08.06.2012

Puheviestinnän opetussuunnitelma 2007 - 2009

Puheviestintä oppiaineena

Puheviestintä tarkastelee ihmisten välistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutus on viestinnän perustaso, jonka varaan ihmissuhteet, ryhmät, yhteisöt ja kulttuurit rakentuvat. Puheviestinnän tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa ihmisten vuorovaikutuksesta, viestintäprosesseista sekä puhe- ja viestintäkäyttäytymisestä. Vuorovaikutusta tarkastellaan monenlaisissa yhteyksissä: ystävyys-, pari- ja perhesuhteissa, työorganisaatioissa, opetuksessa, hoito- ja ihmissuhdetyössä, politiikan kontekstissa ja mediassa. Lisäksi perehdytään vaikuttamiseen ja argumentointiin, viestintäteknologian ja vuorovaikutuksen välisiin yhteyksiin, viestinnän yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä viestinnän eettisiin kysymyksiin.

Sijoittuminen työelämään

Puheviestinnässä koulutetaan laaja-alaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita muun muassa koulutuksen, yrityselämän, viestintäteknologian, median, hallinnon, politiikan ja kulttuurin aloille. Valmistuneet sijoittuvat esimerkiksi kouluttajan, konsultin, tiedottajan, toimittajan ja viestintäjohtajan tehtäviin. Puheviestinnän asiantuntemusta kysytään yhä enemmän muun muassa viestintäteknologian sovellusten ja käytön suunnittelussa, työyhteisön ja henkilöstön kehittämistehtävissä sekä viestintäosaamisen edistämisessä eri aloilla. Yhteistyön ja vaikuttamisen asiantuntemusta tarvitaan menestykselliseen toimintaan kaikkialla yhteiskunnassa.

Tutkintojen rakentuminen pääaineena puheviestintä

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 

180 op

Kieli- ja viestintäopinnot
15 op
Puheviestinnän perus- ja aineopinnot
- Perusopinnot 25 op
- Aineopinnot 55 op
80 op
Sivuaineopinnot
- vähintään yksi perusopintokokonaisuus
- muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja
85 op

Filosofian maisterin tutkinto                                             120 op


Puheviestinnän syventävät opinnot                                    80 op
- Muut syventävät opinnot 40 op
- Pro gradu -tutkielma 40 op

Muut opinnot                                                                       40 op
- esim. sivuaine, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia  

Pro gradu -tutkielman tiivistelmä on maisterin tutkintoon vaadittava kypsyysnäyte (maturiteetti).


Puheviestinnän opiskelijoiden kieli- ja viestintäopinnot          15 op


Äidinkielen viestintä                                                                     3 op
- Puheviestinnän tutkimusviestintä

Toinen kotimainen kieli                                                                3 op

1. vieras kieli                                                                               3 op

Maturiteetti                                                                                 1 op

Valinnaiset kieli- ja viestintäkurssit                                             5 op


Perusopinnot 25 op

VIEP010 Johdatus viestintätieteisiin 4 op
Tavoite:
Tutustua viestintätieteiden tutkimukseen ja tieteelliseen ajatteluun, tieteellisen tiedon hankintaan ja arviointiin sekä tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin. Opintojakson aikana opiskelija orientoituu viestintätieteiden tutkimukseen, oppimiseen ja opiskeluun.
Opiskelutapa: Pääaineopiskelijoille kurssi, ryhmätyöskentely ja hopsin laatiminen. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.
Tentissä suoritetaan: 1) Kivikuru & Kunelius, Viestinnän jäljillä tai vaihtoehtona teokset Dimbleby & Burton, More than words ja Fiske, Merkkien kieli, sekä 2) seuraavat verkko-oppimateriaalit: Johdatus viestintätieteisiin (http://www.uta.fi/viesverk/johdviest/johdatus.html) ja Viestintätieteellinen tutkimus -verkko-oppimateriaalista kokonaisuus Viestintätieteet  (http://www.uta.fi/viesverk/viesttiet/viestintatiede.html).
Suositus ajoituksesta: 1. syksy

VIEP020 Viestinnän ja median teoreettiset perusteet 5 op
Tavoite:
Tutustua viestinnän ja median tutkimuksen kehittymiseen ja suuntauksiin sekä keskeisiin teorioihin ja käsitteisiin.
Opiskelutapa: Pääaineopiskelijoille kurssi, jolla perehdytään erilaisiin tapoihin määritellä, mallintaa ja teoreettisesti jäsentää viestintää. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Tentissä suoritetaan teos Craig, Robert T. & Muller, Heidi L. 2007. Theorizing Communication. Reading Across Traditions sekä toinen seuraavista: Rosengren, Karl E. 2000. Communication - An Introduction tai Rantanen, T. Maailman ihmeellisin asia. Johdatus viestinnän oppihistoriaan.
Suositus ajoituksesta: 1. syksy

