11.06.2012

Yhteisöviestinnän opetussuunnitelma 2007 - 2009

 Yhteisöviestintä tutkii yhteisöjen tiedottamista ja julkisuustyötä  (Public Relations) sekä viestintää työyhteisöissä ja erilaisten organisaatioiden toiminnassa. Opinnoissa perehdytään viestintään erityisesti organisaatioiden johtamisen ja PR-toiminnan (asiakas-, ympäristö- ja yhteiskuntasuhteet) sekä sisäisen viestinnän näkökulmasta. Opiskelussa painottuvat viestinnän teorioiden lisäksi organisaation suhdetoiminnan ja johtamisen , vaikuttamisen, yhteisökäyttäytymisen sekä markkinoinnin, mainonnan  ja tietämyksenhallinnan teoriat. Myös kansainvälistyminen ja monikulttuuriset toimintaympäristöt sekä teknologiavälitteinen viestintä kuuluvat tärkeinä sisältöinä opintoihin.

Yhteisöviestinnän opiskelu valmentaa tiedottajan työhön sekä toimintaan yritysten, julkisen alan ja erilaisten järjestöjen viestinnän suunnittelu-, johtamis- ja esimiestehtävissä, viestinnän yrittäjänä ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä organisaatioviestinnän tutkimuksen, konsultoinnin ja viestintäkoulutuksen alalla.


Tutkintojen rakentuminen pääaineena yhteisöviestintä

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 
180 op
Kieli- ja viestintäopinnot
15 op
Yhteisöviestinnän perus- ja aineopinnot
- Perusopinnot 25 op
- Aineopinnot 55 op
80 op
Sivuaineopinnot
- vähintään yksi perusopintokokonaisuus
- muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja
85 op

 

Filosofian maisterin tutkinto                                        
120 op 
Yhteisöviestinnän syventävät opinnot
- Muut syventävät opinnot 40 op
- Pro gradu -tutkielma        40 op
80 op
Muut   opinnot
- esim. sivuaine, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia
40 op

 

Yhteisöviestinnän opiskelijoiden kieli- ja viestintäopinnot 
15 op    
Äidinkielen viestintä
- Yhteisöviestinnän tutkimusviestintä
3 op
Toinen kotimainen kieli 3 op
Vieras kieli 3 op
Maturiteetti
1 op
Valinnaiset kieli- ja viestintäkurssit
5 op

 

Perusopinnot 25 op (15 ov)

 

VIEP010 Johdatus viestintätieteisiin 4 op (2 ov)

Tavoite: Tutustua viestintätieteiden tutkimukseen ja tieteelliseen ajatteluun, tieteellisen tiedon hankintaan ja arviointiin sekä tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin. Opintojakson aikana opiskelija orientoituu viestintätieteiden tutkimukseen, oppimiseen ja opiskeluun.

Opiskelutapa: Pääaineopiskelijoille kurssi, ryhmätyöskentelyä ja hopsin laatiminen. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tentissä suoritetaan:

1) Kivikuru & Kunelius, Viestinnän jäljillä tai vaihtoehtona teokset Dimbleby & Burton, More than Words ja Fiske, Merkkien kieli, sekä

2) Seuraavat verkko-oppimateriaalit: Johdatus viestintätieteisiin  (http://www.uta.fi/viesverk/johdviest/johdatus.html) ja Viestintätieteellinen tutkimus -verkko-oppimateriaalista kokonaisuus Viestintätieteet (http://www.uta.fi/viesverk/viesttiet/viestintatiede.html).

Suositus ajoituksesta: 1. syksy

 


VIEP020 Viestinnän ja median teoreettiset perusteet 5 op (3 ov)

Tavoite: Tutustua viestinnän ja median tutkimuksen kehittymiseen ja suuntauksiin sekä keskeisiin teorioihin ja käsitteisiin.

Opiskelutapa: Pääaineopiskelijoille kurssi, jolla perehdytään erilaisiin tapoihin määritellä, mallintaa ja teoreettisesti jäsentää viestintää. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tentissä suoritetaan teos Craig, Robert T. & Muller, Heidi L. 2007. Theorizing Communication. Reading Across Traditions sekä toinen seuraavista: Rosengren, Karl E. 2000. Communication - An Introduction tai Rantanen, T. Maailman ihmeellisin asia. Johdatus viestinnän oppihistoriaan.
Suositus ajoituksesta: 1. syksy

 


YVIP210 Johdatus yhteisöviestintään  12 op (8 ov)

Tavoite: Tutustua yhteisöviestintään tieteenalana sekä tutustua alaan liittyvään lainsäädäntöön ja sääntöihin.

 

            YVIP211 Organisaatioviestinnän perusteet 3 op (2 ov)

Tavoite: Tutustua organisaation sisäisen viestinnän keskeiseen teoriaan, tutkimukseen ja käsitteisiin.

Opiskelutapa: Kurssi tai kirjallisuus: Eisenberg & Goodall, Organizational communication: Balancing creativity and constraint tai Miller, Organizational communication: Approaches and processes.

            Suositus ajoituksesta: 1. syksy 

 


YVIP212 Julkisuustyö 5 op (4 ov)

Tavoite: Tutustua organisaation ulkoisen viestinnän ja julkisuustyön (Public Relations) keskeiseen teoriaan, käsitteisiin ja tutkimukseen.

Opiskelutapa: Kurssi tai kirjallisuus: Theaker, The Public Relations handbook tai Cutlip, Center & Broom, Effective Public Relations.

            Suositus ajoituksesta: 1. kevät

 

           

            VIEP040 Viestinnän normit ja etiikka 4 op (2 ov)

Tavoite: Tutustua viestinnän etiikkaan ja juridisiin normeihin erityisesti tiedottamisen ja journalismin näkökulmista.

Opiskelutapa: Kurssi ja kirjallisuutta esim. Mäntylä, Journalismin etiikka; Vuortama & Kerosuo, Viestinnän lait ja säännöt; Mäenpää, Julkisuuslaki; Tyry-Salo, Kunnan viestintä; viestintää koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeita.

            Suositus ajoituksesta: 1. kevät

 


VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 4 op (2 ov)

Tavoite: Tutustua vaikuttamisen, suostuttelun, argumentoinnin ja retoriikan lähestymistapoihin, käsitteisiin ja teorioihin.

Opiskelutapa: Kurssi tai kirjallisuus.

Kirjallisuus: Valitaan YKSI seuraavista: Larson, Persuasion (8. tai uudempi painos); Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos); Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos)

Suositus ajoituksesta: 1. kevät

 

Aineopinnot 55 op (20 ov)


YVIA310 Maine ja organisaatio 11 op (6 ov)

Tavoite: Perehtyä maineeseen ja organisaatiokuvaan, julkisuustyöhön ja kriisinhallintaan. 

 


YVIA311 Maine, organisaatiokuva ja kriisiviestintä 6 op (3 ov)

Tavoite: Perehtyä maineenhallinnan, organisaatiokuvan ja kriisiviestinnän käsitteisiin, teorioihin ja sovelluksiin.

Opiskelutapa: Kurssi tai kirjallisuus: Vos & Schoemaker, Monitoring public perception; Fombrun & Van Riel, Fame and fortune: How successful companies build winning reputations; Huhtala & Hakala, Kriisi ja viestintä: Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa; Lehtonen, Julkisuuden riskit.

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi  

 

YVIA312 Yhteisöviestinnän prosessit ja historia 5 op (3 ov)

Tavoite: Perehtyä organisaatioiden viestintäprosesseihin ja yhteisöviestinnän historiaan teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta. 

Opiskelutapa: Kurssi tai kirjallisuus: Botan, Public Relations II; Cutlip, Public Relations history.

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi  

 


YVIA320 Viestintästrategia 10 op (5 ov)

Tavoite: Perehtyä viestinnän strategiseen suunnitteluun ja integroituun viestintään.

