22.02.2017

Viestinnän ja median perusopintojen opetussuunnitelma 2015–2017

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tieteenaloina ja osaa hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa
  • ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen mediamaiseman murrokselle ja hahmottaa murroksen taustalla olevat keskeiset median kehityslinjat
  • ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
  • tuntee keskeiset organisaatio- ja ryhmäviestinnän käsitteet ja osaa tarkastella työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta
  • osaa kriittisesti analysoida mediasisältöjä ja journalistisia tuotteita
  • ymmärtää viestintäetiikan merkityksen.

VIEP012 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op

Tavoite: Perehtyä viestintäprosessin osatekijöihin ja viestinnän peruskäsitteisiin sekä oppia hahmottamaan viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa.

Opiskelija

  • ymmärtää, mikä on viestintä- ja vuorovaikutusprosessi ja millaisista tekijöistä se rakentuu 
tuntee viestinnän malleja ja osaa vertailla niitä
  • tuntee viestinnän merkkijärjestelmät
  • ymmärtää, miten ihminen havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
  • ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat
  • tietää tieteellisyyden kriteerit ja tuntee tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteet
  • osaa erottaa tieteellisen tekstin muista teksteistä ja tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet
  • tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset julkaisut ja löytää oman alansa tutkimustietoa
  • arvostaa tieteellistä tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia.

Opiskelutapa: Luennot ja oppimistehtävät. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös laajempina oppimistehtävinä.

Kirjallisuus: Kunelius, Viestinnän vallassa (5.–8.p.); Ruben & Stewart, Communication and Human Behavior (5. p.)

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 1. syksy

 

VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op

Tavoite: Tutustua vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin ja oppia tarkastelemaan ja analysoimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää.

Opiskelija

  • tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet, keskeiset vaikuttamisen teoriat ja pystyy arvioimaan ja vertailemaan niitä
  • pystyy arvioimaan, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita
  • osaa tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista
  • tietää, miten vaikuttamispyrkimyksiä voidaan havaita ja arvioida.

Opiskelutapa: Luennot ja kirjatentti. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjatenttinä.

Kirjallisuus: Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin) sekä toinen seuraavista Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos) tai Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos)

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

VIEP060 Työelämän viestintä 5 op

Tavoite: Perehtyä viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitykseen työelämässä.

Opiskelija

  • tuntee keskeiset ryhmän vuorovaikutuksen ja organisaatioviestinnän käsitteet
  • tuntee tuloksellisen tiimityön lähtökohtia
  • ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen työelämässä
  • ymmärtää työelämän diversiteetin tuomat haasteet ja mahdollisuudet yhteistyölle
  • osaa tarkastella työhyvinvointia viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Opiskelutapa: Luennot ja oppimistehtävät. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjatenttinä.

Kirjallisuus: Brilhart & Galanes, Effective group discussion (11. tai uudempi painos); Miller, Organizational communication (4. tai uudempi painos)

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi tai englanti

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

VIEP041 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset (5 op)

Tavoite: Tutustua mediamaiseman murrokseen, sen keskeisiin taustatekijöihin ja vaikutuksiin. Oppia media-analyysin ja -kritiikin perusteet.

Opiskelija

  • tuntee mediajärjestelmien keskeiset kehityslinjat ja –suuntaukset
  • ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle
  • osaa arvioida viestinnän ja median merkitystä ja vaikutusta muuttuvassa yhteiskunnassa
  • tuntee media-analyysin ja -kritiikin keskeisiä näkökulmia ja teoreettisia käsitteitä ja osaa soveltaa niitä ajankohtaisten mediasisältöjen tulkintaan
  • omaksuu mediakriittisen ajattelutavan.

Opiskelutapa: Luennot ja analyysitehtävä. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjatenttinä.

Kirjallisuus: Jones & Salter, Digital journalism (2012); Luostarinen & Raittila (toim.), Journalistin vapaus (2014); McQuail, Journalism and Society (2013); Nieminen & Pantti, Media markkinoilla( 3. uud., 2012); Ramonet, Mediaräjähdys – journalismi hajonneen viestinnän aikakaudella (2012); Suominen ym., Sosiaalisen median lyhyt historia (2013)

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

VIEP042 Viestinnän etiikka ja normit (5 op)

Tavoite: Perehtyä viestinnän etiikkaan ja juridisiin normeihin sekä itsesääntelyyn.

Opiskelija

  • ymmärtää erilaisia teoreettisia lähestymistapoja viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan
  • osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta diversiteetin näkökulmasta
  • tuntee keskeiset mediaa ja verkkoviestintää sekä journalismia ja tiedottamista säätelevät lainkohdat ja normistot
  • ymmärtää eettisten normien ja eettisen harkinnan merkityksen työssä ja työyhteisössä
  • ymmärtää journalismin ja tiedottamisen itsesääntelyn tavoitteet ja niiden merkityksen toimittajan ja tiedottajan työssä
  • motivoituu pohtimaan omia eettisiä periaatteitaan viestijänä ja osaa arvioida niitä.

Opiskelutapa: Luennot ja oppimistehtävä tai tentti. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjatenttinä.

Kirjallisuus: Tiilikka, Journalistin sananvapaus (2008); Neuvonen, Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely (2005); Mäntylä, Journalistin etiikka (2. uud. laitos 2008); Johannesen, Valde & Whedbee, Ethics in Human Communication (6. painos).

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi