29.05.2015

Viestinnän ja median perusopintojen opetussuunnitelma 2012 - 2015

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

- tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tieteenaloina ja osaa hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa
- ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen mediamaiseman murrokselle ja hahmottaa murroksen taustalla olevat keskeiset median kehityslinjat
- ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
- tuntee keskeiset organisaatio- ja ryhmäviestinnän käsitteet ja osaa tarkastella työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta
- osaa kriittisesti analysoida mediasisältöjä ja journalistisia tuotteita
- ymmärtää viestintäetiikan merkityksen.

VIEP012 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op

Opiskelija
- ymmärtää, mikä on viestintä- ja vuorovaikutusprosessi ja millaisista tekijöistä se rakentuu
- tuntee viestinnän malleja ja osaa vertailla niitä
- tuntee viestinnän merkkijärjestelmät
- ymmärtää, miten ihminen havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
- ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat
- tietää tieteellisyyden kriteerit ja tuntee tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteet
- osaa erottaa tieteellisen tekstin muista teksteistä ja tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet
- tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset julkaisut ja löytää oman alansa tutkimustietoa
- arvostaa tieteellistä tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia
- tuntee viestintäetiikan peruskäsitteet.
Opiskelutapa: Kurssi, oheiskirjallisuus ja oppimistehtävät.
Kirjallisuus: Kunelius, Viestinnän vallassa (5.–8.p.); Ruben & Stewart, Communication and Human Behavior (5. p.)
Arviointi: 0–5
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi (1. periodi)

VIEP050 Mediamaiseman murros 5 op

Opiskelija
- osaa arvioida viestinnän ja median merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle
- tuntee median ja journalismin keskeiset kehityslinjat keskiajalta nykypäivään sekä niiden taustatekijät
- tuntee nykyisen länsimaisen mediajärjestelmän sekä osaa analysoida sen todennäköisiä kehityssuuntia
- ymmärtää sosiaalisen median aseman ja merkityksen mediajärjestelmän osana ja muutostekijänä
- tuntee keskeisiä teknologiavälitteisen viestinnän teorioita
- tuntee verkkoviestinnän eettiset ja juridiset normit.
Opiskelutapa: Luennot ja oheiskirjallisuus.
Kirjallisuus: Mandiberg (toim.), The social media reader; Suominen, Östman, Saarikoski ja Turtiainen, Sosiaalisen median lyhyt historia; Vehkoo, Painokoneet seis. Kertomuksia uuden journalismin ajasta
Arviointi: 0–5
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi (1.–2. periodi)

VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op

Opiskelija
- tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet, keskeiset vaikuttamisen teoriat ja pystyy arvioimaan ja vertailemaan niitä
- pystyy arvioimaan, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita
- osaa tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista
- tietää, miten vaikuttamispyrkimyksiä voidaan havaita ja arvioida.
Opiskelutapa: Kurssi ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin) sekä toinen seuraavista Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos) tai Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos)
Arviointi: 0–5
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi (2.–3. periodi)

VIEP060 Työelämän viestintä 5 op

Opiskelija
- tuntee keskeiset organisaatioviestinnän käsitteet ja organisaatioteoriat
- tuntee keskeiset ryhmän vuorovaikutuksen teoriat ja tunnistaa tuloksellisen tiimityön lähtökohtia
- ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen työelämässä
- ymmärtää työelämän diversiteetin tuomat haasteet ja mahdollisuudet yhteistyölle
- osaa tarkastella työhyvinvointia viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta
- ymmärtää eettisten normien ja eettisen harkinnan merkityksen työssä ja työyhteisössä.
Opiskelutapa: Kurssi ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Brilhart & Galanes, Effective group discussion (11. tai uudempi painos); Miller, Organizational communication (4. tai uudempi painos)
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi tai englanti
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi (2. periodi)

VIEP070 Media-analyysi ja -kritiikki 5 op

Opiskelija
- tuntee median ja journalismin analyysin ja kritiikin keskeiset näkökulmat ja teoreettiset käsitteet
- ymmärtää median ja journalismin yhteiskunnalliset tehtävät, merkityksen ja vaikutusvallan
- tuntee median ja journalistisen työprofession ihanteet, käytännöt ja niiden muutosprosessin
- osaa eritellä ja analysoida journalistista aineistoa teoreettisten käsitteiden ja tutkimustiedon avulla
- ymmärtää mediasisältöjen luonteen merkityksiä rakentavina esityksinä
- omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä median sisältöjen tulkintaan.
Opiskelutapa: Kurssi ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Kantola, Moring, Väliverronen (toim.), Media-analyysi: tekstistä tulkintaan; Kivikuru, Luostarinen & Ukkola (toim.), Sopulisilppuri: mediakritiikin näkökulmia; Mustonen, Mediapsykologia; Mörä, Salovaara-Moring, Valtonen (toim.), Mediatutkimuksen vaeltava teoria; Väliverronen (toim.), Journalismi murroksessa
Arviointi: 0–5
Ajoitus: 1. vuosi (3. periodi)