29.05.2015

Journalistiikan opetussuunnitelma 2012 - 2015

Journalistiikka-oppiaineen tehtävänä on kouluttaa journalistiselta identiteetiltään vahvoja toimittajia, joilla on halu ja valmiudet niin akateemiseen tutkimustyöhön kuin tutkimukselliseen tiedonhankintaan ja ilmiöiden arviointiin journalistisessa työssään.

Akateeminen journalistikoulutus perustuu näkemykseen, että tutkimus ja journalismi sijoittuvat samalle jatkumolle ja tukevat toisiaan. Opintojen lähtökohtana on tieteelliselle ajattelulle ominainen analyyttinen kriittisyys, jolle on pysyvää kysyntää myös nykyhetken ja lähitulevaisuuden muuttuvassa ja epävarmassa media- ja viestintätilanteessa.

Ammatillisessa suhteessa oppiaine korostaa sisällöllisesti vankkaa ja muotokieleltään rikasta asiajournalismia sen kaikilla julkaisualustoilla.

Journalistiikka-oppiaine tutkii mediaa ja journalismia ja on erityisen kiinnostunut journalismista – toimituksellisesta työprosessista ja sen tuotteista sekä median ja journalismin yhteiskunnallisista ja kulttuurisista konteksteista ja yleisösuhteesta. Oppiaineen tieteellis-ammatillisena tavoitteena on perehdyttää opiskelijat median, journalismin ja viestinnän tutkimuksen tieteellisiin lähtökohtiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin sekä niiden soveltamiseen tutkimustyössä ja journalistin ammatissa. Pysyvänä pyrkimyksenä on yhteistyö media-alan kentän kanssa.

Journalistiikka on yksi viestintätieteiden laitoksen oppiaineista yhteisöviestinnän, puheviestinnän ja kulttuurienvälisen viestinnän ohella. Eri tasojen teoria- ja tutkimusopinnoissa on yhteisiä kursseja ja elementtejä, ja yksittäisiä opetusprojekteja toteutetaan oppiaineiden yhteistyönä.

Toimittajalla tulee olla mahdollisimman hyvät tiedot siitä, miten suomalainen yhteiskunta ja viime kädessä koko maailma toimivat, ja siksi journalistiikka suosittelee sivuaineiksi nykyisyyttä ja sen juuria tulkitsevia yhteiskuntatieteellis-humanistisia aineita kuten yhteiskuntapolitiikkaa, valtio-oppia, taloustiedettä ja historiaa.

Journalistiikan opiskelu suuntaa ensisijaisesti kahteen yhteensopivaan ammattiin, jotka voivat vuorotella yksilön työuralla: toimittajan ja tutkijan. Journalistiikasta valmistuneita on siirtynyt myös tiedottajan tehtäviin niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille, ja heitä toimii yrittäjinä ja opetustehtävissä.

Tutkintojen rakentuminen pääaineena journalistiikka

 

 

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK)                                  
180 op
Kieli- ja viestintäopinnot
15 op
Viestinnän ja median perusopinnot
25 op
Journalistiikan aineopinnot
55 op
Sivuaineopinnot 85 op
- Vähintään yksi perusopintokokonaisuus

- Muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja                   

 

Journalistiikan opiskelijoiden kieli- ja viestintäopinnot HuK-tutkinnossa 
15 op
Äidinkielen viestintä
8 op
- Journalistiikan tutkimusviestintä 3 op

- Journalistiikan kielenhuolto 5 op

Toinen kotimainen kieli
3 op
Vieras kieli
3 op
Kypsyysnäyte (maturiteetti) 1 op

 

Filosofian maisterin tutkinto (FM)
120 op
Journalistiikan syventävät opinnot
80 op
- Pro gradu -tutkielma 40 op

- Muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot
40 op
- Esim. sivuaineita, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja    

Pro gradu -tutkielman tiivistelmä on maisterin tutkintoon vaadittava kypsyysnäyte (maturiteetti).


Opintojen alussa tehdään opintojakso:

VIEY010 Opintojen suunnittelu 1–2 op
Opiskelija
- osaa laatia oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (hops)
- aktivoituu oman asiantuntemuksensa kehittämisessä
- perehtyy yliopistoyhteisön toimintakulttuuriin ja tuntee omat oikeutensa ja velvollisuutensa
- hallitsee yliopisto-opintojen edellyttämiä tiedonhallinta- ja opiskelutaitoja
- motivoituu kehittämään oppimistaitojaan.
Opiskelutapa: Luennot, ryhmätapaamiset, ohjaus ja hops.
Arviointi: hyväksytty
Ajoitus: 1. vuosi (1.–2. periodi)

Opintojaksojen opetus- ja suorituskieli on suomi, jollei muuta erikseen mainita.

Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet

Viestinnän ja median perusopinnot 25 op

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tieteenaloina ja osaa hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa
- ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen mediamaiseman murrokselle ja hahmottaa murroksen taustalla olevat keskeiset median kehityslinjat
- ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
- tuntee keskeiset organisaatio- ja ryhmäviestinnän käsitteet ja osaa tarkastella työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta
- osaa kriittisesti analysoida mediasisältöjä ja journalistisia tuotteita
- ymmärtää viestintäetiikan merkityksen.

Journalistiikan aineopinnot 55 op

Journalistiikan aineopintojen painopisteenä on journalistinen ja tieteellinen tiedon hankinta, arvioiminen ja esittäminen. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee omakohtaisesti journalistiprofession ja kykenee arvioimaan sen roolia ja merkitystä yhteiskunnassa
- omaa valmiudet toimia journalistisissa tehtävissä niin monimediaisessa ympäristössä kuin yksittäisissä välineissä
- ymmärtää journalismin ja tutkimuksen yhteisen perustan sekä käytännön tason erot
- kykenee kriittis-analyyttiseen tiedon hankintaan, arviointiin ja luomiseen
- tuntee median ja journalismin tutkimuksen käytäntöjen perusteet ja keskeiset metodit sekä osaa soveltaa niitä omaan tutkielmaan
- tuntee mediaa ja journalismia koskevan lainsäädännön, alan itsesääntelyn sekä eettiset periaatteet.

Journalistiikan syventävät opinnot 80 op

Journalistiikan syventävät opinnot painottuvat tutkimukseen sekä journalistisen osaamisen syventämiseen. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- hallitsee median ja journalismin tutkimuksen teoreettista ajattelua, metodeja ja materiaaleja niin, että kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan vaativia tutkimus- ja selvitystehtäviä, sekä siirtymään tieteelliseen jatkokoulutukseen
- kykenee toteuttamaan perusuutistyötä vaativampiin journalistisiin lajityyppeihin sijoittuvia tuotteita
- kykenee kriittisesti arvioimaan ja kehittämään journalistista työtä sekä jäsentämään ja arvioimaan median ja journalismin tutkimusta.

Viestinnän ja median perusopinnot 25 op

VIEP012 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op

Opiskelija
- ymmärtää, mikä on viestintä- ja vuorovaikutusprosessi ja millaisista tekijöistä se rakentuu
- tuntee viestinnän malleja ja osaa vertailla niitä
- tuntee viestinnän merkkijärjestelmät
- ymmärtää, miten ihminen havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
- ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat
- tietää tieteellisyyden kriteerit ja tuntee tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteet
- osaa erottaa tieteellisen tekstin muista teksteistä ja tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet
- tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset julkaisut ja löytää oman alansa tutkimustietoa
- arvostaa tieteellistä tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia
- tuntee viestintäetiikan peruskäsitteet.
Opiskelutapa: Kurssi, oheiskirjallisuus ja oppimistehtävät.
Kirjallisuus: Kunelius, Viestinnän vallassa (5.–8.p.); Ruben & Stewart, Communication and Human Behavior (5. p.)
Arviointi: 0–5
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi (1. periodi)

VIEP050 Mediamaiseman murros 5 op

Opiskelija
- osaa arvioida viestinnän ja median merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle
- tuntee median ja journalismin keskeiset kehityslinjat keskiajalta nykypäivään sekä niiden taustatekijät
- tuntee nykyisen länsimaisen mediajärjestelmän sekä osaa analysoida sen todennäköisiä kehityssuuntia
- ymmärtää sosiaalisen median aseman ja merkityksen mediajärjestelmän osana ja muutostekijänä
- tuntee keskeisiä teknologiavälitteisen viestinnän teorioita
- tuntee verkkoviestinnän eettiset ja juridiset normit.
Opiskelutapa: Luennot ja oheiskirjallisuus.
Kirjallisuus: Mandiberg (toim.), The social media reader; Suominen, Östman, Saarikoski ja Turtiainen; Sosiaalisen median lyhyt historia; Vehkoo, Painokoneet seis. Kertomuksia uuden journalismin ajasta
Arviointi: 0–5
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi (1.–2. periodi)

VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op

Opiskelija
- tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet, keskeiset vaikuttamisen teoriat ja pystyy arvioimaan ja vertailemaan niitä
- pystyy arvioimaan, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita
- osaa tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista
- tietää, miten vaikuttamispyrkimyksiä voidaan havaita ja arvioida.
Opiskelutapa: Kurssi ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin) sekä toinen seuraavista Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos) tai Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos)
Arviointi: 0–5
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi (2.–3. periodi)

VIEP060 Työelämän viestintä 5 op

Opiskelija
- tuntee keskeiset organisaatioviestinnän käsitteet ja organisaatioteoriat
- tuntee keskeiset ryhmän vuorovaikutuksen teoriat ja tunnistaa tuloksellisen tiimityön lähtökohtia
- ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen työelämässä
- ymmärtää työelämän diversiteetin tuomat haasteet ja mahdollisuudet yhteistyölle
- osaa tarkastella työhyvinvointia viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta
- ymmärtää eettisten normien ja eettisen harkinnan merkityksen työssä ja työyhteisössä.
Opiskelutapa: Kurssi ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Brilhart & Galanes, Effective group discussion (11. tai uudempi painos); Miller, Organizational communication (4. tai uudempi painos)
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi tai englanti
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi (2. periodi)

VIEP070 Media-analyysi ja -kritiikki 5 op

Opiskelija
- tuntee median ja journalismin analyysin ja kritiikin keskeiset näkökulmat ja teoreettiset käsitteet
- ymmärtää median ja journalismin yhteiskunnalliset tehtävät, merkityksen ja vaikutusvallan
- tuntee median ja journalistisen työprofession ihanteet, käytännöt ja niiden muutosprosessin
- osaa eritellä ja analysoida journalistista aineistoa teoreettisten käsitteiden ja tutkimustiedon avulla
- ymmärtää mediasisältöjen luonteen merkityksiä rakentavina esityksinä
- omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä median sisältöjen tulkintaan.
Opiskelutapa: Kurssi ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Kantola, Moring, Väliverronen (toim.), Media-analyysi: tekstistä tulkintaan; Kivikuru, Luostarinen & Ukkola (toim.), Sopulisilppuri: mediakritiikin näkökulmia; Mustonen, Mediapsykologia; Mörä, Salovaara-Moring, Valtonen (toim.), Mediatutkimuksen vaeltava teoria; Väliverronen (toim.), Journalismi murroksessa
Arviointi: 0–5
Ajoitus: 1. vuosi (3. periodi)

Journalistiikan aineopinnot 55 op

Suoraan maisteriopintoihin valitut opiskelijat suorittavat täydentävinä opintoina henkilökohtaisesti sovittavat aineopintojen opintojaksot. Täydentävät opinnot suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

JOUA006 Uutistyö 10 op

Tavoite: Perehtyä journalismin perustyyppiin uutiseen niin, että kykenee ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen työskentelemään monimediaisessa sanomalehtiympäristössä.
Opiskelija
-    tuntee  sanomalehtitoimituksen työn ja organisaation perusteet
-    tunnistaa uutisen erityisenä journalistisena genrenä sekä sen välinekohtaiset erityispiirteet
-    omaa valmiudet uutisen ideointiin, analysointiin, kriittiseen tiedonhankintaan ja uutisluontoisen tiedon tuottamiseen
-    hallitsee sanomalehden taiton perusasiat niin broadsheet- kuin tabloidformaatissa
-    ymmärtää uutisjournalismin luonteen suomalaisen yhteiskunnan ja muun maailman tulkitsevana kuvaajana.
Opiskelutapa: Luentoja, harjoituksia, työharjoittelupäivät toimituksessa tai vastaavat muut suoritukset.
Kirjallisuus: McKane, News Writing (2014); Pulkkinen, Uutisten arkkitehtuuri: sanomalehden ulkoasun rakenteiden järjestys ja jousto (2008)
Arviointi: 0–5
Suositus ajoituksesta: 1. syksy

JOUA002 Radiotyö 5 op

Tavoite: Perehtyä radion ominaisuuksiin osana monimediaista uutistyötä ja hallita radiouutisen tekemisen perusteet.
Opiskelija
-    tuntee radion ominaisuudet uutis- ja ajankohtaistyössä sekä ymmärtää radion aseman osana mediajärjestelmää
-    hallitsee radiouutisen rakenteen ja pääformaatit, käsikirjoittamisen, rajaukset sekä ajankohtaisohjelman rakenteen
-    hallitsee radiokielen ja ääni-ilmaisun perusteet
-    hallitsee sähköisen uutis- ja ajankohtaistyön vaatimat haastattelun perustaidot
-    osaa tallennuksen ja editoinnin perustekniikan.
Opiskelutapa: Luentoja ja harjoituksia.
Arviointi: 0–5
Edeltävät opinnot: JOUA006 Uutistyö
Suositus ajoituksesta: 1. kevät

JOUA003 Televisiotyö 5 op

Tavoite: Perehtyä television ominaisuuksiin osana monimediaista uutis- ja ajankohtaistyötä ja hallita tv-uutisen tekemisen perusteet.
Opiskelija
-    tuntee audiovisuaalisen journalismin ominaisuudet uutis- ja ajankohtaistyössä sekä ymmärtää television aseman osana mediajärjestelmää
-    hallitsee tv-uutislähetyksen rakenteen ja taiton
-    osaa tv-uutisen perusformaattien (sähke, sähkekommentti, uutisinsertti) teon
-    hallitsee kuvauksen ja editoinnin perusteet ja on perehtynyt television kuvakerrontaan
-    osaa laatia tv:n uutis- ja ajankohtaisohjelman käsikirjoituksen.
Opiskelutapa: Luentoja ja harjoituksia.
Arviointi: 0–5
Edeltävät opinnot: JOUA006 Uutistyö, JOUA002 Radiotyö.
Suositus ajoituksesta: 1. kevät