PUHP101 Vuorovaikutuksen dynamiikka 6 op
Tavoite:
Tutustua vuorovaikutuskäyttäytymiseen, vuorovaikutussuhteisiin ja ryhmiin puheviestinnän teorioiden näkökulmasta.
Opiskelutapa: Kurssi ja/tai kirjallisuutta esim. seuraavista: Wood, Communication theories in action; Booth-Butterfield, Interpersonal essentials; Keyton, Group communication; Knapp & Hall, Nonverbal communication in human interaction; Ryhmäviestinnän perusteet -verkko-oppimateriaali (http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ryhmaviesti/).
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 4 op
Tavoite:
Tutustua vaikuttamisen, suostuttelun, argumentoinnin ja retoriikan lähestymistapoihin, käsitteisiin ja teorioihin.
Opiskelutapa: Kirjatentti. Kirjallisuus (valitaan YKSI seuraavista): Larson, Persuasion (8. tai uudempi painos); Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos); Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos)
Suositus ajoituksesta: 1. kevät

PUHP102 Viestintäkompetenssi 6 op
Tavoite:
Oppia jäsentämään viestintäosaamista ja vuorovaikutustaitoja.
Opiskelutapa: Kirjatentti. Kirjallisuus: Valo (toim.), Haasteita puheviestinnän opetukseen; Valo (toim.), Nykytietoa puheviestinnän opetuksesta; Valkonen, Puheviestintätaitojen arviointi: näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin.
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi


Aineopinnot 55 op

PUHA211 Puheviestinnän teoriaperusta 5 op
Tavoite:
Perehtyä vuorovaikutuskäyttäytymisen, interpersonaalisen viestinnän ja ryhmäviestinnän teoriaperustaan.
Opiskelutapa: Kirjatentti. Kirjallisuus: Griffin, A first look at communication theory; Trenholm & Jensen, Interpersonal communication; Frey (toim.), New directions in group communication.
Suositus ajoituksesta: 1.-2. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

PUHA200 Vuorovaikutuksen analysointi 6 op
Tavoite:
Oppia analysoimaan puheviestintäkäyttäytymistä ja vuorovaikutusprosesseja.
Opiskelutapa: Harjoituskurssi ja kirjallisuutta esim. seuraavista: Brilhart & Galanes, Effective group discussion; Canary & Dainton (toim.), Maintaining relationships through communication; Hoover, Effective small group and team communication; Kellett & Dalton, Managing conflicts in a negotiated world; Putnam & Roloff, Communication and negotiation; Manusov, The sourcebook of nonverbal communication
Suositus ajoituksesta: 2. vuosi

VIEA040 Teknologiavälitteinen viestintä 4 op
Tavoite:
Perehtyä teknologiavälitteiseen viestinnän eri konteksteissa ja ymmärtää monipuolisesti viestintäteknologian käyttöön kytkeytyviä viestinnällisiä ilmiöitä.
Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Technologically Mediated Communication. Oheiskirjallisuutena esim. Barnes, Online connection; Thurlow, Lengel & Tomic, Computer-mediated communication; Büchel, Communication technology enabled organizations
Suositus ajoituksesta: 1.-2. vuosi


PUHU202   Opinnot ulkomailla 10 op
Tavoite:
Perehtyä viestinnän tai lähialan kysymyksiin vaihtokohteessa sekä hankkia kansainvälistä opiskelukokemusta.
Opiskelutapa: Yhden lukukauden opiskelu oppiaineen, laitoksen tai yliopiston vaihtokohteessa sekä raportti, jossa sovelletaan puheviestinnän tietoa.
Suositus ajoituksesta: 2. kevät

TAI

PUHA032 Kulttuurienvälinen vuorovaikutus 4 op (2 ov) ja

VIEA032 Viestintä ja media monikulttuurisessa maailmassa 6 op (3 ov)

Tavoite: Perehtyä monikulttuurisuuteen median, ryhmäviestinnän, organisaatioviestinnän, sekä henkilökohtaisen vuorovaikutuksen ja vuorovaikutussuhteiden näkökulmista.

Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Communication and media in a multicultural world.

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutena esim. Kim, Becoming intercultural; Pan, Scollon & Scollon, Professional communication in international settings; Chen & Starosta, Foundations of intercultural communication; Samovar, Porter & Stefani, Communication between cultures; Wiseman (toim.), Intercultural communication theory; Mead; International Management.

Suositus ajoituksesta: 2.-3. vuosi

VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op
Tavoite:
Perehtyä tutkimustyön käytänteisiin, aineistotyyppeihin, lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin.
Opiskelutapa: Kurssi pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Tentissä suoritetaan teos Frey, Botan & Kreps, Investigating communication (2. painos).
Suositus ajoituksesta: 2. syksy (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

PUHA203 Proseminaari 5 op
Tavoite
: Perehtyä puheviestinnän tutkimukseen ja sen menetelmiin sekä harjaantua tutkimustyöhön ja tieteellisen tiedon raportointiin.
Opiskelutapa: Tutkielman kirjoittaminen proseminaarin yhteydessä.
Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

PUHA260 HuK-tutkielma 10 op (5 ov)

Tavoite: Perehtyä puheviestinnän tutkimukseen ja sen menetelmiin sekä harjaantua tutkimustyöhön ja tieteellisen tiedon raportointiin.

Opiskelutapa: Tutkielman kirjoittaminen proseminaarin yhteydessä.

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)


PUHA204 Työelämän projektiopinnot 10 op
Tavoite:
Oppia soveltamaan puheviestinnän osaamista työelämän viestinnän kehittämisessä.
Opiskelutapa: Projektiopinnot. Oheiskirjallisuutena esim. Ruuska, Projekti hallintaan.
Suositus ajoituksesta: 3. vuosi

Syventävät opinnot 80 op

PUHS311 Puheviestinnän erityiskysymyksiä 6 op (3 ov)
Tavoite:
Syventyä vuorovaikutussuhteiden tai ryhmien, tiimien ja verkostojen tai johtamis- ja organisaatioviestinnän erityiskysymyksiin.

Opiskelutapa: Kirjatentti, johon valitaan osio A, B tai C.

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

 

A. Vuorovaikutussuhteet

Kirjallisuus: Greene & Burleson (toim.), Handbook of communication and social interaction skills; Guerrero, Andersen & Afifi, Close Encounters: Communicating in relationships; Fritz & Omdahl (toim.) Problematic relationships in the workplace.

B. Ryhmät, tiimit verkostot

Kirjallisuus: Monge & Contractor, Theories of communication networks; Poole & Hollingshead, Theories of small groups; Godar & Ferris, Virtual and collaborative teams.

 

C. Johtamis- ja organisaatioviestintä

Kirjallisuus: Huotari, Hurme & Valkonen, Viestinnästä tietoon; Miller, Organizational communication (4. painos); Hackman & Johnson, Leadership: A communication perspective (4. painos).

PUHS302–PUHS304 Puheviestintäprofessiot 10 op (5 ov)

Tavoite: Kehittää osaamista jollakin seuraavista alueista:

PUHS302 Viestintäkoulutus

Tavoite: Syventyä puheviestinnän oppimisen kysymyksiin ja harjaantua suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan viestintäkoulutusta.

PUHS303 Työyhteisön kehittäminen

Tavoite: Syventää ymmärrystä vuorovaikutuksesta erilaisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa sekä oppia soveltamaan omaa osaamista henkilöstön, vuorovaikutussuhteiden ja yhteisöjen kehittämis- ja ohjaustehtävissä.

PUHS304 Viestintäteknologian interaktiivisuus

Tavoite: Syventyä viestintäteknologiaan ja sen käyttöön puheviestinnän asiantuntijuuden

näkökulmasta.

Opiskelutapa: Kurssi tai ohjattua työskentelyä oman osaamisen kehittämiseksi.

Oheiskirjallisuus: Esim.: DeWine, The consultant’s craft improving organizational communication; DeDreu & Van de Vliert (toim.), Using conflicts in organizations; Einarsen et al. (toim.), Bullying and emotional abuse in the workplace; Johannesen, Ethics in human communication (5. painos); Lievrouw & Livingstone (toim.), Handbook of new media; Littlejohn, Theories of human communication; Makau & Arnett, Communication ethics in an age of diversity. Frey (toim.) Facilitating group communication in context, Vol I ja II.

Suositus ajoituksesta: 3.-5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.-2. vuosi)


PUHS305 Työharjoittelu 10 op (5 ov)

Tavoite: Soveltaa puheviestinnän osaamista viestinnän alan työtehtävissä.
Opiskelutapa: Harjoittelusuunnitelma, ohjattu harjoittelu sekä harjoitteluraportti.

Suositus ajoituksesta: 3.-5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.-2. vuosi)

VIES010 Syventävä tutkimuskurssi, 6 op (3 ov)

Tavoite: Syventyä viestinnän tutkimusnäkökulmiin, tutkimusmenetelmiin ja tutkimusprosessiin sekä oppia arvioimaan niitä tieteenfilosofisista ja tutkimuseettisistä lähtökohdista.

Opiskelutapa: Kurssi.

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutta esim. seuraavista: esim. Bruhn Jensen, A Handbook of media and

communication research; Frey, Botan & Kreps, Interpreting  communication research: A case study approach; Salwen & Stacks, An integrated approach to communication theory and research; Saunders, Thornhill & Lewis, Research methods for business students; Denzin & Lincoln (eds.), Handbook of qualitative research.

Suositus ajoituksesta: 3.-4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.-2. vuosi)


PUHS306 Tutkimusseminaari 5 op (3 ov)

Tavoite: Syventyä tieteelliseen ongelmanasetteluun sekä tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Opiskelutapa: Osallistuminen graduryhmän työskentelyyn.

Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.-2. vuosi)

PUHS307 Pro gradu -tutkielma 40 op ( 20 ov)

Tavoite: Osoittaa tieteellisen ajattelun hallintaa puheviestinnällisen ongelman ratkaisemisessa.

Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.-2. vuosi)

PUHS308 Asiantuntemuksen arviointi 3 op (1 ov)

Tavoite: Oppia kehittämään, arvioimaan ja arvostamaan omaa asiantuntijuutta.
Opiskelutapa: Näyteportfolio.

Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)