 

YVIA321 Integroitu viestintä 6 op (3 ov)

Tavoite: Perehtyä organisaatioviestinnän osa-alueiden (tiedottaminen, mediasuhteet, markkinointiviestintä, mainonta) yhtenäiseen organisaatiostrategian mukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen eri organisaatio- ja viestintäteorioiden valossa.

Opiskelutapa: Kurssi tai kirjallisuus: Vos & Schoemaker, Integrated communication: Concern, internal and marketing communication; Ferguson, Communication planning: An integrated approach; Vos, Otte & Linders, Setting up a strategic communication plan.

Suositus ajoituksesta: 2.–3. vuosi  

 


YVIA322 Mediasuhteet 4 op (2 ov)

Tavoite: Perehtyä organisaatioiden tiedottamiseen ja suhdetoimintaan.

Opiskelutapa: Kurssi tai kirjallisuus: Henderson, Media relations. 

Suositus ajoituksesta: 2.–3. vuosi

 

 

 

 

 


YVIA330 Organisaatiot ja muutos 8 op (4 ov)

Tavoite: Perehtyä organisaatiokäyttäytymiseen ja teknologiavälitteiseen viestintään.

 

            YVIA331 Organisaatiokäyttäytyminen 4 op (2 ov)

Tavoite: Perehtyä organisaatiokäyttäytymiseen yksilön, ryhmän, organisaatiorakenteen ja -prosessien sekä ihmisten johtamisen näkökulmasta.

Opiskelutapa: Kurssi tai kirjallisuus: Cheney, Christensen, Zorn & Ganesh, Organizational communication in an age of globalization: Issues, reflections, practices; Hitt, Miller & Colella, Organizational behavior: Strategic approach.

            Suositus ajoituksesta: 2. vuosi

 

           

            VIEA040 Teknologiavälitteinen viestintä 4 op (2 ov)

Tavoite: Perehtyä teknologiavälitteiseen viestinnän eri konteksteissa ja ymmärtää monipuolisesti viestintäteknologian käyttöön kytkeytyviä viestinnällisiä ilmiöitä.

Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Technologically Mediated  Communication.

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutena esim. Barnes, Online connection; Thurlow, Lengel & Tomic, Computer-mediated communication; Büchel, Communication technology enabled organizations. 

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi  

 


YVIA340 Organisaatiot ja julkaiseminen 6 op (3 ov)         

Tavoite: Oppia ymmärtämään ja suunnittelemaan organisaatiojulkaisujen konsepteja kokonaisviestinnän näkökulmasta sekä oppia kirjoittamaan erilaisia tekstejä.

 

YVIA341 Kirjoittaminen tiedottajan työssä 3 op (1 ov)

Tavoite: Oppia kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä, eritoten tiedotustekstejä.

Opiskelutapa: Kurssi

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi 

 

YVIA342 Organisaatiojulkaisun tuottaminen 3 op (2 ov)

Tavoite: Perehtyä organisaatiojulkaisujen konseptisuunnitteluun, konseptisuunnitelman tekeminen sekä toteuttamissuunnitelma esim. asiakaslehdelle.

Opiskelutapa: Kurssi

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi 

 

VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op (3 ov)

Tavoite: Perehtyä tutkimustyön käytänteisiin, aineistotyyppeihin, lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin.

Opiskelutapa: Kurssi pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tentissä suoritetaan teos Frey, Botan & Kreps, Investigating communication (2. painos).

Suositus ajoituksesta: 2. syksy

 


YVIA100 Proseminaari 15 op (7 ov)

Tavoite: Perehtyä yhteisöviestinnän tutkimusalueisiin, tutkimusten arviointiin sekä yhteisöviestinnän alan tutkimusmenetelmiin; harjaantua tieteelliseen ajatteluun, itsenäiseen tiedonhankintaan ja tutkimustyöhön sekä tieteelliseen raportointiin.