VIEA050 Viestinnän normit ja etiikka 3 op

Tavoite: Perehtyä viestinnän etiikkaan ja juridisiin normeihin erityisesti journalismin ja tiedotustoiminnan näkökulmista.
Opiskelija
-    tuntee keskeiset mediaa, journalismia ja tiedottamista säätelevät lainkohdat ja eettiset normistot ja periaatteet
-    ymmärtää journalismin ja tiedottamisen itsesääntelyn tavoitteet ja niiden merkityksen toimittajan ja tiedottajan työssä
-    kykenee kriittisesti arvioimaan journalistin ja tiedottajan työtä juridisesta ja eettisestä näkökulmasta.
Opiskelutapa: Luentoja ja kirjallisuutta.
Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan Tiilikka, Journalistin sananvapaus (2008); Neuvonen, Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely (2005); Vuortama & Kerosuo, Viestinnän lait ja säännöt (6. kokonaan uud. laitos 2004); Mäntylä, Journalistin etiikka (2. uud. laitos 2008).
Arviointi: 0–5
Suositus ajoituksesta: 1. kevät

JOUA007 Monimediajournalismi 4 op

Tavoite: Perehtyä teoreettisella tasolla monimediaisen journalismin erilaisiin ympäristöihin ja muotoihin.
Opiskelija
-    tuntee ja hallitsee monimediaisen journalistisen työprosessin eri vaiheet ja merkityksen
-    ymmärtää digitaalisen mediakonvergenssin, sosiaalisen median ja journalismin murroksen vaikutuksen journalismiin, journalistiseen työhön ja mediajärjestelmään
-    tuntee verkkojournalismin välinekohtaiset erityispiirteet ja mahdollisuudet sekä osaa hyödyntää niitä tehdessään journalistisia sisältöjä monimediaisessa ympäristössä
-    kykenee analysoimaan ja kehittämään verkkojournalismin ilmaisumuotoja, ymmärtää uutiskilpailun nopeutumiseen liittyvät riskit ja osaa arvioida monimediajournalismin todennäköisiä kehityssuuntia.
Opiskelutapa: Luentoja, kirjallisuutta ja harjoituksia.
Kirjallisuus: Hill & Lashmar, Online Journalism, The Essential Guide (2014); Jones & Salter, Digital Journalism (2011); Meikle & Redden, News Online: Transformations and Continuities (2010); Paterson & Domingo, Making Online News (2008); Russell, Networked: A Contemporary History of News in Transition (2011).
Arviointi: 0–5
Edeltävät opinnot: JOUA006 Uutistyö, JOUA002 Radiotyö, JOUA003 Televisiotyö
Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi

JOUA005 Harjoittelu 6 op

Tavoite: Soveltaa, testata ja kehittää opiskelun antamia tietoja ja journalistisia valmiuksia toimitusympäristössä.
Opiskelija
-    tuntee ja hallitsee toimituskäytänteitä työskenneltyään toimittajana yhdessä tai useammassa toimituksessa
-    saa toimitustyötä tekemällä lisää valmiuksia analysoida ja arvioida omaa journalistista työskentelyään, sekä journalismin yhteiskunnallista vaikutusta.
Opiskelutapa: Kolmen kuukauden kokopäivätyö journalistina tai sitä vastaava työkokemus, sekä siitä raportoiminen.
Edeltävät opinnot: JOUA006 Uutistyö, JOUA002 Radiotyö, JOUA003 Televisiotyö
Arviointi: hyväksytty
Suositus ajoituksesta: 1.–3. kesä

JOUA010 Suomalainen mediajärjestelmä ja yhteiskunta 3 op

Tavoite: Perehtyä valittujen teemojen kautta siihen, miten Suomen mediamaiseman historialliset muutokset ovat yhteydessä yhteiskunnan taloudelliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen, poliittiseen, teknologiseen kehitykseen.
Opiskelija
-    tuntee suomalaisen median kehityksen päälinjat ja käännekohdat
-    ymmärtää median erilaiset roolit ja merkitykset suomalaisessa yhteiskunnassa
-    tuntee Suomen entisen ja nykyisen mediamaiseman liitännät globaaliin mediakehitykseen.
Opiskelutapa: Luentoja ja kirjallisuutta.
Kirjallisuus: Kurssin yhteydessä julkaistavan listan mukaan.
Arviointi: 0–5
Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi

VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op

Tavoite: Perehtyä viestinnän tutkimuksen käytänteisiin, aineistotyyppeihin, lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin.
Opiskelija
- tuntee laadullisen, määrällisen ja teoreettisen tutkimuksen ominaispiirteet ja peruskäsitteet
- ymmärtää tutkimusprosessin vaiheet ja tutkimuksen suunnittelun periaatteet
- osaa hahmottaa tutkimusongelman ja muodostaa tutkimuskysymyksiä
- tuntee erilaisia aineistonkeruutapoja
- tuntee laadullisen ja määrällisen analyysin periaatteet
- osaa arvioida tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
- tuntee tutkimuseettiset periaatteet ja motivoituu noudattamaan niitä.
Opiskelutapa: Luennot, oheiskirjallisuus ja oppimistehtävät.
Kirjallisuus: Reinard, Introduction to communication research (4. p)
Arviointi: 0–5
Suositus ajoituksesta: 3. vuosi

JOUA104 Kandidaattiseminaari 4 op

Tavoite: Perehtyä mediaan ja journalismiin tutkimusalueena sekä tutkimusprosessiin ja sen arvioimiseen.
Opiskelija
-    tuntee alan tutkimussuuntauksia ja -menetelmiä
-    osaa laatia tutkimussuunnitelman, kehittää sitä ja toteuttaa sen
-    osaa arvioida median ja journalismin tutkimusta sekä käydä tieteellistä keskustelua toisten opiskelijoiden tutkielmista
-    kykenee käyttämään tutkimusta ja omia tutkimustaitoja hyödyksi myös journalistisessa työssä.
Opiskelutapa: Seminaari.
Oheiskirjallisuus: Kurssin yhteydessä jaettavan listan mukaan.
Arviointi: 0–5
Suositus ajoituksesta: 3. vuosi

JOUA105 HuK-tutkielma 10 op

Tavoite: Soveltaa tutkimuksen perustaitoja tutkielman tekemiseen.
Opiskelija
-    osaa tunnistaa ja rajata kandidaatintutkielmaksi soveltuvan aiheen sekä muokata sitä koskevan kysymyksenasettelun
-    osaa valita aiheen ja kysymyksenasettelun kannalta relevantin materiaalin, lähestymistavan ja menetelmän
-    osaa muokata tutkielmastaan hyvällä kielellä esitetyn tutkimuksellisen kokonaisuuden
Opiskelutapa: Itsenäistä työskentelyä ohjaajan tukemana. Tutkielma kirjoitetaan kandidaattiseminaarin yhteydessä. Niiden opiskelijoiden, jotka suorittavat kandidaatintutkinnon johonkin toiseen pääaineeseen, ei tarvitse tehdä journalistiikan HuK-tutkielmaa.
Edeltävät opinnot: VIEA010 Tutkimuskurssi
Arviointi: 0–5
Suositus ajoituksesta: 3. vuosi

Journalistiikan syventävät opinnot 80 op

VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op

Tavoite: Syventyä viestinnän ja median tutkimusnäkökulmiin, tutkimusmenetelmiin ja tutkimusprosessiin sekä oppia arvioimaan niitä tieteenfilosofisista ja tutkimuseettisistä lähtökohdista.
Opiskelija
- osaa suhteuttaa erilaiset tutkimusmenetelmät tieteenfilosofiseen ja viestintäteoreettiseen taustaan
- osaa arvioida erilaisilla menetelmillä tuotetun tiedon luonnetta ja soveltuvuutta tietyn tutkimusongelman ratkaisemiseen
- osaa laatia tutkimusasetelman
- osaa argumentoida omia menetelmävalintoja
- osaa soveltaa ja arvioida viestintätieteissä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysitapoja
- sisäistää tutkimuseettiset periaatteet ja arvostaa niitä.
Opiskelutapa: Luennot, oheiskirjallisuus ja oppimistehtävät.
Kirjallisuus: Menetelmäpolkuja humanisteille -verkkomateriaali; Denzin & Lincoln (toim.), Handbook of qualitative research; Frey, Botan & Kreps, Interpreting communication research. A case study approach; Frey, Botan & Kreps, Investigating communication (2. painos); Jensen, Handbook of media and cokymmunication research; Saunders, Thornhill & Lewis, Research methods for business students.
Arviointi: 0–5
Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

JOUS104 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat 5 op

Tavoite: Syventää ymmärrystä median ja journalismin tutkimuksen teoreettisten ajattelutapojen kehityksestä ja suuntauksista.
Opiskelija
-    tuntee joukkoviestintää koskevan ajattelun ja tutkimuksen kehitystä ja tärkeimpien tutkijoiden roolin siinä kehityksessä
-    tuntee median ja journalismin nykytutkimukseen liittyvät keskeiset teoriat ja kykenee soveltamaan niitä pro gradu -tutkielmassaan.
Opiskelutapa: Kirjallisuus.
Kirjallisuus: Wahl-Jorgensen & Hanitzsch (eds.), Handbook of Journalism Studies (2009) sekä kaksi seuraavista: McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory (2000); Schudson, The Sociology of News (2002); Shoemaker & Reese, Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content (2nd ed., 1995); Hallin & Mancini, Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics (2004); McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (1964/2004, 2006, 2007; suom. Ihmisen uudet ulottuvuudet, 1968/1984); Benson & Neveu (eds.), Bourdieu and the Journalistic Field (2005); Pietilä, Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä (1997).
Arviointi: 0–5.
Suositus ajoituksesta: Ennen maisteriseminaaria.

JOUS105 Maisteriseminaari 5 op

Tavoite: Syventää perehtymistä mediaan ja journalismiin tutkimusalueena suunnittelemalla ja toteuttamalla oma tutkielma.
Opiskelija
-    syventyy median ja journalismin tutkimuksen lähestymistapoihin, ongelmanasetteluihin ja menetelmiin
-    osaa ratkaista tutkimusongelmia suunnittelemalla ja toteuttamalla oman tutkimuksen
-    kykenee tieteelliseen keskusteluun erilaisten ongelmanasettelujen ja lähestymistapojen puitteissa.
Opiskelutapa: Seminaari.
Arviointi: hyväksytty
Edeltävät opinnot: JOUS104 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat
Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

JOUS200 Pro gradu -tutkielma 40 op

Tavoite: Itsenäisen tieteellisen tutkielman tekeminen.
Opiskelija
-    hallitsee median ja journalismin tutkimuksen menetelmiä
-    kykenee tieteelliseen ongelmanasetteluun ja osaa valita ratkaisuun sopivat menetelmät
-    on perehtynyt syvällisesti jonkin aihepiirin tutkimukseen
-    hallitsee tieteellisen esitystavan konventiot ja tutkimuksen ilmaisutavan
-    kykenee käyttämään tutkimusaineistoja sekä hallitsemaan laajoja asiakokonaisuuksia.
Opiskelutapa: Itsenäistä työskentelyä ohjaajan tukemana.
Arviointi: 0–5
Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

Journalismin analyysin ja journalistisen työn erikoistumisopinnot, 25 op

Tarjolla olevat kurssit vaihtelevat vuosittain ja tarjonta näkyy kunkin lukuvuoden opetusohjelmasta.
Lisäksi on sopimuksen mukaan mahdollista suorittaa valinnaisia kursseja (JOUS014), verkkokursseja (JOUS015), esseitä ja kirjatenttejä (JOUS016), ulkomailla suoritettuja journalistiikan tai lähiaineen opintoja (JOUSXXX) tai muita valinnaisia suorituksia (JOUS017).

Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.–2. vuosi).

JOUS004 Aikakauslehtikurssi 7 op

Tavoite: Perehtyä populaarin aikakauslehden lajityyppiin ja tuottaa valitun konseptin pohjalta sellaisen yksi numero.
Opiskelija
-    ymmärtää konseptin käsitteen aikakauslehden julkaisemisen lähtökohtana
-    osaa sen pohjalta ideoida aikakauslehden jutturakenteen, kuvituksen ja ulkoasun sekä toteuttaa taiton
-    osaa toteuttaa monipuolisen tiedonhankintaan perustuvia ei-päivänkohtaisia juttumuotoja.
Opiskelutapa: Luentoja, harjoituksia ja aikakauslehden tekeminen.
Kirjallisuus: Helle, Toimitustyö muutoksessa (2011); Töyry, Räty & Kuisma, Editointi aikakauslehdessä (2008); Lassila-Merisalo, Faktan ja fiktion rajamailla (2009).
Arviointi: 0–5

JOUS030 Ajankohtaisjournalismi televisiossa 8 op

Tavoite: Kurssilla edetään uutis- ja ajankohtaisformaatista kohti näkemyksellisempää ja luovempaa audiovisuaalista kerrontaa. Kurssilla syvennetään journalistisen televisioilmaisun ja haastattelun taitoja, rakennetaan uutisinserttiä laajempia journalistisia kokonaisuuksia sekä opetellaan televisiojournalismille ominaista ryhmätyötä.
Opiskelija
-   kykenee analysoimaan ja kyseenalaistamaan television perinteisen uutis- ja ajankohtaiskerronnan muotoja ja merkityksenantoa sekä ideoimaan uusia journalistisia ilmaisukeinoja
-   on perehtynyt ajankohtaisen tv-makasiini-ohjelman tekemiseen ja toimimiseen osana työryhmää
-   hallitsee makasiini-insertin tekemisen
-   osaa tehdä studiohaastattelun
-   osaa kuvata, miksata ja ohjata television ajankohtaisohjelmaa.
Edeltävät opinnot: JOUA002 Radiotyö, JOUA003 Televisiotyö, JOUA007 Monimediajournalismi
Opiskelutapa: Luentoja,  harjoituksia ja itsenäistä työskentelyä
Kirjallisuus: Barnas & White, Broadcast News: Writing Reporting, and Producing (2013).
Arviointi: 0–5

JOUS038 Datajournalismi 5 op

Tavoite: Perehtyä digitaalisen data-aineiston saatavuuteen ja hyödynnettävyyteen sekä toteuttaa sitä journalistisessa työssä.
Opiskelija
-    ymmärtää data-aineistojen merkityksen toimitustyössä
-    kykenee prosessoimaan ja analysoimaan datapohjaista lähdemateriaalia
-    kykenee hankkimaan viranomaisilta tietokanta-aineistoja ja rakentamaan kerätystä datasta omia tietokantoja toimitustyön tarpeisiin.
Opiskelutapa: Luentoja, harjoituksia ja itsenäistä työskentelyä.
Kirjallisuus: National Institute for Computer Assisted Reporting -verkkoaineisto http://www.ire.org/nicar/; Kuutti, Johdatus tietokantajournalismiin (2011), teoksessa Kuutti (toim.), Julkisuusjournalismi; verkkoaineisto www.datajournalismi.fi; Rogers, Facts Are Sacred: The Power of Data (2012; Guardian Shorts).
Arviointi: 0–5

JOUS027 Internet-reportaasi 5 op

Tavoite: Perehtyä internet-reportaasin teknisiin edellytyksiin ja käyttää niitä reportaasin tekemiseen.
Opiskelija
-    ymmärtää tietotekniikan ja ohjelmiston verkkojournalismille antamat mahdollisuudet
-    hallitsee xhtml-kielen ja/tai jonkin keskeisen sivustonteko-ohjelman perusteet sekä osaa käyttää niitä
-    osaa suunnitella ja toteuttaa laajan verkkoreportaasin hyödyntäen tuottamiaan teksti-, ääni-, stillkuva-, video-, grafiikka- ja animaatiosisältöjä sekä linkkejä.
Opiskelutapa: Luentoja, harjoituksia ja itsenäistä työtä.
Kirjallisuus: Pohjanoksa, Kuokkanen & Raaska, Viesti verkossa (2007); Korpela, Verkkojulkaisun typografia (2010); Krug, Älä pakota minua ajattelemaan! (2006).
Arviointi: 0–5

JOUS037 Journalismin innovaatiot 4 op

Tavoite: Syventää tietämystä nopean ja hitaan journalismin uusista mahdollisuuksista globaalissa ja lokaalissa digitaalisessa mediamaisemassa sekä antaa mahdollisuus omien journalististen innovaatioiden kehittämiseen ja testaamiseen.
Opiskelija
-    ymmärtää tuotekehittelyn ja innovaatioiden tärkeyden journalismissa
-    tuntee journalististen innovaatioiden lähihistorian ja nykytilan sekä osaa ennakoida journalismin trendejä ns. ubiikin (kaikkialla läsnä olevan) tietotekniikan ja median yhteiskunnassa
-    hallitsee sosiaalisen median ja mobiilin journalismin uusimmat sovellukset
-    osaa ideoida journalistisia innovaatioita yksin ja yhdessä sekä kokeilla ideoitaan käytännössä.
Opiskelutapa: Suomenkielinen kurssi tai englanninkielinen kurssi Innovations in  Journalism; luentoja, harjoituksia, kirjallisuutta ja verkkoaineistoja.
Kirjallisuus: Uskali, Innovaatiot ja journalismi (2011); Gillmor, Mediactive (2010; http://mediactive.com/book/table-of-contents-2).
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi tai englanti

JOUS036 Journalistinen tietokirjoittaminen 5 op

Tavoite: Ideoida, suunnitella ja toteuttaa johonkin oman ajan historian kysymykseen liittyvä laaja painetun lehden tai verkkomedian artikkeli.
Opiskelija
-    osaa tunnistaa relevantin aiheen, hankkia siihen liittyvää monipuolista aineistoa ja kykenee arvioimaan sitä kriittisesti
-    kykenee toteuttamaan monipuoliseen tiedonhankintaan perustuvan artikkelin ottaen huomioon ajatellun julkaisualustan ja kohdeyleisön.
Opiskelutapa: Luentoja, harjoituksia ja itsenäistä työskentelyä.
Oheiskirjallisuus: Garton Ash: Facts are subversive (2009); juttuja Timothy Garton Ashin kotisivulta (www.timothygartonash.com); juttuja HS:n Kuukausiliitteen verkkoarkistosta (www.hs.fi/kuukausiliite).
Arviointi: 0–5

JOUS039 Julkisuuslaki ja tiedon saaminen 5 op

Tavoite: Perehtyä Suomen julkisuuslain tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin viranomaisaineiston hankinnassa sekä sananvapauden ja median toimintavapauden merkitykseen kansalaisten tiedonsaannin toteutumisessa ja yhteiskunnallisen keskustelun synnyttämisessä ja ylläpitämisessä.
Opiskelija
-    tuntee julkisuuslain mahdollisuudet ja rajoitukset viranomaisaineistojen hankinnassa
-    osaa tehdä viranomaisille tietopyyntöjä tarvittavien aineistojen saamiseksi
-    kykenee kriittisesti arvioimaan viranomaisten menettelyä jos pyydettyä aineistoa ei luovuteta tai siitä luovutetaan vain osa
-    ymmärtää sananvapauden merkityksen ja rajoitteet joukkoviestinnässä, demokratian toteutumisessa ja kansalaisten tiedonsaannissa.
Opiskelutapa: Luentoja, harjoituksia ja itsenäistä työskentelyä.
Kirjallisuus: Kuutti (toim.), Julkisuusjournalismi (2011); verkkoaineisto www.julkisuuslaki.fi; Mäenpää, Julkisuusperiaate (2009);  Ollila, Sananvapaus (2004); Mediadem-tutkimushankkeen verkkoaineisto http://www.mediadem.eliamep.gr.
Arviointi: 0–5

JOUS024 Mediajärjestelmät muutoksessa: kansainvälisiä näkökulmia 5 op

Tavoite: Edistää opiskelijoiden ymmärrystä nyky-Euroopan mediajärjestelmistä kiinnittäen erityistä huomiota Itä- ja Keski-Euroopan median ja yhteiskuntien demokraattisiin muutosprosesseihin.
Opiskelija
-    tuntee ja ymmärtää ”transitioksi” ja ”transformaatioksi” nimetyt yhteiskunnalliset prosessit ja niiden merkityksen mediajärjestelmien kehityksen kannalta
-    tuntee median ja julkisuuden kehityksen kommunisminjälkeisessä Keski- ja Itä-Euroopassa
-    osaa analysoida median ja yhteiskunnan yhteyksiä ja keskinäistä riippuvuutta demokratisoitumisprosessissa.
Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Media Systems in Transformation: International Perspectives; luentoja, lukutehtäviä, ryhmätöitä ja keskusteluja.
Kirjallisuus: Kurssin yhteydessä julkaistavan luettelon mukaan.
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: englanti

JOUS033 Monimediajournalismin harjoittelu 6 op

Tavoite: Syventää journalistista ammattitaitoa työskennellä tekstin, äänen ja kuvan parissa monimediaisessa journalistisessa ympäristössä, monipuolisissa toimitustehtävissä.
Opiskelija
-    hallitsee syvällisesti monimediaisen journalistisen työprosessin eri vaiheet sekä osaa hyödyntää tehokkaasti versiointia journalistisena työmenetelmänä
-    pystyy toimimaan luovasti ja tehokkaasti monimediatoimituksen eri tehtävissä
-    pystyy syvällisesti analysoimaan ja arvioimaan omaa journalistista työskentelyään sekä sen vaikutuksia.
Opiskelutapa: Neljän kuukauden (1+3) työskentely yhteistyövälineen toimituksessa kurssin opettajan ja yhteistyövälineen toimittajatutorin ohjauksessa sekä harjoitteluraportin kirjoittaminen.
Edeltävät opinnot: JOUA007 Monimediajournalismi
Arviointi: hyväksytty
Suositus ajoituksesta: 2.–3. vuosi

JOUS043 Verkko- ja sanomalehtijournalismin juttugenret 4 op

Tavoite: Laajentaa kirjoittavan journalismin valmiuksia uutisgenren ulkopuolisiin juttutyyppeihin.
Opiskelija
-    hallitsee sanomalehden journalistisen kokonaisuuden ja kykenee erittelemään eri juttutyyppien ominaispiirteitä ja funktioita
-    osaa kirjoittaa tärkeimpiin perusjuttutyyppeihin kuuluvia tekstejä
-    omaa edellytykset kokeilla uusia ilmaisutapoja niin paperilehdessä kuin verkkomediassa.
Opiskelutapa: Luentoja, analyyseja ja kirjoitusharjoituksia.
Kirjallisuus: Pietilä, Kirjoitus, juttu, tekstielementti (2008), s.35-88 ja 639-665.
Arviointi: 0–5

JOUS035 Visuaalisuus 3 op

Tavoite: Syventää ymmärrystä visuaalisuudesta viestin osana ja soveltaa sitä.
Opiskelija
-    ymmärtää visuaalisen suunnittelun lähtökohdat ja päämäärät sekä visuaalisen viestinnän keskeiset vaikutustavat
-    osaa käyttää visuaalisia ilmaisukeinoja journalismissa.
Opiskelutapa: Luentoja ja kirjallisuutta.
Kirjallisuus: Huovila, ”Look”: visuaalista viestisi (2006); Rantanen, Mistä on hyvät lehdet tehty? Visuaalisen journalismin keittokirja (2007); verkkoaineisto www.huovila.eu
Arviointi: 0–5