ajoituksesta: 1. kevät

JOUA004 Lehtityö 7 op

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää erilaisten sanomalehtityyppien ominaisuudet ja sanomalehdistön aseman suomalaisessa mediakentässä
- on perehtynyt sanomalehtijournalismin perusjuttutyyppeihin ja osaa kirjoittaa niihin sijoittuvia juttuja sekä osaa ottaa juttuun liittyviä valokuvia
- hallitsee taiton periaatteet ja osaa soveltaa niitä sekä broadsheetin että tabloidin taittamiseen.
Opiskelutapa: Luentoja ja harjoituksia.
Kirjallisuus: Pulkkinen, Uutisten arkkitehtuuri: sanomalehden ulkoasun rakenteiden järjestys ja jousto (2008).
Suositus ajoituksesta: 2. syksy

VIEA020 Visuaalisuus 3 op

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää visuaalisen suunnittelun lähtökohdat ja päämäärät sekä visuaalisen viestinnän keskeiset vaikuttamistavat
- osaa käyttää visuaalisia keinoja viestintäsisältöjen osana.
Opiskelutapa: Luento.
Kirjallisuus: Huovila, ”Look”: visuaalista viestisi (2006).
Suositus ajoituksesta: 2. syksy

JOUA005 Harjoittelu 6 op 

Tavoite: Opiskelija
- tuntee ja hallitsee toimituskäytänteitä työskenneltyään yhdessä tai useammassa toimituksessa
- on journalistisiin työkäytänteisiin osallistumalla hankkinut lisää valmiuksia analysoida ja arvioida journalismin yhteiskunnallista roolia ja vaikutusta.
Opiskelutapa: Kolmen kuukauden kokemus täysipäiväisestä journalistisesta työstä, tai sitä vastaavan työkokemuksen hankkiminen, sekä siitä raportoiminen.
Suositus ajoituksesta: 1.–3. kesä

VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op

Tavoite: Perehtyä tutkimustyön käytänteisiin, aineistotyyppeihin, lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin.
Opiskelija
- ymmärtää, mitä tiede on tutkimustyönä ja tieteellisenä tietona
- ymmärtää viestinnän ja median tutkimuksen erityispiirteet ihmistieteenä
- tietää tieteenfilosofian peruskäsitteet
- osaa tunnistaa ja arvioida eettisiä kysymyksiä tieteessä ja tutkimustyössä
- tuntee tutkimusprosessin vaiheet ja tutkimuksen suunnittelun periaatteet
- ymmärtää laadullisen, määrällisen ja teoreettisen tutkimuksen ominaispiirteet ja peruskäsitteet
- osaa arvioida tutkimuksen luotettavuutta
- tuntee erilaisia aineistonkeruutapoja
- ymmärtää otannan merkityksen tutkimuksessa, tuntee keskeiset tilastolliset tunnusluvut ja ymmärtää tilastollisen testaamisen periaatteen
- tuntee erilaisia tapoja analysoida laadullista aineistoa
- tietää erilaisia tutkimusstrategioita.
Opiskelutapa: Kurssi pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tentissä suoritetaan teos Frey, Botan & Kreps, Investigating communication (2. painos).
Suositus ajoituksesta: 3. syksy

JOUA101 Johdatus median ja journalismin tutkimukseen 4 op

Tavoite: Opiskelija
- tuntee median ja journalismin nykyisiä tutkimussuuntauksia ja niissä käytettyjä menetelmiä
- osaa arvioida median ja journalismin tutkimusta
- osaa soveltaa jotakin tutkimusotetta pieneen journalistiseen aineistoon.
Opiskelutapa: Luentoja ja harjoituksia.
Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutena Kantola, Moring & Väliverronen (toim.), Media-analyysi: tekstistä tulkintaan (1998); Jensen (ed.), Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies (2002).
Suositus ajoituksesta: 3. syksy

JOUA102 Proseminaari 2 op 

Tavoite: Opiskelija
- osaa laatia tutkimussuunnitelman ja kehittää sitä
- kykenee arvioimaan toisten opiskelijoiden tutkielmia sekä käymään tieteellistä keskustelua.
Opiskelutapa: Seminaari. Niiden opiskelijoiden, jotka suorittavat kandidaatintutkinnon johonkin toiseen pääaineeseen, ei tarvitse suorittaa Proseminaari-opintojaksoa.
Suositus ajoituksesta: 3. kevät

JOUA103 Kandidaatintutkielma 8 op

Tavoite: Opiskelija
- kykenee soveltamaan tutkimuksen perustaitoja kandidaatintutkielman tekemiseen.
Opiskelutapa: Itsenäistä työskentelyä ohjaajan tukemana. Niiden opiskelijoiden, jotka suorittavat kandidaatintutkinnon johonkin toiseen pääaineeseen, ei tarvitse tehdä journalistiikan kandidaatintutkielmaa.
Suositus ajoituksesta: 3. kevät

Syventävät opinnot 80 op

VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 6 op

Tavoite: Syventyä viestinnän tutkimusnäkökulmiin, tutkimusmenetelmiin ja tutkimusprosessiin sekä oppia arvioimaan niitä tieteenfilosofisista ja tutkimuseettisistä lähtökohdista.
Opiskelija
- osaa suhteuttaa erilaiset tutkimusmenetelmät tieteenfilosofiseen ja viestintäteoreettiseen taustaan
- tuntee ja osaa arvioida erilaisia viestintätieteissä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysitapoja ja niiden taustoja
- osaa arvioida erilaisilla menetelmillä tuotetun tiedon luonnetta ja soveltuvuutta tietyn tutkimusongelman ratkaisemiseen
- osaa laatia tutkimusstrategian
- osaa kerätä, analysoida ja tulkita tutkimusaineistoja ja argumentoida omia menetelmävalintoja
- on sisäistänyt tutkimuseettiset periaatteet ja osaa arvostaa niitä.
Opiskelutapa: Kurssi, verkkokurssi.
Kirjallisuus: Menetelmäpolkuja humanisteille -verkkomateriaali sekä oheiskirjallisuutta esim. Denzin & Lincoln (toim.), Handbook of qualitative research; Frey, Botan & Kreps, Interpreting communication research. A case study approach; Jensen, Handbook of media and communication research; Saunders, Thornhill & Lewis, Research methods for business students.
Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.–2. vuosi, opiskelijan aloittaessa tutkimusseminaarin)

JOUS102 Joukkoviestinnän tutkimuksen teoria 4 op 

Tavoite: Opiskelija
- omaa kokonaiskäsityksen joukkoviestinnän tutkimuksen teoreettisten ajattelu- ja lähestymistapojen kehityksestä ja suuntauksista
- tuntee median ja journalismin nykytutkimukseen liittyvät keskeiset teoriat ja kykenee soveltamaan niitä
- tuntee tärkeimpien tutkijoiden roolin tutkimusalan kehityksessä.
Opiskelutapa: Kirjallisuutta, joka suoritetaan esseenä.
Kirjallisuus: Wahl-Jorgensen & Hanitzsch (eds.), Handbook of Journalism Studies (2009), sekä kaksi seuraavista: Pietilä, Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä (1997); McQuail, McQuail´s Mass Communication Theory (2000); Schudson, The Sociology of News (2002); Tunstall, Media Occupations and Professions: a Reader (2001); Shoemaker & Reese, Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content (1991); Hallin & Mancini, Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics (2004). (Tukikirjallisuutta lisäksi Korpissa.)
Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi tai mahdollisten aineopintojen täydentävien kurssien jälkeen)

JOUS103 Tutkimusseminaari 5 op

Tavoite: Opiskelija
- on syventynyt median ja journalismin tutkimuksen lähestymistapoihin, ongelmanasetteluihin ja menetelmiin
- osaa ratkaista tutkimusongelmia suunnittelemalla ja toteuttamalla oman tutkimuksen
- kykenee tieteelliseen keskusteluun erilaisten ongelmanasettelujen ja lähestymistapojen puitteissa.
Opiskelutapa: Seminaari.
Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.-2. vuosi)

JOUS200 Pro gradu -tutkielma 40 op

Tavoite: Opiskelija
- hallitsee median ja journalismin tutkimuksen menetelmiä
- kykenee tieteelliseen ongelmanasetteluun ja osaa valita menetelmät ongelman ratkaisuun
- on perehtynyt syvällisesti jonkin aihepiirin tutkimukseen
- hallitsee tieteellisen esitystavan konventiot ja tutkimuksen ilmaisutavan
- kykenee käyttämään tutkimusaineistoja sekä hallitsemaan laajoja asiakokonaisuuksia.
Opiskelutapa: Itsenäistä työskentelyä ohjaajan tukemana.
Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.-2. vuosi)

Journalismin analyysin ja journalistisen työn erikoistumisopinnot, joista suoritetaan 25 op

Tarjolla olevat kurssit vaihtelevat vuosittain.
Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.-2. vuosi)

JOUS020 Dokumenttikerronta radiossa 10 op

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää subjektiivisen dokumenttikerronnan tekijälleen asettamat vaatimukset ja mahdollisuudet objektiiviseen uutis- ja ajankohtaiskerrontaan verrattuna
- ymmärtää ja hallitsee dokumentaarisen kerronnan perusteet
- tuntee draaman perusasiat
- on syventänyt haastattelutaitojaan
- osaa käyttää äänikerronnan kaikkia ulottuvuuksia.
Opiskelutapa: Luentoja ja harjoituksia.
Kirjallisuus: Karisto & Leppänen, Todellisia tarinoita: radiodokumentin tekeminen (1997); Hendy, Radio in the Global Age (2000).

JOUS030 Ajankohtaisjournalismi televisiossa 10 op

Tavoite: Opiskelija
- kykenee analysoimaan ja kyseenalaistamaan television perinteisen uutis- ja ajankohtaiskerronnan vakiintuneita muotoja ja etsimään niille vaihtoehtoja
- osaa tehdä studiohaastattelun
- on syventänyt kuvallisen ja sanallisen kerronnan taitojaan tekemällä tv-insertin
- on perehtynyt laajan tv-ohjelmakokonaisuuden tekoon ja työryhmän jäsenen tehtäviin.
Opiskelutapa: Luentoja ja harjoituksia.
Kirjallisuus: Saksala, Asiaa ruudussa: tv-dokumentin anatomia (2008).

JOUS004 Aikakauslehtikurssi 10 op

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää konseptin käsitteen aikakauslehden julkaisemisen lähtökohtana
- osaa konseptin pohjalta ideoida aikakauslehden jutturakenteen, kuvituksen ja yhteisen ulkoasun sekä toteuttaa taiton
- osaa toteuttaa monipuoliseen tiedonhankintaan perustuvia ei-päivänkohtaisia juttumuotoja.
Opiskelutapa: Luentoja, harjoituksia ja aikakauslehden tekeminen.
Kirjallisuus: Töyry, Räty & Kuisma, Editointi aikakauslehdessä (2008); Lassila-Merisalo, Faktan ja fiktion rajamailla: kaunokirjallisen journalismin poetiikka suomalaisissa aikakauslehdissä (2009).

JOUS006 Kehitysmaajournalismi 8 op

Tavoite: Opiskelija
- tuntee kehitysproblematiikkaa globaalin talouden aikakaudella ja on perillä kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden historiallisen suhteen pääpiirteistä
- on perehtynyt kehitysmaiden näkyvyyteen ja käsittelyyn mediassa
- tuntee kehitysyhteistyön toimijoita ja niiden työtä
- osaa tuottaa ja kriittisesti arvioida kehitysmaita koskevaa journalismia.
Opiskelutapa: Luentoja ja harjoituksia sekä opintomatka johonkin kehitysmaahan ja siitä tuotettuja journalistisia juttuja.

JOUS009 Nykyhistorian analyysi 7 op

Tavoite: Opiskelija
- osaa ideoida ja suunnitella johonkin oman ajan historian kysymykseen liittyvän laajan lehtiartikkelin
- osaa hankkia aiheeseen liittyvää monipuolista tietoa ja kykenee arvioimaan sitä kriittisesti
- kykenee toteuttamaan aiheeseen syvällisesti paneutuvan, monipuoliseen tiedonhankintaan perustuvan artikkelin
- osaa kirjoittaessaan ottaa huomioon ajatellun julkaisualustan ja kohdeyleisön.
Opiskelutapa: Luentoja, harjoituksia ja itsenäistä työskentelyä.

JOUS010 Paikallisjournalismin analyysi 5 op

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää paikallislehden tehtävän ja aseman suomalaisessa mediakentässä
- osaa analysoida ja arvioida paikallislehden sisältöä ja ulkoasua suhteessa lehden tehtävään.
Opiskelutapa: Luentoja ja harjoituksia.

JOUS019 Monimedia ja verkkojournalismin murros 5 op

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää digitaalisen mediakonvergenssin ja verkkomedian murroksen vaikutuksen journalismiin, journalistiseen työhön ja mediajärjestelmään
- tuntee verkkojournalismin välinekohtaiset erityispiirteet ja osaa hyödyntää niitä tehdessään journalistisia sisältöjä monimediaalisessa ympäristössä
- kykenee erittelemään analyyttisesti verkkojournalismia, ymmärtää uutiskilpailun nopeutumiseen liittyvät riskit ja osaa arvioida verkkojournalismin kehityssuuntia.
Opiskelutapa: Luentoja, harjoituksia ja analyyseja.
Kirjallisuus: Paterson & Domingo, Making Online News (2008); Olkinuora, Minne menet media? (2006).

JOUS024 Mediajärjestelmät muutoksessa: kansainvälisiä näkökulmia 5 op

Tavoite: Opiskelija
- tuntee ja ymmärtää "transitioksi" ja "transformaatioksi" nimetyt yhteiskunnalliset prosessit ja niiden merkityksen mediajärjestelmien muutoksen kannalta
- tuntee ja ymmärtää median ja julkisuuden kehityksen kommunismin romahduksen jälkeisenä aikana suuria yhteiskunnallisia muutoksia läpikäyneissä maissa
- osaa analysoida median ja yhteiskunnan yhteyksiä ja keskinäistä riippuvuutta
- kykenee selittämään median ja yhteiskunnan suhdetta joukkoviestintäteorian kehyksessä.
Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Media Systems in Transformation: International Perspectives; luentoja ja ryhmätöitä.
Kirjallisuus: Jakobowicz & Süsköld (eds.), Finding the Right Place on the Map. Central and Eastern European Media Change in a Global Perspective (2008).

JOUS026 Innovaatiojournalismi ja journalismin innovaatiot 4 op

Tavoite: Opiskelija
- tietää mistä innovaatiojournalismissa on kysymys
- osaa erottaa innovaatioprosessien ja innovaatioekosysteemien merkkejä journalismin eri lajityypeissä
- osaa toteuttaa innovaatiojournalismina pidettävän journalistisen jutun.
Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Innovation Journalism and Innovations in Journalism; luentoja, harjoituksia, vierailuja.
Kirjallisuus: Kauhanen & Noppari, Innovation, Journalism and Future (2007, http://www.teles.fi/julkaisut/innovation_journalism_and_future.pdf); innovaatiojournalismin verkkoaineisto (http://www.innovationjournalism.org/essays).

JOUS027 Internet-reportaasi 5 op

Tavoite: Opiskelija
- hallitsee xhtml-kielen perusteet ja/tai jonkin keskeisen sivustonteko-ohjelman perusteet sekä ymmärtää tekniikan ja ohjelmiston verkkosivujen toteuttamiselle antamat mahdollisuudet
- osaa analysoida verkkosivujen ja niitä pitävän päävälineen (lehti, televisio, radio) sisällöllistä tehtävänjakoa
- osaa suunnitella ja toteuttaa johonkin teemaan liittyvän laajan verkkoreportaasin hyödyntäen tuottamiaan teksti-, kuva- ja äänisisältöjä sekä linkkejä.
Opiskelutapa: Luentoja, harjoituksia ja itsenäistä työtä.
Kirjallisuus: Pohjanoksa, Kuokkanen & Raaska, Viesti verkossa, Digitaalisen viestinnän käsikirja (2007).

VIES020 Julkisuuslaki 4 op

Tavoite: Opiskelija
- tuntee viranomaisaineistojen julkisuutta koskevan lainsäädännön pääasiat
- ymmärtää median oikeudet tiedonhankintaan ja viranomaisten tiedotusvelvollisuuden
- tuntee erilaisia viranomaisaineistoja ja osaa käyttää niitä journalistisessa työssä.
Opiskelutapa: Luentoja sekä kenttätutkimus julkisuuslain toimivuudesta.
Kirjallisuus: Mäenpää, Julkisuusperiaate (2008); Jyväskylän yliopiston verkkoaineisto www.jyu.fi/hum/vjh.

VIEA032 Viestintä ja media monikulttuurisessa maailmassa 6 op

Tavoite: Perehtyä monikulttuurisuuteen median, ryhmäviestinnän, organisaatioviestinnän, sekä henkilökohtaisen vuorovaikutuksen ja vuorovaikutussuhteiden näkökulmista.
Opiskelija
- osaa tarkastella vuorovaikutusta, mediaa sekä ryhmien ja yhteisöjen viestintää monikulttuurisuuden kannalta
- osaa eritellä kulttuurin ja viestinnän yhteyksiä
- ymmärtää kulttuurisia arvoja ja normeja sekä viestintäkäyttäytymisen kulttuurista perustaa
- tunnistaa ja arvioi kriittisesti stereotypioita viestinnässä ja mediassa
- ymmärtää, millaista viestintäosaamista kulttuurienvälisessä viestinnässä ja monikulttuurisissa yhteyksissä tarvitaan
- tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän eettisiä kysymyksiä.
Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Communication and Media in a Multicultural World.
Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutena esim. Kim, Becoming intercultural; Pan, Scollon & Scollon, Professional communication in international settings; Chen & Starosta, Foundations of intercultural communication; Samovar, Porter & Stefani, Communication between cultures; Wiseman (toim.), Intercultural communication theory; Mead; International Management.

VIEA040 Teknologiavälitteinen viestintä 4 op

Tavoite: Perehtyä teknologiavälitteiseen viestintään eri konteksteissa ja ymmärtää monipuolisesti viestintäteknologian käyttöön kytkeytyviä viestinnällisiä ilmiöitä.
Opiskelija
- ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen sekä tekniseltä että sosiokulttuuriselta kannalta
- osaa arvioida teknologiavälitteisen viestinnän sovellusten käyttömahdollisuuksia eri yhteyksissä
- osaa soveltaa keskeisiä teknologiavälitteisen viestinnän teorioita
- tuntee tietokonevälitteisen ja teknologiavälitteisen viestinnän historian ja kehityslinjat.
Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Technologically Mediated Communication.
Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutena esim. Castells, Fernandez-Ardevol & Qiu: Mobile Communication and Society: A Global Perspective; Holmes: Communication Theory: Media, Technology and Society; Büchel, Using Communication Technology. Creating Knowledge Organizations.

Lisäksi muita mahdollisia suorituksia: Harjoittelu YLEn Keski-Suomen uutisissa (JOUS013), valinnaisia kursseja (JOUS014), verkkokursseja (JOUS015), esseitä ja kirjantenttejä (JOUS016), ulkomailla suoritettuja journalistiikan tai lähiaineen opintoja tai muita valinnaisia suorituksia (JOUS017) sopimuksen mukaan.


Journalistiikan opetussuunnitelma 2007 - 2009