Opiskelutapa: Osallistuminen proseminaarityöskentelyyn (5 op), kandidaatintutkielma (10 op)

Suositus ajoituksesta: 2. syksy

 

Syventävät opinnot 80 op (40 ov)

 

YVIS410 Yhteisöviestintä muuttuvassa maailmassa 14 op (7 ov)

Tavoite: Syventyä viestinnän johtamiseen, strategiseen suunnitteluun ja arviointiin, organisaatioympäristön tulkintaan, sekä organisaatioiden muutosprosesseihin.

 

     

      YVIS411 Viestinnän johtaminen 6 op (3 ov)

Tavoite: Syventyä yhteisöviestinnän teorioihin, strategiseen suunnitteluun sekä viestinnän tuloksellisuuden ja laadun mittaamiseen.

Opiskelutapa: Kurssi ja kirjallisuutta: esim. Hargie, Handbook of communication audits for organisations; Porter, On competition.

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi  

 


YVIS412 Organisaatioiden toimintaympäristön luotaus 4 op (2ov)

Tavoite: Ymmärtää tiedottajan ja journalistin näkökulmasta julkisen keskustelun ja organisaation toimintaympäristön merkitystä viestintäprosesseissa sekä organisaation legitimaation muodostumisessa.

Opiskelutapa: Kurssi ja kirjallisuutta: esim. Stone, Policy paradox, the art of political decision making; Elsbach, Organizational perception management.

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi  

 

      YVIS413 Innovointi ja muutos organisaatioissa 4 op (2ov)

Tavoite: Ymmärtää organisaatiomuutosten vaatimuksia organisaation viestintästrategialle sekä ymmärtää tiedon luomista, jakamista ja johtamista merkitysperustaisissa, verkottuneissa organisaatioissa.

Opiskelutapa: Kurssi ja kirjallisuutta: Burke, Organization change; Sriramesh & Vercic (eds.), The global Public Relations handbook.

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi  

 


YVIS420 Yhteisöviestintä työelämässä 9 op (5 ov)

 


YVIS421Työharjoittelu 8 op (4 ov)

Tavoite: Soveltaa yhteisöviestinnän osaamista viestinnän alan työtehtävissä.

Opiskelutapa: Harjoittelusuunnitelma, ohjattu harjoittelu sekä harjoitteluraportti.

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi

 

YVIS422 Asiantuntemuksen arviointi 1 op (1 ov)

Tavoite: Oppia kehittämään, arvioimaan ja arvostamaan omaa asiantuntijuutta.

Opiskelutapa: Näyteportfolio.

Suositus ajoituksesta: 5. vuosi

 

YVIS430 Yhteisöviestinnän erikoisalueet  6 op (2 ov)

Tavoite: Syventyä joihinkin yhteisöviestinnän erikoisaloihin (esim. kulttuurienvälinen viestintä, markkinointiviestintä, globaali viestintä, työelämän viestintä).

Opiskelutapa: Kurssi ja kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi

 

VIES010 Syventävä tutkimuskurssi, 6 op (3 ov)

Tavoite: Syventyä viestinnän tutkimusnäkökulmiin, tutkimusmenetelmiin ja tutkimusprosessiin sekä oppia arvioimaan niitä tieteenfilosofisista ja tutkimuseettisistä lähtökohdista.

Opiskelutapa: Kurssi.

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutta esim. seuraavista: esim. Bruhn Jensen, A Handbook of media and

communication research; Frey, Botan & Kreps, Interpreting  communication research: A case study approach; Salwen & Stacks, An integrated approach to communication theory and research; Saunders, Thornhill & Lewis, Research methods for business students; Denzin & Lincoln (eds.), Handbook of qualitative research.

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi

 


YVIS100 Tutkimusseminaari 5 op (3 ov)

Tavoite: Syventyä tieteelliseen ongelmanasetteluun sekä tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Opiskelutapa: Osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi  

 


YVIS200 Pro gradu -tutkielma 40 op (20 ov)

Tavoite: Osoittaa tieteellisen ajattelun ja tutkimusmenetelmien hallintaa yhteisöviestinnällinen ongelman ratkaisussa.

Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi